Тема 16. Територіальний устрій України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Територіальний устрій УкраїниПитання для усного опитування та дискусії:

17.1. Територія держави як об’єкт конституційно-правових відносин. Державна територія України: поняття, склад.

17.2. Поняття та принципи (засади) територіального устрою України.

17.3. Система адміністративно-територіального устрою України.

17.4. Історичні та політичні передумови створення Автономної Республіки Крим.

17.5. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Особливості правового режиму тимчасово окупованої території України.

Практичні завдання

Завдання 1. Складіть таблицю видів адміністративно-територіальних одиниць Україні за різними критеріями:

Критерій класифікації Види адміністративно-територіальних одиниць
За географічною ознакою  
За статусом  
За місцем в системі територіального устрою  
Інші критерії  

Завдання 2. Опрацюйте проекти законів про адміністративно-територіальний устрій, висловіть свої думки щодо їх позитивних та негативних аспектів.

Завдання 3. Опрацюйте Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15.01.1999 р. (із зм. і доп.), схематично зобразіть особливості організації державної влади та місцевого самоврядування в місті Києві.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : державний кордон, державна територія, державний устрій, територіальний устрій, адміністративно-територіальний устрій (поділ), адміністративно-територіальні одиниці, адміністративно-територіальна реформа, територіальна автономія.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Визначте поняття «територія» та окресліть суть цього поняття як об’єкта конституційно-правових відносин.

Державна територія – це просторові межі здійснення державної влади, частина сухопутного, повітряного, водного простору в межах державного кордону, на яку поширюється суверенітет відповідної держави. Охарактеризуйте склад державної території.

Державний устрій – одна з трьох характеристик форми держави, спосіб та загальні засади територіальної організації держави, заснований на принципах централізації або децентралізації державної влади. Територіальний устрій (політико-територіальний устрій) – внутрішня організація території держави, що визначає статус її територіальних одиниць, форму їх правових відносин між собою та державою в цілому з метою забезпечення найбільш оптимального вирішення завдань та функцій держави та суспільства. Адміністративно-територіальний устрій (поділ) – це проведений з урахуванням природно-історичних, економічних, національних та інших особливостей поділ території держави на окремі складові частини, відповідно до яких будується система органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення їх практичної діяльності. Також розмежуйте поняття «національно-територіальний устрій» та «адміністративно-територіальний устрій».

Розкрийте зміст принципів територіального устрою: єдності та цілісності державної території; принцип поєднання централізації та децентралізації; принцип збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів.

Охарактеризуйте нормативно-правову базу, що регулює територіальний устрій України. Зверніть увагу, що в Україні мали місце спроби проведення територіальної реформи у 1997, 2005, 2009 роках, коли були розробленні та запропоновані відповідні законопроекти. Порівняйте декілька законопроектів про територіальний устрій, визначте їх базові положення, з’ясуйте основні тенденції та концептуальні проблеми щодо реформування територіального устрою України.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, області, райони, два міста зі спеціальним статусом, міста, райони в містах, села, селища. Адміністративно-територіальні одиниці поділяються за географічною ознакою: на регіони та населенні пункти; за місцем в системі адміністративно-територіального устрою: територіальні одиниці вищого рівня (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), територіальні одиниці середнього рівня (міста з районним поділом, райони),територіальні одиниці первинного рівня (села, селища, райони у містах). Охарактеризуйте особливості правового статусу різних адміністративно-територіальні одиниці, з’ясуйте кількісні показники наявних в України адміністративно-територіальні одиниці.

Охарактеризуйте правовий статус міст з особливим статусом. Зверніть увагу, що особливості статусу міста Києва обумовлені наступними аспектами: систему адміністративно-територіального устрою складають райони в містах, в яких створюються районні державні адміністрації в місті; наявний орган державної виконавчої влади на рівні міста - міська державна адміністрація, яка одночасно є виконавчим органом міської ради; глава міської адміністрації призначається Президентом України і це є особа, яка одночасно є міським головою; Київська міська рада за способом організації роботи подібні до обласних рад, так в раді формується президія ради, обирається секретар ради, який є заступником міського голови тощо.

Утворення Автономної Республіки Крим пройшло ряд історичних етапів та набуло правового оформлення у 1995 році. З’ясуйте історичні події, зміст правових дій, які мали місце на кожному з цих етапів, нормативно-правову базу оформлення статусу Автономної Республіки Крим.

Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина території України, що перебуває у її складі як адміністративно-територіальна автономія і яка не є носієм державного суверенітету, є засобом децентралізації державної влади в унітарній державі і дозволяє врахувати ряд історичних, національних, географічних та соціально-економічних особливостей території.

Проаналізуйте правовий режим Криму як тимчасово окупованої території України. Визначте особливості вирішення питань громадянства, реалізації прав громадян України, особливості здійснення повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території України.

 

Семінарське заняття 18

Тема 17. Місцеве самоврядування в Україні

Питання для усного опитування та дискусії:

18.1. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні. Теорії місцевого самоврядування.

18.2. Принципи (загальні та спеціальні), завдання та функції місцевого самоврядування в Україні.

18.3. Основи місцевого самоврядування в Україні: правові, матеріально-фінансові, організаційні.

18.4. Поняття територіальної громади. Форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади.

18.5. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами.

18.6. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування.

Практичні завдання

Завдання 1. Опрацюйте зміст Статуту територіальної громади (населеного пункту на власний вибір), визначте, які питання він регулює.

Завдання 2. З’ясуйте особливості застосування різних форм безпосереднього волевиявлення територіально громади, результати оформіть у вигляді таблиці

Форма волевиявлення територіальної громади Позитивні можливості застосування Проблемні аспекти застосування
Місцевий референдум    
Загальні збори громадян за місцем проживання    
Місцеві ініціативи    
Громадські слухання    
Органи самоорганізації населення    

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : місцеве самоврядування, державницька теорія місцевого самоврядування, громадівська теорія місцевого самоврядування, основи місцевого самоврядування, територіальна громада, місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, органи самоорганізації населення, дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, відкликання депутатів місцевих рад.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Розкрийте історичні передумови становлення місцевого самоврядування в Україні. Охарактеризуйте, як вплинуло на формування місцевого самоврядування громадське врядування періоду Київської Русі; існування магдебурзького права; наявність самоврядних елементів управління в Запорізькій Січі; функціонування окремих самоврядних елементів періоду входження України до складу інших держав, в тому числі Російської імперії; спроба реалізації ідеї самоврядування за часів УНР, існування системи місцевого управління радянського періоду і, нарешті, запровадження місцевого самоврядування в Україні із здобуттям незалежності.

Місцеве самоврядування розуміється як гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Розтлумачте категорію місцевого самоврядування як засаду конституційного ладу України; як форму народовладдя; як спосіб організації публічної влади; як право територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення.

Поясніть юридичну природу місцевого самоврядування з точки зору державницької, громадівської теорій, теорії муніципального дуалізму та інших теорій.

Принципи місцевого самоврядування – це вихідні, законодавчо визначенні положення у відповідності з якими здійснюється функціонування місцевого самоврядування в Україні. Охарактеризуйте загальні та спеціальні принципи місцевого самоврядування. Акцентуйте увагу на засадах організаційної незалежності, матеріально-фінансової самостійності та децентралізації як підґрунті існування місцевого самоврядування.

Охарактеризуйте завданням місцевого самоврядування. Зверніть увагу, що основним завданням місцевого самоврядування слід вважати ефективне вирішення питань місцевого значення. Також виділяють і похідні завдання місцевого самоврядування.

Функції місцевого самоврядування - це основні, найбільш загальні і постійні напрями і види муніципальної діяльності, які виражають волю та інтереси відповідних територіальних громад та забезпечують вирішення питань місцевого значення. Виділяють об’єктні функції місцевого самоврядування: політичні, економічні, соціальні, культурні та екологічні; суб’єктні функції - залежно від органів та посадових осіб, які їх реалізують; функції, які визначаються за видами та методами муніципальної діяльності: бюджетно-фінансова, матеріально-технічна, інформаційна, функція планування розвитку відповідних територій, нормотворча, контрольна функції місцевого самоврядування. Розкрийте зміст перерахованих функцій місцевого самоврядування.

Важливими умовами повноцінності місцевого самоврядування є його правова, матеріально-фінансова, територіальна та організаційна основи. Правову основу складають міжнародно-правові, конституційні, законодавчі, локальні норми, що закріплюють та гарантують місцеве самоврядування в Україні. Проаналізуйте основні нормативно-правові акти, які регулюють місцеве самоврядування в Україні, визначте предмет правого регулювання статуту територіальної громади.

Матеріально-фінансова основа ґрунтується на комунальній власності та системі місцевих бюджетів. Територіальною основою є система адміністративно-територіального устрою, відповідно до якого формується місцеве самоврядування в Україні. Організаційна основа місцевого самоврядування – це система органів та посадових осіб місцевого самоврядування, його кадрове забезпечення, правові, організаційні форми та методи здійснення місцевого самоврядування.

Первинним суб’єктом і основним носієм функцій місцевого самоврядування виступає територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Формами безпосереднього волевиявлення територіальної громади є місцевий референдум; загальні збори за місцем проживання; органи самоорганізації населення; місцеві ініціативи; громадські слухання. Розкрийте зміст та порядок реалізації наведених форм волевиявлення територіальних громад. Також формами участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування є участь у виборах представницьких органів місцевого самоврядування та на посаду сільського, селищного, міського голови та служба в органах місцевого самоврядування.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Формою такої відповідальності виступає дострокове припинення повноважень відповідного суб’єкта.

Підставами дострокового припинення повноважень місцевої ради є: прийняття рішень радою з порушенням Конституції та законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом; не проведення сесій ради без поважних причин у строки, встановленні законом, або не вирішення радою питань, віднесених до її відання. В цих випадках повноваження ради можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму, або в наслідок призначення позачергових виборів до місцевої ради Верховною Радою України. Охарактеризуйте порядок дострокового припинення повноважень місцевих рад.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, у випадку, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або відповідною радою.

Гарантії прав місцевого самоврядування – це система економічних, політичних та правових умов та засобів, спрямованих на забезпечення ефективної реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування. Гарантії прийнято поділяти на загальні та спеціально-правові, в тому числі до останніх відносять підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам, обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Розкрийте зміст основних гарантій прав місцевого самоврядування.

Механізм захисту прав місцевого самоврядування в себе включає наступні елементи: судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування; адміністративно-правовий захист (у порядку підпорядкованості); цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів місцевого самоврядування.

Семінарське заняття 19

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.012 с.)