Тема 1-2. Конституційне право України як галузь права, наука та навчальна дисципліна 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1-2. Конституційне право України як галузь права, наука та навчальна дисципліна1. Історія становлення конституційного права як галузі права до 1991 року та після здобуття незалежності.

2. Функції та принципи конституційного права України.

3. Розвиток науки конституційного права: етапи, школи, основні пріоритети.

4. Тенденції розвитку сучасної науки конституційного права.

5. Конституційне право як навчальна дисципліна.

Питання для самоконтролю

- Охарактеризуйте етапи становлення конституційного права як галузі до 1991 року.

- Охарактеризуйте етапи розвитку конституційного права як галузі після 1991 року.

- Яке коло суспільних відносин регулюється галуззю конституційного права?

- Яке призначення та особливості галузі конституційного права України?

- Які функції виконує галузь конституційного права України?

- Визначте поняття методології науки конституційного права України.

- Визначте етапи розвитку науки конституційного права.

- Які основні школи розвитку науки конституційного права України?

- Визначте сучасні пріоритети розвитку науки конституційного права України.

- Визначте поняття та предмет конституційного права України як навчальної дисципліни.

Тема 3. Теоретичні основи вчення про Конституцію України

1. Періодизація світового конституційного розвитку.

2. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні.

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття старих, нових та новітніх конституцій.

- Коли і в яких державах були прийнятті перші конституції?

- Визначте поняття конституціоналізму.

- Порівняйте поняття конституціоналізм та конституційний лад.

- Визначте елементи конституціоналізму.

Тема 4. Загальні засади конституційного ладу України

1. Ознаки конституційного ладу України

2. Захист конституційного ладу України

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття конституційного ладу.

- Розкрийте наступні ознаки конституційного ладу: суверенність, демократизм, гуманізм, реальність, системність, наступність конституційного ладу.

- Визначте поняття та елементи захисту конституційного ладу України.

Тема 5. Конституційні засади взаємовідносин держави та громадянського суспільства в Україні

1. Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність як засади конституційного ладу та громадянського суспільства.

2. Взаємозв’язок держави та громадянського суспільства.

3. Правові основи державної політики щодо українців, які проживають за кордоном (для підготовки цього питання необхідним є опрацювання Закону України “Про правовий статус закордонних українців” від 04.03.2004 р. // ОВУ. – 2004. – №13. – Ст. 879).

Питання для самоконтролю

- Розкрийте поняття політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності як передумов розвитку громадянського суспільства.

- Як взаємно впливають один на одного держава та громадянське суспільство?

- Визначте поняття закордонних українців, розкрийте їх права та обов’язки.

Тема 6. Основи правового статусу людини і громадянина в Україні

1. Концепції (підходи) щодо правового статусу особи.

2. Межі конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

3. Поняття «людина», «особа», «громадянин», «іноземець», «особа без громадянства», «біженець», «особа, яка потребує додаткового або тимчасового захисту» як конституційно-правових категорій.

Питання для самоконтролю

- Розкрийте поняття правового статусу особи у широкому та вузькому значенні.

- Визначте можливі, законні випадки обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

- Сформулюйте поняття «людина», «особа», «громадянин», «іноземець», «особа без громадянства», «біженець», «особа, яка потребує додаткового або тимчасового захисту».

Тема 7. Громадянство України

1. Становлення та розвиток інституту громадянства в Україні.

2. Зміна громадянства дітей.

3. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

Питання для самоконтролю

- Визначте етапи нормативного регулювання інституту громадянства в Україні.

- Які правила застосовуються при зміні громадянства дітей внаслідок їх виходу, прийняття, поновлення у громадянстві?

- З якого віку вихід з громадянства дитини здійснюється за її волевиявлення?

- Назвіть повноваження Президента України у вирішенні питань громадянства.

- Визначте повноваження Комісії з питань громадянства при Президентові України.

- Окресліть повноваження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ у вирішенні питань громадянства.

 

Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні

1. Історія становлення та нормативного закріплення прав людини.

2. Загальні гарантії прав та свобод людини і громадянина.

3. Органи судової та виконавчої гілок влади в механізмі захисту прав людини.

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття “поколінь” прав людини.

- Назвіть нормативно-правові акти, в яких вперше були унормовані права людини.

- Дайте визначення гарантій прав людини. Охарактеризуйте політичні, соціально-економічні, ідеологічні, організаційні гарантії прав людини і громадянина.

- Визначте роль судових органів, в томі числі Конституційного Суду України в механізмі захисту прав людини.

- Окресліть роль Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади у захисті прав людини і громадянина.

Тема 9. Форми безпосередньої демократії в Україні

1. Значення безпосередньої демократії.

2. Функції безпосередньої демократії в Україні.

3. Стадії організації та проведення референдумів в Україні.

Питання для самоконтролю

- Розкрийте роль та значення безпосередньої демократії в сучасних умовах.

- Назвіть та розкрийте функції безпосередньої демократії.

- Розкрийте зміст ініціювання референдного процесу.

- Назвіть та охарактеризуйте стадії підготовки, проведення та визначення результатів референдуму.

Змістовий модуль 2

Тема 10. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні

1. Розмежування понять державної влади та політичної влади.

2. Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади в Україні.

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття «державна влада», «політична влада».

- Охарактеризуйте ознаки державної влади.

- Визначте поняття «орган державної влади».

- Розкрийте зміст наступних принципів організації та діяльності органів державної влади: принцип суверенності та єдності державної влади, принцип поділу влади, принцип законності, принцип участі громадян у формуванні органів державної влади, принцип унітаризму та інших.

Тема 11. Верховна Рада України

1. Правова природа парламенту, поняття та становлення парламентаризму в Україні.

2. Загальна характеристика Регламенту Верховної Ради України.

3. Поняття та класифікація законів.

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття та передумови зародження та розвитку парламентаризму.

- Коли був прийнятий і з якої кількості структурних частин складається Регламент Верховної Ради України?

- Яке коло питань регулює Регламент Верховної Ради України?

- Визначте поняття «закону».

- Розмежуйте закони конституційні, органічні, звичайні.

Тема 12. Президент України

1. Становлення інституту президента в Україні

2. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (необхідно опрацювати Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 05.03.1998 р. // ОВУ. – 1998. – № 13. – Ст. 482.).

Питання для самоконтролю

- Які передумови запровадження інституту президентства в Україні?

- Визначте порядок формування, склад та повноваження Ради національної безпеки і оборони України.

 

Тема 13. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади

1. Функції виконавчої влади.

2. Повноваження Прем’єр-міністра України.

3. Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Питання для самоконтролю

- Розкрийте соціально-політичну, правозастосовчу, правоохоронну, координаційну функції виконавчої влади, функцію державного регулювання, контролю та нагляду.

- Розкрийте повноваження Прем’єр-міністра України.

- Визначте порядок формування, склад та повноваження Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)