Тема 13. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої владиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої владиПитання для усного опитування та дискусії:

14.1. Поняття, ознаки виконавчої влади та система її органів в Україні.

14.2. Склад, порядок формування та припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

14.3. Повноваження Кабінету Міністрів України.

14.4. Організація роботи Кабінету Міністрів України. Прем’єр-міністр України.

14.5. Центральні органи виконавчої влади в Україні: система, порядок формування та повноваження.

14.6. Місцеві органи виконавчої влади в України: система, порядок формування та повноваження.

Практичні завдання

Завдання 1. Розкрийте зміст функцій виконавчої влади:

Функції виконавчої влади Їх зміст
політична  
правозастосовча  
правоохоронна  
функція координації  
функція державного регулювання  
функція контролю та нагляду  

Завдання 2. Схематично зобразіть систему органів виконавчої влади.

Завдання 3. Опрацюйте Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 р., схематично зобразіть структуру Кабінету Міністрів України.

Завдання 4. Складіть порівняльну таблицю відмінних ознак центральних органів виконавчої влади за такими критеріями: ким створюються, ліквідовуються, реорганізуються; хто очолює; коло повноважень; які акти видає та інші:

Міністерства Державні служби, державні агентства, державні інспекції Центральні органи виконавчої влади з спеціальним статусом
     

Завдання 5. Опрацюйте Закон України “Про місцеві державні адміністрації в Україні” від 9.04.1999 р. (з зм. і доп.), законспектуйте повноваження місцевих державних адміністрацій.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : виконавча влада, Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України, міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцеві державні адміністрації.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Виконавча влада – самостійна гілка державної влади, що забезпечує виконання законів та здійснює державне управління. Охарактеризуйте сутність та функції виконавчої гілки влади, що визначають її місце і роль в системі органів державної влади.

Органи державної виконавчої влади – структурні елементи державного механізму, які здійснюють виконавчо-розпорядчу та організаційну діяльність. Розкрийте ознаки органів виконавчої влади.

Систему органів виконавчої влади складають: Кабінет Міністрів України (вищий орган виконавчої влади), центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом, до його складу входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри України. Охарактеризуйте вимоги, які висуваються до членів Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Члени Кабінету Міністрів України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України. Розкрийте порядок внесення та розгляду кандидатур, призначення та набуття повноважень Прем'єр-міністром та членами Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Проаналізуйте підстави та порядок відставки Кабінету Міністрів України, звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України. Охарактеризуйте статус Прем’єр-Міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України.

Розкрийте основні завдання Кабінету Міністрів України. Проаналізуйте повноваження Кабінету Міністрів України у сфері економіки та фінансів; у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; у сфері зовнішньої політики; у сфері національної безпеки та обороноздатності; у сфері вдосконалення державного управління. З’ясуйте повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. Розкрийте порядок скликання та проведення засідань Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень видає постанови і розпорядження, які приймаються на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України. Проаналізуйте порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, їх прийняття та набрання чинності.

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади, які утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністерство діє за принципом єдиноначальності і є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених сферах. Охарактеризуйте правовий статус міністра, першого заступника міністра, заступника міністра, заступника міністра - керівник апарату, апарату міністерства, патронатної служби міністра, колегії міністерства як консультативно-дорадчого органу, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, територіальних органів міністерства.

Інші центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби (здійснюють функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам), агентства (здійснюють функції з управління об'єктами державної власності), інспекції (здійснюють контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства).

Міністерство, інші центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень видають накази. Визначте порядок підготовки та набрання чинності наказів.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – має визначенні Конституцією України, або окремим законом особливі завдання та повноваження, щодо нього встановлений спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, призначення та звільнення керівника.

До місцевих органів виконавчої влади відносяться місцеві державні адміністрації (як органи загальної компетенції) та територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Місцеві державні адміністрації створюються в областях, районах, містах Києві та Севастополі і діють за принципом єдиноначальності. Місцеві державні адміністрації забезпечують державну політику на певній території, здійснюють галузеві та контрольні повноваження. Детально охарактеризуйте завдання та повноваження місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Склад місцевих державних адміністрацій формують їх голови. Визначте особливості статусу заступників голів місцевих державних адміністрацій, керівників управлінь, відділів адміністрацій, завдання апарату місцевих державних адміністрацій.

Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази. Охарактеризуйте порядок підготовки відповідних актів та набрання ними чинності.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у випадках, визначних законом. Визначте особливості припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій в разі висловлення недовіри голові відповідною радою.

Семінарське заняття 15Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)