Тема 14. Конституційно-правові засади організації та діяльності судів загальної юрисдикції та прокуратури в Україні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Конституційно-правові засади організації та діяльності судів загальної юрисдикції та прокуратури в Україні1. Соціальне призначення судової влади в Україні.

2. Конституційно-правовий статус суддів в Україні. Порядок призначення та обрання на посаду судді.

3. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

Питання для самоконтролю

- Розкрийте роль та призначення судової влади в Україні.

- Хто може бути призначений на посаду судді вперше?

- Порядок обрання на посаду судді Верховною Радою України.

- Розкрийте статус Вищої ради юстиції.

Тема 15. Конституційний Суд України

1. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів.

2. Самостійно опрацюйте Розділ ІІІ Закону України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р. щодо особливостей конституційного провадження по окремим категоріям справ. Результати варто представити у вигляді порівняльної таблиці по окремим главам цього розділу.

Питання для самоконтролю

- Окресліть процедуру призначення суддів Конституційного суду України Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів.

- З якого моменту судді Конституційного Суду України набувають повноважень?

- Визначте предмет провадження у справах, які підсудні Конституційному Суду України.

Тема 16. Територіальний устрій України

1. Територія держави як об’єкт конституційно-правових відносин.

2. Державна територія України: поняття, склад.

3. Державний кордон України: поняття, порядок демаркації та делімітації, стан нормативного закріплення.

4. Конституційні принципи розмежування повноважень України та Автономної Республіки Крим.

Питання для самоконтролю

- Визначте поняття державної території.

- Визначте елементи складу державної території.

- Охарактеризуйте стан нормативного унормування державного кордону України.

- Назвіть конституційні предмети відання Автономної Республіки Крим.

Тема 17. Місцеве самоврядування в Україні

1. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

2. Принципи місцевого самоврядування в Україні.

3. Служба в органах місцевого самоврядування (опрацюйте Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування»” від 7.06.2001 р. (із зм. і доп.).

Питання для самоконтролю

- Визначте етапи становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

- Визначте поняття служби в органах місцевого самоврядування.

- Визначте поняття посадової особи місцевого самоврядування.

- Які види посад передбачені в органах місцевого самоврядування?

- Розкрийте правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування (основні права, обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування).

- Який порядок прийняття на службу в органах місцевого самоврядування?

- Які категорії посад та ранги посадових осіб встановленні в органах місцевого самоврядування?

- Який порядок припинення служби в органах місцевого самоврядування?

Література до конкретних тем самостійної роботи наведена в кінці методичних рекомендацій.

Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з кожного з двох змістових модулів, передбачених тематичним планом. У завдання модульного контролю включаються питання, на які студенти надають відповіді шляхом розв’язання тестових завдань або надання письмових відповідей та вирішення практичних задач.

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Поняття та предмет конституційного права України як галузі права.

2. Метод конституційного права України як галузі права.

3. Функції та принципи конституційного права як галузі права.

4. Система конституційного права України.

5. Конституційно-правові інститути: поняття, види.

6. Конституційно-правові норми: поняття, загальні та особливі ознаки, класифікація конституційно-правових норм.

7. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види.

8. Склад конституційно-правових відносин.

9. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, загальна характеристика.

10. Об’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки.

11. Зміст конституційно-правових відносин.

12. Підстави виникнення, зміни, припинення конституційно-правових відносин.

13. Джерела конституційного права України: поняття, ознаки.

14. Система джерел конституційного права України.

15. Конституційно-правова відповідальність: поняття та особливості.

16. Суб’єкти, форми та підстави конституційно-правової відповідальності.

17. Поняття, предмет та система науки конституційного права.

18. Функції та роль науки конституційного права.

19. Методологія науки конституційного права.

20. Джерела науки конституційного права.

21. Поняття та сутність конституції.

22. Класифікація конституцій, їх форма та структура.

23. Поняття, сутність та характерні ознаки конституціоналізму як політико-правового явища.

24. Етапи розробки, прийняття та внесення змін до Конституції України 1996 року.

25. Юридичні властивості Конституції України.

26. Структура та зміст Конституції України.

27. Поняття та форми реалізації Конституції України.

28. Тлумачення Конституції України.

29. Правова охорона Конституції України: поняття, елементи, принципи, суб’єкти здійснення.

30. Порядок внесення змін до Конституції України.

31. Поняття конституційного ладу.

32. Засади конституційного ладу України.

33. Україна як суверенна та незалежна держава.

34. Україна як демократична держава.

35. Україна як соціальна та правова держава.

36. Характеристика форми української держави.

37. Державні символи України, їх нормативно-правове закріплення та охорона.

38. Інші атрибути української державності: офіційна назва держави, державна мова, столиця держави, національна грошова одиниця тощо.

39. Поняття та елементи громадянського суспільства в Україні.

40. Сфери дії громадянського суспільства.

41. Україна як національна держава.

42. Правові основи державної політики щодо українців, які проживають за межами держави.

43. Поняття та принципи правового статусу національних меншин в Україні. Поняття, права та обов’язки національних менших в Україні.

44. Механізми гарантування прав національних меншин в Україні.

45. Поняття та види політичних партій та громадських об’єднань.

46. Зміст конституційного права громадян Україні на об’єднання в політичні партії та громадські організації.

47. Конституційно-правові гарантії діяльності політичних партій та громадських об’єднань.

48. Права, обов’язки та заходи відповідальності політичних партій та громадських об’єднань.

49. Конституційне право на свободу світогляду та віросповідання.

50. Правовий статус релігійних організацій в Україні.

51. Види релігійних організацій.

52. Права та обов’язки релігійних організацій в Україні.

53. Принципи державної політики щодо релігій в Україні.

54. Конституційно-правові принципи інформаційних відносин в Україні.

55. Правовий статус засобів масової інформації в Україні.

56. Поняття правового статусу людини і громадянина.

57. Види правового статусу людини і громадянина.

58. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.

59. Межі основних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

60. Конституційно-правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні.

61. Категорії іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України.

62. Правове регулювання імміграції.

63. Основні права та свободи іноземців та осіб без громадянства в Україні.

64. Обмеження, обов’язки та відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні.

65. Конституційно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

66. Набуття, втрата та позбавлення статусу біженця в Україні.

67. Права та обов’язки біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні.

68. Поняття та сутність громадянства України.

69. Принципи громадянства України.

70. Належність до громадянства України.

71. Підстави набуття громадянства України.

72. Прийняття як одна з підстав набуття громадянства України: поняття, умови.

73. Особи, які не приймаються в громадянство України.

74. Зміна громадянства дітей.

75. Припинення громадянства України: поняття, підстави.

76. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

77. Поняття прав та свобод людини і громадянина.

78. Конституційні права та свободи людини і громадянина.

79. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина: поняття та критерії класифікації.

80. Особисті (громадянські) права та свобод людини і громадянина.

81. Політичні права та свобод людини і громадянина.

82. Соціальні, економічні, культурні та екологічні права та свободи людини і громадянина.

83. Конституційні обов’язки людини і громадянина: поняття, види.

84. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття, види.

85. Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина.

86. Організаційно-правовий механізм забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.: поняття та елементи.

87. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

88. Поняття, значення та функції безпосередньої демократії (народного волевиявлення) в Україні.

89. Класифікація форм безпосередньої демократії (народного волевиявлення) в Україні.

90. Поняття та соціальне призначення виборів в Україні.

91. Види виборів в Україні.

92. Поняття виборчого права в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Активне та пасивне виборче право.

93. Виборче законодавство: загальна характеристика.

94. Конституційні принципи виборчого права в Україні.

95. Поняття, стадії та основні засади (принципи) виборчого процесу.

96. Поняття та види виборчих систем та їх застосування в Україні.

97. Поняття, значення та види референдумів в Україні.

98. Практика проведення референдумів в Україні.

99. Всеукраїнський референдум: предмет, стадії проведення.

100. Місцевий референдум: поняття, предмет, стадії проведення.

Змістовий модуль 2

1. Поняття та ознаки державної влади.

2. Відмінність понять соціальна, політична, державна влада.

3. Поняття та ознаки органу державної влади.

4. Поняття державно-владних повноважень.

5. Система органів державної влади: поняття, елементи.

6. Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади в Україні.

7. Ознаки Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

8. Склад та строк повноважень Верховної Ради України.

9. Порядок формування Верховної Ради України.

10. Набрання та припинення повноважень Верховною Радою України.

11. Чергові та позачергові вибори до Верховної Ради України: підстави та строки їх проведення.

12. Структура Верховної Ради України. Правовий статус Голови та заступників Голови Верховної Ради України, комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, фракцій, Погоджувальної ради депутатських фракцій: порядок їх формування та повноваження.

13. Організація роботи Верховної Ради України. Чергові та позачергові сесії, їх організація та проведення.

14. Регламент Верховної Ради України: загальна характеристика.

15. Порядок прийняття рішень Верховною Радою України, види голосування.

16. Акти Верховної Ради України.

17. Поняття та класифікація законів.

18. Повноваження Верховної Ради України: законодавчі, установчі, контрольні.

19. Конституційно-правовий статус народного депутата України: принципи статусу, дострокове припинення повноважень народних депутатів.

20. Права та обов’язки народних депутатів України.

21. Депутатський запит і депутатське звернення.

22. Гарантії діяльності народних депутатів України.

23. Конституційні основи законодавчого процесу: суб’єкти, стадії.

24. Місце Президента України в системі органів державної влади України.

25. Гарантії забезпечення законності влади Президента України.

26. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень.

27. Дострокове припинення повноважень Президента України: підстави та порядок.

28. Особливості застосування процедури імпічменту.

29. Повноваження Президента України.

30. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

31. Апарат глави держави: правовий статус Адміністрації Президента України.

32. Акти глави держави: форми, порядок підготовки, оприлюднення та набрання чинності.

33. Поняття контрасигнування актів глави держави.

34. Поняття, ознаки, функції виконавчої влади.

35. Система органів виконавчої влади в Україні.

36. Місце Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади України.

37. Склад Кабінету Міністрів України, статус та вимоги до членів Кабінету Міністрів України.

38. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

39. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

40. Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України.

41. Повноваження Прем’єр-міністра України.

42. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

43. Повноваження Секретаріату Кабінету Міністрів Україні.

44. Акти Кабінету Міністрів Україні: порядок підготовки та набрання чинності.

45. Центральні органи виконавчої влади: поняття та система.

46. Порядок утворення, повноваження та організація діяльності центральних органів виконавчої влади.

47. Місцеві органи виконавчої влади: поняття та система.

48. Порядок формування, повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій.

49. Поняття та соціальне призначення судової влади в Україні.

50. Ознаки судової влади.

51. Функції судової влади.

52. Система судів загальної юрисдикції в Україні: поняття та принципи побудови.

53. Система загальних, господарських та адміністративних судів.

54. Верховний Суд України: структура, повноваження та організація діяльності.

55. Конституційно-правовий статус суддів.

56. Порядок призначення та обрання на посаду судді.

57. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: склад, порядок формування та повноваження.

58. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні.

59. Система та порядок формування органів прокуратури.

60. Повноваження органів прокуратури.

61. Становлення органу конституційної юрисдикції в Україні.

62. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади, порівняльна характеристика Конституційного Суду та судів загальної юрисдикції.

63. Поняття конституційного контролю та конституційної юрисдикції.

64. Склад та порядок формування Конституційного Суду України.

65. Вимоги до суддів Конституційного Суду України та строк їх повноважень.

66. Функції та повноваження Конституційного Суду України.

67. Структура та організації роботи Конституційного Суду України.

68. Конституційне провадження: поняття, стадії.

69. Суб’єкти та зміст конституційного подання та конституційного звернення.

70. Строки конституційного провадження.

71. Повноваження та гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України.

72. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України.

73. Державна територія України: поняття, склад. Державний кордон України.

74. Поняття територіального устрою України. Розмежування понять «державний устрій», «політико-територіальний устрій», «національно-територіальний устрій», «адміністративно-територіальний устрій (поділ)».

75. Засади (принципи) територіального устрою України.

76. Система адміністративно-територіального устрою України: види та статус адміністративно-територіальних одиниць.

77. Особливості правового статусу міст Києва та Севастополя.

78. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

79. Ознаки Автономної Республіки Крим як територіальної автономії в складі України.

80. Конституція Автономної Республіки Крим: правова природа та загальна характеристика.

81. Органи державної влади та місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим.

82. Конституційні принципи розмежування повноважень України та Автономної Республіки Крим.

83. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні.

84. Теорії місцевого самоврядування.

85. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування в Україні.

86. Основи місцевого самоврядування в Україні: поняття, види.

87. Правові основи місцевого самоврядування в Україні.

88. Сфера правового регулювання Статуту територіальної громади.

89. Система місцевого самоврядування в Україні.

90. Поняття територіальної громади.

91. Форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади: поняття та особливості застосування.

92. Правовий статус сільських, селищних, міських рад: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи.

93. Особливості правового статусу районних та обласних рад.

94. Статус депутатів місцевих рад.

95. Правовий статус сільського, селищного, міського голови: порядок обрання, повноваження, підстави дострокового припинення повноважень.

96. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи.

97. Служба в органах місцевого самоврядування.

98. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

99. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

100. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування.

Приклади тестових завдань

Змістовий модуль 1

1. За призначенням у механізмі правового регулювання конституційно-правові норми поділяються на:

а) матеріальні та процесуальні;

б) диспозитивні та імперативні;

в) тимчасові та постійні;

г) забороняючі та уповноважуючі.

2. Щодо іноземців та осіб без громадянства в Україні застосовується наступний правовий режим:

а) національний правовий режим;

б) преференціальний правовий режим;

в) обмежувальний правовий режим;

г) пільговий правовий режим.

3. До конституційних політичних прав громадян відносять:

а) право на політичний протест;

б) право на відшкодування моральної шкоди;

в) право на рівний доступ до державної служби;

г) право на правову допомогу.

Змістовий модуль 2

1. Верховна Рада України є єдиним органом:

а) установчої влади;

б) представницької влади;

в) законодавчої влади;

г) коаліційної влади.

2. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов’язків на період до обрання і вступу на посаду нового Президента України покладається на:

а) Прем’єр-міністра України;

б) Голову Верховної Ради України;

в) Голову Конституційного Суду України;

г) Державного секретаря.

3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) головою вищестоящої місцевої державної адміністрації;

в) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

г) Верховною Радою України.

4. Виконавчий комітет міської ради очолює:

а) голова міської ради;

б) директор виконавчого комітету міської ради;

в) розпорядник виконавчого комітету міської ради;

г) міський голова.

Приклади задач

Задача.23 листопада 2011 року до Хмельницького обласного управління у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб звернулась Фатіма Фаткуліна, яка перебувала на території України за тимчасовою в’їзною візою, з приводу надання їй дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні. Своє прохання особа аргументувала тим, що 12 жовтня 2010 року вона зареєструвала шлюб з громадянином України Б. І. Тарасюком і відповідно отримала право на імміграцію в України поза квотою імміграції. Надайте заявниці юридично обґрунтовану відповідь.

Індивідуальні завдання

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)