Тема 9. Форми безпосередньої демократії в Україні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Форми безпосередньої демократії в УкраїніПитання для усного опитування та дискусії:

10.1. Поняття, форми та значення безпосередньої демократії (народного волевиявлення) в Україні.

10.2. Виборче право в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Конституційні принципи виборчого права в України.

10.3. Поняття та види виборів в Україні.

10.4. Види виборчих систем та їх застосування в Україні.

10.5. Поняття та стадії виборчого процесу.

10.6. Поняття, значення та види референдумів в Україні.

10.7. Порядок організації і проведення референдумів в Україні.

Практичні завдання

Завдання 1. Розташуйте стадії виборчого процесу по виборах народних депутатів України у правильній послідовності:

- проведення передвиборної агітації;

- складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

- утворення виборчих дільниць;

- утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії);

- реєстрація кандидатів у депутати;

- голосування;

- підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

- встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

- припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій;

- висування кандидатів у депутати.

Завдання 2. Виявіть особливості застосування виборчих систем в Україні та оформіть в таблицю:

Вид виборчої системи На яких видах виборів застосовується
   
   

Завдання 3. Порівняйте всеукраїнський та місцевий референдуми та результати оформіть в таблицю:

Критерій порівняльної характеристики Всеукраїнський референдум Місцевий референдум
Предмет референдуму    
Хто ініціює та призначає    
З яких питань не може проводитись    
Встановлення результатів референдуму    
Повторний референдум    
Інші критерії    

Завдання 4. Проведіть порівняльну характеристику переваг та недоліків референдуму як форми безпосередньої демократії.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : безпосередня демократія, представницька демократія, вибори, виборче право, виборча система, виборчий процес, всеукраїнський референдум, місцевий референдум.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Безпосередня демократія (народне волевиявлення) – це система форм прямої участі народу або певної його частини у формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прийнятті владних рішень з суспільно та державно важливих питань у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Порівняйте інші підходи до тлумачення понять «народовладдя», «безпосереднє народовладдя», «пряма демократія», «безпосереднє (пряме) волевиявлення», «пряме народовладдя» тощо. Розкрийте основні риси та принципи безпосередньої демократії.

До форм безпосередньої демократії відносяться: вибори, референдуми, форми безпосередньої демократії у сфері місцевого самоврядування (загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо). Розкрийте різні критерії класифікації форм безпосередньої демократії.

Виборче право (в об’єктивному значенні) – це інститут галузі конституційного права, тобто сукупність правових норм, що становлять виборче законодавство та регулюють порядок формування представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Визначте вплив міжнародного права на формування інституту виборчого права в Україні. Проаналізуйте систему національного виборчого законодавства, окресліть можливі перспективи його вдосконалення, в томі числі, шляхом кодифікації.

Виборче право (в суб’єктивному значенні) – це можливість громадянина обирати (активне виборче право) та бути обраним (пасивне виборче право) до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізуйте можливі виборчі цензи (межі), які застосовуються в Україні щодо реалізації суб’єктивного виборчого права.

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними та здійснюються на основі конституційних принципів загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. В основу реалізації виборчого права також покладена добровільність участі у виборах та принцип особистого голосування. Розкрийте зміст перерахованих конституційних принципів виборчого права. З’ясуйте, які інші принципи виборчого права визначенні в законодавстві та виділяють доктринально. Розмежуйте поняття принципів виборчого права та принципів виборчого процесу.

Вибори – це передбачена Конституцією і законами України форма прямого народовладдя, що здійснюється шляхом голосування з метою формування якісного та кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізуйте зміст та соціальне призначення виборів.

За територією проведення вибори поділяються на загальнодержавні та місцеві; в залежності від суб’єкта обрання – вибори народних депутатів, Президента України, вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; за часом проведення виділяють перші, чергові, позачергові, повторні та проміжні вибори. Запропонуйте інші критерії класифікації виборів, розкрийте зміст кожного виду виборів. Зверніть увагу на строки проведення чергових виборів в Україні.

Виборча система – це сукупність вихідних положень щодо способу організації і проведення виборів та визначення результатів голосування до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Розкрийте зміст мажоритарної виборчої системи абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості; пропорційної системи з жорсткими списками та з преференціями. Проаналізуйте види змішаних виборчих систем, аргументуйте доцільність застосування змішаних виборчих систем.

Зверніть увагу, що в Україні застосовуються різні види виборчих систем. Мажоритарна система абсолютної більшості, за якої обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів виборців може бути застосована на виборах Президента України у першому турі голосування.

Мажоритарна система відносної більшості, за якої обраним є кандидат (кандидати), який набрав більшу кількість голосів у порівнянні з іншими, застосовується на виборах сільських, селищних, міських голів, депутатів сільських, селищних рад та на другому турі виборів Президента України.

Пропорційна виборча система передбачає голосування за списки політичних партій та розподіл місць у виборному органі пропорційно кількості голосів, отриманих партією за умови подолання певного виборчого бар’єра (мінімально необхідної кількості отриманих голосів, яка на сьогодні складає 5% голосів виборців). У класичному варіанті пропорційна виборча система в Україні не застосовується, проте має місце змішана система, за якої половина виборного органу формується за мажоритарною виборчою системою відносної більшості, а половина за пропорційною. Змішана система застосовується на виборах народних депутатів, обласних, районних та міських рад.

Розкрийте переваги та недоліки різних видів виборчих систем та висловіть свою позицію щодо напрямків вдосконалення виборчих систем в Україні.

Виборчий процес – це врегульована законом процедура, яка реалізується в діяльності спеціально уповноважених органів та громадян та спрямована на формування органів держаної влади та органів місцевого самоврядування.

Виборчий процес складається з певних стадій: оголошення про проведення або призначення виборів; утворення виборчих округів та виборчих дільниць; формування складу виборчих органів: територіальних (окружних) та дільничних виборчих комісій; висування та реєстрація кандидатів на виборні посади; складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; проведення передвиборної агітації; голосування; підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування, результатів виборів та їх офіційне оприлюднення; припинення діяльності виборчих комісій. У випадках, передбачених законом виборчий процес також може включати стадію повторного голосування. Детально зупиніться на характеристиці кожної стадії виборчого процесу, використовуючи чинне національне законодавство щодо окремих видів виборів. Визначте статус Центральної виборчої комісії та її роль в організації та проведенні виборів.

Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування рішень з важливих загальнодержавних та місцевих питань. Виділяють всеукраїнські та місцеві референдуми. Визначте інші критерії класифікації референдумів та охарактеризуйте різні види референдумів.

Розкрийте ознаки та значення референдумів та проаналізуйте проблеми застосування цієї форми безпосередньої демократії в Україні. Зверніть увагу, з яких питань не допускається проведення референдумів.

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому законом. За предметом всеукраїнський референдум може бути конституційний, ратифікаційний, законодавчій та загальний.

Суб'єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є Український народ та Верховна Рада України. Суб’єктом призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму є Президент України та Верховна Рада України.

Детально проаналізуйте порядок (стадії) призначення (проголошення), організації, проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму. Визначте правові наслідки всеукраїнського референдуму.

Місцевий референдум - це безпосереднє волевиявлення територіальної громади шляхом голосування щодо прийняття рішень з питань місцевого значення. Визначте предмет місцевого референдуму, особливості його організації, проведення та правові наслідки.

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 11

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)