ТОП 10:

Доходи та витрати підприємстваВідповідно до стандартів бухгалтерського обліку грошові надходження класифікують за видами діяльності підприємств.

Діяльність підприємства поділяють на такі види: звичайна та надзвичайна діяльність.

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

До надзвичайної діяльності відносяться операції або події, відмінні від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді (стихійне лихо (землетрус, зсув ґрунту, повінь), пожежа, техногенні аварії тощо).

Звичайна діяльність у свою чергу поділяється на:

§ операційну діяльність (основну операційну та іншу операційну діяльність);

§ іншу звичайну діяльність (фінансову та інвестиційну).

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної та фінансової.

До основної операційної діяльності відносяться операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт і послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

До іншої операційної діяльності відносяться операції, пов'язані з реалізацією іноземної валюти, інших оборотних активів, операційною орендою активів, отриманням доходів (понесенням втрат) від операційних курсових різниць.

Інша звичайна діяльність підприємства поділяється на інвестиційну та фінансову.

Інвестиційна діяльність – це операції, пов'язані з придбанням та реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Повна й достовірна інформація про грошові надходження підприємства за звітний період формується в бухгалтерському обліку.

Залежно від вищевикладеного відповідним чином класифікуються і доходи (рис. 4.1).

Надзвичайна діяльність
ДОХОДИ
Звичайна діяльність
Операційна діяльність
Інвестиційна діяльність
Фінансова діяльність
Інша діяльність
Основна діяльність
Інша діяльність
Доходи доходи (виручка) від реалізації продукції, товарів.
Інші операційні доходи § доходи від продажу валюти; § доходи від реалізації інших оборотних активів; § доходи від операційної курсової різниці; § доходи від операційної оренди активів; § одержані штрафи, пені, неустойки; § відшкодування вартості раніше списаних оборотних активів; § доходи від списання кредиторської заборгованості; § отримані гранти, субсидії і асигнування.
Доходи від участі в капіталі § доходи від інвестицій в асоційовані підприємства; § доходи від інвестицій в дочірні підприємства; § доходи від інвестицій в спільні підприємства.
Фінансові доходи § отримані дивіденди; § отримані відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами; § винагорода за здані у фінансову оренду необоротні активи; § інші доходи від фінансової діяльності.
Інші доходи § доходи від реалізації фінансових інвестицій; § доходи від продажу основних фондів та інших необоротних активів; § доходи від неопераційної курсової різниці; § доходи від безкоштовно отриманих необоротних активів; § доходи від списання безнадійної кредиторської заборгованості; § доходи від переоцінки основних фондів; § інші доходи від звичайної діяльності.

Рис. 4.1. Доходи від звичайної та надзвичайної діяльності підприємства

Витрати підприємства – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) (рис. 4.2).

Собівартістьреалізованої продукції (робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконання робіт і послуг.

Згідно з П(с)БО 16 «Витрати» собівартістьреалізованої продукції (робіт, послуг) складається звиробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально-виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються прямими.

До складу прямих витрат належать ті, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, а саме:

- сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці: заробітна плата та інші, виплати робітникам, зайнятим на виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг;

- інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за оренду обладнання, амортизація.

Витрати підприємства
Інші операційні витрати
Від операційної діяльності
Від надзвичайної діяльності
Від інвестиційної та фінансової діяльності
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Собівартість продукції
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Надзвичайні витрати

 

Рис.4.2. Структура витрат підприємства

Непрямі витрати – це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Сюди, зокрема, відносяться витрати на проведення зборів акціонерів, представницькі витрати, витрати на службові відрядження, на зв'язок та ін.

Витрати на збутвключають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, такі як: витрати на пакування, на ремонт тари, комісійні винагороди продавцям, витрати на рекламу, на утримання основних фондів, пов'язаних зі збутом продукції, витрати на транспортування та ін.

Інші операційні витрати - це витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, втрати від знецінення запасів, нестачі і втрати від псування цінностей, виплата штрафів, пені, неустойок та ін.

П(с)БО 16 «Витрати» регламентує порядок витрат операційної діяльності за такими економічними елементами:

- матеріальні затрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних засобів;

- інші операційні витрати.

5. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання

Фінансовими результатами діяльності суб'єктів підприємницьких структур є прибуток або збиток.

Прибуток – це показник, який характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. В бухгалтерському обліку загальний фінансовий результат господарської діяльності визначається на рахунку 79 «Фінансові результати».

По Кт 79 – доходи, по Дт 79 – витрати. Сальдо рах.79 при його закритті списується на рах.44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Для того, щоб визаначити прибуток від реалізації продукції потрібно від виручки відняти повну собівартість, податок на додану вартість, акцизний податок. Якщо виручка, що надходить, перевищує затрати підприємства по виробництву та продажу продукції (собівартість), то підприємство отримує прибуток.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами.

Співвідношення прибутку (П) з поточними витратами (С) характеризує таке поняття, як рентабельність (Р).Рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів, доходність підприємств як суб’єктів господарювання; прибутковість різних галузей економіки.

Облік і визначення фінансових результатів прибутку (збитку) здійснюються за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність (операційна, інвестиційна, фінансова та інша діяльність), і надзвичайна діяльність.

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

На практиці остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) підприємства визначають у звіті про фінансові результати. Звіт складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

§ чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

§ валовий прибуток (збиток);

§ фінансовий результат від операційної діяльності;

§ прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

§ прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

§ прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності.

Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного податку, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком(збитком).

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фрез.о.д. = ВПр+Інші операційні доходи (71) – Адміністративні витрати (92)

Витрати на збут (93)Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.11.249 (0.012 с.)