Заняття 2: Зміна трудового договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 2: Зміна трудового договоруПлан

1. Поняття та види переведення на іншу роботу.

2. Поняття переміщення на інше робоче місце.

3. Зміна істотних умов праці в процесі зміни в організації виробництва і праці.

4. Порядок переведення на іншу роботу.

Методичні вказівки

При здійсненні трудових обов'язків працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто. В свою чергу, власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника роботи, не обумовленої трудовим договором. Якщо така робота доручається для виконання працівнику, то вона вважається іншою роботою. Будь-яка зміна власником або уповноваженим ним органом спеціальності, кваліфікації, посади створює переведення робітника чи службовця на іншу роботу. Студент повинен чітко знати поняття, види переведень працівників на іншу роботу і умови їх здійснення, відрізняти їх від переміщень.

Переведення залежно від їх строків можна поділити два види: постійне та тимчасове.

Всі переведення також можуть бути переведеннями з ініціативи роботодавця і переведення з ініціативи працівника. При переведенні на другу постійну роботуумови договору змінюються остаточно, а не тимчасово, тобто друга робота надається на невизначений строк, а попередня не зберігається. Ці переведення в свою чергу можуть бути: а) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, б) переведення на інше підприємство; в) переведення в іншу місцевість хоча б разом із підприємством.

Тимчасові переведення на іншу роботу здійснюється у випадку: виробничої необхідності і простою. Необхідно з’ясувати особливості таких переведень, визначити зміст поняття виробничої необхідності та простою. Оскільки виробнича необхідність дає підставу для переведення на іншу роботу не враховуючи спеціальність і кваліфікацію, цю жорсткість стосовно переведення працівникові закон компенсує правом на оплату по виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку по основній роботі. Різновидом виробничої необхідності є потреба в заміщенні відсутнього працівника. У випадку простою працівники переводяться з урахуванням їхньої спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на увесь час простою, або на інше підприємство, але в тій же місцевості на термін до 1 місяця.

Студент повинен дати характеристику суттєвих умов праці, підстав і порядку здійснення їх змін.

Студент повинен усвідомити, який порядок здійснення переведень, чим відрізняються постійні та тимчасові переведення, тимчасові переведення між собою, чи потрібна на це згода працівника, які обмеження для таких переведень та правові наслідки незаконного переведення.

 

Завдання

§ Відмінність тимчасових переведень від постійних.

§ За яких умов можливе переведення на іншу роботу, на інше підприємство, в іншу місцевість?

§ В чому полягає відмінність переведення від переміщення?

§ Чи потрібна згода працівника в разі його переведення?

§ Який порядок змін істотних умов праці?

§ В яких випадках допускається тимчасове переведення в разі виробничої необхідності?

§ Чи дозволяється переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи?

§ Правові наслідки незаконного переведення.

§ Частиною 3 статті 32 КЗпП України допускається зміна істотних умов праці працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про таку зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Ч. 3 ст. 86 КЗпП передбачено, що при запровадженні нових і зміні чинних норм праці роботодавець повідомляє працівників не пізніше як за один місяць до їх запровадження. Чи немає протиріччя між цими статтями КЗпП? Якщо є, то яка з цих норм повинна бути застосована?

§ З інженером-технологом машинобудівного заводу Олешкіним 8 лютого був розірваний трудовий договір у зв'язку з переведенням на іншу роботу з письмового запиту з науково-дослідного інституту. 10 лютого Олешкін з'явився в НДІ, де йому відмовили в прийомі на роботу і укладенні трудового договору в зв'язку зі скороченням чисельності штату. Олешкін звернувся до суду. Чи права адміністрація НДІ? Яке рішення повинен прийняти суд?

§ У юридичному відділі хутряної фабрики звільнилася посада старшого юрисконсульта. Оскільки запросити на цю посаду нікого не вдалося, адміністрація перевела на неї юрисконсульта з юридичного відділу фабрики Сергєєва, мотивуючи це переведення виробничою необхідністю. Термін такого переведення встановлений не був. Через три місяці після цього адміністрація знайшла підходящого, на її думку, юриста для виконання обов'язків старшого юрисконсульта, а Сергєєву запропонувала повернутися на колишню посаду. Сергєєв оскаржив звільнення, вважаючи його неправильним, оскільки з обов'язками старшого юрисконсульта він справлявся. Чи мала адміністрація фабрики право перевести Сергєєва на посаду старшого юрисконсульта? Чи повинна була вона вказати термін переведення Сергєєва? Яке рішення варто прийняти за позовом Сергєєва?

§ Оператора Крикуна було переведено на іншу роботу у зв’язку з простоєм на два місяці на тому ж підприємстві. Крикун відмовився від нової роботи і зауважив, що він оператор, а йому запропонували роботу техніка і, що на такий строк адміністрація не має права переводити. За відмову від виконання нової роботи Крикуну була оголошена догана. Чи правомочні дії адміністрації? Свою відповідь підтвердить посиланням на необхідні статті КЗпП України.

§ Керівник обласного аптечного управління по телефону дав розпорядження завідуючій районною аптекою, щоб вона видала наказ про переведення фармацевта аптеки Усенко у зв’язку з виробничою потребою в одну із аптек обласного центру строком на два місяці. Усенко вважає такий наказ незаконним і відмовилась від переведення. Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на необхідні норми права.

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, О.П. Товстенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 1040 с.

3. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – № 11. – С. 33-37.

4. Венедиктов В.С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 1998. – Ч. 1.

5. Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. – Харьков: Высшая школа, 1982.

6. Кисилев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 263 с.

7. Лившиц Р. 3. Изменение трудового договора // Социалистический труд. – 1988. – № 8.

8. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998. – 480 с.

9. Российское трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – ИНФРА·М., 1998.

10. Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М: Юристъ, 1998.

11. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В. Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. В 2-х т. Симферополь: «Таврида», 1998.

12. Трудовое право Украины. /под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 1999. – 480с.

13. Трудовое право. Учебник / Под ред. С.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1996. – С. 158-202.

14. Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці? // Право України. – 1998. – № 5. – С. 68-73.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.007 с.)