Інформаційне забезпечення – це сукупність інформації, спеціальних способів, методів, методик і технічних засобів її одержання, обробки, накопичення і видачі у зручному для користувача виді.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне забезпечення – це сукупність інформації, спеціальних способів, методів, методик і технічних засобів її одержання, обробки, накопичення і видачі у зручному для користувача виді.Маркетингова інформаційна система представляє собою сукупність індивідів, обладнання і методичних прийомів збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і достовірної інформації для прийняття маркетингових рішень.

Маркетингова інформаційна система складається з чотирьох підсистем: підсистеми внутрішньофірмової звітності, підсистеми маркетингового спостереження, підсистеми маркетингового дослідження, підсистеми аналізу маркетингової інформації.

Маркетингові дослідження – це збір, обробка, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування підприємства на ринку.

Метою маркетингових досліджень є забезпечення клієнтів інформацією, що відповідає вимогам, які пред'являються до неї, про елементи комплексу маркетингу і маркетингове середовище у поточному періоді і у майбутньому для прийняття рішень з усіх аспектів маркетингової діяльності.

Європейське товариство з вивчення громадської думки і маркетингу (ЕSОМАR) і міжнародна торговельна палата (ІСС) розробили “Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень”, в якому викладені основні етичні та фахові принципи, якими керуються у практиці маркетингових і соціальних досліджень.

В теорії та практиці виділяють різноманітні види маркетингових досліджень, що класифікуються за рядом ознак: мета маркетингових досліджень, призначення маркетингових досліджень, методи дослідження, напрямки дослідження, суб’єкт дослідження, частота проведення досліджень, термін проведення досліджень, ступінь охоплення генеральної сукупності, територіальна ознака.

Процес маркетингових досліджень здійснюється за наступними етапами: визначення проблеми і постановка цілей дослідження; попередній аналіз наявної інформації, обґрунтування необхідності проведення маркетингових досліджень; ухвалення рішення про проведення маркетингових досліджень і визначення об'єкта дослідження; оцінка можливих джерел і способів збору інформації; розробка плану проведення маркетингових досліджень; збір даних; реєстрація, обробка даних і аналіз інформації; інтерпретація результатів, формулювання висновків і розробка конкретних рекомендацій; підготовка і представлення звіту; оцінка ефективності заходів, прийнятих на основі дослідження.

При проведенні маркетингових досліджень використовується ряд методів: загальнонаукові методи дослідження (системний підхід, ситуаційний підхід, програмно-цільовий підхід, комплексний підхід); методи збору інформації (кабінетні, що здійснюються на основі повторних даних, і польові, що здійснюються на основі первинних даних); аналітичні методи дослідження (порівняння, угрупування, табличний, балансовий, метод ланцюгових підстановок, індексний, лінійне програмування, сітьове планування і управління, метод теорії масового обслуговування, теорія гри, факторний аналіз, кластерний аналіз, контент-аналіз, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, комплексні методи); прогностичні методи (експертні оцінки, економіко-математичне моделювання, комплексні методи); методичні прийоми, запозичені з інших наук (психологічні тести, мотиваційний аналіз, анкетування, панельні дослідження, дослідження поведінки споживачів, етичні кодекси); комплекс специфічних маркетингових технологій (маркетинговий аналіз, SWOT-аналіз, STP-маркетинг, матричний метод, організаційні механізми для реалізації теорії маркетингу у практиці).

Сегментація ринку – це процес розподілу ринку на сегменти, які будуть характеризуватися однаковою реакцією на заходи комплексу маркетингу.

Метою сегментації ринку є максимальне проникнення підприємства на сегменти ринку з тим, щоб зосередити на них маркетингові зусилля підприємства.

Сегментація ринку здійснюється за сьома етапами: визначення напрямків та ознак сегментування ринку; вибір методу та здійснення сегментування ринку; інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів груп споживачів); оцінка сегментів ринку; вибір сегментів ринку (цільових сегментів); позиціонування товару; розробка плану маркетингу.

Існують чотири підходи до сегментації ринку, кожному з яких відповідає стратегія маркетингу: масовий ринок, при якому підприємство намагається вийти на широке коло споживачів з єдиним планом маркетингу (стратегія недиференційованого маркетингу); сегментація ринку, при якому підприємство концентрується на обмеженій кількості груп споживачів (стратегія концентрованого маркетингу); множинна сегментація ринку, при якому підприємство орієнтується на декілька різних ринкових сегментів і пропонує спеціально розроблений план маркетингу для кожного з них (стратегія диференційованого маркетингу), індивідуалізований маркетинг, при якому підприємство орієнтується на задоволення потреб окремих індивідів.

Питання для самопідготовки до занять

 

1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика.

1.1. Дайте визначення маркетингового середовища.

1.2. Охарактеризуйте склад маркетингового середовища.

1.3. Що собою являє макросередовище маркетингу? Назвіть фактори макросередовища. В чому полягають особливості взаємовідносин підприємства і сил, факторів, суб’єктів макросередовища?

1.4. Поняття мікросередовища маркетингу і його склад.

1.5. Охарактеризуйте середовище безпосереднього відношення.

1.6. Що собою являє зовнішнє маркетингове середовище?

1.7. Поняття внутрішнього середовища. В чому полягають особливості факторів внутрішнього середовища підприємства?

1.8. Назвіть етапи процесу дослідження маркетингового середовища.

1.9. Які результати повинні бути отримані при проведенні дослідження маркетингового середовища?

1.10. Які методи доцільно використовувати при дослідженні маркетингового середовища?

1.11. Що собою являє профіль маркетингового середовища підприємства і в чому полягає його значення?

1.12. З якою метою будується SWOT-матриця?

2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, класифікація, значення маркетингової інформації.

2.1. Чи ідентичні поняття „дані” та „інформація”?

2.2. Наведіть відомі Вам визначення маркетингової інформації.

2.3. В чому полягають особливості маркетингової інформації?

2.4. У відповідності з якими нормативними актами здійснюється державне регулювання інформаційної діяльності вітчизняних підприємств?

2.5. Назвіть вимоги, що висуваються до маркетингової інформації.

2.6. Охарактеризуйте класифікацію маркетингової інформації.

2.7. Поняття інформаційного забезпечення.

2.8. В чому полягають проблеми інформації та інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на сучасному етапі?

2.9. В чому проявляється значення маркетингової інформації?

2.10. Чим можна пояснити підвищення значення і потреби в інформації?

3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад.

3.1. Дайте визначення МІС.

3.2. Що входить до складу МІС?

3.3. Охарактеризуйте кожну з підсистем МІС, взаємозв’язок складових.

3.4. В чому переваги МІС та проблеми її створення?

3.5. Які Вам відомі способи впровадження МІС?

4. Сутність і класифікація маркетингових досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень.

4.1. Які Вам відомі визначення маркетингових досліджень?

4.2. Призначення і зміст Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень.

4.3. Цілі і задачі маркетингових досліджень.

4.4. Які види маркетингових досліджень можна виділити за різними ознаками? Наведіть приклади видів маркетингових досліджень.

5. Процес маркетингових досліджень.

5.1. Назвіть основні етапи процесу маркетингових досліджень.

5.2. Охарактеризуйте етапи процесу маркетингових досліджень.

5.3. Назвіть групи методів, що використовуються при проведенні маркетингових досліджень.

5.4. Охарактеризуйте загальнонаукові методи досліджень.

5.5. Охарактеризуйте методи збору інформації.

5.6. Охарактеризуйте аналітичні методи дослідження.

5.7. Охарактеризуйте прогностичні методи досліджень.

5.8. Які Ви знаєте методологічні прийоми, запозичені з інших наук?

5.9. Охарактеризуйте комплекс технологій, притаманних маркетингу.

6. Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку.

6.1. Поняття сегментації ринку.

6.2. В чому полягають цілі, задачі, значення сегментації ринку?

6.3. Процес сегментації ринку і його основні етапи.

6.4. Назвіть напрямки сегментації ринку.

6.5. За якими ознаками доцільно здійснювати сегментацію ринку за групами споживачів?

6.6. За якими ознаками оцінюються сегменти?

6.7. Назвіть критерії, яким повинен відповідати цільовий сегмент.

6.8. Назвіть і охарактеризуйте цільові ринки чотирьох рівнів.

6.9. Назвіть підходи до вибору цільового ринку і відповідні їм стратегії. Дайте їх характеристику.

6.10. Що Ви розумієте під позиціонуванням товарів? Охарактеризуйте підходи до позиціонування.

Навчальні тестові завдання для самоконтролю знань

1. Метод - це:

1.1. сукупність способів, прийомів пізнання, дослідження підходів до вивчення явищ, процесів для досягнення мети;

1.2. комплексне поняття, яке включає всі види дослідницької діяльності;

1.3. система дій, пов'язаних з вибором оптимальних варіантів рішень, створенням умов для їх виконання;

1.4. набір організаційних і методичних прийомів забезпечення надійності і ефективності інформаційного забезпечення.

 

2.Інформація за змістом поділяється на:

2.1. внутрішню і зовнішню;

2.2. інформацію державної і галузевої статистики; бюджетних обстежень; з документів і матеріалів підприємства;

2.3. екоскопічну і демоскопічну;

2.4. довідкову, рекомендаційну, нормативну, регулюючу.

 

3.Спорадичні опитування - це:

3.1. опитування, що проводяться від випадку до випадку за різними програмами різних сукупностей;

3.2. періодичні опитування однієї і тієї ж сукупності;

3.3. опитування, що проводяться у формі інтерв'ю по телефону і через анкетування поштою;

3.4. періодичні опитування за однією і тією ж програмою, але різних сукупностей.

 

4.Інформаційне забезпечення маркетингу - це:

4.1. комплекс маркетингової інформації;

4.2. комплекс маркетингової інформації і методів її обробки;

4.3. комплекс маркетингової інформації і технічних засобів її обробки;

4.4. комплекс маркетингової інформації, методик і технічних засобів переробки інформації.

 

5.Методи експертних оцінок і методи економіко-математичного моделювання відносяться до:

5.1. загальнонаукових методів;

5.2. аналітичних методів;

5.3. прогностичних методів;

5.4. математичних методів.

 

6.До методів збору первинної інформації відносяться:

6.1. опитування, спостереження, експеримент;

6.2. експеримент, експертні оцінки, метод техніко-економічних розрахунків;

6.3. опитування, спостереження, економіко-математичне моделювання;

6.4. імітація, комплексні дослідження, аналітичний метод.

 

7.Набір джерел і методичних прийомів за допомогою яких керівники і фахівці отримують повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі, - це:

7.1. система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації;

7.2. система внутрішнього обліку і звітності;

7.3. система маркетингових досліджень;

7.4. система теорії управління маркетингом.

 

8.Вступ, визначення (терміни), правила, примітки - це:

8.1. етапи проведення маркетингових дослідженні;

8.2. логіка маркетингових досліджень;

8.3. розділи «Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень»;

8.4. розділи звіту про результати маркетингового дослідження.

 

9.РЕSТ-чинники – це:

9.1. чинники зовнішнього маркетингового середовища;

9.2. чинники макросередовища маркетингу;

9.3. чинники маркетингового середовища;

9.4. чинники мікросередовища маркетингу.

 

10. Сильні і слабкі сторони діяльності підприємства, можливості і погрози для нього на ринку виявляють в результаті дослідження:

10.1. чинників зовнішнього маркетингового середовища;

10.2. чинників макросередовища маркетингу;

10.3. чинників маркетингового середовища;

10.4. чинників мікросередовища маркетингу.

 

11. Теорія масового обслуговування і теорія ігор, дисперсійний і кореляційний аналіз це:

11.1. загальнонаукові методи;

11.2. аналітичні методи;

11.3. прогностичні методи;

11.4. математичні методи.

 

12. Бухгалтерська і статистична звітність для маркетингових досліджень характеризується як:

12.1. первинна внутрішня інформація;

12.2. первинна зовнішня інформація;

12.3. повторна внутрішня інформація;

12.4. повторна зовнішня інформація.

 

13. Експеримент - це:

13.1. планомірне охоплення обставин, що сприймаються органами відчуттів без впливу на об'єкт спостереження;

13.2. дослідження, при якому повинно бути встановлено, як зміна окремих чинників впливає на залежну змінну;

13.3. з'ясування позицій людей або отримання від них відомостей з якого-небудь питання;

13.4. обстеження економічного і соціального характеру, спрямовані на визначення намірів покупців.

 

14. Методичні основи маркетингу охоплюють:

14.1. аналітичні, статистичні, економіко-математичні методи;

14.2. загальнонаукові, аналітичні, прогностичні методи, методи запозичені з соціології і ін. наук, маркетингові методи;

14.3. прогностичні методи, комплексні дослідження, експертні оцінки;

14.4. загальнонаукові методи, лінійне програмування, моделювання, метод ділових ігор.

 

15. Формулювання цілей, розробка планів їх досягнення, систематичний контроль, оцінка ступеня досягнення мети, коректування планів - це:

15.1. комплексний підхід;

15.2. програмно-цільовий підхід;

15.3. лінійне програмування;

15.4. сітьове планування.

 

16. Що не є перевагою первинної інформації?

16.1. повна відповідність отриманої інформації цілям дослідження;

16.2. надійність і точність;

16.3. можливість здійснення порівняльного аналізу декількох джерел інформації;

16.4. унікальний характер отриманих відомостей.

 

17. Постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання і методичних прийомів, яка призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її маркетологами - це:

17.1. система інформації;

17.2. система інформаційного забезпечення;

17.3. система використання інформації;

17.4. маркетингова інформаційна система.

 

18. Які чинники необхідно враховувати при виборі варіанту проведення маркетингового дослідження?

18.1. наявність досвіду проведення дослідження, фахівців необхідної кваліфікації, об'єктивність оцінки, конфіденційність результатів;

18.2. наявність спеціального устаткування, програм, методичного забезпечення, глибоке знання товару, вартість дослідження;

18.3. всі вказані;

18.4. ваш варіант відповіді.

 

19. Чинники безпосереднього оточення і чинники внутрішнього середовища підприємства відносяться до:

19.1. чинників зовнішнього маркетингового середовища;

19.2. чинників макросередовища маркетингу;

19.3. чинників маркетингового середовища;

19.4. чинників мікросередовища маркетингу.

 

20. Процес дослідження маркетингового середовища включає:

20.1. моніторинг чинників макросередовища, діагностику чинників безпосереднього оточення;

20.2. дослідження чинників внутрішнього середовища, діагностику чинників безпосереднього оточення;

20.3. дослідження чинників внутрішнього середовища;

20.4. Ваш варіант відповіді.

 

21. Із загальнонаукових методів в маркетингу використовуються:

21.1. лінійне програмування, метод ділових ігор, теорія масового обслуговування;

21.2. експертні оцінки, економіко-математичне моделювання;

21.3. моделювання, теорія зв'язку, сітьове планування;

21.4. ситуаційний, системний і програмно-цільовий підхід, комплексні дослідження.

 

22. Демоскопічною є інформація:

22.1. що характеризує економічні процеси;

22.2. що характеризує споживачів, їх думки і смаки;

22.3. що вперше зібрана для вирішення якої-небудь проблеми;

22.4. що отримана на основі результатів спеціальних спостережень.

 

23. Опитування постійної сукупності об'єктів, що проводяться через рівні проміжки часу з однієї і тієї ж теми і за єдиною програмою - це:

23.1. спеціальне спостереження;

23.2. експеримент;

23.3. панельне опитування;

23.4. спорадичне опитування.

 

24. Метод Дельфі, кібернетичних сесій, мозкових атак відносяться до:

24.1. аналітичних методів;

24.2. методів економіко-математичного моделювання;

24.3. методів експертних оцінок;

24.4. загальнонаукових методів.

 

25. Маркетингова інформація підрозділяється на первинну і повторну згідно ознаки класифікації:

25.1. за місцем збору інформації;

25.2. за джерелами збору;

25.3. за походженням;

25.4. за формою подання.

 

26. Споживча панель - це:

26.1. відносно постійна сукупність індивідуальних споживачів, в якій систематично проводяться обстеження економічного характеру;

26.2. непостійна сукупність колективних і індивідуальних споживачів, в якій систематично проводяться обстеження соціального характеру;

26.3. відносно постійна сукупність індивідуальних і колективних споживачів, в якій періодично проводяться обстеження економічного і соціального характеру;

26.4. відносно постійна сукупність індивідуальних і колективних споживачів, в якій систематично проводяться обстеження економічного і соціального характеру.

 

27. Вкажіть конкретні системи збору інформації маркетингової інформаційної системи:

27.1. система статистичної, бухгалтерської звітності, система маркетингових спостережень;

27.2. система маркетингових рішень і комунікацій, система маркетингового контролю;

27.3. система маркетингових досліджень;

27.4. ваш варіант відповіді.

 

28. Відповідно за якою класифікаційною ознакою розрізняють маркетингові дослідження, що проводяться самостійно фірмою, спеціалізованими дослідницькими фірмами або спільно цими фірмами?

28.1. залежно від суб'єкта маркетингових досліджень;

28.2. залежно від характеру маркетингових досліджень;

28.3. залежно від об'єкту дослідження;

28.4. за методами дослідження.

 

29. Неконтрольованими і некерованими з боку підприємства є:

29.1. чинники зовнішнього маркетингового середовища;

29.2. чинники макросередовища маркетингу;

29.3. чинники маркетингового середовища;

29.4. чинники мікросередовища маркетингу.

 

30. Для оцінки чинників маркетингового середовища, ступеня і напряму їх впливу на результати діяльності підприємства доцільно розробити:

30.1. профіль чинників зовнішнього маркетингового середовища;

30.2. профіль маркетингового середовища;

30.3. матрицю SWOT;

30.4. профіль чинників мікросередовища маркетингу.

 

31. До якої групи методів відносяться лінійне програмування і сітьове планування?

31.1. загальнонаукові методи;

31.2. аналітичні методи;

31.3. прогностичні методи;

31.4. математичні методи.

 

32. Блок збору інформації включає:

32.1. систему внутрішньої звітності, бухгалтерської, статистичної, оперативної звітності, систему маркетингових досліджень;

32.2. систему внутрішньої звітності, систему збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, систему маркетингових досліджень;

32.3. систему внутрішньої звітності, систему збору зовнішньої поточної маркетингової інформації;

32.4. систему внутрішньої звітності, систему маркетингових досліджень, систему теорії управління маркетингом.

 

33. До якої групи методів відносяться комплексні дослідження, системний, ситуаційний і програмно-цільовий підходи?

33.1. загальнонаукових методів;

33.2. аналітичних методів;

33.3. прогностичних методів;

33.4. математичних методів.

 

34. До якого виду маркетингової інформації відноситься періодичні видання?

34.1. первинна внутрішня;

34.2. первинна зовнішня;

34.3. повторна внутрішня;

34.4. повторна зовнішня.

 

35. Опитування, що проводяться від випадку до випадку, по відношенню до різних сукупностей опитуваних, за різними програмами - це:

35.1. спеціальне спостереження;

35.2. інтерв'ю;

35.3. панельне опитування;

35.4. спорадичне опитування.

 

36. Відповідно до мети розрізняють наступні види маркетингових досліджень:

36.1. кабінетні, польові та їх поєднання;

36.2. галузеві, ринкові, споживчі, товарні, дослідження системи маркетингу;

36.3. пошукові, описові, причинно-наслідкові, прогностичні;

36.4. кон'юнктурне, ринкове і повне маркетингове дослідження.

 

37. Щоб бути корисною і мати цінність маркетингова інформація повинна відповідати одночасно наступним вимогам:

37.1. актуальність, достовірність, релевантність, економічність;

37.2. повнота, співставність, доступність;

37.3. адресність, наочність, багатократність використання, швидка передача, тривале зберігання, придатність для ухвалення багатьох рішень;

37.4. ваш варіант відповіді.

 

38. Для визначення кількості покупців, що обслуговуються, тривалості і черговості їх обслуговування можна застосувати:

38.1. метод сітьового планування;

38.2. метод лінійного програмування;

38.3. теорію масового обслуговування;

38.4. теорію ігор.

 

39. Вкажіть, що є недоліком повторної інформації?

39.1. суперечність даних;

39.2. збір даних вимагає великих витрат;

39.3. на збір даних потрібний багато часу;

39.4. незалежність змісту інформації.

 

40. Система маркетингової інформації - це:

40.1. постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження інформації;

40.2. систематичне визначення кола даних необхідних у зв'язку з ринковою ситуацією, що склалася, їх збір, аналіз і звіт про результати;

40.3. сукупність сучасних методик обробки інформації, що дозволяють найповніше розкрити взаємозв'язки у рамках вибірки даних і встановити ступінь їх надійності;

40.4. набір математичних моделей, що сприяють ухваленню більш оптимальних маркетингових рішень про діяльність ринку.

 

41. Концепція, яка стверджує, що оптимальне управлінське рішення може бути вироблене, якщо єдину систему розділити на окремі взаємопов'язані елементи, є:

41.1. програмно-цільовий підхід;

41.2. ситуаційний підхід;

41.3. системний підхід;

41.4. комплексний підхід.

 

42. Наявна інформація може бути застарілою і не відповідати цілям дослідження, що проводиться, через свою неповноту, дуже загальний характер - це недоліки:

42.1. первинної інформації;

42.2. статистичних матеріалів;

42.3. повторної інформації;

42.4. бухгалтерської звітності.

 

43. Недоліком якого методу збору даних є сильна залежність результатів від рівня кваліфікації і об'єктивності спостерігача, його психологічних особливостей?

43.1. експерименту;

43.2. спеціальних спостережень;

43.3. суцільних обстежень;

43.4. вибіркових обстежень.

 

44. Забезпечити клієнтів надійною, достовірною інформацією про елементи комплексу маркетингу і маркетингового середовища в поточному періоді та у майбутньому для ухвалення рішень з усіх аспектів маркетингової діяльності - це:

44.1. мета маркетингових досліджень;

44.2. завдання маркетингових досліджень;

44.3. етап маркетингових досліджень;

44.4. розділ звіту про результати маркетингового дослідження.

 

45. Сукупність активних сил, суб'єктів і чинників, що впливають на результати маркетингової діяльності підприємства і досягнення поставленої мети, – це:

45.1. зовнішнє маркетингове середовище;

45.2. макросередовище маркетингу;

45.3. маркетингове середовище;

45.4. мікросередовище маркетингу.

 

46. Набір елементів, функцій, методів, процесів, які визначають потенціал підприємства, включає кожний з чинників:

46.1. маркетингового середовища;

46.2. мікросередовища;

46.3. внутрішнього середовища;

46.4. зовнішнього середовища.

 

47. Стратегія "новачків" на ринку передбачає:

47.1. впровадження на ринок нових товарів;

47.2. пошук ринкової "ніші";

47.3. проходження за лідером;

47.4. атаку на частку ринку, займаної лідером.

 

48. Вибрати стратегію охоплення ринку для великого підприємства, що виходить на нові ринки збуту, розширивши при цьому асортимент різнорідних товарів:

48.1. диференційованого маркетингу;

48.2. недиференційованого маркетингу;

48.3. концентрованого маркетингу;

48.4. множинної сегментації.

 

49. Та частина ринку, яка залишається неохопленою конкретним підприємством, називається:

49.1. ринкова ніша;

49.2. ринкове вікно;

49.3. сегменти-індивіди;

49.4. сегменти-регіони.

 

50. Вкажіть стратегії охоплення ринку, які можуть бути реалізовані у практиці діяльності підприємств:

50.1. недиференційованого, диференційованого, концентрованого, індивідуалізованого маркетингу;

50.2. недиференційованого і диференційованого маркетингу;

50.3. масового ринку, сегментованого ринку;

50.4. масового ринку, сегментованого ринку, множинної сегментації ринку, індивідуалізованого маркетингу.

 

51. Яка з ознак сегментації ринку визначає прихильність, сприйняття групою споживачів окремих товарів, послуг?

51.1. демографічна;

51.2. поведінкова;

51.3. особистісна;

51.4. психографічна.

 

52. Сегментування ринку за групами споживачів, за параметрами товару, за основними конкурентами - це:

52.1. напрямки сегментування ринку;

52.2. ознаки сегментування ринку;

52.3. підходи до сегментування ринку;

52.4. стратегії сегментування ринку.

 

53. Велика, ідентифікована за якими-небудь ознаками, група покупців усередині ринку – це:

53.1. ринкова ніша;

53.2. сегмент;

53.3. сегменти-індивіди;

53.4. сегменти-регіони.

 

54. Які із зазначених заходів складають зміст STP-маркетингу?

54.1. сегментація ринку, розробка профілів споживачів, оцінка ступеня їх привабливості;

54.2. оцінка і вибір цільових сегментів ринку для виходу на них зі своїми товарами;

54.3. позиціювання товарів на ринку;

54.4. Ваш варіант відповіді.

 

55. Яку стратегію охоплення ринку використовує фірма "Прогрес", що виробляє меблі "на будь-який смак"?

55.1. диференційованого маркетингу;

55.2. недиференційованого маркетингу;

55.3. концентрованого маркетингу;

55.4. множинної сегментації.

 

56. Які з ознак дозволяють розділити всю сукупність споживачів на окремі групи, для яких характерні особливості, притаманні конкретному регіону, місцевості?

56.1. геодемографічні;

56.2. поведінкові;

56.3. психографічні;

56.4. географічні.

 

57. Підприємство виходить на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс маркетингу, концентруючи увагу на загальних потребах споживачів у тому разі, коли використовує стратегію:

57.1. концентрованого маркетингу;

57.2. диференційованого маркетингу;

57.3. недиференційованого маркетингу;

57.4. повного охоплення ринку.

 

58. Визначте критерії, яким повинен відповідати цільовий сегмент ринку?

58.1. бути достатньо містким, надавати можливості подальшого зростання для підприємства;

58.2. не бути об’єктом комерційної діяльності конкуруючих підприємств;

58.3. характеризуватися потребами, які дане підприємство може задовольнити з отриманням прибутку і методами, більш ефективними, ніж конкуренти;

58.4. ваш варіант відповіді.

 

59. Вибіркова сукупність споживачів, призначена для систематичних спостережень за заздалегідь розробленою програмою - це:

59.1. досліджувана сукупність;

59.2. спеціальна панель;

59.3. споживча панель;

59.4. професійна панель.

 

60. Які з ознак сегментації ринку ставлять за мету – вивчення потенційних покупців з точки зору образу життя і типу особистості?

60.1. геодемографічні;

60.2. поведінкові;

60.3. психографічні;

60.4. географічні.

 

61. Яка стратегія маркетингу передбачає освоєння підприємством кількох ринкових сегментів, для кожного з яких розробляється відповідний комплекс маркетингу?

61.1. концентрованого маркетингу;

61.2. диференційованого маркетингу;

61.3. недиференційованого маркетингу;

61.4. повного охоплення ринку.

 

62. Американська компанія "Батус" має магазини, орієнтовані на споживачів з високими доходами, і магазини для споживачів із середніми доходами, але не виходить на споживачів, що бажають купити товари за низькими цінами. Який з підходів до сегментації ринку використовує фірма?

62.1. масовий ринок;

62.2. сегментований ринок;

62.3. множинна сегментація;

62.4. диференційований маркетинг.

 

63. Виділення регіонів розселення, зон мешкання за спільністю образу життя людей, що дозволяє очікувати придбання ними певних видів товарів, передбачають такі ознаки сегментації:

63.1. геодемографічні;

63.2. поведінкові;

63.3. психографічні;

63.4. географічні.

 

64. Підприємство зосереджує свою діяльність на одному сегменті ринку, розробляючи один маркетинговий комплекс при використанні стратегії:

64.1. концентрованого маркетингу;

64.2. диференційованого маркетингу;

64.3. недиференційованого маркетингу;

64.4. індивідуалізованого маркетингу.

 

65. Сегментація ринку - це:

65.1. розподіл покупців за мотиваціями у придбанні товарів та ін. ознаками;

65.2. процес виявлення груп споживачів, що мають різні смаки;

65.3. стратегія, за допомогою якої ринок розділяється на сегменти, що будуть характеризуватися різною реакцією на заходи комплексу маркетингу;

65.4. процес розподілу ринку на сегменти, що будуть характеризуватися однаковою реакцією на заходи комплексу маркетингу.

66. Ви створили спільне підприємство і передбачаєте виробляти меблі для офісів. Якій стратегії маркетингу Ви надаєте перевагу?

66.1. недиференційованого маркетингу;

66.2. диференційованого маркетингу;

66.3. концентрованого маркетингу;

66.4. множинній сегментації.

 

67. Процес сегментації ринку складається з наступних етапів:

67.1. визначення напрямків та ознак сегментації, вибір методу та здійснення сегментації, інтерпретація одержаних сегментів;

67.2. розробка плану маркетингу;

67.3. оцінювання та вибір сегментів, позиціювання товару на сегменті;

67.4. Ваш варіант відповіді.

 

68. Максимальне проникнення підприємства на сегменти ринку, щоб сконцентрувати на них маркетингові зусилля - це:

68.1. сутність сегментації;

68.2. мета сегментації;

68.3. задача сегментації;

68.4. принцип сегментації.

 

69. Підприємство, яке для кожного сегмента видозмінює товар, використовує стратегію:

69.1. недиференційованого маркетингу;

69.2. диференційованого маркетингу;

69.3. концентрованого маркетингу;

69.4. множинної сегментації.

 

70. Ринкові сегменти, в яких підприємство забезпечило собі стабільність і панування у довгостроковому плані, незважаючи на зусилля конкурентів – це:

70.1. ринкова ніша;

70.2. ринкове вікно;

70.3. сегменти-індивіди;

70.4. сегменти-регіони.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.015 с.)