Рух як атрибут буття. Основні хар-ки та форми руху.Рух і розвитокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рух як атрибут буття. Основні хар-ки та форми руху.Рух і розвитокТретє питання теми стосується вияснення способу та форм існування матерії. Як свідчить практика, оточуючий людину світ знаходиться в постійній зміні, в русі. Ми ніколи не спостерігали матеріальної системи, яка б не знаходилась хоча б в якомусь русі, а була б у стані абсолютного спокою. Така б нерухома система не взаємодіяла б з оточуючими речами і явищами і не могла би виявити жодних своїх властивостей, тобто вона має бути абсолютно непоміченою. На цій підставі цілком слушним є висновок про те, що рух є невід’ємна, атрибутивна характеристика матерії, її всезагальна і необхідна властивість. Матерія не існує інакше, ніж в русі, тому рух є спосіб існування матерії. Рух – це зміна загалом.Оскільки матерія є абсолютною, рух як атрибут матерії також є абсолютним. Разом з тим матерія завжди існує у конкретних формах, внаслідок чого рух проявляється через конкретні форми (види) матерії. Рух взагалі – це абстракція, яка в дійсності реально не існує; реальне існування мають конкретні форми руху. При виділенні різних форм руху варто пам’ятати, що конкретні форми руху безпосередньо пов’язані з ієрархією структурних рівнів матерії.В основу виділення форм руху покладені такі основні принципи: а)субстратний, що пов’язує певну форму руху із специфічним матеріальним носієм. Кожна форма руху має свою матеріальну основу; б) функціональний, у відповідності з яким форма руху повинна мати свої власні закономірності, відмінні від закономірностей інших форм руху.У сучасній науковій картині світу виділяється чимало форм руху. Серед них найпоширенішими є такі: механічний, тепловий, електромагнітний, хімічний, гравітаційний, геологічний, біологічний, соціальний. Хоча кожна форма руху є відносно самостійною, але всі вони пов’язані між собою. Їх взаємозв’язок виявляється в тому, що одна форма руху при певних умовах переходить в іншу; окрім того, вищі форми руху виникають на основі нижчих і включають їх у себе в знятому виді.

 

Класифікація форм руху

 

Найменування класу руху Види руху, що входять в клас
1. Рух в неживій природі 1.1 Рух елементарних частинок і полів (гравітація) 1.2 Рух атомів і молекул, що лежить в основі хімічних процесів 1.3 Рух мікроскопічних тіл (теплота, звук, кристалізація) 1.4 Рух в космічних системах (планети, зірки, галактики)
2. Рух в живій природі 2.1 Обмін речовин 2.2 Функціональні зв'язку в організмах 2.3 Процеси відображення зовнішніх умов 2.4 Внутрішньовидові та міжвидові відносини
3. Рух у суспільстві 3.1 Способи виробництва 3.2 Людська свідомість 3.3 Різноманітні форми діяльності людей

 

Виходячи з таблиці, можна зробити висновок, що основні форми руху такі:
- Механічна (маси, об'єкти);
- Фізична (молекули);
- Хімічна (атоми);
- Біологічна (білки);
- Соціальна (діяльність людей).
Всі форми руху пов'язані між собою. Історично нижчі форми породжують вищі, в той же час вищі форми перетворять нижчі форми руху, тому аналіз вищих форм не може бути зроблено без знання нижчих. Наприклад, фізична рух - це механіка молекул, хімічна - це фізика атомів; біологічна - це хімія білків.
Особливої ​​уваги потребує соціальна форма руху, оскільки вона не може бути зрозуміла як біологія людини, так як закони суспільного життя не пояснюються законами природи. Це принципово інша форма руху, пов'язана з усвідомленими формами діяльності людей.
Таким чином, рух - головний атрибут матерії. Форми руху дуже різноманітні і здатні до взаємних перетворень при суворому виконанні законів збереження матерії та її основних властивостей.
Найважливішими формами буття матерії є простір і час. Простір - це атрибут матерії, який характеризує її протяжність, структурність і взаємодію елементів матеріальних систем. Час - висловлює тривалість існування матерії, послідовність зміни її станів. Ці категорії - гранично загальні абстракції. В історії філософії склалися дві концепції, що розкривають суть простору і часу:
- Субстанціональна;
- Реляційна.
Згідно субстанціональної концепції, що йде від Демокріта, простір і час - це «місткості», «порожнечі», в них і розташовується світ.
Суть реляційної концепції полягає в тому, що простір і час мисляться як форми прояву єдиного буття.
У міру формування нових уявлень про природу простору і часу завдяки розвитку природознавства змінюються і уявлення про їхні властивості. Стало ясно, що в межах мікросвіту простір і час істотно відрізняються від своїх аналогів на рівні макросвіту або мега світу. Свій ритм і темп мають біологічнепростір і біологічний час, точно також специфічно соціальний простір і соціальний час.
Внаслідок цього ні субстанціональна, ні реляційна концепції не мають у своєму розпорядженні абсолютною істиною, оскільки ми маємо справу як з абсолютними характеристиками простору і часу, так і з відносними.
Тісно пов'язаною з проблемою буття виявляється проблема єдності світу. Вона полягає в тому, що світ нескінченно різноманітний у своїх кількісних і якісних проявах, і в той же час він є нескінченно мінливе ціле, нерозривне єдність усіх своїх частин.
Вирішення цієї проблеми залежить від світоглядної позиції того чи іншого філософа. Ідеалісти бачать єдність світу в його духовності, матеріалісти - у його матеріальності.
Аргументи на користь єдності світу змінювалися з розвитком науки. Теорія Канта-Лапласа, пояснювала природне походження планет з первісноїтуманності, дала підставу говорити про єдність космічних тіл Сонячної системи. Далі, закон збереження і перетворення енергії показав, що всі сили, що діють у природі, є різними формами прояву універсального руху.
Теорія клітинної будови живих організмів дозволила з'єднати воєдино все живе. Створення теорії відносності та квантової механіки зміцнило розуміння того, що світ єдиний і все в ньому взаємопов'язано.
Таким чином, оточуючий нас світ являє собою бесконесное безліч систем, в які організована матерія. Всі системи підкоряються єдиним законам розвитку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.004 с.)