ТОП 10:

Автоматизація аналізу логістичної діяльності за допомогою електронних таблиць Microsoft ExcelMicrosoft Excel (Microsoft Office Excel) – програма для роботи з електронними таблицями, вона надає можливості економіко-статистичних розрахунків, графічних інструментів. Програма входить до складу пакету програм Microsoft Office і на сьогоднішній день Excel є однією з найбільш популярних програм в світі, яка широко використовується у бізнесі. Microsoft Excel використовують під час здійснення логістичної діяльності підприємства для вирішення конкретного завдання із аналізу інформації, управління запасами та закупівлями, формування звітів, розрахунку основних показників логістичної діяльності за допомогою формул, графічного аналізу даних за допомогою гістограм та діаграм [].

Під час здійснення логістичної діяльності на ТзОВ “Імперія жирів” використовують програму Microsoft Excel для занесення і зберігання даних, розрахунку за допомогою формул основних показників логістичної діяльності. На рис. 5.1 наведено приклад використання таблиць програми Microsoft Excel для розрахунку узагальнених показників логістичної діяльності підприємства за 2009-2012 роки.

Рис. 5.1. Розрахунок узагальнених показників логістичної діяльності підприємства за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel

Примітка. Розроблено автором.

 

На рис. 5.2 наведено приклад використання графіка з маркерами для відображення даних про обсяги виробництва маргаринової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки.

Рис. 5.2. Використання графіка з маркерами для відображення даних про обсяги виробництва маргаринової продукції

Примітка. Розроблено автором.

На рис. 5.3 показано застосування гістограми для відображення аналізу обсягів виробництва маргаринової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки.

Рис. 5.3. Застосування гістограми для відображення аналізу обсягів виробництва маргаринової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки

Примітка. Розроблено автором.

 

Застосування лінійної діаграми з групуванням для відображення даних про обсяги виробництва маргаринової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки відображено на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Застосування лінійної діаграми з групуванням для відображення даних про обсяги виробництва маргаринової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки

Примітка. Розроблено автором.

Отже, електронні таблиці, графічні інструменти та інші властивості програми Microsoft Excel широко застосовують для відображення та аналізу даних, складання різноманітних графіків та діаграм, розрахунку показників і формування звітів під час здійснення підприємством логістичної діяльності.

 

 

 

ВИСНОВКИ

Розглянувши теоретичні та методичні основи, аналіз і оцінку логістичної діяльності ТзОВ “Імперія жирів”, розробивши практичні рекомендації щодо ефективного управління логістичною діяльністю підприємства можна сформулювати такі висновки.

1. Досвід використання логістичного підходу в діяльності підприємств

показує, що він дає змогу значно скоротити запаси продукції у виробництві, постачанні та збуті, знизити витрати, підвищити продуктивність, забезпечити повніше задоволення потреб споживачів в якості товарів та послуг, а отже, отримати конкурентні переваги. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів логістичної концепції управління господарюючими суб’єктами присвячено безліч наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених та практиків. Проте в них відсутнє чітке визначення логістичної діяльності підприємства. Існують різні підходи до визначення поняття логістика, а саме: системний, класичний, процесний, ситуаційний, функціональний, структурний.

Визначено, що об’єктом для логістичної методології є рух потоків та оптимізація взаємин ланок та підрозділів, через які проходять логістичні процеси. Виділяють також логістичні операції і функції між якими існує взаємозв’язок. Існує багато визначень поняття “логістика”, вчені та науковці по різному виділяють значення цього терміну і застосовують різні підходи щодо його розуміння, але всі вони акцентують увагу на тому, що застосування логістичного підходу до управління підприємством є необхідною умовою для здійснення ефективної та прибуткової діяльності підприємства.

2. Організація управління логістичних процесів повинна відповідати

потребі збільшення конкурентних переваг, переліку принципів та етапів на яких буде ґрунтуватися організаційний процес створення логістичної системи. Під час організації логістичного управління на підприємстві виникають матеріальні, фінансові та інформаційні потоки ресурсів. Для ефективного управління матеріальними потоками логістичної системи, які є основою логістичної діяльності доцільно запропонувати стратегічне планування яке має бути погодженим із логістичною стратегією підприємства. Організація логістичного управління потребує дотримання певної системи принципів. Діяльність відділу логістики регламентується внутрішніми та зовнішніми документами. Цілі відділу логістики мають бути сформульовані так, щоб реалізувати цілі підприємства. Відділ логістики має постійні функціональні взаємозв’язки з маркетингом, фінансами і плануванням виробництва. Планування, управління, контроль і здійснення логістичної діяльності тісно переплітається з іншими видами діяльності на підприємстві. Відділ логістики співпрацює із різними службами підприємства. Логістичний підхід до функціонального планування на підприємстві передбачає виділення спеціальної логістичної служби, яка повинна управляти матеріальним потоком, починаючи від формування договірних відносин з постачальником і закінчуючи доставкою покупцеві готової продукції. Важливе місце під час проведення логістичної діяльності займає раціонально продумана і запроваджена система внутрішнього і зовнішнього документообігу на підприємстві. Оптимально створена сучасна система внутрішнього документообігу підвищує ефективність логістичної діяльності підприємства.

3. На сьогодні в науковій літературі не розроблено системи показників,

що дозволяють всебіч­но та неупереджено оцінити ефективність логістичної системи. Універсальний та всебічний характер логістичного управ­ління призводить до того, що на даний момент не існує обґрунтованої та визнаної фахівцями методики оцінки ефективності логістичної системи.

Вчені та науковці сут­тєво просунули теорію та практику логістичного управ­ління, найбільшого розповсюдження отримали такі критерії оцінки, як витрати на створення та утримання логістичної системи, задоволення споживачів якістю логістичного обслуговування, час логістичних операцій, вартість активів, створених за допомогою логістичних підходів до управління.

4. Об’єктом дослідження логістичної діяльності є виробниче

підприємство ТзОВ “Імперія жирів”. Основним видом діяльності якого є виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів. Продукція виробляється та реалізується під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”. Компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність, маргаринова продукція експортується у Молдову та Вірменію. Провівши аналіз основних показників діяльності ТзОВ “Імперія жирів” можна сказати, що фінансовий стан за основними показниками виробничо-господарської діяльності стабілізується та постійно покращується, прибутковість компанії – з кожним зростає, ліквідність – задовільна, фінансова стійкість – дуже добра із позитивною тенденцією, ділова активність – незадовільна, рентабельність – задовільна, ймовірність банкрутства є мінімальною.

5. Логістичною діяльністю на ТзОВ “Імперія жирів” займається

спеціально створений відділ логістики, який в процесі своєї діяльності взаємодіє з такими структурними підрозділами підприємства: служба якості, комерційна служба, виробнича служба, служба маркетингу, фінансова служба, господарська служба. ТзОВ “Імперія жирів” співпрацює із 12 постачальниками сировини для виробництва маргаринової продукції та з 28 дистриб’юторами, які є постійними та надійними партнерами компанії.

6. Оцінка дієвості логістичної діяльності на ТзОВ “Імперія жирів”

проводилася за пропозицією Чорнописької Н. В., на основі досліджень таких вчених: Бауерсокса Д. Дж., Стока Дж. Р., Ламберта Д. М, Чухрай Н., Харрісона А., Ван Хоук Ремка, Якимишиної Л. Я., а також Поспєлова О. М. на основі основних фінансових показників діяльності підприємства та проведеній оцінці основних засобів та техніко-економічних показників. Загалом логістична діяльність на підприємстві здійснюється ефективно, хоча існують певні проблеми, основні з них – постійне зростання собівартості продукції та періодичні простої на виробництві.

7. Проаналізувавши загальний стан підприємства, здійснивши оцінку

показників дієвості логістичної діяльності на підприємстві ТзОВ “Імперія жирів” доцільно надати такі пропозиції щодо удосконалення його логістичної діяльності по таких основних напрямах: постійне оновлення та закупівля сучасного обладнання, устаткування; розширення площі виробничого цеху та складських приміщень; запровадження сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення логістичної діяльності підприємства; постійне підвищення якості маргаринової продукції; постійний пошук нових дистриб’юторів та торговельних партнерів; cпівпраця із ТОВ “Універсальна логістична компанія” на умовах франчайзингу; проведення спільних заходів локального характеру із дистриб’юторами зі стимулювання збуту в окремих регіонах та вдосконалення системи продажів та заходів із просування продукції бренду; співпраця із ТОВ “Прості Програмні Системи” на умовах аутсорсингу; залучення інвестицій від українських та іноземних інвесторів; співпраця із Європейським банком реконструкції і розвитку.

8. Для удосконалення організаційних форм ведення логістичної

діяльності ТзОВ “Імперія жирів” запропонована співпраця компанії із ТОВ “Універсальна логістична компанія” на умовах франчайзингу, яка полягає у наданні складських комплексів в користування, надання послуги автомобільних перевезень вантажу та митно-брокерські послуги. У зв’язку з відсутністю на підприємстві сучасного програмного забезпечення для ефективного проведення логістичної діяльності для компанії буде доцільною співпраця із ТОВ “Прості Програмні Системи” на умовах аутсорсингу.

9. Основною пропозицією стосовно фінансування логістичної діяльності

підприємства буде співпраця із Європейським банком реконструкції і розвитку за програмами: оздоровлення підприємств, кредитування для малих та середніх підприємств, програмою ділових консультацій.

10. Управління охороною праці на ТзОВ “Імперія жирів” здійснює служба

охорони праці, основна мета якої полягає в організації виконання правових,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. На підприємстві призначені відповідальні особи за дотримання правил техніки безпеки в цілому на підприємстві та в кожному структурному підрозділі. Постійно здійснюється фінансування заходів з покращення умов праці на підприємстві та розробляють заходи щодо покращення стану безпеки праці та протипожежної профілактики. Для працівників виробничого цеху передбачені компенсації у вигляді надбавок та доплат за роботу в шкідливих та небезпечних для житті умовах праці. Система управління охороною праці на ТзОВ “Імперія жирів” здійснюється дуже ефективно, оскільки за 3 роки не було виявлено жодного нещасного випадку чи травматизму. Умови праці на робочому місці є вищими за допустимі норми – здійснюється постійне їх покращення.

11. Для інформаційного забезпечення системи менеджменту підприємства на ТзОВ “Імперія жирів” використовують стандартний пакет програмного забезпечення Microsoft Office, основні програми: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access. Крім стандартного пакету програм Microsoft Office в компанії використовуються спеціалізовані програми для управління окремими аспектами діяльності підприємства: “1С: Бухгалтерія 8”, “1С: Комплексна автоматизація 8”, “1С: Зарплата і управління персоналом 8”, “1С: Підприємець 8”, “1С: Управління торгівлею 8”. Для управління інформаційною системою забезпечення у компанії існує спеціально передбачена для цього посада – інженер з комп’ютерних систем.

ТзОВ “Імперія жирів” забезпечене відповідним програмним забезпеченням; комп’ютерами, принтерами, телефонами та іншими технічними засобами для здійснення своєї господарської діяльності. На підприємстві створена корпоративна мережа за допомогою якої відбувається обмін інформацією між відділами в основному за допомогою стаціонарних телефонів та електронної пошти. Програмне забезпечення та офісна техніка на підприємстві потребує постійного оновлення у зв’язку із виходом нових вдосконалених версій програм та застарілими технічними засобами.

Електронні таблиці, графічні інструменти та інші властивості програми Microsoft Excel широко застосовують для відображення та аналізу даних, складання різноманітних графіків та діаграм, розрахунку показників і формування звітів під час здійснення підприємством логістичної діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.83.188.254 (0.009 с.)