ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ ІІІ. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА XVIII – ХІХ СТОЛІТЬ 

Модуль І. Літературний процес XVIII ст.

Змістовий модуль І. Загальні тенденції розвитку

Світової літератури XVIII ст.

 

Тема 1.XVIII століття – новий історичний і культурний етап розвитку людства. Історичні, соціокультурні реалії XVIII ст. Просвітництво як ідейно-політичний, економічний та культурний рух XVIII ст. Філософські системи Просвітництва. Особливості літературного процесу XVIII ст. Провідні літературні напрями (класицизм, реалізм, сентименталізм, передромантизм) в межах просвітницького руху. Жанрова система літератури XVIII ст.

Змістовий модуль ІІ. Англійська література доби Просвітництва

Тема 1.Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії. Національна своєрідність та періодизація англійської літератури. Класицизм в англійській літературі раннього Просвітництва: творчість О. Поупа. Значення журналістики в Англії поч. XVIII ст.

Тема 2.Становлення англійського просвітницького роману. Творчість Д. Дефо. „Робінзон Крузо”як перший просвітницький роман в англійській літературі. Творчість Дж. Свіфта. Англійський роман 40-50 рр. XVIII ст.: сімейно-побутові романи в листах С. Річардсона, сатиричні романи Т. Смоллета. Г. Філдінг як драматург, романіст і теоретик роману. Художні особливості та новаторство роману „Історія Тома Джонса, знайди”.

Тема 3.Англійський сентименталізм. Новаторство Л. Стерна: „Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена” як пародія на англійський просвітницький роман. Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва. Поетика „готичного роману”. Якобінський роман як синтез англійського просвітницького роману.

 

Змістовий модуль ІІІ. Літературний процес у Франції XVIII ст.

Тема 1. Загальні тенденції розвитку французької літератури доби Просвітництва: історичний контекст, національна своєрідність, періодизація. Література раннього французького Просвітництва: творчість Ш. Монтеск’є. Творчість Вольтера: періодизація творчого шляху, загальна характеристика світогляду, проблема творчого методу.

Тема 2. Роль Енциклопедії у становленні французької просвітницької літератури. Творчість Д. Дідро як драматурга, романіста і теоретика театру. Етапи розвитку французької драматургії XVIII ст.: творчість Бомарше. Сентименталізм у французькій літературі: творчість Ж.-Ж. Руссо.

 

Змістовий модуль ІV. Німецька література доби Просвітництва

Тема 1. Загальна характеристика історико-літературного процесу в Німеччині XVIII ст.: національна своєрідність, періодизація. Класицизм: естетична теорія Вінкельмана. Творчість Г.Е. Лессінга як драматурга і теоретика: праця „Лаокоон”.

Тема 2. Німецька література руху „Бурі і натиску”: етапи розвитку, історична концепція Гердера. Веймарський класицизм. Творча еволюція Й.В. Ґете. Трагедія „Фауст”: передісторія написання, філософська проблематика, композиція, образна система. Творчість Ф. Шиллера: особливості художнього методу.

Модуль ІІ. Літературний процес ХІХ ст.

Змістовий модуль І. Романтизм у літературі ХІХ ст.

Тема 1. XІХ століття – новий історичний і культурний етап розвитку людства, вплив Великої французької буржуазної революції. Особливості літературного процесу ХІХ ст.: проблема періодизації. Романтизм – перший за часом виникнення художній напрям ХІХ ст. Естетика романтизму. Маніфести літератури романтизму. Жанрова система літератури романтизму.

Тема 2. Загальні тенденції розвитку німецької літератури романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди німецьких романтиків, жанрова система. Е.Т.А. Гофман – ключова постать німецької літератури романтизму.

Тема 3. Загальна характеристика англійського романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди англійських романтиків, жанрова система. Передмова до „Ліричних балад” як маніфест англійської літератури романтизму: основні засади. Творчий шлях Дж.Ґ. Байрона: періодизація творчості, особливості художнього методу. Особливості історичного роману В. Скотта.

Тема 4.Особливості розвитку французької літератури романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди французьких романтиків, жанрова система. В. Гюго – центральна постать французької літератури романтизму. Передмова до драми „Кромвель” як маніфест французької літератури романтизму: основні засади.

Тема 5. Загальна характеристика американського романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди американських романтиків, жанрова система. В. Ірвінг як засновник жанру новели в американській літературі. Творчий шлях Е.А. По. Творчість Ф. Купера і становлення жанру роману. Зрілий американський романтизм.

 

Змістовий модуль ІІ. Класичний реалізм у літературі ХІХ ст.

Тема 1. Загальні закономірності розвитку класичного реалізму в літературі ХІХ ст. Естетичні принципи реалізму. Маніфести літератури класичного реалізму. Жанрова система.

Тема 2. Класичний реалізм у французькій літературі XIX ст. Естетичні погляди французьких письменників-реалістів. Періодизація і жанрова система французького реалізму. Творчий шлях О. де Бальзака. Творчість Стендаля. Новелістика П. Меріме.

Тема 3. Класичний реалізм в англійській літературі XIX ст. Періодизація і жанрова система англійського реалізму. Творчість Дж. Остін. Література 30-40-х років: індустріальний роман. Проблематика творчості Ч. Діккенса. Творчий шлях В. Теккерея: еволюція творчого методу. Творчість сестер Бронте.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І. Літературний процес XVIII ст.
Змістовий модуль І.Загальні тенденції розвитку світової літератури XVIII ст.
Тема 1. XVIII століття – новий історичний і культурний етап розвитку людства.  
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ.Англійська література доби Просвітництва
Тема 1.Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії.  
Тема 2. Становлення англійського просвітницького роману.  
Тема 3. Англійський сентименталізм. Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва.  
Разом зм. модуль ІІ  
Змістовий модуль ІІІ. Літературний процес у Франції XVIII століття
Тема 1.Загальні тенденції розвитку французької літератури доби Просвітництва  
Тема 2. Роль Енциклопедії у становленні французької просвітницької літератури. Сентименталізм у французькій літературі  
Разом зм. модуль ІІІ  
Змістовий модуль IV.Німецька література доби Просвітництва
Тема 1.Загальна характеристика історико-літературного процесу в Німеччині XVIII ст.  
Тема 2. Німецька література руху „Бурі і натиску”. Веймарський класицизм.  
Разом зм. модуль ІV  
Модуль 1. «Літературний процес XVIII ст.» - підсумкова письмова робота  
Усього годин  
Модуль 2 Літературний процес ХІХ ст.
Змістовий модуль І. Романтизм у літературі ХІХ ст.
Тема 1.XІХ століття – новий історичний і культурний етап  
Тема 2. Загальні тенденції розвитку німецької літератури романтизму  
Тема 3. Загальна характеристика англійського романтизму  
Тема 4.Особливості розвитку французької літератури романтизму  
Тема 5. Загальна характеристика американського романтизму  
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Класичний реалізм у літературі ХІХ ст.
Тема 1. Загальні закономірності розвитку класичного реалізму в літературі ХІХ ст.  
Тема 2. Класичний реалізм у французькій літературі XIX ст.  
Тема 3. Класичний реалізм в англійській літературі XIX ст.  
Разом зм. модуль ІІ  
Модуль 2 «Літературний процес ХІХ ст.» - підсумкова письмова робота  
Усього годин  
               

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Естетичні погляди Лессінга: праця „Лаокоон” (самостійне опрацювання матеріалу)
Передмова до драми „Кромвель” В. Гюго як маніфест французького романтизму (самостійне опрацювання матеріалу)
Літературні маніфести класичного реалізму: передмова О. де Бальзака до „Людської комедії” (самостійне опрацювання матеріалу)
Гавришків Б. Із естетичної спадщини Ф. Шіллера // Всесвіт. – 1974. – № 2. – С. 170-180. (конспект)
Гречанюк С. Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта // Всесвіт. – 1987. – № 3. – С. 149-157. (конспект)
Свєнціцька М. Про дружбу двох німецьких геніїв // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 120-124. (конспект)
Дивний талант Едгара По // Всесвіт. – 1984. – № 2. – С. 113-115. (конспект)
Павличко С. Байрон. Нарис життя і творчості // Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001. – С. 153-270. (конспект)
Шахова К. Смуток і сміх Чарльза Діккенса // Всесвіт. – 1970. – № 6. – С. 126-130. (конспект)
Письмові домашні завдання щодо прочитаних художніх текстів
Підготовка до модульних робіт
  Разом

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Лессинг Г.Э. // Лессинг Г.Э. Избранные произведения. – М. : Худож. лит., 1953. – С. 385-516.

2. Гавришків Б. Із естетичної спадщини Ф. Шіллера // Всесвіт. – 1974. – № 2. – С. 170-180.

3. Гречанюк С. Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта // Всесвіт. – 1987. – № 3. – С. 149-157.

4. Свєнціцька М. Про дружбу двох німецьких геніїв // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 120-124.

5. Дивний талант Едгара По // Всесвіт. – 1984. – № 2. – С. 113-115.

6. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001.

7. Шахова К. Смуток і сміх Чарльза Діккенса // Всесвіт. – 1970. – № 6. – С. 126-130.

8. Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., 1980.

Рекомендована література

Основна література

1. Галич О. Теорія літератури / Галич О., Назарець В., Васильєв. – К., 2001.

2. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2007.

3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Величко М. О. – К. : Центр учбової літератури, 2007.

4. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : [у 2 т.] / [за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005.

5. История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1988. – Том 5-6.

6. История зарубежной литературы XIX века : учеб. для вузов / А.С. Дмитриев, Н.А. Соловьева, Е.А. Петрова и др. ; [под ред. Н.А. Соловьевой]. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000.

7. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. - Чернівці, 2001.

8. Литературные манифесты западно-европейских романтиков. – М., 1980.

9. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.

 

Додаткова література

1. Андреев Л. Г. История французской литературы / Андреев Л. Г., Козлова И. П., Косиков Г. К. – М., 1987.

2. Аникин Т. В. История английской литературы / Аникин Т. В., Михальская Н. П.. – М., 1985.

3. Затонский Д. Европейский реализм XIX века: Линии и лики / Затонский Д. – К., 1984.

4. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті / Павличко С. – К., 2001.

5. Соколянский М. Западноевропейский роман эпохи Просвещения / Соколянский М. – К., 1982.

6. Бандровська О. Т. „Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії : передмова / Бандровська О.Т. // Бронте Е. Грозовий перевал. – Харків : Фоліо, 2006. – С. 3-18.

7. Дайчес Д. Сэр В. Скотт и его мир / Дайчес Д. – Л., 1984.

8. Дубашинский И. Джордж Гордон Байрон / Дубашинский И. – М., 1985.

9. Соловьёва Н. А. У истоков английского романтизма / Соловьёва Н. А. – М., 1987.

10. Ковалев Ю. В. Эдгар Алан По / Ковалев Ю. В. – Л., 1984.

11. Эстетика американского романтизма. – М., 1977.

12. Эстетика раннего французского романтизма. – М., 1983.

13. Шамрай П. І. Творчість Е. Т. А. Гофмана / Шамрай П. І. – К., 1978.

 

 

Список художніх текстів

XVIII ст.

1. Дефо Д. Робінзон Крузо.

2. Свіфт Дж. Мандри Гулівера.

3. Філдінґ Г. Історія Тома Джонса, знайди.

4. Стерн Л. Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена.

5. Волпол Г. Замок Отранто.

6. Блейк В. Поезії.

7. Прево А. Манон Леско.

8. Монтеск‘є Ш. Перські листи.

9. Вольтер. Кандід. Простодушний. Орлеанська діва.

10. Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо.

11. Руссо Ж.-Ж. Нова Елоїза. Еміль.

12. Бомарше П. Одруження Фігаро. Севільський цирульник.

13. Лессінг Г. Лаокоон. Емілія Галотті. Мінна фон Барнгельм. Натан Мудрий.

14. Ґете Й. Страждання молодого Вертера. Фауст (перша частина).

15. Шиллер Ф. Марія Стюарт. Вільгельм Телль. Підступність і кохання.

 

XIXст.

1. Новаліс. Генріх фон Офтердінген.

2. Гофман Е. Життєва філософія кота Мурра. Золотий горнець. Малюк Цахес.

3. Шаміссо А. Дивні пригоди Петера Шлеміля.

4. Колрідж С. Сказання про старого мореходця.

5. Байрон Дж. Паломництво Чайльд Гарольда. Дон Жуан.

6. Шеллі П.-Б. Звільнений Прометей. Ченчі.

7. Скотт В. Уеверлі. Роб Рой. Пуритани. Айвенго.

8. Остін Дж. Гордість і упередження.

9. Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста. Домбі і син.

10. Теккерей В. Ярмарок суєти.

11. Бронте Ш. Джейн Ейр.

12. Бронте Е. Грозовий перевал.

13. Гюго В. Передмова до драми „Кромвель”. Собор Паризької Богоматері. 93-й рік.

14. Жорж Санд. Орас. Консуелло.

15. Мюссе А. Сповідь сина віку.

16. Cтендаль. Рассін і Шекспір. Червоне і чорне. Пармський монастир.

17. Бальзак О. Передмова до „Людської комедії”. Гобсек. Шагренева шкіра. Батько Горіо.

18. Меріме П. Новели.

19. Ірвінг В. Новели.

20. Купер Ф. Останній з могікан. Піонери.

21. По Е. Новели. Поезія.

22. Мелвілл Г. Мобі Дік.

23. Готорн Н. Багряна літера.

Питання до заліку

1. Просвітництво як ідейно-політичний, економічний та культурний рух XVIII ст.

2. Система літературних напрямів доби Просвітництва: їхні особливості, жанрова система, представники.

3. Особливості англійської літератури XVIII ст.: національна своєрідність, періодизація.

4. Творчість Д. Дефо. „Робінзон Крузо” як перший просвітницький роман.

5. Творчість Дж. Свіфта. Жанрова своєрідність „Мандрів Гулівера”.

6. Г. Філдінг як драматург, романіст і теоретик роману. Художні особливості та новаторство роману „Історія Тома Джонса, знайди”.

7. Творчість Л. Стерна. „Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена” як пародія на англійський просвітницький роман.

8. Англійська поезія сентименталізму.

9. Передромантизм в системі літератури доби Просвітництва.

10. Особливості французької літератури XVIII ст.: національна своєрідність, періодизація.

11. Діяльність французьких просвітників-енциклопедистів. Роль Енциклопедії у становленні французької просвітницької літератури.

12. Творчість Вольтера. Особливості його філософських повістей.

13. Творчість Д. Дідро як драматурга, романіста і теоретика театру.

14. Етапи розвитку французької драматургії XVIII ст. Творчість Бомарше.

15. Сентименталізм у французькій літературі. Творчість Ж.-Ж. Руссо.

16. Особливості німецької літератури XVIII ст.: національна своєрідність, періодизація.

17. Значення Лессінга як драматурга і теоретика літератури.

18. Творчість Й.В.Ґете. „Фауст”: проблематика, система персонажів, новаторство.

19. Творчість Ф. Шиллера.

20. Романтизм: основні риси, поняття романтичного двосвітня, романтичний герой, жанрова система. Художні маніфести літератури романтизму.

21. Особливості німецького романтизму: національна своєрідність, періодизація.

22. Ієнський романтизм: діяльність братів Шлегелів.

23. Гейдельберзька школа: особливості, представники.

24. Творчість Е.Т.А. Гофмана. „Життєва філософія кота Мурра”: жанрові особливості, система персонажів.

25. Особливості англійського романтизму: національна своєрідність, періодизація.

26. Творчість Дж.Ґ. Байрона. Ліро-епічна поема в творчості письменника.

27. В. Скотт як поет, романіст і теоретик історичного роману.

28. Особливості французького романтизму: національна своєрідність, періодизація.

29. Творчість В. Гюго як поета, драматурга і романіста.

30. Зрілий французький романтизм: творчість Ж. Санд і А. де Мюссе.

31. Література американського романтизму: національна своєрідність, періодизація.

32. Розвиток жанру новели в американській літературі романтизму.

33. Роль Ф. Купера у становленні американського роману.

34. Творчий шлях Е. По – поета і новеліста.

35. Класичний (критичний) реалізм: основні риси, реалістичний герой, жанрова система. Маніфести класичного реалізму.

36. Творчість Стендаля.

37. „Людська комедія” О. де Бальзака: задум, план.

38. Художні особливості новелістики П. Меріме.

39. Національна своєрідність англійського класичного реалізму.

40. Творчість Ч. Діккенса: соціальний роман, роман виховання.

41. Творчість В. Теккерея. „Ярмарок суєти” як „роман без героя”.

42. Творчість сестер Бронте.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.016 с.)