ТОП 10:

Інші доходи (75) капіталі (96)Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

ЧП = Фрез.з.д. + Дохід від надзв. д-ті - Податок на прибуток від надзв. д-ті - Витрати від надзв. д-ті

Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи.

Перший етап – це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. Істотне значення при цьому має податкова політика, яка реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.

Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

Прибуток, що залишається після податків і платежів (тобто чистий прибуток), надходить у повне розпорядження підприємства.

Основні напрями використання прибутку:

1) відрахування до резервного фонду, кошти якого використовуються в основному на покриття збитків від стихійного лиха та інших непередбачуваних витрат;

2) відрахування на збільшення статутного фонду (вартість основних і оборотних засобів);

3) виробничо-технічний розвиток (технічне переобладнання виробництва; освоєння нових технологій, на нове будівництво, на природоохоронні заходи);

4) соціальний розвиток (затрати, пов'язані із забезпеченням членів суспільства), будівництво житлових будинків, дитячих садків, шкіл, доріг та ін.;

5) матеріальне заохочення (премії);

6) якщо АТ – виплачуються дивіденди;

7) використовується на поповнення оборотних коштів;

8) інші витрати.

Нерозподілений прибуток, не використаний на збільшення капіталу, визнається фінансовим резервом і може використовуватись в майбутньому для покриття збитків, фінансування інвестиційних проектів та ін.

 

 

6. Фінанси комерційних та некомерційних підприємств

Залежно відвиду діяльності фінанси підприємств поділяють на фінанси комерційних підприємств, некомерційних підприємств, громадських організацій.

Особливістю фінансів комерційних підприємств є те, що вони працюють на засадах комерційного розрахунку, що передбачає отримання прибутку, відшкодування за рахунок власних коштів всіх затрат на основну діяльність, а також на її розширення і розвиток.

До некомерційних належать установи, які надають послуги або виконують роботи безкоштовно чи за символічну плату. Це, насамперед, лікарні, загальноосвітні школи, дитячі дошкільні установи, бібліотеки, музеї тощо. Метою діяльності таких установ не є отримання прибутку. Відповідно вони не сплачують податку на прибуток. Їхні платежі до бюджету незначні або взагалі їх немає. Головним джерелом фінансування видатків таких установ є бюджетні кошти. Їх фінансова діяльність пов’язана з кошторисним фінансуванням, що полягає у забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансування. Як метод організації фінансової діяльності кошторисне фінансування застосовується у тих сферах, де важко забезпечити самоокупність і прибутковість. В окремих випадках у межах одного підприємства чи організації може застосовуватись одночасно кошторисне фінансування і комерційна діяльність. Наприклад, у державних вищих навчальних закладах освіти навчання студентів здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і на платній основі, причому ці напрями діяльності чітко розмежовуються.

Громадські організації та доброчинні фонди також відносять до некомерційних підприємств. Головним джерелом їх функціонування є вступні і членські внески, добровільні і спонсорські пожертвування. Крім цього, громадські організації можуть мати у власності комерційні підприємства, що спрямовують їм частину отриманого доходу. Видатки громадських організацій та доброчинних фондів пов’язані із необхідністю фінансування витрат на статутну діяльність та її розвиток, оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-господарські затрати, проведення культурно-масових заходів тощо.

Громадські організації створюються для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян. До них належать професійні, молодіжні і творчі спілки, клуби, спортивні товариства, товариства сліпих, глухих, інвалідів, товариства партнерства і співробітництва з іншими країнами та ін.

Однією з форм реалізації і розвитку благодійної діяльності в сучасних умовах є створення доброчинних фондів. Кожен фонд є юридичною особою. Держава не втручається у справи доброчинних фондів, але може сприяти їхній діяльності, особливо коли вони спрямовані на вирішення проблем загальнонаціонального або регіонального значення.

7. Доходи та видатки професійних спілок

Професійні спілки – найчисельніші самодіяльні громадські організації, метою діяльності яких є вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духовних прав та інтересів своїх членів.

Діяльність профспілкових організацій забезпечується за рахунок:

§ вступних і членських внесків її членів;

§ доходів від господарської, комерційної та іншої діяльності належних їм підприємств і організацій;

§ благодійних внесків;

§ коштів, що надходять їм від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання та іншого майна.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організаціям, витрачаються згідно із кошторисом на:

§ культурно-виховну роботу;

§ фізичну культуру і спорт;

§ матеріальну допомогу членам профспілок;

§ адміністративно-господарські та організаційні витрати;

§ преміювання профактиву.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке фінанси підприємств?

2. Які функції виконують фінанси підприємств?

3. Що розуміють під організацією фінансів підприємств?

4. Охарактеризуйте принципи комерційного розрахунку.

5. Які фінансові відносини включає діяльність підприємств?

6. Що включають фінансові ресурси підприємств?

7. За рахунок яких джерел формуються фінансові ресурси підприємства?

8. Де розміщуються фінансові ресурси підприємства?

9. У чому полягає економічна сутність прибутку?

10. Як класифікуються доходи підприємства?

11. Що таке витрати підприємства?

12. Який існує порядок формування чистого прибутку?

13. Який існує механізм розподілу та використання прибутку?

14. Які джерела функціонування громадських організацій та доброчинних фондів?

15. Які існують джерела надходження та напрями використання коштів профспілок?


Тести для самоконтролю

1. Фінанси підприємств – це:
а) доходи установ, підприємств, організацій, які формуються у процесі їх функціонування;
б) грошові відносини, пов'язані з формуванням і використанням доходів юридичних і фізичних осіб;
в) сукупність економічних відносин, які пов'язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.
2. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані поняттям:
а) централізовані фінанси;
б) децентралізовані фінанси;
в) фінансова інфраструктура;
г) усі відповіді правильні.
3. До складу власних і прирівнених до власних джерел фінансових ресурсів входять:
а) статутний капітал;
б) короткострокові банківські кредити;
в) бюджетні субсидії;
г) страхові відшкодування.
4. Принцип ведення підприємницької діяльності, який передбачає відшкодування виробничих витрат підприємства грошовими надходженнями на рівні простого відтворення:
а) самофінансування;
б) самоокупність;
в) саморегулювання;
г) кредитування.
5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства належать:
а) кредиторська заборгованість;
б) довгострокові банківські кредити;
в) амортизаційні відрахування;
г) немає правильної відповіді.
6. До складу власного капіталу не відносять:
а) нерозподілений прибуток;
б) доходи майбутніх періодів;
в) статутний капітал;
г) резервний капітал.
7. Принцип ведення підприємницької діяльності, коли суб'єкт господарювання має справжню фінансову незалежність:
а) самоокупність;
б) саморегулювання;
в) самофінансування.
8. Кошти, які отримує підприємство на визначений термін, за плату і на умовах повернення:
а) власні кошти;
б) залучені кошти;
в) позичені кошти.
9. Форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їхнім оборотом для досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами є:
а) фінансовою діяльністю;
б) фінансовою роботою;
в) організацією фінансів підприємств;
г) фінансами підприємств.
10. До власних джерел фінансових ресурсів підприємства відносять:
а) резервний капітал;
б) кредиторську заборгованість;
в) нерозподілений прибуток;
г) довгострокові банківські кредити.

 

Тема 5. Податки

План

1. Сутність, функції та класифікація податків.

2. Характеристика елементів податку.

3. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.

4. Принципи податкового законодавства.

5. Права та обов’язки платників податків.

6. Права органів Державної податкової служби.

& Рекомендована література: Л. 3; 9; 14; 15; 16; 24; Л. 27, с. 197-254; Л. 28, с. 157-193; Л. 29, с. 29-45; Л. 30, с. 255-295; Л. 31, с. 137-160; Л. 32, с. 136-168; Л. 33, с. 105-144; Л. 34, с. 96-132; Л. 35, с. 293-320; Л. 38, с. 162-283; Л. 43, с. 109-182.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.006 с.)