Організація і контроль маркетингової діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і контроль маркетингової діяльності підприємстваТема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства

 

Навчальні настанови:

 

· визначити основні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства;

· виділити основні етапи створення відділу маркетингу у підприємстві;

· охарактеризувати види організаційних структур служби маркетингу;

· висвітлити переваги і недоліки різних видів організаційних структур служби маркетингу;

· визначити основні розділи положення про службу маркетингу;

· розглянути кадрове забезпечення служби маркетингу.

 

Стислий зміст теми

 

Організація маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкування та відповідальність за виконання певних обов’язків.

В розвитку організації маркетингу підприємств країн ринкової економіки виділяють шість етапів: простий відділ збуту; відділ збуту, який виконує функції маркетингу; самостійний відділ маркетингу; сучасний відділ маркетингу; ефективна маркетингова компанія; компанія, що базується на бізнес-процесах та результатах.

Переорієнтація підприємств України на маркетинг обумовлює необхідність реалізації організаційних, адміністративно-правових та науково-методичних заходів.

Створення відділу маркетингу у торговельному підприємстві здійснюється у три етапи: у функціональні обов'язки штатних працівників діючих структурних підрозділів впроваджуються маркетингові функції і елементи, що не знайшли застосування в практиці підприємства; до складу одного з функціональних підрозділів вводиться посада маркетолога; в підприємстві створюється відділ маркетингу, визначається його організаційна структура, здійснюється укомплектовування персоналом, розробляється положення про відділ.

Організаційна структура маркетингової діяльності підприємства – це сукупність служб, відділів, підрозділів, персонал яких виконує функції маркетингу. Найбільш розповсюдженими видами організаційних структур служби маркетингу є функціональна, дивізіональна (товарна, регіональна, ринкова), матрична.

Положення про службу маркетингу розробляється для юридичного закріплення створеного самостійного відділу маркетингу у складі підрозділів підприємства. Типове положення про службу маркетингу підприємства складається з дев`яти розділів: загальні положення про службу маркетингу підприємства; цілі служби маркетингу; задачі служби маркетингу; функції відділу маркетингу; права служби маркетингу; відповідальність служби маркетингу; організація роботи служби маркетингу; посадові обов`язки керівника та спеціалістів служби маркетингу; координація діяльності служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства.

Формування кадрового забезпечення служби маркетингу передбачає: визначення потреби в персоналі за чисельністю та складом; підбір персоналу з урахуванням специфіки функцій маркетингу; раціональну розстановку та використання персоналу згідно з його здібностями; навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу; планування ділової кар’єри, службово-професійного просування та своєчасне переміщення персоналу відповідно до змін рівня кваліфікації; планування витрат на персонал, реалізацію програм матеріального та морального стимулювання.

 

Питання для самопідготовки до занять

 

1. Організація маркетингу підприємства.

1.1. Що собою являє організація маркетингової діяльності підприємства? Що вона в себе включає?

1.2. Які етапи виділяють в розвитку організації маркетингу країн ринкової економіки?

1.3.Необхідність реалізації яких груп заходів обумовлює переорієнтація підприємств України на маркетинг?

1.4. Розкрийте сутність поетапного становлення орг. структури управління підприємством при його переорієнтації на маркетинг.

2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.

2.1. Які організаційні форми служб (відділів) маркетингу отримали розповсюдження на сучасному етапі?

2.2. Якими принципами слід керуватися при організації служби маркетингу?

2.3. Розкрийте сутність і умови використання функціональної організації служби маркетинг.

2.4. Розкрийте сутність і умови застосування на практиці товарної, регіональної, ринкової організаційних форм служб маркетингу.

2.5. Розкрийте сутність і умови використання матричної організаційної структури служби маркетингу.

2.6. Назвіть переваги і недоліки різних форм організації маркетингу у підприємстві.

2.7. Якими правилами слід керуватися при виборі різних форм організації служби маркетингу у підприємстві?

3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів.

3.1. З якою метою розробляється положення про службу маркетингу у підприємстві?

3.2. Які розділи містить положення про службу маркетингу? Дайте їх стислу характеристику.

4. Кадрове забезпечення служби маркетингу.

4.1. Що собою являє кадрове забезпечення служби маркетингу?

4.2. Які види діяльності передбачає кадрове забезпечення служби маркетингу?

4.3. Які Ви знаєте джерела добору персоналу?

4.4. Яким вимогам повинні задовольняти керівники, маркетологи?

Навчальні тестові завдання для самоконтролю знань

1.Виникнення проблем зі збутом і подолання керівниками психологічного бар'єру щодо ролі маркетингу зумовили виникнення:

1.1. орієнтації підприємства на виробництво;

1.2. орієнтації підприємства на збут;

1.3. орієнтації підприємства на маркетинг;

1.4. повної інтеграції маркетингу в підприємстві.

 

2.При повній інтеграції маркетингу у підприємстві служба маркетингу є:

2.1. однією з рівних серед інших виробничо-збутових служб;

2.2. грає більш важливу роль;

2.3. службою, що координує діяльність інших функціональних підрозділів;

2.4. грає більш важливу роль, ніж служба збуту.

 

3.Який вихід із ситуації, що склалася: віце-президент з маркетингу, як правило, зустрічає опір і протидію з боку інших віце-президентів:

3.1. відділ маркетингу повинен відповідати за реалізацію всіх функцій маркетингу;

3.2. ліквідовувати посаду віце-президента зі збуту;

3.3. відділ збуту підпорядкувати віце-президенту з маркетингу;

3.4. підвищити статус віце-президента з маркетингу до рівня першого віце-президента.

 

4.Що не є елементом процесу організації маркетингової діяльності підприємства?

4.1. удосконалення організаційної структури служби маркетингу;

4.2. побудова організаційної структури служби маркетингу;

4.3. розробка стратегії взаємодії служби маркетингу із іншими службами підприємства;

4.4. розробка програми маркетингової діяльності підприємства.

 

5.Вкажіть визначальні фактори, що впливають на вибір типу організаційної структури маркетингу:

5.1. цілі підприємства, фактори мікро- і макросередовища;

5.2. цілі, задачі підприємства, рівень кваліфікації співробітників, структура управління підприємством;

5.3. специфіка діяльності підприємства, кількість ринків, товарний портфель;

5.4. загальна стратегія підприємства, наявність матеріально-фінансових ресурсів, географія споживачів.

 

6.Вкажіть основні типи організаційних структур служби маркетингу:

6.1. функціональна, матрична;

6.2. географічна, ринкова;

6.3. товарна;

6.4. ваш варіант відповіді.

 

7.Підприємство реалізує широкий асортимент різнорідних товарів на значній кількості різних ринків. Оберіть тип організаційної структури маркетингової служби даного підприємства.

7.1. ринкова;

7.2. географічна;

7.3. товарна;

7.4. матрична.

 

8.Для підприємств, які випускають велику кількість різноманітних товарів, що вимагають специфічних умов виробництва і збуту, доцільна наступна організація служби маркетингу:

8.1. функціональна;

8.2. товарна;

8.3. ринкова;

8.4. матрична.

 

9.Перевагами якої організаційної структури служби маркетингу є висока пристосованість до ринкової ситуації, можливість більш ефективно стимулювати ринок конкретних товарів?

9.1. функціональної;

9.2. товарної;

9.3. ринкової;

9.4. матричної.

 

10. Перевагою якої організаційної структури служби маркетингу є те, що підприємство будує свою роботу стосовно потреб споживачів, тобто конкретних сегментів ринку?

10.1. географічної;

10.2. товарної;

10.3. ринкової;

10.4. матричної.

 

11. До переваг якої організаційної структури служби маркетингу відноситься те, що вона є гнучким і адаптивним засобом досягнення проектних цілей, передбачає використання знань і кваліфікації фахівців, що працюють у групі, без жорсткого функціонального розподілу повноважень керівника?

11.1. географічної;

11.2. товарної;

11.3. ринкової;

11.4. матричної.

 

12. Підприємство виготовляє холодильники для населення, підприємств торгівлі, переробних підприємств. Яка організаційна структура служби маркетингу доцільна для підприємства?

12.1. товарна;

12.2. матрична;

12.3. ринкова;

12.4. географічна.

 

13. Яка організація служби маркетингу доцільна для конверсійного підприємства, що випускало раніше оптику для військової техніки?

13.1. товарна;

13.2. матрична;

13.3. ринкова;

13.4. функціональна.

 

14. Положення про відділ маркетингу включає:

14.1. цілі, задачі, функції відділу;

14.2. наукові і методичні рекомендації щодо організації маркетингу, цілі і функції фахівців;

14.3. права, відповідальність, посадові обов'язки працівників;

14.4. ваш варіант відповіді.

 

15. Положення про відділ маркетингу розробляється:

15.1. керівником відділу маркетингу;

15.2. керівником відділу або спеціальними фірмами;

15.3. керівником відділу при консультації консалтингової фірми;

15.4. ваш варіант відповіді.

 

16. Шанси службового росту, підвищення мотивації праці - це:

16.1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

16.2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

16.3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

16.4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 

17. Обмежені можливості для вибору фахівців, необхідність їх перенавчання, що призводить до додаткових витрат - це:

17.1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

17.2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

17.3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

17.4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 

18. Організація роботи нового фахівця-маркетолога включає етапи:

18.1. ознайомлювальний, організаційний, адаптація;

18.2. ознайомлювальний, адаптація, становлення;

18.3. ознайомлювальний, становлення, координація;

18.4. організаційний, адаптація, координація.

19. Яку форму навчання маркетологів доцільно використовувати постійно:

19.1. з відривом від виробництва;

19.2. з частковим відривом від виробництва;

19.3. самонавчання;

19.4. все в комплексі.

 

20. Високі витрати на залучення фахівців, проблеми звільнення працюючих, ризик прийому на роботу "людини зі сторони", необхідність адаптації - це:

20.1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

20.2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

20.3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

20.4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 

21. Як майбутній керівник відділу маркетингу вкажіть, яким специфічним вимогам повинен задовольняти маркетолог:

21.1. достатній рівень професійної освіти, компетентність, системність знань;

21.2. системність знань, комунікабельність, високий ступінь динамізму, прагнення до нового, дипломатичність, уміння гасити конфлікти, знання ділових іноземних мов;

21.3. достатній рівень професійної освіти, пунктуальність, точність, висока культура;

21.4. схильність до нововведень, до постійного навчання, аналітичний склад розуму, інтуїція, творчий характер, уміння коректно сперечатися.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)