Тема 6. Основи правового статусу людини і громадянина в Україні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Основи правового статусу людини і громадянина в УкраїніПитання для усного опитування та дискусії:

7.1. Поняття, суть та види правового статусу людини і громадянина.

7.2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.

7.3. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні. Категорії іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України.

7.4. Основні права та свободи іноземців та осіб без громадянства в Україні.

7.5. Обмеження, обов’язки та відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні.

7.6. Поняття біженців. Поняття осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Відмежування статусу біженців від статусу внутрішньо переміщених осіб.

7.7. Набуття, втрата та позбавлення статусу біженця в Україні.

7.8. Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Практичні завдання

Завдання 1. Опрацюйте Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 08.09.2005 р. // ОВУ. - 2005. - №40. - Ст. 2536.

Завдання 2. Опрацюйте Розділ ІІІ Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р. // ОВУ. - 2011. - №83. - Ст. 3014, визначте види відповідальності, які можуть застосовуватись до іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Завдання 3. Порівняйте умови не визнання особи біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту та підстави втрати, позбавлення статусу біженця, статусу особи, яка потребує додаткового захисту та оформіть їх у вигляді таблиці (використайте Ст. 6, 11 Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 8.07.2011 р. // ОВУ. - 2011. - №59. - Ст.2347):

Умови, при яких особа не визнається біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту Підстави, за яких втрачається статус, або особа позбавляється статусу біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту
   
   

Завдання 4. З’ясуйте розмір квоти імміграції, встановлений на поточний рік (2014, ….), використайте відповідні нормативно-правові акти.

Завдання 5. Вирішить задачі.

Задача 1.Ібрагім Аларбеков, громадянин Азербайджану, який отримав дозвіл на постійне місце проживання в Україні, був засуджений в Україні за Ч.1. Ст. 186 КК України до 3-х років позбавлення волі. На другий день з дня набуття вироком законної сили він подав до Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області заяву про скасування його дозволу на імміграцію в Україні на підставі п.2 Ст. 12 Закону України “Про імміграцію” та надання йому дозволу залишити територію України протягом місяця відповідно до Ч.2 Ст. 13 Закону України “Про імміграцію”. Дайте відповідь заявнику з посилання на чинне законодавство. Яка процедура видворення за межі території України? (Використайте також Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р.).

Задача 2.23 листопада 2011 року до Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області звернулась Фатіма Фаткуліна, яка перебувала на території України за тимчасовою в’їзною візою, з приводу надання їй дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні. Своє прохання особа аргументувала тим, що 12 жовтня 2011 року вона зареєструвала шлюб з громадянином України Борисом Івановичем Тарасюком і відповідно отримала право на імміграцію в України поза квотою імміграції. Надайте заявниці юридично обґрунтовану відповідь.

Задача 3.Рафік Зарічідзе, громадян Грузії абхазької національності, який на законних підставах отримав статус біженця в Україні, виїхав до Франції, де перебував протягом 2-х місяців у родичів. В цей час в Україні щодо нього було прийнято рішення про втрату статусу біженця згідно Ст. 6 Закону України “Про біженців та осіб, які потребую додаткового або тимчасового захисту” на підставі того, що особа перебуває в третій безпечній країні і має можливість отримати статус біженця за місцем перебування. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4.Зоран Ховранчіч, який отримав статус біженця в Україні, звернувся за місцем проживання до компетентних органів про надання статусу біженців членам його сім’ї – дружині, 19-річному сину, матері та рідному брату. В наданні статусу біженців цим особам було відмовлено відповідно до абзацу 5 Ч. 1 Ст. 6 Закону “Про біженців та осіб, які потребую додаткового або тимчасового захисту”, оскільки вони не підпадають під визначення Ст. 1 цього закону, їх життя знаходиться в безпеці і вони можуть проживати в країні своєї громадянської належності. Крім того, підставою для відмови стало і положення Ч.1 Ст. 7 – необхідність подання такої заяви особисто заявником. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : конституційно-правовий статус людини і громадянина; національний правовий режим щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства; обмеження правового статусу іноземців та осіб без громадянства; спеціальні види відповідальності іноземців та осіб без громадянства; біженці; особи, які потребують додаткового захисту; особи, які потребують тимчасового захисту.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Поняття правового статусу людини і громадянина розуміється як сукупність прав, свобод, обов’язків і законних інтересів особи, що визначаються і гарантуються державою. Правове положення (або правовий статус в широкому значенні) включає в себе наступні елементи: конституційні принципи правового статусу людини і громадянина; громадянство; правосуб’єктність; сукупність прав, свобод та законних інтересів; обов’язки людини і громадянина; юридичні гарантії забезпечення прав, свобод та виконання обов’язків.

Розмежуйте поняття «особа», «людина», «громадянин». Розкрийте зміст найбільш поширених концепцій правового статусу особи: ліберальної, колективістської (соціалістичної), ісламської (мусульманської).

Розрізняють наступні види правового статусу особи: 1) загальний або конституційний правовий статус; 2) спеціальний або родовий правовий статус – статус певних категорій осіб: іноземців, осіб без громадянства, біженців; професійні та посадові статуси; статус громадян України, які перебувають за кордоном; 3) індивідуальний правовий статус. Розкрийте поняття «конституційний правовий статус людини і громадянина».

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні - це основоположні засади, керівні ідеї, які проголошуються державою та покладені в основу здійснення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Розкрийте зміст наступних конституційних принципів правового статусу особи: принцип визнання людини найвищою соціальною цінністю; принцип гарантованості; принцип рівності та рівноправності (який в себе включає рівність перед законом, заборону дискримінації, рівність прав жінки і чоловіка); принцип невідчужуваності, непорушності та не вичерпності прав людини; принцип вільного та всебічного розвитку особистості; принцип єдності прав та обов’язків.

Визначте та охарактеризуйте можливі випадки та умови обмеження прав та свобод людини і громадянина.

Щодо іноземців та особи без громадянства в Україні визначений національний правовий режим, тобто іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України користуються тими самими права і свободами і несуть ті самі обов’язки, що і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Визначте основні риси національного правового режиму іноземців та особи без громадянства в Україні та можливі випадки обмежень реалізації прав іноземців та осіб без громадянства.

Поняття «іноземець» в законодавстві визначено як особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. «Особа без громадянства» – це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Відділяють такі категорії іноземців та особи без громадянства залежно від підстав їх перебування на території України: 1) ті, які іммігрували на постійне місце проживання в Україну; 2) ті, які прибули для працевлаштування (навчання) на визначений строк та отримали посвідку на тимчасове проживання; 3) ті, які тимчасово перебувають на території України на інших законних підставах. Обсяг прав та свобод іноземців та особи без громадянства диференціюється залежно від їх приналежності до перерахованих категорій, найширшим обсягом прав володіють іммігранти.

Імміграція – це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. Підставами є дозвіл на імміграцію, імміграційна віза та посвідка на постійне проживання. Розкрийте поняття «квота імміграції», охарактеризуйте порядок надання дозволу на імміграцію, підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію та підстави для скасування дозволу на імміграцію. Визначте також поняття та підстави для видачі посвідки на тимчасове проживання.

Ознайомтесь із законодавчо визначеним порядком в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців та особи без громадянства, розкрийте підстави для заборони такого в’їзду.

Охарактеризуйте основні права та свободи іноземців та осіб без громадянства в особистій, соціально-економічній, культурній та іншій сферах. Розкрийте поняття та зміст обов’язків іноземців та особи без громадянства.

Зверніть увагу на обмеження, які застосовуються до названих категорій, так, відповідно до закону іноземці та особи для громадянства не можуть обиратись та бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, реалізовувати право на державну службу, бути членами політичних партій, брати участь у референдумі, мати у власності землю сільськогосподарського призначення, на них не поширюється військовий обов’язок, не можуть проходити військову службу в органах Збройних Сил, інших військових формуваннях.

Іноземці та особи без громадянства несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність на загальних підставах, а також до них можуть бути застосовані такі види спеціальної відповідальності: скорочення строку тимчасового перебування в Україні; добровільне повернення в іншу країну, примусове повернення в іншу країну, примусове видворення. Розкрийте підстави та порядок застосування перерахованих видів спеціальної відповідальності.

Біженець – це особа, яка не є громадянином України і яка внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань залишає державу своє громадянської належності і не може або не бажає скористатись захистом цієї держави.

Особа, яка потребує додаткового захисту – це особа, щодо якої є загроза її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Розкрийте порядок звернення особи, оформлення документів, розгляду заяви особи щодо визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порядок прийняття рішення за заявою та умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Визначте підстави втрати і позбавлення наданого спеціального статусу.

Обсяг прав та обов’язків розрізняється для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та для осіб, яким такий статус наданий. Проаналізуйте зміст прав та обов’язків відповідних категорій осіб.

Особа, яка потребує тимчасового захисту – це особи, які постійно проживають на території країни, що має спільний кордон з Україною, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження.

Охарактеризуйте особливості надання особі тимчасового захисту та правовий статус осіб, яким надано тимчасовий захист.

Внутрішньо переміщені особи — це люди або групи людей, які були змушені або їх змусили покинути або залишити свої будинки чи місця постійного проживання, зокрема, в результаті, чи для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту, постійних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або техногенних катастроф, які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів та знаходяться під захистом країни громадянської належності.

 

Семінарське заняття 8

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.009 с.)