Тема 7: Відповідальність сторін трудових правовідносин за порушення норм трудового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7: Відповідальність сторін трудових правовідносин за порушення норм трудового праваПлан

1. Поняття і види дисциплінарної відповідальності.

2. Дисциплінарний проступок. Заходи дисциплінарного стягнення і порядок їх застосування.

3. Поняття, підстави та умови матеріальної відповідальності.

4. Види матеріальної відповідальності.

5. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

6. Матеріальна відповідальність роботодавця.

Методичні вказівки

Дисципліна праці – необхідна умова всякого виробництва. Отже, дисципліна праці – це сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов'язки працівників і роботодавця, визначають міри заохочення за успіхи в праці і відповідальність за винне невиконання цих обов'язків.

Студент повинен засвоїти, що до окремих несумлінних працівників, які порушують трудовий розпорядок, в необхідних випадках можуть застосовуватись чинним законодавством визначені заходи дисциплінарного і громадського стягнення. Дисциплінарна відповідальність працівників є одним із видів юридичної відповідальності, що передбачена законодавством за неправомірну поведінку. Вона полягає в застосуванні до них дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни праці.

В юридичній літературі порушення трудової дисципліни називають дисциплінарним проступком. Існує два види дисциплінарної відповідальності: загальна і спеціальна.

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім тих, для яких передбачена спеціальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальну дисциплінарну відповідальність несуть ті працівники, на яких поширюються статути і положення про дисципліну.

Студент повинен засвоїти види стягнень, що можуть застосовуватись за порушення трудової дисципліни, органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення, строк для їх застосування і порядок такого застосування, порядок оскарження і зняття дисциплінарних стягнень. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати випадок про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. Студент повинен засвоїти, які органи трудового колективу можуть застосовувати громадські стягнення, їх правове значення і строк дії.

Визначена система правових норм, спрямованих на охорону власності та встановлення відповідальності за шкоду, заподіяну майну власника особами, що перебувають у трудових відносинах з власником або уповноваженим ним органом. Студент повинен усвідомити, що відшкодування шкоди, заподіяної майну власника, є обов'язком, що виникає у працівника внаслідок протиправного і винного невиконання або неналежного виконання обов'язку по збереженню майна власника, з яким працівник перебуває у трудових відносинах.

Суб’єктами матеріальної відповідальності в трудовому праві у всіх випадках є, з одного боку, працівник а, з іншого, роботодавець. Матеріальна відповідальність сторін виникає тільки при завданні шкоди у зв’язку з виконанням трудових обов’язків.

Трудове законодавство встановлює такі види матеріальної відповідальності: обмежену і повну.

Студенти повинні знати порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Працівник може добровільно покрити заподіяну ним шкоду повністю, або частково.

Підприємство відшкодовує працівникові шкоду, заподіяну у зв’язку:

· порушенням його права на працю;

· завданням шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

· незабезпеченням збереження особистих речей працівника під час роботи;

· невчасним або неправильним оформленням документів працівника про працю і заробітну плату.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму шкоду в межах і в порядку, передбачених главою IX Кодексу законів про працю України (статті 130-138).

Необхідно засвоїти, в чому полягають гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності, які підстави та умови матеріальної відповідальності працівника та роботодавця, види цієї відповідальності, порядок визначення розміру шкоди та порядок її покриття.

 

Завдання

§ У чому полягає значення відповідальності?

§ Дайте визначення поняття “трудове правопорушення”

§ Хто приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення?

§ Чи можуть протягом дії дисциплінарного стягнення до працівника застосовуватись міри заохочення?

§ Назвіть правові гарантії від необґрунтованого застосування дисциплінарних стягнень.

§ Назвіть додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.

§ Що включає поняття “пряма дійсна шкода”?

§ Які існують способи покриття матеріальної шкоди?

§ Які обставини впливають на визначення розміру відшкодування шкоди?

§ Хто з посадових осіб може бути притягнений до матеріальної відповідальності?

§ Відповідно до графіка кухар їдальні Миронова повинна була в травні пройти медогляд. Незважаючи на неодноразові нагадування, медогляду вона не пройшла, за що наказом від 15 червня на неї було накладено дисциплінарне стягнення – догана. Яке рішення прийме КТС, куди Миронова звернулася з заявою про скасування дисциплінарного стягнення?

§ Слюсар Долгушин без дозволу начальника цеху вийшов на роботу в другу зміну замість слюсаря Панкова, який не з’явився. Оскільки Долгушин був у нетверезому стані, до роботи його не допустили. На обох слюсарів були накладені дисциплінарні стягнення – догани, з чим вони не погодилися. Долгушин на тій підставі, що вийшов на роботу за товариша, а Панков пояснив невихід на роботу хворобою дружини. Чи скоїли працівники дисциплінарні проступки?

§ Адміністрація АТ, ввела різні штрафи за порушення трудової дисципліни. Так, за прогул був установлений штраф у 40 грн., за запізнення па роботу – 10 грн. і т. д. Чи законне введення штрафів за порушення трудової дисципліни? Куди можуть звернутися працівники в цьому випадку? Хто може опротестувати такі дії керівництва АТ?

§ Слюсар Петренко при обробці деталі допустив через недбалість поломку верстата. Наказом директора йому була оголошена догана, а бухгалтерія утримала з його заробітної плати повну вартість ремонту. Петренко, вважаючи незаконним застосування двох заходів впливу за той самий проступок звернувся в КТС. Чи можливе застосування одночасно дисциплінарного стягнення і матеріальної відповідальності? Яку матеріальну відповідальність повинен нести слюсар Петренко (обмежену чи повну)? Який порядок стягнення заподіяного збитку? Чи може КТС розглядати спір?

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп.ред. В. М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.

3. Про кваліфікаційну комісію, кваліфікаційну атеста­цію і дисциплінарну відповідальність судців судів України: Закон України від 2 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – Ст. 140.

4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

5. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

6. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

7. Про визначення розміру збитків, завданих підприєм­ству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 173.

8. Дисциплінарний статут прокуратури України: За­тверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.

9. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: Затверджене постановою Кабінету Мі­ністрів України від 26 січня 1993 р. № 55 // ЗП України. – 1993. – № 4-5. – Ст. 71.

10. Порядок визначення розміру збитків від розкрадан­ня, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (із доповненнями, внесеними поста­новами Кабінету Міністрів України № 34 від 20 січня 1997 р. та № 1402 від 15 грудня 1997 р.) // ЗП України. – 1996. – № 6. – Ст. 192.

11. Статут про дисципліну працівників зв'язку: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від ЗО липня 1996 р. № 877 // ЗП України. – 1996. – № 15. –Ст. 420.

12. О порядке заключения письменных договоров о пол­ной материальной ответственности рабочих й служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других целей: Постановление Совета Министров СССР от 3 октября 1977 г. № 889 // СП СССР. – 1977. – № 26. – Ст. 167.

13. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) мате­ріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відпові­дальність: Наказ Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерство праці України. – 1997. – № 1.

14. Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответствен­ности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материаль­ной ответственности: Постановление Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 28 декабря 1977 г. № 447/24 // Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам. – 1978. – № 4.

15. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих й служащих предприятий, учреждений, организаций: Утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 20 июля 1984 г. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – № 11.

16. Про практику розгляду судами трудових спорів: По­станова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 (із змінами)// Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримі­нальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3.

17. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду Ук­раїни від 29 грудня 1992 р. № 14 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Верховного Суду Україні від 28 березня 1997 р. № 3) // Право України. – 1993. – № 5-6; Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2.

18. Венедиктов В. С. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Радянське право. – 1991. – № 12. – С. 28-30.

19. Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – Харьков: Консум, 1995. – 136 с.

20. Донцов С.Е., Глянцев В. В. Возмещение вреда по советскому законодательству. – М.: Юридическая литература, 1990. – 272 с.

21. Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 263 с.

22. Колосов В.К. Материальная ответственность рабочих и служащих. – М.: Экономика, 1990. – 157 с.

23. Коршунов Ю. Н. Правила возмещения вреда, причи­ненного при исполнении трудовых обязанностей // Хозяйство и право. – 1990. – № 5-6.

24. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.

25. Сергеев В.И. Материальная ответственность подотчетного лица: практические рекомендации // Право и экономика. – 1998. – № 3. – С. 68-73.

26. Скобелкин В.Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. – Воронеж, 1990. – 223 с.

27. Стависский П.Р. Материальная ответственность предприятия в трудових отношениях. – Киев-Одесса: Вища школа, 1987. – 196 с.

28. Стависский П.Р., Чаньшева Г.И. Материальная от­ветственность предприятия и должностных лиц за нарушение обязанности выдачи работнику документов о труде и заработной платы // Правоведение. – 1987. – № 4. – С. 51.

29. Стависский П.Р. Дополнительные меры воздействия в трудовом праве // Советское государство и право – 1985. – № 5. – С. 68-73.

30. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. В 2-х т. – Симферополь: „Таврида”, 1998.

31. Трудовое право Украины. / под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: „Одиссей”, 1999. – 480с.

32. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М.: Юрид. лит., 1990 – 176с.

33. Хуторян Н. Удосконалення регулювання матеріаль­ної відповідальності працівника перед наймачем // Право України. – 1993. – № 5-6. – С. 29.

34. Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. – 1993. – № 3. – С. 21.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.008 с.)