Юридична техніка: поняття та її різновиди. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридична техніка: поняття та її різновиди. 

13.2. Тестові завдання:

1. За змістом, типом зв’язку державно-правові закономірності поділяються на такі різновиди:

А) Внутрішні та зовнішні

Б) Загальні й окремі

В) Всезагальні, формаційні й особливі

Г) Генетичні, структурні та функціональні

Д) Динамічні та статистичні

 

2. За гносеологічним статусом знань розрізняють такі частини (елементи) юридичної науки:

А) Емпіричну, теоретичну та практичну

Б) Судження, уявлення, правові категорії

В) Вчення про право, вчення про державу, вчення про правосвідомість

Г) Теоретико-історичні, галузеві, прикладні

Д) Онтологія права, філософія права, соціологія права

 

3. Оберіть із наведеного переліку функції держави за засобами її діяльності:

А) Політична і економічна

Б) Постійна і тимчасова

В) Законодавча і виконавча

Г) Основна і неосновна

Д) Зовнішня і внутрішня

 

4. Однорідні за своїми зовнішніми ознаками види діяльності державних органів, пов’язані з прийняттям правових актів – це …

А) Функції держави

Б) Методи здійснення функцій держави

В) Організаційні форми здійснення функцій держави

Г) Правові форми здійснення функцій держави

Д) Способи здійснення функцій держави

Оберіть із наведеного переліку різновид державних органів за обсягом здійснення компетенції


А) Виборні

Б) Вторинні

В) Місцеві

Г) Колегіальні

Д) Загальні

6. Елементами функціональної підсистеми політичної системи суспільства є …

А) Державні органи і політичні партії

Б) Політичні норми і політичні принципи

В) Політичний процес і політичні відносини

Г) Політична свідомість і політична культура

Д) Громадські організації і трудові колективи

Якому поняттю відповідає таке визначення: «союз суверенних держав, які об’єдналися на основі міждержавного договору для посилення інтеграційних зв’язків держав, що входять до нього, та еволюції в бік конфедеративного обєднання».

А) Федерація

Б) Конфедерація

В) Співдружність

Г) Співтовариство

Д) Альянс

 

8. Федерація, залежно від правового статусу суб’єктів, що її утворюють, може бути....

А) Складною

Б) Асиметричною

В) Централізованою

Г) Децентралізованою

Д) Договірною

За яким підходом до праворозуміння право розглядається як порядок суспільних відносин, що проявляється в поведінці людей?

А) Позитивістським

Б) Нормативістським

В) Марксистським

Г) Соціологічним

Д) Інтегративним

 

Якому поняттю відповідає таке визначення: «поступовий і послідовний процес виявлення закономірностей суспільного розвитку та переведення їх на мову юридичних принципів і норм»?


А) Правотворчість

Б) Праворозуміння

В) Правоутворення

Г) Правоінтерпретація

Д) Правозастосування

 

Вкажіть ознаку, не характерну спеціалізованим нормам права.

А) Виступають самостійним регулятором суспільних відносин

Б) Носять загальнообов’язковий характер

В) Формально-визначені

Г) Створюються державою

Д) Охороняються державою

 

Оберіть із наведеного переліку різновид норм права методом правового регулювання.

А) Загальні

Б) Уповноважуючі

В) Рекомендаційні

Г) Спеціальні

Д) Матеріальні

 

Як співвідносяться за обсягом поняття «закон» і «законодавчий акт»?

А) Це тотожні поняття

Б) Це поняття, які частково перетинаються

В) Поняття «закон» є підлеглим до поняття «законодавчий акт»

Г) Поняття «законодавчий акт» є підлеглим до поняття «закон»

Д) Це різні поняття

 

Оберіть із наведеного переліку різновид нормативно-правового акта за ступенем загальності правових норм

А) Закон

Б) Визначено-строковий

В) Конституційний

Г) Конкретизаційний

Д) Встановлення норм права

 

15. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає такі види нормативно-правових актів за юридичною формою:

А) Закони і постанови

Б) Постанови, накази та розпорядження

В) Постанови, декрети та розпорядження

Г) Постанови, укази та розпорядження

Д) Постанови, рішення та розпорядження

Якому поняттю відповідає таке визначення: «законодавчий акт, яким визначається порядок та час набрання чинності чи подовження дії окремих нормативно-правових актів або міжнародних договорів»?

А) Органічний закон

Б) Оперативний закон

В) Кодифікований закон

Г) Надзвичайний закон

Д) Конституція

17. Кодифікаційний акт, який визначає правовий статус, завдання і компетенцію державних органів і установ – це ....

А) Кодекс
Б) Основи законодавства
В) Правила
Г) Положення
Д) Статут

 

Із наведеного переліку оберіть різновид інкорпорації законодавства за обсягом

А) Об’єктна

Б) Предметна

В) Загальна

Г) Суб’єктна

Д) Хронологічна

 

Оберіть із наведеного переліку різновид актів застосування норм права за формою зовнішнього вираження

А) Вербальні

Б) Судові

В) Охоронні

Г) Кримінальні

Д) Правоприпиняючі

 

20. Акт застосування норм права може мати таку юридичну форму:

А) Вербальний

Б) Конклюдентний

В) Правозмінюючий

Г) Судовий

Д) Ухвала

 

Якому поняттю відповідає таке визначення: «виключення можливості оспорювати раніше доведений юридичний факт, який має документальне підтвердження і слугує підставою для виникнення, зміни чи припинення правовідносин»?

А) Правова презумпція

Б) Юридичний факт

В) Юридична фікція

Г) Правова преюдиція

Д) Юридична конструкція

Вкажіть, що з перерахованого не належить до ознак правовідносин

А) Завжди є результатом волевиявлення обох їх сторін

Б) Це суспільні відносини

В) Носять свідомо-вольовий характер

Г) Забезпечуються державою

Д) Характеризуються індивідуальним зв’язком між суб’єктами

 

23. Залежно від розподілу прав і обов’язків між сторонами, які є учасниками правовідносин, цивільно-правові відносини позики належить до такого їх різновиду:

А) Абсолютні

Б) Складні

В) Загальні

Г) Односторонні

Д) Договірні

 

24. Роз'яснення змісту правової норми, що є формально обов’язковим лише для конкретної юридичної справи, називається …

А) Нормативним

Б) Професійним

В) Легальним

Г) Адекватним

Д) Казуальним

Визначте, що є об’єктом тлумачення.

А) Воля законодавця

Б) Суб’єктивні права та юридичні обов’язки

В) Юридично значуща поведінка суб’єктів

Г) Джерела права

Д) Текст норми права

 

Оберіть із наведеного переліку різновид акта тлумачення норм права за юридичною формою

А) Письмовий

Б) Рішення

В) Автентичний

Г) Судовий

Д) Казуальний

 

Що з наведеного визнається об’єктом правовідносин згідно з моністичною концепцією?

А) Матеріальні блага

Б) Цінні папери

В) Результати духовної творчості

Г) Поведінка суб’єктів

Д) Особисті нематеріальні блага

Оберіть із наведеного переліку різновид правомірної поведінки особи за суб’єктивною стороною

А) Конформістська

Б) Схвалювана

В) Пасивна

Г) Письмова

Д) Активна

 

29. Факультативним елементом суб’єктивної сторони правопорушення є …

А) місце вчинення правопорушення

Б) знаряддя вчинення правопорушення

В) мотив правопорушення

Г) час вчинення правопорушення

Д) розмір завданих збитків

 

Який спосіб тлумачення передбачає з'ясування змісту правової норми за допомогою аналізу її взаємозв'язків з іншими нормами, галуззю і системою права?

А) Спеціально-юридичний

Б) Системний

В) Логічний

Г) Історичний

Д) Граматичний

Через яку форму суб’єкти безпосередньо реалізують забороняючі норми права?

А) Виконання

Б) Використання

В) Застосування

Г) Тлумачення

Д) Дотримання

 

Якому поняттю відповідає таке визначення: «вміщене в статті нормативно-правового акта граматично, юридично та логічно завершене деонтичне судження загального характеру»?

А) Норма права

Б) Нормативно-правовий акт

В) Нормативно-правовий припис

Г) Інститут права

Д) Закон

33. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.1998 р. терміном «законодавство» не охоплюються такі джерела права:

А) Закони України та укази Президента України

Б) Закони України та постанови Верховної Ради України

В) Декрети та постанови Кабінету Міністрів України

Г) Укази та розпорядження Президента України

Д) Міжнародні договори України, ратифіковані Верховною Радою України

 

Як співвідносяться поняття «система права» і «система законодавства»?

А) Це тотожні поняття

Б) Як філософські категорії «зміст» та «форма»

В) Система права включає в себе систему законодавства

Г) Система законодавства включає в себе систему права

Д) Вони частково перетинаються

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.018 с.)