ТОП 10:

Оцінка дієвості логістичної дільності за показниками, що характеризують рух потоків та ефективність логістичних операційПоказник
1. Вагові характеристики виходу логістичного потоку та якість ресурсної стратегії
1.1. Матеріаловіддача 0,200 0,174 0,144 0,142
1.2. Матеріалоємність 4,999 5,739 6,971 7,061
1.3. Вартість реалізованої продукції, тис. грн 25685,2 27542,4 30857,6 34878,1
1.4. Чистий прибуток, тис. грн 451,3 1013,0
1.5. Матеріальні витрати, тис. грн 15303, 9 18978, 4 23862, 0
2. Якість використання соціального капіталу логістичної системи
2.1. Продуктивність праці, грн/чол 241,868 296,015 288,636 301,701
2.2. Фондоозброєність 362,776 400,749 450,413 466,942
2.3. Трудомісткість 63,589 60,001 61,944 54,371
2.4. Чисельність персоналу, чол.
3. Структурні характеристики логістичних потоків і параметрів виробленої продукції
3.1. Частка матеріальних витрат у собівартості, %   67,140   72,199   78,279   77,493
3.2. Частка оплати праці у собівартості, % 6,789 6,316 6,601 6,393

Продовження табл. 2.6

3.3. Частка витрат на соціальні заходи, % 2,542 2,356 2,418 2,323
3.4. Частка амортизації у собівартості, % 5,364 4,979 2,867 2,309
3.5. Частка інших витрат у собівартості, % 18,165 14,151 9,835 11,409
4. Ефективність і надійність руху фінансових ресурсів
4.1. Коефіцієнт поточної ліквідності 2,040 3,294 3,076 1,679
4.2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,018 0,041 0,004 0,019
4.3. Коефіцієнт автономії 0,595 0,592 0,578 0,706
4.4. Коефіцієнт фінансової стабільності 2.1 0,682 0,691 0,729 0,416
4.5. Коефіцієнт забезпечення власними засобами   0,035     0,095   0,126
4.6. Коефіцієнт маневреності 0,403 0,468 0,572 0,604
5. Характеристика інфраструктури підприємства
5.1. Коефіцієнт зносу основних фондів 0,359 0,495 0,566 0,541
5.2. Валюта балансу, тис. грн 12302,9 11926,9
5.3. Власний капітал, тис. грн 7314,2 7051,2
5.4. Обіговий капітал, тис. грн 7940,0 8180,3
5.5. Фондовіддача 3,975 4,292 4,137 4,041
6. Активність у сфері логістики та розрахункова дисципліна
6.1. Коефіцієнт інтенсивності обігу коштів 4.6 0,403 0,468 0,572 0,604
6.2. Коефіцієнт обороту оборотного капіталу 3,434 3,746 3,387 3,146
6.3. Коефіцієнт оборотності запасів 2,815 3,854 4,095 16,008
6.4. Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської заборгованості   1,809   2,820   1,566   1,356
6.5. Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості   5,813   5,354   2,922   6,003
6.6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості   9,833   13,962   11,959   10,512
7. Ефективність здійснення логістичних операцій
7.1. Рентабельність реалізованої продукції 0,025 0,039 0,048
7.2. Рентабельність активів 0,037 0,078 0,032
7.3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн   21273,6   25645,6    

Примітка. Розраховано на основі даних Додатків Г, Ґ, Д, Е, Є.

 

За ваговими характеристиками виходу логістичного потоку та якість ресурсної стратегії можна зробити такі висновки:

- матеріаловіддача знижується протягом 4 років діяльності підприємства,

що свідчить про зменшення кількості виготовленої продукції на 1 грн матеріальних ресурсів;

- матеріалоємність зростає протягом 4 років діяльності підприємства, що

свідчить про збільшення матеріальних ресурсів на 1 грн. виготовленої продукції [1];

- вартість реалізованої продукції зростає з кожним роком діяльності

підприємства, найбільше значення спостерігалось у 2012 році – 34878,1 тис. грн., найменше значення у 2009 році – 25685,2 тис. грн.

Зростання вартості реалізованої продукції пояснюється зростанням обсягів виробництва продукції та витрат що з цим пов’язані:

- у 2010 році підприємство не отримало жодного прибутку, а лише збиток у

розмірі 30 тис. грн., що свідчить про неефективність проведення фінансово-господарської діяльності підприємства; у 2011 році чистий прибуток підприємства становив – 1013,0 тис. грн., у 2012 році – 1585 тис. грн., що є найбільшим показником за 4 роки діяльності підприємства і свідчить про проведення ефективної фінансово-господарської діяльності;

- матеріальні витрати зростають протягом 4 років діяльності підприємства,

що пояснюється зростанням витрат на сировину і матеріали та відповідно збільшенням обсягів продукції;

За якістю використання соціального капіталу логістичної системи можна зробити такі висновки:

- зростання продуктивності праці у 2011 році вплинуло на обсяг

виробленої продукції, і відповідно на зростання виручки від реалізації продукції, у 2012 році демонструється незначний спад продуктивності праці, порівняно з 2011 роком, проте він не є нижчим ніж показник 2010 року. У 2012 році продуктивність праці зросла у порівнянні з попередніми роками і є найбільшим показником за 4 роки;

- фондоозброєність збільшується протягом 2009-2012 роках, що показує

постійне підвищення ступеня озброєності підприємства основними фондами;

- трудомісткість протягом 4 років діяльності підприємства знижується, що

означає економію витрат праці, що в кінцевому підсумку призводить до зменшення собівартості продукції і збільшення прибутку підприємства;

- чисельність персоналу найбільшою була у 2009 році – 115 чол,

найменшою у 2010 році – 107 чол.; чисельність персоналу зменшилась у 2010 році, але в 2011-2012 роках знову почала зростати, отже на підприємстві чисельність персоналу дозволяє йому ефективно здійснювати свою діяльність, компанія надійно забезпечена висококваліфікованим персоналом (див. дод. Є).

За структурними характеристиками логістичних потоків і параметрів виробленої продукції можна зробити такі висновки:

- найбільшу частку у структурі собівартості продукції складають

матеріальні витрати: 67,140% у 2009 році, 72,199% у 2010 році, 78,279% у 2011 році, 77,493% у 2012 році; матеріальні витрати зростають протягом 2009-2011 років, але в 2012 році несуттєво знижуються що є позитивною подією для підприємства;

- частка інших витрат є другою за значенням витратною статею

собівартості: 18,165% у 2009 році, 14,151% у 2010 році, 9,835% у 2011 році, 11,409% у 2012 році; інші витрати знижуються протягом 2009-2011 року, що є позитивною подією, але у 2012 році витрати знову зростають, що пояснюється збільшенням суми податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втратами від курсових різниць, знеціненням запасів, списанням та оцінкою активів, сумою фінансових санкцій;

- частка оплати праці є третью за значенням витратною статею собівартості

продукції: у 2009 році – 6,789%, у 2010 році – 6,316%, у 2011 році – 6,601%, у 2012 році – 6,393%; оплата праці знизилась у 2010 році, знову зросла у 2011 році, що свідчить про збільшення витрат на оплату праці, у 2012 році витрати на оплату праці зменшились що є позитивною подією для підприємства оскільки зменшилась частка витрат у собівартості;

- частка амортизаційних відрахувань є четвертою за значенням витратною

статею у собівартості продукції підприємства: 5,364% у 2009 році, 4,979% у 2010 році, 2,867% у 2011 році, 2,309% у 2012 році; амортизаційні відрахування зменшуються протягом 4 років діяльності, що свідчить про зменшення зносу обладнання та зменшення частки амортизаційних витрат у собівартості;

- частка витрат на соціальні заходи у структурі собівартості є найменшою

за значенням статею у собівартості, яка пов’язана в основному із оплатою праці: у 2009 році витрати становили – 2,542%, у 2010 році – 2,356%, у 2011 році – 2,418%, у 2012 році – 2,323%.

За ефективністю і надійністю руху фінансових ресурсів можна зробити такі висновки:

- коефіцієнт поточної ліквідності протягом 2010 року зріс у порівнянні з

2009 роком, що свідчить про зростання спроможності підприємства щодо погашення своїх поточних зобов’язань найбільш ліквідними активами. У 2011-2012 рр. коефіцієнт поступово знижувався, що свідчить про зниження спроможності підприємства погашати свої поточні зобов’язання найбільш ліквідними активами в останньому аналізованому періоді;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшується у 2010 році порівняно з

2009 роком, що є позитивним для підприємства. У 2011 році коефіцієнт знижується, що свідчить про складності підприємства негайно погашати зобов’язання власними коштами, але в 2012 році він знову починає зростати, що показує незначну стабілізацію виплат короткострокових зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів;

- коефіцієнт автономії знаходиться в оптимальному значенні 0,5 протягом

2009-2011 рр. і навіть перевищує його у 2012 р., отже підприємство забезпечене власними коштами і реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити свої зобов’язання;

- коефіцієнт фінансової стабільності поступово збільшується протягом

2009-2011 рр. і наближається до значення 1, отже можна зробити висновок, що у підприємства достатньо позикових і власних коштів і їхнє співвідношення є майже рівним, що є хорошим показником фінансової стабільності. У 2012 році коефіцієнт зменшився у порівнянні з попередніми роками, що свідчить про погіршення фінансової стабільності підприємства;

- коефіцієнт забезпеченості власними засобами на у 2010 році становив

– 0, отже фінансові ресурси протягом року використовувалися неефективно, за 2010 рік підприємство не отримало прибутку, отже не могло компенсувати вартість свого майна у цьому періоді. У 2011-2012 рр. значення коефіцієнта збільшилось у порівнянні із 2009-2010 роками, що є позитивною тенденцією, отже, підприємство після 2010 року може компенсувати вартість свого майна.

- коефіцієнт маневреності на підприємстві протягом 2009-2012 років

більший за оптимальне значення 0,2 і кожним роком поступово збільшується, отже на підприємстві вкладено достатньо коштів в оборотні активи та забезпечується достатня гнучкість у використанні власного капіталу.

За характеристикою інфраструктури підприємства можна зробити такі висновки:

- коефіцієнт зносу основних фондів зростає протягом 2010-2011 років, що

показує підвищення ступеня зносу основних фондів, що є негативним явищем. У 2012 році коефіцієнт зносу основних фондів знижується, що означає зниження ступеня зносу основних фондів;

- валюта балансу зменшилась у 2010 році на 376 тис. грн. порівняно з 2009

роком, що свідчить про зменшення активу та пасиву балансу яке пов’язане із неотриманням прибутку та збитком у розмірі 30 тис. грн; у 2011 році показник збільшився на 2316,1 тис. грн, у 2012 році на 1213 тис. грн. – збільшення показника показує збільшення активу та пасиву балансу, що є показником здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства;

- власний капітал зменшився у 2010 році на 263 тис. грн. порівняно з 2009

роком, у 2011 році показник збільшився на 1182,8 тис. грн., у 2012 році на 2683 тис. грн. – збільшення власного капіталу підприємства є показником ефективного проведення фінансової діяльності і збільшенням прибутку підприємства;

- обіговий капітал підприємства зростає протягом 4 років діяльності

підприємства, а саме: у 2010 році на 240,3 тис. грн, у 2011 році на 2532,7 тис. грн, у 2012 році на 424 тис. грн – збільшення обігового капіталу дозволить підприємству інвестувати кошти в оновлення основних засобів, зменшити кредиторську заборгованість та ін.;

- фондовіддача збільшується протягом 2009-2011 роках, що означає

зростання ефективності використання засобів праці, тобто виготовлення готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. У 2012 році фондовіддача знизилася, але не суттєво.

За активністю у сфері логістики та розрахунковій дисципліні можна зробити такі висновки:

- коефіцієнт інтенсивності обігу коштів поступово збільшується протягом

2009-2012, що свідчить про збільшення інтенсивності обігу коштів, тобто достатність грошових коштів на підприємстві та їх активне використання та зменшення періоду їх перебування в запасах;

- коефіцієнт обороту оборотного капіталу у 2010 році збільшився у

порівнянні з 2009 роком, що є позитивним явищем для підприємства. У 2011-2012 рр. коефіцієнт поступово знижується, що свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів;

- у 2010 році збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є позитивним

явищем для підприємства, але у 2011-2012 рр. показник зменшувався порівняно з минулими роками, що свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію;

- відношення дебіторської заборгованості до кредиторської заборгованості

протягом 4 років показує збільшення у 2010 році, тобто збільшення кредиторської заборгованості і перевищення її над дебіторською заборгованістю; у 2011-2012 роках показник зменшується, що свідчить про зменшення кредиторської заборгованості;

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2010 році

зменшився у порівнянні з 2009 роком, отже підприємство із затримкою отримало оплату по рахунках. У 2011 році коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшився у порівнянні з 2010 роком, отже підприємство знову має проблеми з надходженням оплати по своїх рахунках. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2012 році значно збільшився у порівнянні з 2009-2011 рр., отже підприємство вчасно отримало оплату по рахунках, на відміну від минулих років;

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості на підприємстві у

2010 році збільшився у порівнянні з 2009 роком, що є свідченням того, що збільшилась швидкість оплати заборгованості підприємства. У 2011-2012 рр. коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості поступово зменшувався, отже зросли покупки підприємства у кредит.

За ефективністю здійснення логістичних операцій можна зробити такі висновки:

- рентабельність реалізованої продукції у 2010 році становила – 0, що є

негативним явищем для підприємства;

- підприємство не отримало жодного прибутку у 2010 році, тобто воно

було збитковим. Коефіцієнт рентабельності продукції зростає протягом 2011-2012 рр. і показав найбільше значення у 2012 році – 0,048, він характеризує зростання прибутковості підприємства від основної діяльності;

- рентабельність активів у 2010 році становила – 0 у порівнянні з 2009

роком, що є негативним явищем для підприємства і свідчить про падіння попиту на продукцію підприємства і перенагромадження активів. У 2011 році показник збільшився у порівнянні з 2009 і 2010 роками, що свідчить про зростання попиту на продукцію та нормалізацію нагромадження активів підприємства. У 2012 році коефіцієнт зменшився і показав найменше значення за 4 роки, отже перенагромаджуються активи підприємства і падає попит на продукцію;

- собівартість реалізованої продукції зростає протягом 4 років діяльності, а

саме: у 2010 році на 4372 тис. грн., у 2011 році на 823,4 тис. грн., у 2012 році на 1208 тис. грн. – зростання собівартості продукції є негативною подією для підприємства оскільки постійно збільшуються витрати на реалізацію продукції.

Зростання собівартості реалізованої продукції не впливає на обсяги прибутку підприємства, які з кожним роком збільшуються.

 

 

РОЗДІЛ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.008 с.)