Семінарське заняття - 2 год. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття - 2 год.План

 

1. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права.

2. Поняття застосування норм права.

3. Стадії застосування норм права.

4. Акт застосування норм права: поняття, його різновиди та співвідношення з нормативно-правовим актом.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

реалізація норм права, дотримання норм права, виконання норм права, використання норм права, застосування норм права, юридична кваліфікація, акт застосування права (право застосовний акт), правові колізії, прогалини в праві, прогалини в законі, аналогія закону, аналогія права.

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 5.13, 6.123, 6.251.

ТЕМА 17.Тлумачення норм права

Семінарське заняття - 2 год.

План

 

1. Тлумачення норм права: поняття, сутність та його необхідність.

2. Способи тлумачення норм права (види тлумачення-з’ясування за способами).

3. Види тлумачення-з’ясування норм права за обсягом.

4. Види тлумачення-роз’яснення норм права за суб’єктами та юридичними наслідками.

5. Поняття та види актів тлумачення норм права.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

тлумачення норм права, тлумачення–з’ясування, тлумачення–роз’яснення, об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, офіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, автентичне (авторське) тлумачення, делеговане (легальне) тлумачення, офіціозне тлумачення, неофіційне тлумаченн, доктринальне тлумачення, професійне тлумачення, буденне тлумачення, буквальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, розширювальне тлумачення, способи тлумачення норм права, інтерпретаційно-правовий акт.

 

Рекомендована література: 1.11, 4.1-4.19, 5.10, 6.69, 6.216, 6.411, 6.423.

ТЕМА 18.Правова поведінка

Семінарське заняття - 4 год.

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

 

1. Поняття та види правової поведінки.

2. Поняття та види правомірної поведінки.

3. Поняття та види правопорушень.

 

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 6.132.

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

 

1. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

2. Об’єктивні ознаки складу правопорушення.

3. Суб’єктивні ознаки складу правопорушення.

4. Причини та умови вчинення правопорушень.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

правова поведінка, правовий вчинок, правомірна поведінка, дотримання, виконання, використання, застосування, правова активність, звичайна поведінка, маргінальна поведінка, конформістська поведінка, правопорушення, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, загальний об’єкт, родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, об’єктивна сторона правопорушення, діяння, наслідки, необхідний причинний зв’язок, суб’єкт правопорушення, фізична особа, юридична особа, деліктоздатність, осудність, суб’єктивна сторона правопорушення, вина, умисел, необережність, мотив, мета.

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 6.132.

ТЕМА 19.Юридична відповідальність

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Юридична відповідальність: поняття, види та підстави.

2. Цілі та функції юридичної відповідальності.

3. Принципи юридичної відповідальності.

4. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

5. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, перспективна юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність, негативна юридична відповідальність, штрафна (каральна) юридична відповідальність, правовідновлююча (компенсаційна) юридична відповідальність, функції юридичної відповідальності, цілі юридичної відповідальності, принципи юридичної відповідальності, стадії притягнення до юридичної відповідальності, необхідна оборона, крайня необхідність.

 

Рекомендована література: 1.1, 4.1-4.25, 4.21, 6.15, 6.25, 6.31, 6.48, 6.91, 6.95, 6.127, 6.153, 6.195, 6.535.

 

 

ТЕМА 20. Законність, правопорядок і дисципліна

Семінарське заняття – 2 год.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Знання цієї теми дозволить працівнику міліції діяти відповідно до вимог законності та дисципліни.

Ключові слова: законність, правопорядок, суспільний порядок, дисципліна, принципи законності, гарантії законності.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми.

Після вивчення теми курсант повинен:

Знати:

1) поняття, принципи та функції законності;

2) поняття і види правопорядку;

3) структуру правопорядку.

Рекомендована література: 4.1-4.25, 6.4, 6.41, 6.92.

 

 

ТЕМА 21.Правова свідомість та правова культура

Семінарське заняття - 2 год.

План

 

1. Правосвідомість: поняття, структура та види.

2. Поняття та види деформації правосвідомості.

3. Правова культура: поняття, види та структура.

4. Правове виховання: поняття, форми, методи.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

правова свідомість, правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка, структура правосвідомості, професійна правосвідомість, правова культура, структура правової культури, правові цінності, правове виховання, деформація професійної правосвідомості, правовий дилетантизм, правова демагогія, правовий нігілізм, правовий ідеалізм.

 

Рекомендована література: 4.1-4.25, 6.2-6.4, 6.10, 6.11, 6.45, 6.59, 6.89, 6.94, 6.136, 6.160, 6.517.

ТЕМА 23.Правові системи світу

Семінарське заняття - 2 год.

План

1. Поняття та структура правової системи суспільства. Її співвідношення із системою права.

2. Правова сім’я: поняття та її різновиди.

3. Романо-германська правова сім’я та її особливості.

4. Англо-саксонська правова сім’я та її особливості.

5. Релігійно-традиційна правова сім’я.

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

порівняльне правознавство,правова система, система права, підсистеми правової системи суспільства, правова сім’я, романо-германська правова сім’я, англо-саксонська правова сім’я, сім’я звичаєвого права, сім’я мусульманського права, далекосхідна правова сім’я.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.5, 1.7, 4.1-4.25, 5.5, 5.18, 6.18, 6.149, 6.173, 6.205, 6.213, 6.269, 6.400, 6.416, 6.492.

6. Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1.Предмет і метод теорії держави та права

Навчальна вправа

1. Складіть схеми «Система методів ТДП» та «Функції ТДП» (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати такі питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Поняття та структура юридичної науки.

2. Місце і роль теорії держави і права у підготовці кваліфікованого юриста.

3. Теорія держави та права як навчальна дисципліна.

 

Рекомендована література: 4.1—4.25; 5.6; 5.20; 6.16; 6.18; 6.24, 6.73, 6.420, 6.501.

 

 

ТЕМА 2. Походження держави і права

Навчальна вправа

1. Складіть порівняльні таблиці для відповіді на питання № 4 планів семінарського заняття (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Основні риси первісного суспільства.

2. Форми виникнення держави та права у різних народів.

 

Рекомендована література: 4.1—4.25, 4.22, 5.8, 5.16, 5.19, 6.8, 6.18, 6.125, 6.126, 6.172, 6.214, 6.279, 6.541, 6.572.

 

 

ТЕМА 3. Поняття та сутність держави

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні.

2. Завдання та функції сучасної української держави.

3. Держава і громадянське суспільство.

Рекомендована література: 1.1-3.3, 1.6, 4.1-4.25, 5.1, 5.8, 5.12, 6.20, 6.26, 6.50, 6.129, 6.214, 6.320, 6.410.

 

 

ТЕМА 4. Держава в політичній системі суспільства

Навчальна вправа

1. Опрацювати в зошиті основні положення Закону України „Про об’єднання громадян” від 10.06.1992 і Закону України „Про політичні партії” від 05.04.2001.

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Співвідношення державної і політичної влади.

2. Місце і роль політичних партій в політичній системі України.

 

Рекомендована література: 4.1—4.25, 4.25, 5.3, 5.19, 6.14, 6.101, 6.175, 6.185, 6.194, 6.391, 6.446, 6.529, 6.552, 6.567, 6.583.

 

 

ТЕМА 5. Типологія держав та форма держави

Навчальна вправа

1. Складіть розгорнуту схему „Форма держави” (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Співвідношення типа та форми держави.

2. Форма української держави.

3. Фактори, що впливають на форму держави.

 

Рекомендована література: 1.1, 4.1—4.25, 4.23, 5.4, 5.19, 6.7, 6.46.

 

 

ТЕМА 6. Права людини та соціально-правовий механізм

їх забезпечення

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Взаємодія норм міжнародного і національного права в регулюванні діяльності органів держави в галузі прав людини.

2. Форми та методи діяльності правоохоронних органів по забезпеченню прав людини і громадянина.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.8-1.9, 2.1, 3.2, 5.6, 6.6, 6.7, 6.26, 6.42, 6.61, 6.65, 6.77, 6.139, 6.152, 6.165, 6.245, 6.489.

 

 

ТЕМА 7. Механізм держави

Навчальна вправа

1. Складіть схему „Структура механізму держави” (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Характеристика представницьких органів державної влади України.

2. Виконавчі органи державної влади України: їх функції та структура.

3. Судові органи України: їх співвідношення з представницькими та виконавчими органами сучасної держави.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.10 - 1.12, 2.1, 4.1—4.25, 6.1, 6.13, 6.17, 6.20, 6.44, 6.109, 6.384.

 

 

ТЕМА 8. Основні концепції держави

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Співвідношення народу, держави, права в різних концепціях держави.

2. Правовий статус особи, народу, держави.

 

Рекомендована література: 4.1-4.25, 5.10, 5.12, 5.16, 6.36.

ТЕМА 9. Поняття та сутність права

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Співвідношення права та закону.

2. Суб’єктивне і об’єктивне право.

 

Навчальна вправа

1. Складіть схеми „Принципи права ” та „Функції права ” (накресліть в зошиті).

Рекомендована література: 4.1-4.25, 4.24, 5.2, 5.11, 5.14, 5.18, 6.4, 6.6, 6.13, 6.21.

 

 

ТЕМА 10. Норми права в системі регулювання

суспільних відносин

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Норми-ритуали: поняття, характеристика, їх значення в суспільному житті.

2. Техніко-юридичні норми.

Навчальна вправа

1. Складіть схему “Відмінність норм права від інших соціальних норм”.

 

Рекомендована література: 4.1-4.25, 5.11, 6.6, 6.19, 6.47.

 

 

ТЕМА 11. Норми права

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Поняття та шляхи підвищення ефективності норм права.

 

Навчальна вправа

1. Навести приклади структурних елементів правових норм з нормативно-правових актів (Конституції України, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України тощо). (Проаналізувати в зошиті не менше 3 статей).

 

Рекомендована література: 1.1, 1.5, 1.7, 4.1-4.25, 6.6, 6.30.

 

 

ТЕМА 12. Правоутворення та форми (джерела) права

Навчальна вправа

1. Складіть схему „Стадії законодавчого процесу в Україні” (накресліть в зошиті).

 

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 р. № 6-рп/2000.

2. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 р. № 6-рп/2000.

 

Рекомендована література: 1.1, 1.7, 1.10, 4.1-4.26, 4.21, 5.5, 5.8, 5.14, 5.20, 6.19, 6.53, 6.66, 6.433, 6.458, 6.463.

 

 

ТЕМА 13. Правові відносини

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Фактори, що впливають на зміст та обсяг дієздатності.

2. Загальні та конкретні правовідносини.

 

Навчальна вправа

1. Вкажіть види юридичних осіб згідно із законодавством України.

 

Рекомендована література: 1.1, 2.2, 2.3, 4.1-4.25, 6.48, 6.50-6.52, 6.63.

 

ТЕМА 14. Юридичні факти

Питання для додаткової самостійної роботи

Опрацювати наступні питання (за вибором курсант може законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, підготувати презентацію, есе та ін.):

1. Взаємозв’язок юридичних фактів і норм права.

 

Навчальна вправа

1.Складіть схему „Види юридичних фактів ” (накресліть в зошиті).

Рекомендована література: 1.1, 2.2, 2.3, 4.1-4.25, 6.179, 6.453.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.067 с.)