МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКАСьогодні готовність фірми до поставки та швидкість поставок стали в багатьох галузях економіки розвинутих країн Заходу дуже важливим (якщо не вирішальним) фактором успіху на ринку. Так, у сфері виробництва засобів виробництва гарантія термінового отримання сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи запасних частин для забезпечення неперервного виробничого процесу часто є більш важливою, аніж ціна. У сфері товарів спо­живчого попиту в разі зниження прихильності споживачів до пе­вної торговельної марки стає реальною для підприємця загроза остаточної втрати покупців за нерегулярного надходження про­дукції до місць її збуту.

Водночас така терміновість призводить, як правило, до непро­порційного зростання витрат, пов'язаних із необхідністю утри­мувати додатковий персонал, споруджувати склади, збільшувати запаси або прискорювати їх створення тощо. У зв'язку з цим все частіше постає проблема створення і використання логістичних систем розподілу.Такі системи мають на меті організацію по­стачання до місць попиту тільки необхідної кількості продукту і тільки в потрібний час для того, щоб досягти бажаного рівня об­слуговування споживачів за мінімізації витрат на розподіл.

Логістика розподілу ґрунтується на чотирьох засадничих принципах.

1) координація — узгодження дій з розподілу для збалансовування вартості і рівня обслуговування споживачів;

2) організація товаропересування — налагодження руху това­рних потоків;

3) точний розрахунок витрат на пересування і збереження то­ варів;

4) організація рівня обслуговування — спроможність логістичної системи задовольняти потреби споживачів за умовами часу, надійності, зв'язку і зручності.

Головне завдання логістики — оптимізувати ці принципи.

Так, наприклад, розглядаючи залежність між вартістю запасів і транспортування та загальними витратами розподілу, на графіку рис. 59 бачимо, що в міру того, як зростає кількість складів, збі­льшується вартість запасів, а витрати на транспортування змен­шуються, оскільки запаси розміщуються все ближче до спожива­чів. Ефект логістики полягає в тому, щоб знайти таку оптимальну кількість складів (у нашому прикладі їх 20), яка забезпечить мі німум загальних витрат. Треба звернути увагу на те, що крива за­гальних витрат досягає мінімуму в точці, де жодна з інших двох складових (вартість запасів і транспортування) не досягає міні­муму. Натомість у мінімумі перебуває вся система в цілому.

Певних пояснень потребує і четвертий принцип (рівень обслу­говування). Так, нині головною турботою фірм є забезпечення достатнього рівня обслуговування споживачів з якнайсуворішим контролюванням сумарних витрат і стану конкурентоспромож­ності. Отже, час — це цикл замовлення (визначення потреби + передання замовлення + обробка замовлення + навантаження + відправка). Надійність — це безвідмовність фірми, що визнача­ється терміном виконання замовлення, гарантією доставки й точ­ною відповідністю кожної партії поставки заздалегідь узгодженій специфікації.

Зв'язок — це двосторонній зв'язок між замовником і постача­льником (фірмою).

Зручність — це міра гнучкості системи обслуговування спо­живачів.

Рівень обслуговування споживачів (Ро) може бути визначений за формулою:

де Кг — кількість готових до термінової поставки продуктів;

К3 — кількість замовлених продуктів.

Для продуктів, які не поставляються терміново, рівень обслу­говування споживачів може визначатись як інтервал між момен­том подання замовлення і моментом поставки продукції фірми споживачеві.

Основними функціями логістики розподілу є: транспортуван­ня і обробка матеріалів, обробка замовлень, а також управління товарно-матеріальними запасами.

Приклад логістичної системи розподілу наведено на рис. 60.

Традиційно маркетингову політику розподілу розглядають як процес управління потоками товарів і послуг від місць їх вироб­ництва до місць використання чи споживання. Однак останнім часом утверджується значно ширший погляд на цю проблему. До традиційного комплексу логістичних дій і рішень включають та­кож і координацію процесів матеріально-технічного постачання, тобто забезпечення виробництва необхідною сировиною, матері­алами, комплектувальними виробами, напівфабрикатами, необ­хідними для випуску продукції (рис. 61).

На формування логістичних систем впливають такі фактори:

— кількість необхідних вихідних і кінцевих продуктів;

— кількість постачальників матеріально-технічних ресурсів і споживачів готової продукції;

— кількість пунктів переробки (обробки) продукції;

— взаємозалежність поставок матеріально-технічних ресурсів і збуту готової продукції;

— фактори самого продукту: вартість, ризик, пов'язаний з ку­ півлею, упаковка, прибутковість;

— вартість(ціна) товарів;

— чинні стандарти обслуговування.

Завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні особливості оцінки діяльності суб'єктів каналу розподілу.

2. Охарактеризуйте сутність і зміст вартісної оцінки діяльності суб'єктів каналу розподілу.

3. Охарактеризуйте сутність і зміст аудиту діяльності суб'єктів ка­ налу розподілу.

4. Поясніть сутність і наведіть приклади стандартів обслуговування.

5. Назвіть причини горизонтальних і вертикальних конфліктів у ка­налах розподілу.

6. Поясніть сутність та назвіть типи вертикальних маркетингових систем.

7. Назвіть та охарактеризуйте способи мотивування діяльності по­ середників.

8. Дайте визначення посередницької діяльності.

9. Охарактеризуйте основні принципи посередницької діяльності в каналах розподілу.

10. Наведіть класифікацію посередницьких підприємств та організа­цій; назвіть та охарактеризуйте основні типи таких підприємств і орга­нізацій.

11. Поясніть сутність посередницького маркетингу.

12. Поясніть сутність та значення логістичних систем розподілу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.016 с.)