ТОП 10:

Визначення змісту поняття “логістика” вітчизняними та зарубіжними вченимиАвтор Визначення поняття
Анікін Б. О. Автор виділяє два напрями у визначенні логістики. Перший пов’язаний з функціональним підходом до товароруху, тобто управлінням всіма фізичними операціями, котрі необхідно виконувати при доставці товарів від постачальника споживачу: - “планування, управління та контроль матеріального потоку, що поступає на підприємство, обробляється там і залишає це підприємство, та відповідного йому інформаційного потоку”; Другий напрям характеризується більш широким підходом: - крім управління операціями товароруху, логістика включає аналіз ринку постачальників та споживачів, координацію попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу товароруху.
Гаджинський А. М. Автор характеризує логістику як науково-практичний напрям господарювання та дає кілька визначень цього поняття: - “міждисциплінарний науковий напрям, що безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків”; - “напрям господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва та споживання”. Крім того, автор виділяє принципову відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного – виділення єдиної функції управління раніше розрізненими матеріальними потоками, технічна, технологічна, економічна та методологічна інтеграція окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує ефективне управління наскрізними матеріальними потоками.
Міротін Л. Б. Автор підкреслює інтегруючу особливість логістики: “логістика підприємства – це інтегрований процес, покликаний сприяти створенню доданої вартості з мінімальними сукупними витратами”.
Пономарьова Ю.В. Автор підкреслює, що принципова відмінність логістичного підходу від існуючої практики управління рухом матеріальних ресурсів полягає в тому, що, якщо раніше об'єктом управління була певна сукупність окремих матеріальних об'єктів, то при логістичному підході основним об'єктом став потік – сукупність об'єктів, яка сприймається як єдине ціле та існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.
Крикавський Є. В. Автор трактує логістику як науку “про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв’язками”.
Лукінський В. С. Автор дає таке визначення логістики – “наука про управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками в економічній системі від місця їх зародження до місця споживання для досягнення цілей системи і з оптимальними витратами ресурсів”.

 

Продовження табл. 1.1

Харрісон А. Автор вважає, що “логістика – це завдання управління двома основними потоками: матеріальним й інформаційним”.
Проценко О. Д. На думку автора логістика вимагає нового мислення у сфері використання ресурсів. “Класичний підхід – оптимізація на окремих ділянках, новий – системна оптимізація всіх процесів, пов’язаних з організацією виробництва, для досягнення поставлених цілей”.
Уваров С. О. Автор визначає, що логістика являє собою теоретичну й практичну діяльність з планування, організації, функціонального управління та контролю процесів руху сукупності матеріальних, фінансових, трудових, правових й інформаційних потоків у системі ринкової економіки.
Cмєхов О. О. Автор стверджує, що з позиції науки логістика – це новий науковий напрям, учення про планування, управління й спостереження при русі матеріальних й інформаційних потоків у виробничих й енергетичних системах.
Родніков А. М. Автор визначив логістику як науку про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, які здійснюються у процесі доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства, переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачу, зберігання й обробку відповідної інформації.

Примітка. Розроблено на основі джерел [6, 7, 23, 26, 28, 33, 36, 43,].

 

Аналіз сучасних визначень логістики можна ще довго продовжувати, різні науковці та дослідники акцентують увагу на тих чи інших теоретичних або практичних аспектах логістичного підходу до управління. Одні вважають, що логістика – це наука про управління, науковий підхід, концепція, теорія управління, науковий напрям, інші трактують це поняття як процес, система, практика управління, напрям господарської діяльності.

Фроловою Л. В. пропонується поєднання різних аспектів її трактування у єдиному визначенні, так, як це представлено на рис. 1.1 [41].

Орієнтуючись на рис. 1.1. слід звернути увагу, що в результаті дослідження виявлено певну подібність тлумачень логістики, значна кількість яких лише підтверджує актуальність авторських розробок та обґрунтовує потребу у гармонізації наявних підходів один з одним. У будь-якому разі об’єктом для логістичної методології є рух потоків та оптимізація взаємин ланок та підрозділів, через які проходять логістичні процеси [46].

Рис. 1.1. Поєднання різних аспектів поняття логістика у єдиному визначенні Примітка. Розроблено на основі джерел [34, 42, 15, 11].  

Примітка*.

 

Сучасні умови господарювання ще більше розширюють сферу застосування логістики. Ларіна Р. Р. в свою чергу пропонує розширити об’єкт логістики потоками послуг – це є актуальним з точки зору створення споживчої цінності, енергії, інновацій чи праці. За таких умов, розгляд логістики можна звести до виконуваних нею функцій, означених на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Логістичні функції підприємства

Примітка. Розроблено на основі джерел [25, 11].

Існують різні підходи до визначення поняття логістика, а саме: системний, класичний, процесний, ситуаційний, функціональний, структурний (табл. 1.2).

Таблиця 1.2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.006 с.)