Бердянської молодіжної танцювально-спортивної організаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бердянської молодіжної танцювально-спортивної організаціїСТАТУТ

Бердянської молодіжної танцювально-спортивної організації

«Хот сенд»

 

 

Бердянськ 2012 р.

Нами движет единая идея развития танцевального и спортивного движения в нашем городе и за его пределами. Мы это сообщество людей разных профессий, специальностей, пола и возраста. Мы свободны от политики и не поддерживаем ни одну из политических сил, но готовы сотрудничать с каждыми кто разделяет с нами нашу идею. Мы создаем эту организацию дабы закрепить, то, что было достигнуто до ее создания и иметь надежную основу для того, чтобы уверенно двигаться вперед.

 


Загальні положення

 

1.1.Бердянська молодіжна танцювально-спортивна організація «Хот сенд» (надалі Організація), є недержавною, неприбутковою міською громадською організацією, яка створена за спільними інтересами громадян України.

1.2. Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів та цього статуту.

1.3. Діяльність Організації здійснюється на засадах добровільності, самоврядування, законності, рівноправності її членів та гласності.

1.4. Організація співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм власності з питань діяльності Організації.

1.5. Організація створюється без обмеження строку діяльності.

1.7. Назва Організації:

– повна назва українською мовою: Бердянська молодіжна танцювально-спортивна організація «Хот сенд»;

– скорочена назва українською мовою: БМТСО «Хот сенд»;

– повна назва російською мовою: Бердянская молодежная танцевально-спортивная организация «Хот сенд»;

– скорочена назва російською мовою: БМТСО «Хот сенд».

1.8. Діяльність Організації поширюється на територію м. Бердянськ.

1.9. Місцезнаходження: вул. ______________, м. Бердянськ, Запорізька обл.

 

Мета, завдання Організації

 

2.1. Головною метою діяльності Організації є сприяння розвитку танцювального та спортивного руху у м. Бердянськ, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації в соціально-економічній, правовій та в інших сферах суспільного життя.

2.2. Організація у встановленому чинним законодавством України порядку реалізує в процесі своєї діяльності наступні завдання:

­ сприяння розвитку та популяризації брейк-дансу (breaking, break-dance) та інших видів танцю, різних видів «вуличного», екстремального спорту і здорового способу життя;

­ організація та проведення професійних і аматорських змагань з брейк-дансу та інших видів танцю, спортивних, а також спортивно-показових заходів, показових виступів, з метою залучення уваги до танцювального та спортивного руху, а так само їх популяризація;

­ сприяння своїм членам та іншим зацікавленим особам у створенні гуртків, секцій, клубів та організацій з танців (зокрема брейк-дансу), «вуличних» та екстремальних видів спорту;

­ участь у підтримці дитячого та юнацького танцювального та спортивного руху;

­ пропагування танцювального та спортивного молодіжного руху через засоби масової інформації – пресу, радіо, телебачення й електронні засоби;

­ сприяння реалізації державних соціальних програм;

­ широке сприяння культурному і творчому розвитку будь-яких верств населення;

­ організація і проведення спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи, посилення ролі танців та спорту в усесторонньому і гармонійному розвитку особистості, в зміцненні здоров’я і формуванні здорового способу життя;

­ встановлення зв’язків з іншими громадськими організаціями, цілі та діяльність яких співпадають із завданнями Організації;

­ сприяння створенню та діяльності подібних організацій;

­ сприяння підтримці культурно-масових заходів для юнацтва і молоді;

­ представництво інтересів членів Організації у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

­ лобіювання розгляду актуальних для Організації питань, з урахуванням інтересів молоді, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

­ сприяння залученню молодіжних громадських об’єднань до розроблення комплексних програм підтримки розвитку та популяризації танцювального та спортивного руху в Україні;

­ налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації та сприяння в реалізації їх спільних інтересів в українському суспільстві;

­ сприяння залученню інвестицій у розвиток танцювального та спортивного руху;

­ сприяння у захисті прав інтелектуальної власності членів Організації;

­ надання безкоштовних консультацій, що пов’язані з напрямками діяльності Організації, своїм членами та іншим особам, зацікавленим у розвитку танцювального та спортивного руху.

 

2.3. Для досягнення своєї мети Організація вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

­ представництво інтересів Організації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

­ сприяння у всебічній підтримці членів Організації, громадських організацій, установ, підприємств, інших організацій, а також громадян з питань розробки та реалізації програм і проектів, що відповідають Статуту Організації;

­ сприяння в оперативному забезпеченні інформацією своїх членів, громадських організацій, а також інших фізичних та юридичних осіб з питань статутної діяльності Організації;

­ сприяння у розробці і впровадженні соціальних програм, спрямованих на відродження суспільно-громадських, культурних, освітніх, педагогічних і сімейних традицій;

­ сприяння у розробці і впровадженні соціальних програм, спрямованих на відродження та ефективне функціонування закладів дозвілля;

­ участь у реалізації програм іноземних та міжнародних організацій;

­ одержання, відповідно до чинного законодавства, від органів державної вдали та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань, внесення до цих органів пропозицій щодо соціальних питань;

­ сприяння в організації і проведенні майстер-класів, семінарів, лекцій, не прибуткових виставок, курсів та інших громадських заходів для членів Організації, а також для інших юридичних і фізичних осіб.

 

2.4. З метою виконання статутних мети та завдань Організація у порядку, передбаченому чинним законодавством:

­ виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

­ представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

­ в установленому порядку організовує зустрічі членів Організації з представниками інших країн, міжнародними організаціями з питань статутної діяльності;

­ приймає участь в організації для своїх членів зустрічей, науково – практичних конференцій, круглих столів, семінарів, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, які необхідні для досягнення статутних цілей;

­ може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

­ вносить пропозиції до органів державної влади з питань діяльності Організації;

­ може розповсюджувати інформацію і пропагувати свої мету та завдання;

­ може заснувати у встановленому чинним законодавством порядку підприємства, необхідні для виконання статутних завдань із статусом юридичної особи.

 

 

Членство в Організації

 

Права та обов’язки членів Організації.

4.1 Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства та громадяни інших держав, які досягли 14 років, дотримуються статуту Організації, визнають мету, завдання і зобов’язуються їх виконувати, а також сплатили одноразовий вступний внесок та сплачують членські внески.

4.3. В діяльності Організації можуть приймати участь колективні члени – колективи підприємств, організацій та установ, які визнають та виконують статут Організації, підтримують її мету та завдання, сплатили одноразовий вступний та сплачують членські внески.

4.4. Прийом в індивідуальні члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка може бути індивідуальним членом. Прийом у колективні члени Організації здійснюється на підставі письмового рішення колективу юридичної особи, яка може бути колективним членом. Заява, рішення про вступ до Організації подається до Ради Організації.

Колективні члени реалізують свої повноваження у якості членів Організації через своїх повноважних представників, які визначаються колективом підприємства, установи, організації.

4.5. Члени Організації мають рівні права і обов’язки.

4.6. Члени Організації мають право:

­ бути обраними до органів управління Організації;

­ брати участь в управлінні справами Організації в порядку, визначеному цим статутом;

­ добровільно вийти з числа членів Організації;

­ вносити пропозиції з питань діяльності Організації;

­ користуватися всіма видами допомоги, що надається Організацією;

­ одержувати інформацію про діяльність Організації та її керівних органів.

4.7. Члени Організації зобов’язані:

­ дотримуватися положень статуту Організації;

­ виконувати рішення Зборів та інших органів управління Організації;

­ сприяти здійсненню мети і завдань Організації;

­ брати участь у діяльності Організації;

­ сумлінно виконувати свої обов’язки;

­ вносити вступні та членські внески відповідно до Положення про вступні та членські внески, затвердженого Радою Організації;

­ не розголошувати інформацію про діяльність Організації, яка може бути конфіденційною, що стала відома під час членства в Організації.

­ виконувати інші обов’язки відповідно до цього статуту.

4.8.Члени Організації діють у межах своїх повноважень та відповідно до статуту.

4.9. Добровільний вихід членів Організації здійснюється в такому ж порядку, як і

прийом членів до складу Організації.

Члени Організації можуть бути виключені з Організації у разі:

­ учинення дій, що суперечать статутним завданням;

­ не сплати вступного або членського внеску;

­ у разі порушення цього статуту;

4.10. Рішення про виключення з членів Організації приймає Рада Організації. Рішення про виключення може бути оскаржене до Зборів Організації.

4.11. В разі припинення членства в Організації вступні та членські внески не повертаються.

 

Виконавча рада Організації.

 

7.2.1. Виконавча рада Організації здійснює керівництво Організацією в період між Загальними борами.

7.2.2. Виконавча рада підзвітна Загальним зборам Організації.

7.2.3. Члени Виконавчої ради обираються загальними зборами терміном на 3 роки.

7.2.4. Голова Виконавчої ради та його заступники є членами виконавчої ради.

7.2.5. Виконавча рада проводить засідання в міру необхідності, але не рідше 1 разу в квартал.

7.2.6. Засідання виконавчої ради проводиться якщо в ньому беруть участь 2/3 обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі коли поділ голосів рівний, вирішальним є голос Голови Виконавчої ради.

7.2.7. До питань, що входять до компетенції Виконавчої ради Організації відносяться:

­ планування роботи Організації.

­ формування кошторису Організації.

­ розгляд заяви про прийом нових членів Організації та виключення із членів Об’єднання. Вносить із цих питань рекомендації Загальним зборам.

­ вносить пропозиції Загальним зборам про розмір членських внесків.

­ здійснює оперативне управління майном Організації.

 

Кошти та майно Організації

 

6.1. У власності Організації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах і необхідне для матеріального забезпечення діяльності Організації.

Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України. Організація має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном згідно з метою та завданнями, передбаченими цим Статутом. Право власності на майно, яке належить Організації, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством і Статутом Організації’.

6.2. Майно та кошти Організації формуються за рахунок:

­ коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань чи гуманітарної допомоги;

­ пасивних доходів;

­ коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності, з урахуванням особливостей Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

­ дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

6.3. Управління майном та коштами Організації (утворення, призначення, та порядок використання) здійснюється Радою Організації в межах повноважень, наданих Зборами Організації. Бюджет Організації затверджується Зборами Організації.

6.4.Майно та кошти Організації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого її члена, посадових осіб.

6.5.Майно та кошти Організації повинні використовуватись лише для досягнення та забезпечення статутної мети та завдань Організації.

 

СТАТУТ

Бердянської молодіжної танцювально-спортивної організації

«Хот сенд»

 

 

Бердянськ 2012 р.

Нами движет единая идея развития танцевального и спортивного движения в нашем городе и за его пределами. Мы это сообщество людей разных профессий, специальностей, пола и возраста. Мы свободны от политики и не поддерживаем ни одну из политических сил, но готовы сотрудничать с каждыми кто разделяет с нами нашу идею. Мы создаем эту организацию дабы закрепить, то, что было достигнуто до ее создания и иметь надежную основу для того, чтобы уверенно двигаться вперед.

 


Загальні положення

 

1.1.Бердянська молодіжна танцювально-спортивна організація «Хот сенд» (надалі Організація), є недержавною, неприбутковою міською громадською організацією, яка створена за спільними інтересами громадян України.

1.2. Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів та цього статуту.

1.3. Діяльність Організації здійснюється на засадах добровільності, самоврядування, законності, рівноправності її членів та гласності.

1.4. Організація співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями всіх форм власності з питань діяльності Організації.

1.5. Організація створюється без обмеження строку діяльності.

1.7. Назва Організації:

– повна назва українською мовою: Бердянська молодіжна танцювально-спортивна організація «Хот сенд»;

– скорочена назва українською мовою: БМТСО «Хот сенд»;

– повна назва російською мовою: Бердянская молодежная танцевально-спортивная организация «Хот сенд»;

– скорочена назва російською мовою: БМТСО «Хот сенд».

1.8. Діяльність Організації поширюється на територію м. Бердянськ.

1.9. Місцезнаходження: вул. ______________, м. Бердянськ, Запорізька обл.

 

Мета, завдання Організації

 

2.1. Головною метою діяльності Організації є сприяння розвитку танцювального та спортивного руху у м. Бердянськ, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації в соціально-економічній, правовій та в інших сферах суспільного життя.

2.2. Організація у встановленому чинним законодавством України порядку реалізує в процесі своєї діяльності наступні завдання:

­ сприяння розвитку та популяризації брейк-дансу (breaking, break-dance) та інших видів танцю, різних видів «вуличного», екстремального спорту і здорового способу життя;

­ організація та проведення професійних і аматорських змагань з брейк-дансу та інших видів танцю, спортивних, а також спортивно-показових заходів, показових виступів, з метою залучення уваги до танцювального та спортивного руху, а так само їх популяризація;

­ сприяння своїм членам та іншим зацікавленим особам у створенні гуртків, секцій, клубів та організацій з танців (зокрема брейк-дансу), «вуличних» та екстремальних видів спорту;

­ участь у підтримці дитячого та юнацького танцювального та спортивного руху;

­ пропагування танцювального та спортивного молодіжного руху через засоби масової інформації – пресу, радіо, телебачення й електронні засоби;

­ сприяння реалізації державних соціальних програм;

­ широке сприяння культурному і творчому розвитку будь-яких верств населення;

­ організація і проведення спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи, посилення ролі танців та спорту в усесторонньому і гармонійному розвитку особистості, в зміцненні здоров’я і формуванні здорового способу життя;

­ встановлення зв’язків з іншими громадськими організаціями, цілі та діяльність яких співпадають із завданнями Організації;

­ сприяння створенню та діяльності подібних організацій;

­ сприяння підтримці культурно-масових заходів для юнацтва і молоді;

­ представництво інтересів членів Організації у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

­ лобіювання розгляду актуальних для Організації питань, з урахуванням інтересів молоді, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

­ сприяння залученню молодіжних громадських об’єднань до розроблення комплексних програм підтримки розвитку та популяризації танцювального та спортивного руху в Україні;

­ налагодження контактів, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій членів Організації та сприяння в реалізації їх спільних інтересів в українському суспільстві;

­ сприяння залученню інвестицій у розвиток танцювального та спортивного руху;

­ сприяння у захисті прав інтелектуальної власності членів Організації;

­ надання безкоштовних консультацій, що пов’язані з напрямками діяльності Організації, своїм членами та іншим особам, зацікавленим у розвитку танцювального та спортивного руху.

 

2.3. Для досягнення своєї мети Організація вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

­ представництво інтересів Організації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

­ сприяння у всебічній підтримці членів Організації, громадських організацій, установ, підприємств, інших організацій, а також громадян з питань розробки та реалізації програм і проектів, що відповідають Статуту Організації;

­ сприяння в оперативному забезпеченні інформацією своїх членів, громадських організацій, а також інших фізичних та юридичних осіб з питань статутної діяльності Організації;

­ сприяння у розробці і впровадженні соціальних програм, спрямованих на відродження суспільно-громадських, культурних, освітніх, педагогічних і сімейних традицій;

­ сприяння у розробці і впровадженні соціальних програм, спрямованих на відродження та ефективне функціонування закладів дозвілля;

­ участь у реалізації програм іноземних та міжнародних організацій;

­ одержання, відповідно до чинного законодавства, від органів державної вдали та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань, внесення до цих органів пропозицій щодо соціальних питань;

­ сприяння в організації і проведенні майстер-класів, семінарів, лекцій, не прибуткових виставок, курсів та інших громадських заходів для членів Організації, а також для інших юридичних і фізичних осіб.

 

2.4. З метою виконання статутних мети та завдань Організація у порядку, передбаченому чинним законодавством:

­ виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

­ представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

­ в установленому порядку організовує зустрічі членів Організації з представниками інших країн, міжнародними організаціями з питань статутної діяльності;

­ приймає участь в організації для своїх членів зустрічей, науково – практичних конференцій, круглих столів, семінарів, стажувань, навчальних поїздок для обміну досвідом, які необхідні для досягнення статутних цілей;

­ може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

­ вносить пропозиції до органів державної влади з питань діяльності Організації;

­ може розповсюджувати інформацію і пропагувати свої мету та завдання;

­ може заснувати у встановленому чинним законодавством порядку підприємства, необхідні для виконання статутних завдань із статусом юридичної особи.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.021 с.)