Шкала оцінювання: національна та ECTS 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю:

13.1. Питання:

1. Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом.

2. Аналогія закону й аналогія права: поняття та правила їх застосування.

3. Англосаксонська правова сім’я та її особливості.

4. Види інтерпретації норм права за суб’єктами та юридичними наслідками.

5. Види тлумачення норм права за обсягом правового змісту.

6. Вимоги до правильного застосування норм права.

7. Держава як суб’єкт правових відносин.

8. Загальні закономірності та різноманітність форм виникнення держави і права.

9. Закон: поняття, його різновиди та співвідношення з законодавчим актом.

10. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції України у Рішенні Конституційного Суду України від 19.04.2000 р. № 6-рп/2000.


11. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний, вольовий).

12. Інтерпретаційно-правовий акт: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом.

13. Колективні суб’єкти правових відносин. Поняття та види юридичних осіб.

14. Методологія пізнання теорії держави та права.

15. Місце держави в політичній системі суспільства.

16. Місце і роль теорії держави та права в системі суспільних і юридичних наук.

17. Місце та роль правоохоронних органів у структурі державного апарату.

18. Наукові концепції походження держави.

19. Норми матеріального та процесуального права.

20. Норми права в системі соціальних норм.

21. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від організації влади та норм поведінки первісного суспільства.

22. Основні стадії правотворчого процесу.

23. Основні сучасні концепції держави.

24. Основні форми демократії.

25. Поняття громадянського суспільства та його співвідношення з правовою державою.

26. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його різновиди.

27. Поняття застосування норм права. Його відмінність від форм безпосередньої реалізації норм права.

28. Поняття політичної системи суспільства та характеристика її елементів.


29. Поняття та види галузей права.

30. Поняття та види державних органів.

31. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм: поняття, витоки та перспективи подолання.

32. Поняття та види класичних норм права.

33. Поняття та види нормативно-правових актів. Нормативно-правові акти, що приймаються в системі МВС України.

34. Поняття та види об’єктів правових відносин.

35. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів.

36. Поняття та види правових відносин. Особливості правовідносин за участю працівників міліції.

37. Поняття та види правомірної поведінки.

38. Поняття та види правопорушень.

39. Поняття та види спеціалізованих норм права.

40. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення та подолання.

41. Поняття та види юридичних фактів.

42. Поняття та види юридичної відповідальності. Особливості юридичної відповідальності працівників міліції.

43. Поняття та етапи процесу правоутворення. Його співвідношення з правотворчістю.

44. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного обов’язку.

45. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного права. Його співвідношення з об’єктивним правом.

46. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання.

47. Поняття та основні принципи законності.

48. Поняття та принципи правової держави.

49. Поняття та різновиди форм (джерел) права. Закон України від 23.02.2006 року № 3477 – IV “Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини”.

50. Поняття та стадії законодавчого процесу.

51. Поняття та структура державної влади. Її співвідношення з політичною владою.

52. Поняття та структура механізму держави.

53. Поняття та структура праворозуміння. Основні сучасні концепції праворозуміння.

54. Поняття та структура форми держави.

55. Поняття та сутність держави.

56. Поняття та сутність права.

57. Поняття та форми (види) систематизації законодавства.

58. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права.

59. Поняття форми державного (територіального) устрою та її різновиди.

60. Поняття, види та структура правопорядку.

61. Поняття, структура та принципи діяльності державного апарату.

62. Права людини: поняття, види та соціально-правовий механізм їх забезпечення.

63. Право, політика, економіка: їх взаємозв’язок і взаємодія.

64. Правова культура та правове виховання: поняття та їх роль в суспільному житті.

65. Правова система: поняття, структура, типи. Її співвідношення з системою права та системою законодавства.

66. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії.

67. Правові аксіоми, правові презумпції, правові преюдиції й юридичні фікції: поняття та їх значення для юридичної практики.

68. Правові форми та методи здійснення функцій держави.

69. Правосвідомість: поняття, структура та види.

70. Правотворчість: поняття, види, принципи та функції. Правотворчість в системі МВС України.

Предмет і метод правового регулювання як критерії побудови системи права.

72. Предмет і функції теорії держави та права.

73. Приватне та публічне право.

74. Принцип розподілу державної влади та його реалізація в Україні.

75. Принципи права: поняття, різновиди та їх роль у правовому регулюванні суспільних відносин.

76. Принципи та підстави юридичної відповідальності.

77. Професійна правосвідомість працівників міліції: поняття та її особливості.

78. Релігійно-традиційний тип правової системи: поняття та його особливості.

79. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави.

80. Роль правосвідомості в правотворчій, правоінтерпретаційній і правозастосовній діяльності.

81. Романо-германська правова сім’я та її особливості.

82. Самоврядування народу: поняття, принципи та форми здійснення.

83. Система гарантій законності та правопорядку. Правоохоронна діяльність міліції як одна з гарантій законності і правопорядку.

84. Система законодавства: поняття та її структура. Співвідношення системи законодавства з системою права. Тлумачення терміну „законодавство” у Рішенні Конституційного Суду України від 9.07.1998 №12-рп/98.

85. Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення з правовою системою.

86. Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів.

87. Соціальна природа та причини правопорушень у сучасному суспільстві.

Співвідношення нормативно-правового акта з актом застосування та актом тлумачення норм права.

89. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта.

90. Співвідношення права, законності, правопорядку та суспільного порядку.

91. Способи тлумачення норм права.

92. Стадії застосування норм права (на прикладі діяльності посадових і службових осіб органів внутрішніх справ).

93. Структура норми права: поняття та характеристика її складових елементів.

94. Структура правових відносин.

95. Суб’єкти правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності.

96. Типологія держави: поняття та різні підходи.

97. Тлумачення норм права: поняття, об’єкт, предмет і необхідність здійснення.

98. Фізичні особи як суб’єкти правових відносин.

99. Форма державного правління: поняття та її різновиди.

100. Цілі та функції юридичної відповідальності.

101. Цілі, завдання та функції держави.

102. Цінність права в суспільному житті.

103. Чинність нормативно-правових актів у просторі та на коло осіб.

104. Чинність нормативно-правових актів у часі. Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.011 с.)