Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в УкраїніПитання для усного опитування та дискусії:

9.1. Поняття прав та свобод людини і громадянина. Конституційні права і свободи. Права людини і права громадянина: співвідношення понять.

9.2. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина: поняття та критерії класифікації.

9.3. Загальна характеристика конституційних особистих (громадянських), політичних, економічних, соціальних, культурних та екологічних прав людини.

9.4. Конституційні обов’язки людини і громадянина в України: поняття, види.

9.5. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття, види.

9.6. Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні.

9.7. Організаційно-правовий механізм забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

9.8. Правовий статус та форми діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Практичні завдання

Завдання 1. Оформіть таблицю конституційних прав та свобод людини і громадянина за прикладом:

Назва права Стаття Конституції України Короткій зміст
Право на життя Ст. 27 - заборона свавільного позбавлення життя; - обов’язок держави захищати життя особи; - право особи захищати своє життя, життя інших людей від протиправних посягань.

Завдання 2. Оформіть таблицю конституційних обов’язків, які належать усім особам, або лише громадянам Україні:

Обов’язки людини і громадянина Обов’язки громадян України
   
   

Завдання 3. Складіть проект звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з порушенням конкретного конституційного права (фабулу визначте самостійно, дотримуйтесь вимог щодо оформлення, визначених в законодавстві).

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : права людини, свободи людини, конституційні права та свободи, особисті, політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні права людини і громадянина, покоління прав людини, конституційні обов’язки, загальні гарантії прав і свобод, юридичні та конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина, омбудсмен.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Найбільш поширеним розумінням категорії «права людини» є наступне визначення - це певні можливості обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення законних потреб та інтересів, які мають гарантуватись та захищатись державою.

Розкрийте також поняття «прав людини» з точки зору представників природно-правової та позитивістської концепції прав людини.

Розмежуйте поняття «права людини» і «права громадянина». Зверніть увагу, що «права людини» - можливості, які пов’язані з самою людською істотою, її існуванням та розвитком, незалежно від приналежності до тієї або іншої держави. Права громадян зумовлені сферою відносин людини з державою, її інститутами.

У системі прав та свобод людини і громадянина окремо виділяють конституційні (основні) права та свободи людини і громадянина – це найбільш значимі права особи, володіння якими забезпечує задоволення основних, найголовніших потреб і інтересів, і які з огляду на своє соціально-політичне значенням нормативно закріплюються в Конституції держави.

Свобода – це можливість особи щодо власного, незалежного вибору того чи іншого варіанту своєї поведінки, спрямована на задоволення своїх потреб, це також певна сфера автономії особи по відношенню до держави, державної влади й інших людей. Розкрийте інші підходи до трактування поняття «свобода».

Сформулюйте поняття системи конституційних прав та свобод людини і громадянина, проаналізуйте різні підходи та критерії щодо їх класифікації. Розкрийте поняття «покоління прав людини».

Конституційні особисті (громадянські) права –– це такі можливості, які необхідні для фізичного та соціального існування особи, для забезпечення її природних біологічних та морально-психологічних потреб, вони складаються з приводу нематеріальних благ, мають позаекономічну природу та не можуть бути відокремлені від особи. Назвіть та проаналізуйте зміст особистих прав, які закріпленні в ст. ст. 27-35 Конституції України.

Конституційні політичні права і свободи – це можливості людини і громадянина індивідуально або колективно брати участь у державному та громадському житті, у реалізації державної влади. Розкрийте зміст політичних прав, які закріпленні в ст. ст. 36-40 Конституції України.

Конституційні соціально-економічні права - це можливості людини здобувати засоби для існування, беручи участь у виробництві матеріальних та інших благ, реалізуються у сфері економічних (майнових) відносин, що забезпечують людині вільне користування основними факторами господарської діяльності. Варто виділяти окремо групу економічних прав - можливості людини самостійно володіти, користуватись та розпоряджатись відповідними матеріальними благами, брати учать у їх виробленні (ст.ст. 41-45 Конституції України). Відповідно, соціальні права – це вимоги особи до держави в тому випадку, якщо вона самостійно з об’єктивних причин не може забезпечити гарантований рівень економічного добробуту (ст.ст. 46-49 Конституції України). Визначте зміст та особливості реалізації конституційних соціально-економічних прав людини і громадянина.

Конституційні культурні (духовні) права і свободи - можливості збереження і розвитку національної самобутності, доступу до духовних здобутків людства, їх засвоєння, використання та участь у подальшому їх розвитку. Нормативно ці права закріпленні в ст.ст. 53-54 Конституції України, розкрийте їх зміст.

Конституційні екологічні права – це сукупність юридичних можливостей, що спрямовані на задоволення потреб громадян у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. В Конституції України цій групі прав присвячена Ст. 50, яка передбачає право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди та право на інформацію про стан довкілля.

Конституційний обов’язок – це визначена Конституцією вид та міра необхідної, обов’язкової поведінки людини. Конституційні обов’язки виступають різновидом юридичного обов’язку, але визначають найважливіші аспекти доцільної поведінки особи, охоплюють основні сфери життєдіяльності особи, суспільства і держави. Конституційні обов’язки закріплені в ст.ст. 65-68 Конституції України. Перерахуйте, розкрийте зміст та особливості реалізації окремих конституційних обов’язків.

Гарантії прав та свобод людини і громадянина – це система норм, принципів, умов і вимог, які забезпечують в сукупності належний захист, охорону та реалізацію прав, свобод і законних інтересів особи. Гарантії поділяють на загальні та спеціальні (юридичні). Загальні гарантії – це уся сукупність об’єктивних та суб’єктивних факторів, спрямованих на практичне здійснення прав і свобод людини, на усунення можливих причин і перешкод щодо їх неналежної реалізації. Розкрийте зміст загальних гарантій: політичних, економічних, соціальних, ідеологічних, організаційних.

Спеціальні (юридичні) гарантії – нормативно врегульовані державою засади та порядок охорони, захисту та реалізації прав та свобод людини і громадянина. Серед спеціальних (юридичних) гарантій можна виділити: конституційні, міжнародно-правові, галузеві. Детально проаналізуйте зміст конституційних гарантій прав та свобод людини і громадянина, які закріпленні в ст.ст. 55-64 Конституції України.

Організаційно-правовий механізм реалізації та захисту прав та свобод людини і громадянина розуміється як сукупність органів та посадових осіб, які уповноваженні здійснювати ефективні засоби реалізації, охорони та захисту прав людини. Окресліть місце та роль окремих органів та посадових осіб в механізмі захисту прав людини.

Зверніть увагу на особливе місце в системі цих органів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен) – це особа, яка здійснює свою діяльність на основі відомостей про порушення прав людини з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, які отримує за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства або їх представників, а також за власною ініціативою. За результатами розгляду відповідних звернень Уповноважений може надсилати акти реагування (подання) до відповідних органів з вимогами усунути виявленні порушення прав людини або вжиття інших необхідних заходів. Крім того, Уповноважений представляє у Верховній Раді України щорічні доповіді про стан додержання та захисту прав людини в Україні.

Розкрийте порядок призначення на посаду, звільнення з посади та припинення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Окресліть мету здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Проаналізуйте організаційні аспекти діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Визначте вимоги до оформлення звернення до Уповноваженого та порядок їх розгляду.

Семінарське заняття 10Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.014 с.)