РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ,ВІДРОДЖЕННЯ, ХVII СТОЛІТТЯ

 

Модуль І

Змістовий модуль І. Література європейського Середньовіччя

Тема 1. Загальна характеристика Середньовіччя.

Суспільно-історичне тло. Світоглядна парадигма середньовічної культури. Культурні пласти, що сформували середньовічну літературу. Періодизація. Види середньовічної літератури і їхні особливості. Клерикальна література. Світська література латинською мовою. Каролінзьке відродження, особливості, значення, представники. Латинські хроніки. Поезія вагантів. Проблематика та художні особливості.

Тема 2. Література народними мовами. Ранній героїчний епос.

Особливості ранньосередньовічного епосу. Кельтський епос. Своєрідність розвитку ірландського фольклору. Ірландські саги та їхня класифікація. Ісландський епос. «Старша Едда». «Молодша Едда». Скандинавські саги. Поезія скальдів. Англосаксонська поема «Беовульф», історична та міфологічна основа. «Пісня про Гільдебранта».

Тема 3. Зрілий героїчний епос.

Носії та виконавці творів народного епосу. Типологічні риси, проблема авторства, колективний герой. Французький героїчний епос (основні цикли). «Пісня про Роланда» (тематика, проблематика, історична основа і вигадка). Іспанський героїчний епос. Реконкіста як головна тема іспанського епосу. Історична основа «Поеми про Сіда». Тематика, поетика. Романси про Сіда. Німецький героїчний епос. «Пісня про Нібелунгів». Історична основа та сюжетні коріння у давній народній поезії.

Тема 4. Лицарська література.

Формування куртуазної культури. Відмінність типу куртуазного героя від героя героїчного епосу. Зародження лицарської літератури. Лірика провансальських трубадурів (жанрова система, стилістика). «Темний» і «ясний» стилі, їхні представники. Міннезанг (особливості, представники). Лицарська література північної Франції. Творчість труверів. Зародження лицарського роману та його класифікація. Вплив кельтського епосу. Романи про Трістана та Ізольду. Кретьєн де Труа як творець артурівського лицарського роману. Німецькі лицарські романи.

Тема 5. Міська література. Середньовічний театр.

Типологічні особливості і жанрова система міської літератури. Формування малої прози. Творчість Чосера. Міська лірика. Рютбеф. Алегоричні поеми. Тваринний епос. Зародження і розвиток середньовічного театру. Жанри і теми міської середньовічньої драматургії.

Модуль ІІ

Змістовий модуль І. Світоглядні та естетичні засади Ренесансу

Тема 1. Передренесанс. Ренесанс. Ренесанс в Італії.

Передумови виникнення Ренесансу. Часові та просторові межі Відродження. Світоглядні та естетичні засади. Особливості наукової рецепції Ренесансу. Передренесанс. Особливості та передумови виникнення італійського Передренесансу. Творчість Данте. Поема «Божественна комедія»: риси Середньовіччя та Ренессансу; поетика, символіка, ідейна спрямованість.

Тема 2. Література раннього італійського Ренесансу.

Петрарка як перший європейський гуманіст. «Канцоньєре» – вершина творчості поета: тематика, жанрова своєрідність, поетика. Джованні Боккаччо: вплив Античності, ренесансні риси в інтерпретаціях теми кохання. Боккаччо – засновник жанру новели. «Декамерон»: новаторство, структура, зміст, тематика. Вплив «Декамерона» на європейську літературу.

Тема 3. Французький Передренесанс. Ренесанс.

Періодизація, особливості французького Відродження. Передренесанс. Творчість Війона. Гурток Маргарити Наварської. Творчість Франсуа Рабле: вплив Античності та народної культури. Роман «Гаргантюа і Пантагрюель»: стилістика, тематика, персонажі. М. Бахтін «Творчість Фр. Рабле і народна культура Середньовіччя та Ренесансу». Діяльність «Плеяди». Творчість П’єра де Ронсара.

Тема 4. Основні тенденції в англійській літературі Ренесансу. Творчість В.Шекспіра.

Періодизація і національні особливості англійської літератури доби Відродження. Томас Мор «Утопія» і формування утопічних жанрів у західноєвропейській літературі. Англійська поезія доби Відродження. Драма і театр доби Відродження.Творчість Вільям Шекспір.

Тема 5. Ренесанс в Іспанії.

Періодизація, особливості. Розвиток іспанського роману. Мігель де Сервантес. Роман «Дон Кіхот»: сюжетно-композиційні особливості. Образ Дон Кіхота. Соціальний та філософський зміст. Іспанський національний театр. Лопе де Вега – основоположник іспанського національного театру.

Тема 6. Відродження у Німеччині та Нідерландах.

Періодизація та основні риси німецького Відродження. Гуманістична література. «Листи темних людей» як зразок гуманістичної літератури. Творчість Ульріха фон Гуттена. Література Реформації. Мартін Лютер. Бюргерська література. Себастіан Брант та його «Корабель дурнів». Діяльність Еразма Роттердамського. Твір «Похвала Глупоті».

 

Змістовий модуль ІІІ. Літературний процес XVII століття

Тема 1. Західноєвропейська література XVII ст.

Загальна характеристика епохи. Криза ренесансного світогляду. Провідні естетичні і художні напрями та течії. Класицизм. Філософські та естетичні принципи. Бароко. Філософські та естетичні принципи. Художня своєрідність національних літератур.

Тема 2. Поезія XVII ст.

Поезія європейського бароко. Тенденції іспанського бароко і творчість Гонгори. Англійське бароко: Дж. Донн і школа «метафізичної поезії». Творчість Дж. Мільтона. Поема «Втрачений рай». Переосмислення біблійного сюжету. Барокова поезія «сілезької школи».

Тема 3. Драматургія XVII ст.

Французький класицистичний театр. Теорія та практика. Корнель. Трагедія «Сід». Расін. Трагедія «Федра». Класицистична комедія. Мольєр. Новаторство у театрі і драматургії. Комедія «Тартюф». Розвиток іспанського театру. Творчість Кальдерона. Релігійні п’єси. Драми честі. «Саламейський алькальд». Філософська драма «Життя – це сон» -- зразок барокової драматургії.

Тема 4. Проза XVII ст.

Прозові жанри французького класицизму. Літературна казка і байка. Лафонтен. Мемуаристика. Афоризми. Ларошфуко і Лабрюйєр. Класицистичний роман. М. де Лафайєт «Принцеса Клевська» – перший французький психологічний роман. Преціозна література. Жанрова система. Німецьке бароко: художні особливості. Гріммельсгаузен «Сімпліцій Сімпліцісімус»: символіка, тематика, композиція твору.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І
Змістовий модуль І.Література Середньовіччя
Тема 1.Загальна характеристика Середньовіччя  
Тема 2.Література народними мовами. Ранній героїчний епос    
Те Тема 3. Зрілий героїчний епос    
Тема 4. Лицарська література  
Тема 5. Міська література. Середньовічний театр.  
Разом зміст.модуль  
Модуль І: «Література європейського Середньовіччя» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
Модуль ІІ
Змістовий модуль І. Література Ренесансу
Тема 1. Передренесанс. Ренесанс. Ренесанс в Італії.    
Тема 2. Ранній італ. Ренесанс.  
Тема 3.Французький Ренесанс  
Тема 4.Англійський Ренесанс. Творчість Шекспіра.  
Тема 5. Ренесанс в Іспанії  
Т Тема 6. Відродження у Німеччині та Нідерландах  
Разо Разом зміст. Модуль  
Змістовий модуль ІІ. Літературний процес XVII ст.
Тема 1. Західноєвропейська література XVII ст.  
Тема 2. Поезія XVII ст.  
Тема 3. Драматургія XVII ст.  
Тема 4. Проза XVII ст.    
Разом зміст. модуль  
Модуль ІІ: «Європейська література XVII ст.» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
           

 

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Зміст.модуль І. Тема 1. Качуровський І.Г. Латинська л-ра Середніх Віків //Генерика і архітектоніка. – К., 2005. (конспект)
Зміст.модуль І. Тема 4. Ружмон Дені де. Міт про Трістана // Любов і західна культура. – Львів, 2001. – С. 14-54. (конспект)
Зміст.модуль І. Тема 5. Франко І. Передмова до «Лиса Микити» //Зібр.творів: У 50 т. – К., 1976. – Т.4. (конспект)
Зміст.модуль ІІ. Тема 5. Блум Г. Шекспір – центр Канону // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88. (конспект)
  Зміст.модуль ІІ. Тема 6. Післямова Г.Кочура до укр. перекладу «Дон Кіхота» Сервантеса. (конспект)
Зміст. модуль ІІІ. Тема 1. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред. Козловой Н.П. – М., 1980. (самостійно опрацювати)
Зміст. модуль ІІІ. Тема 3. Блум Г. Монтень і Мольєр… // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88. (конспект)
Письмові домашні роботи на основі прочитаних художніх текстів
  Разом

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Качуровський І.Г. Латинська л-ра Середніх Віків //Генерика і архітектоніка. – К., 2005.

2. Ружмон Дені де. Міт про Трістана // Любов і західна культура. – Львів, 2001. – С. 14-54.

3. Франко І. Передмова до «Лиса Микити» //Зібр.творів: У 50 т. – К., 1976. – Т.4.

4. Блум Г. Шекспір – центр Канону // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88.

5. Кочур Г. Сервантес і його Дон Кіхот. Післямова до укр. перекладу «Дон Кіхота» Сервантеса // Сервантес М. де. Дон Кіхот. – К., 1995. – С. 672-679.

6. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред. Козловой Н.П. – М., 1980.

7. Блум Г. Монтень і Мольєр: канонічне уникання істини // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88.

 

Рекомендована література

Основна література

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. -- К., 2001.

2. Качуровський, І. Генерика і архітектоніка. -- К., 2005.

3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. -- Чернівці, 2001.

4. Література західноєвропейського середньовіччя/під ред.Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003.

5. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.

6. Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (3-14ст.). -- Л., 2004.

7. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні Віки та Відродження. -- Л., 1993.

8. История всемирной литературы: в 9 т. -- М., 1985, Т.2-4.

9. История зарубежной литературы 17в. – Л., 1987.

 

Додаткова література

1. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996.

2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

3. Гаспаров М. Поэзия вагантов. — М., 1975.

4. Гиршман М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. — М., 1991.

5. Гуревич А. История и сага. — М., 1992.

6. Дюбі Ж. Доба соборів. – К., 2003. – 320 с.

7. Затонський Д. Вільям Шекспір. — К., 1984.

8. Есин А. Принципы и приемы анализа литературного произведения. — М., 2003.

9. Історія європейської ментальности / За ред.. Петера Дінцельбахера. – Львів, 2004. – 720 с

10. Ле Гофф Ж. Середньовічна уява. – Львів, 2007. – 350 с.

11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – Л., 1978.

12. Мелетинский Е. “Эдда” и ранние формы эпоса. — М., 1988.

13. Михайлов А. История легенды о Тристане и Изольде. — М., 1986.

14. Модестова Н. Данте Аліг’єрі. — К., 1985.

15. Потебня А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.

16. Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1988.

17. Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. — М., 1982.

18. Энциклопедический справочник. Страны Западной Европы и США. Концепции. Школы. Термины. — М., 1996.

19. Літературний словник-довідник. — К., 1997.

Список художніх текстів

Література Середньовіччя

1. Ірландські саги (одна на вибір студента).

2. Ісландські саги (одна на вибір студента).

3. Старша Едда.

4. Поема про Беовульфа.

5. Пісня про Роланда.

6. Пісня про Нібелунгів.

7. Пісня про Сіда.

8. Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду.

Література епохи Ренесансу

9. Данте. Божественна комедія (Пекло).

10. Петрарка Фр. Лірика.

11. Боккаччо Дж. Декамерон.

12. Роттердамський Е. Похвала Глупоті.

13. Листи темних людей (Один з розділів).

14. Брант С. Корабель дурнів.

15. Рабле Фр. Гаргантюа та Пантагрюель.

16. Ласарільо з-над Тормесу.

17. Сервантес М. Дон Кіхот. Повчальні новели.

18. Лопе де Вега. Овече джерело. Собака на сіні.

19. Чосер Дж. Кентерберійські оповідання.

20. Шекспір В. Річард ІІІ. Приборкання непокірної. Гамлет. Макбет. Отелло. Король Лір. Буря. Сонети.

Література XVII ст.

21. Мільтон Дж. Втрачений рай.

22. Корнель П. Сід.

23. Расін Ж. Андромаха.

24. Мольєр. Тартюф. Дон Жуан. Мізантроп.

25. Буало Н. Поетичне мистецтво.

26. Кальдерон П. Життя-це сон.

27. Гріммельсгаузен. Сімпліцій Сімпліцісімус.

Питання до іспиту

1. Загальна характеристика західноєвропейської літератури Середньовіччя (хронологічні межі, періодизація, світоглядна картина, мовна і жанрова система).

2. Література латинською мовою.

3. Тематика та поетика ірландських саг. Образ Кухуліна.

4. Ісландська література. «Старша Едда». Поезія скальдів. Саги: тематика, художні особливості.

5. Давньогерманський героїчний епос. «Пісня про Гільдебранда». Англосаксонська «Поема про Беовульфа».

6. «Пісня про Роланда» як зразок французького героїчного епосу.

7. Особливості іспанського героїчного епосу. «Пісня про мого Сіда».

8. Особливості німецького героїчного епосу. «Пісня про Нібелунгів».

9. Загальна характеристика лицарської культури 12-13 ст.

10. Тематика та поетика лірики провансальських трубадурів.

11. Рицарський роман. Класифікація рицарського роману.

12. Сюжетні джерела та характеристика роману про Трістана та Ізольду.

13. Кретьєн де Труа та його роль у розвитку європейського роману.

14. Жанрова система міської літератури.

15. Розвиток середньовічного театру. Зміст та жанри середньовічної драми.

16. Загальна характеристика доби Відродження.

17. Періодизація італійської літератури доби Відродження.

18. Італійський Передренесанс. Данте.

19. Творчість Франческо Петрарки.

20. Джованні Боккаччо та його «Декамерон»: жанрова своєрідність, тематика, художня майстерність.

21. Загальна характеристика Відродження у Німеччині.

22. Творчість Еразма Роттердамського. Аналіз твору «Похвала глупоті».

23. Передренесанс у Франції. Творчість Франсуа Війона.

24. Загальна характеристика доби Відродження у Франції.

25. Гурток Маргарити Наварської, його роль у французькій літературі Відродження.

26. Франсуа Рабле та його роман «Гаргантюа і Пантагрюель»: жанрова своєрідність, тематика, сюжет, персонажі роману.

27. Діяльність «Плеяди». Трактат дю Белле «Захист і звеличення французької мови».

28. Творчість П’єра Ронсара.

29. Загальна характеристика іспанського Відродження.

30. Іспанський роман доби Відродження: ренесансно-лицарський, пасторальний, шахрайський. Особливості композиції, еволюція, зразки.

31. Життя і творчість Сервантеса.

32. Роман Сервантеса «Дон Кіхот»: жанрова своєрідність, тематика, персонажі роману.

33. Формування іспанської національної драми.

34. Творча спадщина Лопе де Веги.

35. Загальна характеристика англійського Відродження.

36. «Кентерберійські оповідання» Дж. Чосера.

37. «Утопія» Т. Мора. Жанрова своєрідність, побудова сюжету.

38. Життєвий і творчий шлях Шекспіра; періодизація творчості, «шекспірівські питання».

39. Тема дружби й кохання у сонетах Шекспіра.

40. Історичні хроніки Шекспіра «Річард ІІІ», «Генріх ІV».

41. Загальна характеристика комедій Шекспіра.

42. Загальна характеристика трагедій Шекспіра.

43. Загальна характеристика літературного процесу XVII ст.

44. Класицизм як художня система. Філософські основи, естетичні засади, представники.

45. Бароко як художня система. Філософські основи, естетичні засади, представники.

46. Творчість Корнеля. Аналіз трагедії «Сід».

47. Творчість Расіна. Особливості трагічного конфлікту.

48. Мольєр як творець високої комедії. Аналіз трилогії «Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан».

49. Французька класицистична проза.

50. Французька преціозна література.

51. Творчість Гонгори як зразок іспанської барокової літератури.

52. Тематика драматургії П. Кальдерона.

53. Англійська література XVII ст.

54. Дж.Донн і «метафізична поезія».

55. Творчість Дж. Мільтона.

56. Німецька література XVII ст. Основні художні напрями.

57. Гріммельсгаузен. «Сімпліцій Сімпліціссімус.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.62.236 (0.008 с.)