МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМаркетингові дослідження підприємства провадять, як правило, для визначення рівня власної конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність підприємства— це його здат­ність посісти відповідну позицію на конкретному ринку. Най-об'єктивнішим, з погляду маркетингу, є встановлення конкурен­тоспроможності підприємства на підставі його реальних конку­рентних переваг. Згідно з таким підходом оцінка конкурентосп­роможності підприємства — це порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що ним продукуються, із аналогі­чними показниками пріоритетних конкурентів (тобто з найліп­шими позиціями на даному ринку) для визначення того, що за­безпечує підприємству переваги над конкурентами в конкретній сфері чи навіть у кількох сферах діяльності.

Існують зовнішні і внутрішні конкурентні переваги:

а) зовнішнібазуються на відмінних якостях товару, що стають цінністю для покупців через те, що зменшують їхні витрати або підвищують ефективність їхньої діяльності. Така перевага збіль­шує «ринкову силу» підприємства, бо вона може примусити ринок погодитись навіть на вищу ціну продажу, ніж у конкурентів;

б) внутрішніполягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи управління, ніж у конкурентів, що дає змогу виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни, здо­буваючи в такий спосіб пріоритет на ринку.

На рис. 16 показано обидва типи конкурентних переваг і ті стратегії підприємства, які можна розробити на підставі цих типів.

Оцінити конкурентоспроможність підприємства можна також, аналізуючи його сильні і слабкі сторони та порівнюючи отримані дані з даними підприємства-конкурента. Під час аналізу необхід­но отримати відповіді на такі запитання:

— плани конкурентів стосовно зміни частки ринку, підвищен­ня рентабельності виробництва, збільшення обсягів продажу;

— якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти зараз;

— за допомогою яких засобів конкуренти забезпечують реалі­зацію своїх стратегій;

— сильні і слабкі сторони конкурентів;

— яких дій варто чекати в майбутньому від нинішніх та мож­ливих конкурентів.

Головним результатом такого аналізу є віднайдення способів і резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності в цілому.


Завдання для самоконтролю

1. Що таке навколишнє бізнес-середовище? Назвіть його зовнішніх суб'єктів, умови та сили.

2. Охарактеризуйте мікросередовище підприємства.

3. Що таке маркетингові дослідження? Охарактеризуйте їхню роль, межу, предмет та об'єкт.

4. Назвіть основні принципи маркетингових досліджень. Поясніть їх сутність.

5. Назвіть основні завдання маркетингових досліджень.

6. Назвіть та охарактеризуйте основні види маркетингових дослі­джень. Поясніть їхні переваги і недоліки.

7. Охарактеризуйте алгоритм маркетингових досліджень. Розкрийте зміст основних етапів таких досліджень.

8. Охарактеризуйте власні організаційні форми проведення марке­тингових досліджень.

9. Назвіть види спеціалізованих дослідницьких організацій.

 

10. Назвіть та охарактеризуйте чинники вибору організаційних форм маркетингових досліджень.

11. Наведіть класифікацію маркетингової інформації та охарактери­зуйте її окремі різновиди.

12. Поясніть сутність первинної та вторинної маркетингової інфор­мації. Охарактеризуйте переваги та недоліки кожної з них.

13. Поясніть сутність методів збирання первинної інформації.

14. Назвіть основні джерела маркетингової інформації.

15. Поясніть сутність та охарактеризуйте структуру маркетингових інформаційних систем.

16. Дайте визначення поняття «кон'юнктура ринку». Назвіть основ­ ні аспекти аналізу загальноекономічної кон'юнктури та кон'юнктури конкретного товарного ринку.

17. Поясніть сутність прогнозування кон'юнктури товарного ринку.

18. Дайте визначення поняття «місткість ринку». Поясніть сутність реальної та потенційної місткості ринку. Наведіть формули їх обрахунку.

19. Поясніть, що таке ринкове сегментування.

20. Поясніть сутність та назвіть методи прогнозування збуту.

21. Дайте визначення поняття «поведінка споживачів». Поясніть сутність економічного та мотиваційного підходу до вивчення поведінки споживачів.

22. Наведіть приклад моделі поведінки споживачів.

23. Охарактеризуйте процес прийняття споживачем рішення про купівлю та три можливі його варіанти.

24. Дайте характеристику ситуаційних впливів на поведінку спожи­вачів, прийняття ними відповідних рішень про купівлю.

25. Назвіть та охарактеризуйте чинники соціокультурного та марке­тингового впливу на поведінку споживачів.

26. Охарактеризуйте чинники «чорної скриньки» споживачів.

27. Наведіть класифікацію основних видів конкуренції.

28. Охарактеризуйте п'ять сил конкурентного середовища.

29. Охарактеризуйте підхід М. Портера до вивчення можливої реак­ції конкурентів.

30. Назвіть основні запитання, на які необхідно відповісти, аналізу­ючи конкурентів підприємства.

31. Дайте визначення конкурентоспроможності підприємства.

32. Поясніть сутність внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг підприємства.


МАРКЕТИНОГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.012 с.)