Заняття 3: Припинення трудового договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 3: Припинення трудового договоруПлан

1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

4. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб.

5. Поняття і випадки відсторонення від роботи.

6. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку.

Методичні вказівки

В юридичній літературі і законодавстві про працю зустрічаються терміни, пов’язані з припиненням трудових правовідносин і розірванням трудового договору. Термін “припинення” трудового договору характеризує стан трудового договору між роботодавцем та працівником і означає припинення трудових правовідносин у всіх випадках, передбачених чинним законодавством про працю. Термін “розірвання” означає припинення трудового договору по односторонньому волевиявленню (роботодавця, працівника або на вимогу третіх осіб). Термін “звільнення з роботи” характеризує положення працівника і означає процедуру припинення трудових правовідносин, тобто те ж, що і термін “припинення” стосовно трудового договору. Поняття “припинення трудового договору” відрізняється від поняття “звільнення з роботи” і по об'єму. Трудовий договір припиняється у випадку смерті працівника, але звільнення з роботи не здійснюється.

Особлива увага повинна бути звернута на підстави припинення і розірвання трудового договору. Студент повинен засвоїти, які підстави закон відносить до загальних підстав припинення трудового договору, до розірвання трудового договору з ініціативи працівника, до загальних і до додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, до розірвання трудового договору на вимогу профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу. Кожна з цих підстав повинна бути проаналізована студентом.

Студент повинен засвоїти випадки, при яких розірвання трудового договору можливе лише за попередньою згодою профспілкового органу, а також порядок одержання такої згоди, можливі випадки звільнення без попередньої згоди профспілкового органу.

Припинення трудового договору потрібно відрізняти від відсторонення працівника від роботи. Відсторонення не припиняє само по собі трудове правовідношення, воно лише припиняє виконання працівником його трудової функції, як правило, з припиненням виплати за цей час заробітної плати. Відсторонення від роботи завжди є тимчасовим і допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством.

При припиненні трудового договору з певних підстав працівникам повинна бути виплачена вихідна допомога, проведений розрахунок і видана трудова книжка. Студент повинен засвоїти порядок заповнення трудових книжок, і проведення в них за­писів про причини звільнення.

 

Завдання

§ Відмінність між відстороненням від роботи та припиненням трудового договору.

§ Чи будь-який трудовий договір працівник може розірвати з власної ініціативи? Обґрунтуйте відповідь.

§ Які причини розірвання трудового договору з ініціативи працівника є поважними?

§ За яких підстав строковий трудовий договір підлягає достроковому розірванню з ініціативи працівника?

§ Які категорії осіб мають переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці?

§ В яких випадках власник має право звільнити працівника без згоди профкому?

§ З якою метою та в якому порядку проводиться атестація працівників?

§ Яких працівників власник може звільнити у зв’язку із вчиненням аморального проступку?

§ Правові наслідки незаконного звільнення.

§ Майстер інструментального цеху моторобудівного заводу Калінін подав заяву про звільнення за власним бажанням в зв’язку з переходом на іншу роботу. Директор заводу заявив Калінін, що він звільнить його за умови, якщо Калінін знайде собі заміну. Калінін з таким рішенням не погодився. Через місяць після подачі заяви директор заводу звільнив Калініна за власним бажанням. Вважаючи своє звільнення неправильним, Калінін звернувся в суд з позовом про відновлення його на колишній роботі і про оплату вимушеного прогулу, мотивуючи це тим, що в зв'язку з затримкою звільнення він утратив можливість влаштуватися в інше місце і тому вирішив залишитися на своїй колишній роботі. Чи правомірно звільнення Калініна за власним бажанням? Який порядок звільнення працівників за їхнім бажанням?

§ Зубного техніка Зоркіну було звільнено за п.5 ст. 40 КЗпП України у зв’язку із захворюванням, тривалістю більше 4-х місяців. Її посада не була заміщена, обов’язки тимчасово розподілили між іншими техніками. Чи правомірне звільнення?

§ Робітник приватного підприємства Кашин був звільнений у відповідності з п. 7 ст. 40 КЗпП за появу на роботі в нетверезому стані. Вважаючи своє звільнення неправомірним, Кашин подав заяву в суд про зміну формулювання причини звільнення (на звільнення за власним бажанням), тому що до цієї провини він подав заяву про звільнення за власним бажанням. Суд задовольнив позов. Чи правильно вирішена ця справа?

§ На заводі “Електроприлад” була проведена атестація інже­нерно-технічних працівників заводоуправління. Конструктор Сахнюк за наслідками атестації комісії був визнаним таким, що не відповідає займаній посаді, і було запропоновано використати його на посаді техніка.

§ Через три місяці після проведення атестації Сахнюк був звільнений з роботи у зв'язку із скороченням штату. Оскільки звільнення було проведене через три місяці, а при атестації відповідно до Положення про порядок проведення атестації звільнення може мати місце лише протягом двох місяців з дня проведення атестації, Сахнюк звернувся в суд з позовом про поновлення на роботі. Чи підлягає його позов задоволенню? Чому?

§ Степанюк працювала електрокрановою металобази. 4 квітня 1996 року вона подала заяву про звільнення її з роботи з 5 квітня. Оскільки за графіком 5 квітня для Степанюк був вільний день, а 6 і 7 квітня – вихідні дні, наказ про звільнення Степанюк був виданий 8 квітня 1996 року із зазначенням, що звільнення про­ведене за ініціативою працівника. Чи може мати місце звільнення з ініціативи працівника до закінчення 2-тижневого строку попередження?

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.

3. Барабаш А.Т. , Жигалкин П.И. Расторжение трудового договора по инициативе рабочего или служащего.// Сов. гос. и право. – 1974. – №1.

4. Венедиктов В.С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 1998. – Ч. 1.

5. Власов В.И. Социальная защита в условиях банкротства предприятия // Государство и право. – 1995. – № 4.

6. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору з ініціативи працівника // Право України. – 1996. – № 6. – С. 31.

7. Гудимов В.И. Увольнение руководителя предприятия за невыполнение условий контракта // Государство и право. – 1995. – № 6.

8. Гусов К.Н. Основания прекращения трудового договора. – М.: ВЮЗИ, 1985.

9. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – № 3. – С. 77-78.

10. Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 263 с.

11. Миронов В.И. Увольнение руководителя акционерного общества // Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 91-94.

12. Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников // Право и экономика. –1998.-№ 5. – С. 101-102.

13. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.

14. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – № 3.

15. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С. 25-27.

16. Российское трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – ИНФРА·М., 1998.

17. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. В 2-х т. Симферополь: «Таврида», 1998.

18. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М: Юристъ, 1998.

19. Трудовое право. Учебник / Под ред. С.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1996. – С. 158-202.

20. Трудовое право Украины. / под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 1999. – 480с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.03 с.)