Тема 3. Колективні договори та угодиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Колективні договори та угодиПлан

1. Поняття “колективний договір”, “угода”.

2. Сторони колективних договорів та угод.

3. Зміст колективного договору.

4. Порядок укладення, строки і сфера дії колективних договорів та угод.

5. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди.

 

Методичні вказівки

Колективний договір є основним документом локальної дії на підприємствах, в установах, організаціях. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту працівників та їх сімей, пом'якшує соціально-економічну напругу в умовах переходу до ринку. Колективні договори є конкретною формою соціального співробітництва між роботодавцями і найманими працівниками.

Студентам необхідно проаналізувати поняття колективного договору, розглянувши його в трьох значеннях, та вказати на відмінності понять “колективний договір” і “угода”. Основною відмінністю є те, що колективна угода має специфічну сферу укладення. Угода укладається на державному, галузевому і регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективний договір укладається на рівні підприємства, установи, організації.

Сторонами колективного договору є роботодавець, з одного боку, і один або декілька профспілкових чи інших, уповноважених на представництво трудовим колективом органів, а у разі відсутності таких органів – представники трудового колективу, – з іншого боку. Слід проаналізувати, які повноваження мають дані суб’єкти як сторони колективного договору.

Колективний договір підприємства, установи, організації закріплює основні положення з питань праці та заробітної плати, встановлені на даному підприємстві, організації відповідно до чинного законодавства, а також положення про робочий час і час відпочинку, оплату праці та матеріальне стимулювання, охорону праці тощо. Ці положення колективного договору носять нормативний характер, що перетворює його в джерело трудового права. Він виступає також правовою формою участі працюючих в управлінні виробництвом, є формою локального регулювання умов праці, а також формою встановлення юридичних і моральних зобов'язань. Необхідно показати, що розуміється під змістом колективного договору – це узгоджені сторонами умови, покликані врегулювати соціально-трудові відносини в даній організації. Можна виділити три види умов: нормативні, зобов’язальні, організаційні. Студенту необхідно дати оцінку та визначити ознаки умов колективних договорів з точки зору їх ефективності.

Студенту необхідно розглянути обов’язкову процедуру розробки і укладення колективного договору: визначити, хто виступає ініціатором укладення, який порядок ведення колективних переговорів, яка процедура ухвалення і підписання, з’ясувати строк дії.

Студент повинен вміти класифікувати колективно-договірні зобов'язання за їх природою і суб'єктами, а також визначати види відповідальності та порядок притягнення, передбачені в разі невиконання колективного договору.

Завдання для самостійної роботи

1. Яка роль колективних договорів та угод у регулюванні трудових правовідносин?

2. Які норми права регулюють колективно-договірні відносини?

3. У чому полягає відмінність колективного договору та угоди?

4. Які функції виконує колективний договір?

5. Яке значення колективних переговорів учасників соціально-партнерських відносин?

6. На яких суб’єктів покладено контроль за виконанням умов колективного договору?

7. В одному з розділів колективного договору організації по побутовому обслуговуванню населення були передбачені додаткові заходи заохочення, у тому числі почесні звання: “кадровий працівник”, “майстер – золоті руки”, а також закріплені наступні заходи впливу за порушення трудової дисципліни: переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців, зменшення тривалості щорічної відпустки на число днів прогулу, надання щорічної (основної) відпустки у зимовий час. Оцініть правомірність зазначених положень колективного договору.

8. На конференції трудового колективу з обговорення проекту колективного договору було зроблено ряд зауважень щодо його змісту, у зв’язку з чим проект не був схвалений. Сторони – директор заводу і голова профспілкового комітету – доопрацювали колективний договір з урахуванням зауважень, висловлених на конференції, підписали договір і ввели його в дію. Чи правомірні дії директора заводу і голови профспілкового комітету?

9. Через невиконання адміністрацією заводу своїх обов’язків з удосконалення і ремонту вентиляційних пристроїв робітник Ковальов захворів і не виходив на роботу протягом 6 робочих днів. Яка відповідальність передбачена законом при невиконанні зобов’язань по колективному договору?

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред.: В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.

3. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.93 // ВВРУ. –1993. – № 36. – Ст. 361.

4. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 24. – Ст. 272.

5. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92 // ВВРУ. – 1992. – № 49. – Ст. 668

6. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і реґіональних угод, колективних договорів. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. – 1994. – № 8. – Ст. 193.

7. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об’єднаннями України на 1997-1998 рр. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 11 листопада.

8. Андрющенко Є., Гришилін Г., Колот А., Лінков Я., Носівець В., Осовко Г., Павлишин В., Родина С. Суть колективного договору // Праця і зарплата. – 1994. – № 12.

9. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. – 1985. – № 12.

10. Власов В.И. Соглашения и коллективные договоры. Защита от безработицы // Государство и право. – 1995. – № 8.

11. Гончарова Г. Плюрализм профсоюзов и трудовые отношения: разрешение вопросов на практике // Право Украины. – 1999. – № 10. – С. 30-33.

12. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право Україні. – 2000. – № 8. – С. 85-87.

13. Жарков Б. М. Современные коллективные договоры: опыт Запада и возможности его применения в СССР // Полис. – 1991. – № 3.

14. Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 263 с.

15. Коршунов Ю. Коллективный договор в условиях рыночной экономики // Хозяйство и право. – 1992. – № 2.

16. Комментарий к законодательству о коллективных договорах и соглашениях. – М.: Республика, 1993.

17. Лосиця І. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право Україні. – 1997. – № 5. – С. 73-76.

18. Новый коллективный договор (проект и правовое основание) / Под ред. И.О. Снигиревой. – М., 1994.

19. Нуртдинова А.Ф., Хохрякова О.С. Некоторые проблемы коллективно-договорного регулирования трудовых отношений // Правовое регулирование труда в условиях перехода к рыночной экономике. – Труды. – № 60. – М., 1995.

20. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Фірма “Консум”, 1998. – 480 с.

21. Силин А. Содержание коллективных договоров и соглашений // Профсоюзы и экономика. – 1996. – № 3.

22. Стычинский Б.С., Зуб И.В, Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде: В 2-х т. – Симферополь: Таврида, 1998.

23. Татарников А. Рекомендации по заключению коллективных договоров на предприятии. – М., 1992.

24. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1996. – С. 121-137.

25. Трудовое право Украины / Под ред.: Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Харьков.: Одиссей, 1999. – 480 с.

26. Фролов О., Черненко В. О коллективном договоре предприятия // Социалистический труд. – 1991. – № 8. – С. 104-110.

27. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8. – С. 31-34, 37.

28. Шебанова А.И. Контроль профсоюзов за выполнением коллективных договоров // Советское государство и право, 1982. – № 8.

29. Шебанова А.И. Соглашения и коллективные договоры в условиях формирования рыночных отношений // Государство и право. – 1993. – № 5. – С. 69-80.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.008 с.)