ТОП 10:

Стадії бюджетного процесу в УкраїніЕтапи бюджетного процесу Дії відповідальних органів Термін виконання
1. Складання проекту бюджету 1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України. 2. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-економічні засади бюджетного планування, які використовують для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України. 3. Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України. 4. Кабмін подає до ВРУ проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань у ВР
2. Розгляд проекту бюджету 1. Після подання Кабміном проекту закону до ВРУ Міністр фінансів представляє його на пленарному засіданні. Голова Комітету ВРУ з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам Бюджетного Кодексу, основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям ВРУ. 2. За результатами обговорення ВРУ може відхилити проект закону про Державний бюджет України, якщо він не відповідає чинному законодавству. Повторне представлення проекту закону про Державний бюджет України з обґрунтуванням внесених змін проводиться у тижневий строк. Через 5 днів після подання до ВР
3. Прийняття закону про Державний бюджет України 1. Після прийняття до розгляду представленого проекту закону він обговорюється народними депутатами України, а також у комітетах, депутатських фракціях та групах ВР. Комітети формують свої пропозиції до проекту закону і передають до Комітету ВР. 2. Висновки до проекту закону розповсюджуються серед народних депутатів України і розглядаються на 1-му пленарному засіданні, ВРУ приймає проект цього закону. 3. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет у 1-му читанні КМУ готує і подає проект цього закону, доопрацьований відповідно до висновків ВР. 4. Друге читання проекту закону передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту) доходів і видатків ДБУ. 5. На третьому читанні відбувається розгляд доопрацьованого проекту закону про ДБУ в повному обсязі та з питань статей, які не були прийняті у другому читанні. 6. Прийняття закону про ДБУ. Не пізніше 1 жовтня   Не пізніше 20 жовтня     Не пізніше 3 листопада   Не пізніше 20 листопада Не пізніше 25 листопада Не пізніше 1 грудня
4. Виконання Державного бюджету України 1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання ДБУ. 2. Організація виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів; оперативна робота ведеться Міністерством фінансів і Державним казначейством. Бюджетний період (бюджетний рік) в Україні збігається з календарним роком, тобто розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня. 3. Державний бюджет виконується за розписом доходів і видатків, який затверджується Мінфіном відповідно до бюджетних призначень. 4. Касове виконання бюджету може здійснюватися за двома системами: банківською і казначейською. За банківської системи рахунки бюджету відкриваються в установах банківської системи. За казначейської – створюється спеціальна структура – Державне казначейство, яке веде рахунки бюджету, мобілізує кошти і фінансує видатки. Касове виконання державного бюджету в Україні здійснюється Державним казначейством, яке підпорядковане Міністерству фінансів України. Якщо в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від дохідних джерел, ВРУ за пропозицією КМУ приймає рішення про запровадження пропорційного скорочення (на 5, 10, 15 %) бюджетних видатків, що затверджені, щомісячно за всіма статтями бюджету (крім статей, що потребують захисту) до кінця бюджетного року. Цей механізм називається секвестром бюджету. У місячний термін після набрання чинності закону про Державний бюджет України  
5. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 1. Звіт про виконання Державного бюджету України складає МФУ. 2. Доповідь за звітом про виконання державного бюджету робиться на засіданні ВРУ міністром фінансів. 3. Щодо звіту приймається постанова про його затвердження, після чого він публікується в засобах масової інформації у двотижневий строк. 4. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. 5. Державне казначейство здійснює закриття всіх рахунків, відкритих у поточному бюджетному періоді. 6. Зведення, складання та надання звітності про виконання ДБУ здійснюється Державним казначейством України. Не пізніше 31 грудня     До 1 травня наступного за бюджетним року

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою бюджет як економічна категорія?

2. Що являє собою бюджет як основний фінансовий план держави?

3. У чому виражається матеріальний зміст бюджету?

4. У чому полягає сутність функцій бюджету?

5. Що відображається в поняттях бюджетний устрій і бюджетна система?

6. Які складові бюджетної системи України?

7. На яких принципах ґрунтується побудова бюджетної системи України?

8. Що являє собою бюджетний процес і які стадії він включає?

9. Що включає в себе Зведений бюджет України?

10. За якими ознаками класифікують доходи бюджету?

11. Дайте характеристику доходів Державного бюджету України.

12. Охарактеризуйте видатки Державного бюджету України.

13. Які існують форми взаємовідносин між бюджетами?

14. Що таке бюджетний дефіцит і профіцит?

15. Які існують джерела покриття бюджетного дефіциту?

16. Які складові бюджетного процесу?


Тести для самоконтролю

1. Державний бюджет – це:
а) сукупність усієї грошової маси в країні;
б) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу;
в) головний централізований фонд грошових коштів держави, основний інструмент перерозподілу ВВП;
2. Суть державного бюджету реалізується через функції:
а) розподільну, соціальну, фіскальну;
б) розподільну, регулювальну, контрольну;
в) фіскальну, розподільчу, контрольну;
г) фіскальну, економічного регулювання, контрольну.
3. Прийняття Закону «Про Державний бюджет України»:
а) не пізніше 1 грудня;
б) не пізніше 1 листопада;
в) не пізніше 1 жовтня;
г) не пізніше 31 грудня.
4. Бюджетна система – це:
а) систематизований перелік заходів,спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
б) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;
в) бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.
5. Дотація – це:
а) грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з поточного бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня;
б) грошові кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня і не мають цільового призначення;
в) грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з бюджету розвитку на засадах дольової участі в фінансуванні витрат, які передбачаються.
6. Субвенція – це:
а) грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з поточного бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня;
б) грошові кошти, які мають цільове призначення і виділяються з бюджету розвитку на засадах дольової участі в фінансуванні витрат, які передбачаються;
в) грошові кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня і не мають цільового призначення.
7. Державні видатки – це:
а) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності;
б) залучення коштів державою на позиковій основі;
в) сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності.
8. Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:
а) виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;
б) бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;
в) складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження.
9. Бюджетний період (бюджетний рік) в Україні триває:
а) з 1 квітня по 31 березня;
б) з 1 липня по 30 червня;
в) з 1 жовтня по 30 вересня;
г) з 1 січня по 31 грудня.
10. Звіт про виконання Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України:
а) не пізніше 31 жовтня;
б) не пізніше 1 листопада;
в) не пізніше 1 грудня;
г) не пізніше 31 грудня.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Особливістю організації навчального процесу в даний час є посилення ролі самостійної роботи студентів над вивченням навчальної дисципліни. Привабливість навчальної дисципліни в значній мірі залежить саме від інтересу до самостійної роботи. Використання різних форм самостійної роботи, їх комплексне застосування дозволяє разом з інтересом до дисципліни підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Головною метою самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни «Фінанси» є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного мислення, спеціальних знань в галузі фінансів.

Завданням самостійної роботи студентів з дисицпліни «Фінанси» є поглиблення теоретичної та практичної підготовки. Поєднати теорію з практикою можна саме через самостійну роботу.

Самостійна робота над вивченням дисципліни «Фінанси» має ряд особливостей і обов’язково включає в себе:

 

Базовим матеріалом для самостійного опрацювання кожної теми є лекції. Вони дають студентам орієнтир для подальшого самостійного поглибленого вивчення дисципліни, вказують на більш складні поняття та положення. Тому ведення конспекту лекцій є обов'язковим. Питання, які викладено в конспекті лекції в скороченому вигляді, потребують обов'язкового самостійного опрацювання шляхом роботи з рекомендованими підручниками, навчальними посібниками, законодавчо-нормативною та довідково-інформаційною літературою.

У роботі над навчально-програмним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно підбирати літературні джерела з будь-якого проблемного питання фінансових відносин, використовуючи інформацію бібліотек (звичайних та електронних), наукових сайтів в Інтернеті.

Найбільша кількість публікацій із фінансових проблем міститься в журналах: «Фінанси України», «Економіка України», «Економічний часопис-ХХІ», «Облік і фінанси АПК», «Світ фінансів». Перелік статей, опублікованих у журналі за рік, друкується в останньому річному номері журналу. Публікації на економічну тематику можна знайти в газетах: «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі документи публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та в інших періодичних виданнях (у тому числі в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України»). Статистична інформація міститься в спеціальних виданнях Державного комітету статистики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації України або на їхніх пошукових сайтах.

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання питань для самоконтролю за кожною темою робочої навчальної програми і підготовку до семінарських та практичних занять з кожної теми.

Обов'язковим завданням при вивченні дисципліни «Фінанси» є написання реферату, в якому студенти розкривають основні положення запропонованої теми, мають можливість висловити свою особисту думку стосовно проведеного дослідження.

Для самоконтролю набутих знань та перевірки самостійного засвоєння матеріалу студенти використовують поряд з питаннями для самоконтролю тести для самоконтролю, які складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінанси».

Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю з дисципліни.

Оцінювання засвоєння студентами навчального матеріалу під час проведення кожного аудиторного навчального заняття здійснюється через поточний контроль.

Через модульний контроль здійснюється оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу змістових модулів. Передбачено написання двох модульних контрольних робіт за семестр. Модульні контрольні роботи виконуються за ключовими темами, які вивчаються протягом відповідного семестру, враховуючи питання для самостійного вивчення. Студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.

Підсумковий семестровий контроль(залік) здійснюється у письмовій тестовій формі після вивчення усіх змістових модулів, передбачених у даному семестрі. До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою дисципліни, аудиторні навчальні заняття та набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

1. Виникнення та розвиток фінансів.

2. Історія розвитку фінансової науки.

3. Моделі фінансових відносин у суспільстві.

4. Фінансова політика політика України та перспективи її розвитку.

5. Фінансовий механізм: склад, структура, шляхи удосконалення.

6. Фінансове планування і прогнозування: перспективи розвитку в Україні.

7. Фінансова політика та фінансова безпека держави.

8. Фінансовий контроль в Україні.

9. Фінансова система як об'єкт управління.

10. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи.

11. Сутність фінансів підприємств, їх функції і принципи організації.

12. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності.

13. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання.

14. Кошторисне фінансування бюджетних установ.

15. Податки та їх роль у формуванні доходів бюджету.

16. Історичний розвиток податкової системи.

17. Податкова політика України та напрями її удосконалення.

18. Державна податкова служба в умовах переходу до ринкової економіки.

19. Бюджетна політика держави: стан та перспективи розвитку.

20. Бюджетна система України: становлення і розвиток.

21. Джерела фінансування бюджетного дефіциту та їх класифікація.

22. Джерела формування доходів бюджету і класифікація бюджетних доходів.

23. Державні видатки, їх сутність та класифікація.

24. Сутність і призначення державних фінансів.

25. Бюджетний кодекс України, його роль у регулюванні бюджетних відносин.

 

Підготовка та презентація реферату

Написання реферату сприяє засвоєнню знань студентів. Підготовку до написання реферату починають із самостійного вибору теми за визначеною тематикою рефератів, а також можна запропонувати свою тему. У такому разі вибрана тема має бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.

Починається реферат вступом, де необхідно обґрунтувати актуальність вибраної теми, її значимість. Це перехідний місток до основного дослідження, де відображається практичне і теоретичне значення теми.

В основній частині роботи викладається зміст досліджуваної проблеми. Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Наслідком проведеного дослідження можуть бути пропозиції щодо напрямів розвитку сфери фінансів. Реферат має завершуватись висновками.

Наприкінці реферату оформляють список використаної літератури. Реферат виконується на основі рекомендованих літературних джерел та із залученням іншої літератури за темою реферату. Підбір літературних джерел здійснюється студентом самостійно. Використання матеріалів періодичної літератури підвищує якість виконаної роботи. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посиланням на джерело.

Текст реферату має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або надрукований на машинці чи набраний на комп'ютері. Реферат має обсяг 7-10 сторінок тексту. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульні листи та зміст не нумерують

ся, але включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (зі сторінки 3).

Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де розглядається дана тема, або він може бути захищений індивідуально. Представлення реферату на семінарському занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед аудиторією, аргументування і відстоювання власної точки зору, вміння відповідати на питання. Доповідь з реферату не повинна перевищувати 7-10 хв.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно вести пошук та опрацювання інформаційних джерел, систематизувати та узагальнювати матеріали, виявляти проблеми, дискусійні питання, проводити аналіз, вносити пропозиції, робити висновки. Критерієм оцінки змісту реферату є повнота висвітлення питання, зрозумілість, наявність власної думки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.02 с.)