ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ І. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРАІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття (Розділ ІІ), література XVIII – ХІХ століття (Розділ ІІІ), література ХХ століття (Розділ IV).

 

РОЗДІЛ І. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

Модуль І

Змістовий модуль І. Зародження античної літератури.

Давньогрецький епос.

Тема 1. Література античного світу та її місце у розвитку європейської культури.

Поняття про античний світ. Основні періоди розвитку літератури Давньої Греції та Давнього Риму: сукупність їх історичних та культурних надбань, значення для формування європейської культури, мистецтва і літератури. Використання літературних жанрів, визнання досконалості античної літератури та проголошення багатьох творів її представників за взірець для наслідування у наступні періоди розвитку європейської літератури. Рецепція та інтерпретація античної літератури у пізніші часи (Відродження, Класицизм, Модернізм). Відлуння античних сюжетів та образів у творах світового письменства.

Тема 2. Давньогрецька міфологія.

Поняття міфу. Особливості рецепції міфу у давньому та модерному світі. Давньогрецька міфологія: походження, визначення, основні етапи розвитку, особливості, поділ на цикли. Еволюція поняття героя у давньогрецьких міфах: Геракл – Едіп. Викладення давньогрецьких міфів у поемах «Теогонія» Гесіода, «Метаморфози» Овідія. Значення давньогрецької міфології для розвитку давньогрецької літератури і мистецтва та європейської культури взагалі.

Тема 3. Давньогрецький епос.

Давньогрецький епос. Виникнення епосу. Його художні особливості. Жанрові різновиди епосу. Зародження героїчного епосу. Його основні риси, тематика, композиція, образна система. Гомер і гомерівські питання: сутність гомерівського питання, стан його в античну епоху і в новий час, основні теорії. Героїчні поеми “Іліада” та “Одісея”: тематика, композиція, образи, риси героїчного епосу, переклади українською мовою. Дидактичний і генеалогічний епос Гесіода, тематика, композиція, світоглядні концепції, його поеми "Роботи і дні". "Теогонія" як зразок генеалогічного епосу. Виникнення пародії на героїчний епос (“Батрахоміомахія”).

 

Змістовий модуль ІІ. Зародження та розвиток давньогрецької лірики

 

Тема 1. Давньогрецька лірика 7-6 ст.

Історичні етапи розвитку давньогрецької лірики. Елегійна та ямбічна поезія, її творці. Своєрідність та різновиди елегій Калліна, Тіртея, Солона, Мімнерма, Теогніда. Особливості ямбічного жанру та його представники (Архілох, Гіппонакт). Поняття про мелос, його різновиди. Сольна меліка, її тематика, різноманітність строфічних форм, представники: Сапфо, Алкей, Анакреонт. Хорова меліка, її види. Особливості пісень Піндара та Вакхіліда.

Тема 2. Александрійська поезія.

Основні напрями пошуків поетів Александрії, художні відкриття і творчі здобутки. Теокріт як засновник буколічної поезії та жанру ідилії. Самобутність малих поетичних форм Каллімаха. Вплив давньогрецької лірики на розвиток європейської поезії.

 

Змістовий модуль ІІІ. Давньогрецький театр та драматургія

 

Тема 1. Зародження і будова театру.

Перехід від лірики до драми, від дифірамбу до трагедії. Джерела античного театру. Перехід від ритуалу до театрального дійства. Закладення основ західного розуміння театру і мистецтва взагалі. Діонісійське та аполонівське начало у давньогрецькому театрі. Основні форми давньогрецької драми: драма сатирів, трагедія, комедія. Роль театру та організація вистав. Будова та елементи театру та театрального дійства. Роль театру у давній Греції, співвідношення хору та актора, змагання трагіків.

Тема 2. Давньогрецька трагедія. Есхіл.

Давньогрецька трагедія. Походження трагедії. Визначення жанру трагедії, Аристотель про трагедію. Структура давньогрецької трагедії, її основні характеристики, розуміння трагічного давніми греками. Творчість Есхіла. Проблематика трагедій Есхіла. Особливості трагічного конфлікту. Еволюція художнього методу: від «Благальниць» через трилогію «Орестея» до трагедії «Прометей закутий». Театраль ні новації Есхіла.

Тема 3. Давньогрецька трагедія. Софокл. Евріпід.

Творчість Софокла. Становлення Софокла-трагіка. Характер трагічного конфлікту у трагедії "Цар Едіп". Особливості трагічного героя. Рецепція Софокла у наступні епохи. Творчість Еврипіда. Драматургічна майстерність автора. Особливості художнього методу. Характер трагічного конфлікту і трагічний герой Еврипіда. Елементи психологічної характеристики у трагедіях «Іполит», «Медея». Трансформація образу Електри (“Орестея” Есхіла, “Електра” Софокла, “Електра” Еврипіда) як приклад еволюції жанру трагедії. Роль Евріпіда у подальшому розвитку давньогрецької драми.

Тема 4. Давньогрецька комедія.

Давньогрецька комедія. Походження комедії, її види, основні етапи розвитку: давня, середня, нова антична комедія. Давня комедія: походження та соціальні основи жанру, структура давньої комедії, проблематика. Творчість Аристофана. Політична та соціальна за ангажованість комедій Аристофана ("Лісістрата", "Мир", "Птахи"). Літературна полеміка у комедії "Жаби". Середня комедія. Розвиток комедії у добу еллінізму. Новоаттічна комедія, особливості жанру, коло сюжетів, характерні образи. Комедія Менандра "Полюбовний суд" як зразок новоаттічної комедії.

 

Змістовий модуль IV. Давньогрецька проза

 

Тема 1. Проза класичного періоду.

Давньогрецька проза класичного періоду. Основні напрямки у розвитку прозових жанрів. Давньогрецька історична проза та її основні представники: Геродот, Фукідід, Ксенофонт. Ораторське мистецтво Давньої Греції. Роль софістів у розвитку красномовства. Види красномовства: судове, політичне, епідектичне. Школа Лісія. Діяльність Ісократа. Життя та діяльність Демосфена. Давньогрецька філософія класичного періоду.

Тема 2. Пізньогрецька проза.

Розвиток давньогрецької прози в епоху римського панування. Розвиток жанру біографії. Плутарх "Порівняльні життєписи" - яскравий зразок біографічного жанру. Друга софістика. Лукіан. Філософські діалоги: "Розмови богів", "Зевс трагічний". Переосмислення релігійної свідомості. Давньогрецький роман І-IIIст. Походження, тематика, герої пізньогрецького роману. Творчість Харитона. Роман "Повість про кохання Херея та Каллірої. Лонг. Роман "Дафніс та Хлоя", традиційність та своєрідність жанру. Вплив на розвиток європейського роману.

 

Модуль ІІ

Змістовий модуль І. Римська література епохи Республіки

Тема 1. Формування римської літератури.

Історико-культурне значення римської літератури. Римська держава: виникнення, населення, історичні умови і особливості розвитку країни. Періодизація римської літератури. Долітературний період. Римський фольклор. Римська міфологія та історичні легенди, їх особливості. Рання римська література. Перші римські поети: Лівій Андронік, Гней Невій, Квінт Енній. Впровадження грецьких літературних жанрів у римське середовище. Наслідування і переспівування давньогрецьких текстів як основний принцип творення римської літератури. Римська сатира як специфічно римський літературний жанр: виникнення, роль сатур Квінта Еннія у створенні жанру, розвиток меніппової сатири, гексаметрична сатира Луцилія.

Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І
Змістовий модуль І. Зародження античної літератури. Давньогрецький епос.
Тема 1. Література античного світу та її місце у розвитку європейської культури    
Тема 2.Давньогрецький міфологія  
Тема 3. Давньогрецький епос    
Разом зміст.модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Зародження та розвиток давньогрецької лірики.
Тема 1. Давньогрецька лірика 7-6 ст.  
Тема 2. Александрійська поезія.    
Разом зміст.модуль ІІ  
Змістовий модуль ІІІ. Давньогрецький театр та драматургія.
Тема 1. Зародження і будова театру.  
Тема 2. Давньогрецька трагедія. Есхіл.  
Тема 3. Софокл. Евріпід.  
Тема 4. Давньогрецька комедія.  
Разом зміст.модуль ІІІ  
Змістовий модуль IV. Давньогрецька проза.
Тема 1. Проза класичного періоду.  
Тема 2. Пізньогрецька проза.    
Разом зміст.модуль ІV  
Модуль І: «Давньогрецька література» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
Модуль ІІ
Змістовий модуль І. Римська література епохи Республіки
Тема 1.Формування римської літератури      
Тема 2. Римський театр і комедія    
Тема 3. Римська література періоду кризи Республіки та громадянських воєн      
Разом зміст.модуль І    
Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії.  
Тема 1. Римська класична література періоду принципату Августа    
Тема 2.Література пізньої Імперії    
Разом зміст.модуль ІІ    
Модуль ІІ: «Римська література» - підсумкова письмова робота      
Усього годин    
               

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль І
Зм. модуль І. Тема 2. Давньогрецька міфологія. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.
Зм. модуль ІІ. Тема 1. Лірика 7-6 ст. до н.е.Маслюк В. Давньогрецька епіграма // Всесвіт. – 1994. – № 8. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру.Аристотель. Поетика. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру.Наливайко Д. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські л-ри // Всесвіт. – 1978. – № 12. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 2. Трагедія.Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 4. Комедія.Содомора А. Арістофан і його комедії // Всесвіт. – 1977. – № 5. (конспект)
Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду.Кобів Й. Біограф знаменитих людей античності // Всесвіт. – 1991. – № 9. (конспект)
Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду.Кобів Й., Цимбалюк Ю. Давньогрецький роман // Всесвіт. – 1980. – № 1. (конспект)
Модуль ІІ
Зм. модуль ІІ. Тема 2. Література пізньої імперії.Кобів Й. Перлина античної сатири // Всесвіт. – 1986. – № 9. (конспект)
Зм. модуль ІІ. Тема 1. Література принципату Августа.Кочур Гр. Літературна доля Вергілія // Всесвіт.– 1992. – № 12(конспект)
Зм. модуль ІІ. Тема1. Література принципату Августа.Содомора А. Римська елегія // Всесвіт. – 1975. – № 9. (конспект)
Письмові домашні завдання на основі прочитаних художніх творів
  Разом

 

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.

2. Маслюк В. Давньогрецька епіграма // Всесвіт. – 1994. – № 8.

3. Аристотель. Поетика.

4. Наливайко Д. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські л-ри // Всесвіт. – 1978. – № 12.

5. Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Т. 1. – Львів: Астролябія, 2004. – 769 с.

6. Содомора А. Арістофан і його комедії // Всесвіт. – 1977. – № 5.

7. Кобів Й. Біограф знаменитих людей античності // Всесвіт. – 1991. –№ 9.

8. Кобів Й., Цимбалюк Ю. Давньогрецький роман // Всесвіт. – 1980. –№ 1.

9. Кобів Й. Перлина античної сатири // Всесвіт. – 1986. – № 9.

10. Кочур Гр. Літературна доля Вергілія // Всесвіт.– 1992. – № 12.

11. Содомора А. Римська елегія // Всесвіт. – 1975. – № 9.

 

Рекомендована література

Основна література

1. Антична література. Хрестоматія. Упор. Білецький Ї.О. – К., 1968.

2. Антична література. Хрестоматія. ч.1. Давня грецька поезія в перекладах і переспівах. Упор. Маслюк В.П. – К., 1994.

3. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2001.

4. Тронский И.М. История античной литературы. – М., 1988.

 

Додаткова література

1. Античний роман / За ред. М.Борецького. – Дрогобич, 2004.

2. Античний театр/ Упор. Пащенка В. – К., 2003.

3. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. Хрестоматія. – Львів, 2000.

4. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.

5. Лосев А.Ф. Античная література. – М., 1997.

6. Михед Т.В., Якубіна Ю.В. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія. – К., 2006.

7. Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і для кожного. – К., 2003.

8. Словник античної міфології. Укл. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. – К., 1989.

 

 

Список художніх текстів

Давньогрецька література

1. Гомер. Іліада. Одіссея.

2. Гесіод. Роботи і дні.

3. Езоп. Байки.

4. Есхіл. Трагедії.

5. Софокл. Трагедії.

6. Еврипід. Трагедії.

7. Аристофан. Комедії.

8. Геродот. Історія.

9. Аристотель. Поетика.

10. Платон. Діалоги.

11. Менандр. Відлюдник.

12. Лонг. Пастуша повість про Дафніса та Хлою.

Римська література.

13. Плавт. Комедії.

14. Теренцій. Комедії.

15. Лукрецій. Про природу речей.

16. Вергілій. Буколіки. Енеїда.

17. Горацій. Твори.

18. Овідій. Любовні елегії. Метаморфози. Скорботні елегії.

19. Сенека. Моральні листи до Луцилія.

20. Апулей. Метаморфози, або Золотий Осел.

21. Федр. Байки.

 

Питання до заліку

1. Антична література та її значення. Періодизація античної літератури.

2. Основні етапи розвитку давньогрецької літератури.

3. Давньогрецький фольклор. Міфологія.

4. Гомер. Основні положення гомерівського питання.

5. Формування давньогрецького героїчного епосу: "Іліада" Гомера.

6. Творення дидактичного та генеалогічного епосів. Творчість Гесіода.

7. Давньогрецька лірика 7-6 ст. до н.е. Елегійна та ямбічна поезія.

8. Давньогрецький мелос. Сольна та хорова пісня. Особливості віршування.

9. Олександрійська поетична школа. Традиція і новаторство.

10. Давньогрецька драма: походження, основні види, етапи розвитку. Театр у Давній Греції.

11. Грецька трагедія: походження, розвиток, структура. Розуміння трагічного давніми греками. Аристотель про трагедію.

12. Драматургія Есхіла.

13. Драматургія Софокла.

14. Творчість Еврипіда.

15. Грецька комедія: походження, види, структура, етапи розвитку.

16. Творчість Аристофана.

17. Новоаттічна комедія. Менандр.

18. Давньогрецька історіографія класичного періоду.

19. Грецька філософія класичного періоду.

20. Ораторське мистецтво у Давній Греції.

21. Давньогрецька проза часів римського панування. Плутарх. Лукіан. Грецький роман 1-3 ст.

22. Основні етапи розвитку римської літератури. Римська міфологія та історичні легенди.

23. Перші римські поети.

24. Римський театр. Римська комедія: походження, види.

25. Комедії Плавта та Теренція. Особливості методу.

26. Формування жанру сатири. Види сатири в римській літературі. Сатири Луцилія.

27. Римська поезія. Неотерики. Катулл.

28. Філософська поема Лукреція “Про природу речей”.

29. Римське красномовство. Цицерон.

30. Історична проза Юлія Цезаря.

31. Творчість Вергілія.

32. Творчість Горація.

33. Римська любовна елегія. Тібул, Проперцій.

34. Творчість Овідія.

35. Сенека – мораліст: «Моральні листи до Луцилія». Новаторство Сенеки-трагіка.

36. Римська сатира епохи пізньої Імперії. Ювенал.

37. Римський роман. Апулей. “Метаморфози, або Золотий осел”. Петроній. “Сатирикон”.

 

ВІДРОДЖЕННЯ, ХVII СТОЛІТТЯ

 

Модуль І

Змістовий модуль І. Література європейського Середньовіччя

Модуль ІІ

Тема 5. Ренесанс в Іспанії.

Періодизація, особливості. Розвиток іспанського роману. Мігель де Сервантес. Роман «Дон Кіхот»: сюжетно-композиційні особливості. Образ Дон Кіхота. Соціальний та філософський зміст. Іспанський національний театр. Лопе де Вега – основоположник іспанського національного театру.

Тема 2. Поезія XVII ст.

Поезія європейського бароко. Тенденції іспанського бароко і творчість Гонгори. Англійське бароко: Дж. Донн і школа «метафізичної поезії». Творчість Дж. Мільтона. Поема «Втрачений рай». Переосмислення біблійного сюжету. Барокова поезія «сілезької школи».

Тема 4. Проза XVII ст.

Прозові жанри французького класицизму. Літературна казка і байка. Лафонтен. Мемуаристика. Афоризми. Ларошфуко і Лабрюйєр. Класицистичний роман. М. де Лафайєт «Принцеса Клевська» – перший французький психологічний роман. Преціозна література. Жанрова система. Німецьке бароко: художні особливості. Гріммельсгаузен «Сімпліцій Сімпліцісімус»: символіка, тематика, композиція твору.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І
Змістовий модуль І.Література Середньовіччя
Тема 1.Загальна характеристика Середньовіччя  
Тема 2.Література народними мовами. Ранній героїчний епос    
Те Тема 3. Зрілий героїчний епос    
Тема 4. Лицарська література  
Тема 5. Міська література. Середньовічний театр.  
Разом зміст.модуль  
Модуль І: «Література європейського Середньовіччя» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
Модуль ІІ
Змістовий модуль І. Література Ренесансу
Тема 1. Передренесанс. Ренесанс. Ренесанс в Італії.    
Тема 2. Ранній італ. Ренесанс.  
Тема 3.Французький Ренесанс  
Тема 4.Англійський Ренесанс. Творчість Шекспіра.  
Тема 5. Ренесанс в Іспанії  
Т Тема 6. Відродження у Німеччині та Нідерландах  
Разо Разом зміст. Модуль  
Змістовий модуль ІІ. Літературний процес XVII ст.
Тема 1. Західноєвропейська література XVII ст.  
Тема 2. Поезія XVII ст.  
Тема 3. Драматургія XVII ст.  
Тема 4. Проза XVII ст.    
Разом зміст. модуль  
Модуль ІІ: «Європейська література XVII ст.» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
           

 

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Зміст.модуль І. Тема 1. Качуровський І.Г. Латинська л-ра Середніх Віків //Генерика і архітектоніка. – К., 2005. (конспект)
Зміст.модуль І. Тема 4. Ружмон Дені де. Міт про Трістана // Любов і західна культура. – Львів, 2001. – С. 14-54. (конспект)
Зміст.модуль І. Тема 5. Франко І. Передмова до «Лиса Микити» //Зібр.творів: У 50 т. – К., 1976. – Т.4. (конспект)
Зміст.модуль ІІ. Тема 5. Блум Г. Шекспір – центр Канону // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88. (конспект)
  Зміст.модуль ІІ. Тема 6. Післямова Г.Кочура до укр. перекладу «Дон Кіхота» Сервантеса. (конспект)
Зміст. модуль ІІІ. Тема 1. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред. Козловой Н.П. – М., 1980. (самостійно опрацювати)
Зміст. модуль ІІІ. Тема 3. Блум Г. Монтень і Мольєр… // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88. (конспект)
Письмові домашні роботи на основі прочитаних художніх текстів
  Разом

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Качуровський І.Г. Латинська л-ра Середніх Віків //Генерика і архітектоніка. – К., 2005.

2. Ружмон Дені де. Міт про Трістана // Любов і західна культура. – Львів, 2001. – С. 14-54.

3. Франко І. Передмова до «Лиса Микити» //Зібр.творів: У 50 т. – К., 1976. – Т.4.

4. Блум Г. Шекспір – центр Канону // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88.

5. Кочур Г. Сервантес і його Дон Кіхот. Післямова до укр. перекладу «Дон Кіхота» Сервантеса // Сервантес М. де. Дон Кіхот. – К., 1995. – С. 672-679.

6. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред. Козловой Н.П. – М., 1980.

7. Блум Г. Монтень і Мольєр: канонічне уникання істини // Західний канон. – К., 2007. – С. 52-88.

 

Рекомендована література

Основна література

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. -- К., 2001.

2. Качуровський, І. Генерика і архітектоніка. -- К., 2005.

3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. -- Чернівці, 2001.

4. Література західноєвропейського середньовіччя/під ред.Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003.

5. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.

6. Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (3-14ст.). -- Л., 2004.

7. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні Віки та Відродження. -- Л., 1993.

8. История всемирной литературы: в 9 т. -- М., 1985, Т.2-4.

9. История зарубежной литературы 17в. – Л., 1987.

 

Додаткова література

1. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996.

2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

3. Гаспаров М. Поэзия вагантов. — М., 1975.

4. Гиршман М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. — М., 1991.

5. Гуревич А. История и сага. — М., 1992.

6. Дюбі Ж. Доба соборів. – К., 2003. – 320 с.

7. Затонський Д. Вільям Шекспір. — К., 1984.

8. Есин А. Принципы и приемы анализа литературного произведения. — М., 2003.

9. Історія європейської ментальности / За ред.. Петера Дінцельбахера. – Львів, 2004. – 720 с

10. Ле Гофф Ж. Середньовічна уява. – Львів, 2007. – 350 с.

11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – Л., 1978.

12. Мелетинский Е. “Эдда” и ранние формы эпоса. — М., 1988.

13. Михайлов А. История легенды о Тристане и Изольде. — М., 1986.

14. Модестова Н. Данте Аліг’єрі. — К., 1985.

15. Потебня А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.

16. Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1988.

17. Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. — М., 1982.

18. Энциклопедический справочник. Страны Западной Европы и США. Концепции. Школы. Термины. — М., 1996.

19. Літературний словник-довідник. — К., 1997.

Список художніх текстів

Література Середньовіччя

1. Ірландські саги (одна на вибір студента).

2. Ісландські саги (одна на вибір студента).

3. Старша Едда.

4. Поема про Беовульфа.

5. Пісня про Роланда.

6. Пісня про Нібелунгів.

7. Пісня про Сіда.

8. Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду.

Література епохи Ренесансу

9. Данте. Божественна комедія (Пекло).

10. Петрарка Фр. Лірика.

11. Боккаччо Дж. Декамерон.

12. Роттердамський Е. Похвала Глупоті.

13. Листи темних людей (Один з розділів).

14. Брант С. Корабель дурнів.

15. Рабле Фр. Гаргантюа та Пантагрюель.

16. Ласарільо з-над Тормесу.

17. Сервантес М. Дон Кіхот. Повчальні новели.

18. Лопе де Вега. Овече джерело. Собака на сіні.

19. Чосер Дж. Кентерберійські оповідання.

20. Шекспір В. Річард ІІІ. Приборкання непокірної. Гамлет. Макбет. Отелло. Король Лір. Буря. Сонети.

Література XVII ст.

21. Мільтон Дж. Втрачений рай.

22. Корнель П. Сід.

23. Расін Ж. Андромаха.

24. Мольєр. Тартюф. Дон Жуан. Мізантроп.

25. Буало Н. Поетичне мистецтво.

26. Кальдерон П. Життя-це сон.

27. Гріммельсгаузен. Сімпліцій Сімпліцісімус.

Питання до іспиту

1. Загальна характеристика західноєвропейської літератури Середньовіччя (хронологічні межі, періодизація, світоглядна картина, мовна і жанрова система).

2. Література латинською мовою.

3. Тематика та поетика ірландських саг. Образ Кухуліна.

4. Ісландська література. «Старша Едда». Поезія скальдів. Саги: тематика, художні особливості.

5. Давньогерманський героїчний епос. «Пісня про Гільдебранда». Англосаксонська «Поема про Беовульфа».

6. «Пісня про Роланда» як зразок французького героїчного епосу.

7. Особливості іспанського героїчного епосу. «Пісня про мого Сіда».

8. Особливості німецького героїчного епосу. «Пісня про Нібелунгів».

9. Загальна характеристика лицарської культури 12-13 ст.

10. Тематика та поетика лірики провансальських трубадурів.

11. Рицарський роман. Класифікація рицарського роману.

12. Сюжетні джерела та характеристика роману про Трістана та Ізольду.

13. Кретьєн де Труа та його роль у розвитку європейського роману.

14. Жанрова система міської літератури.

15. Розвиток середньовічного театру. Зміст та жанри середньовічної драми.

16. Загальна характеристика доби Відродження.

17. Періодизація італійської літератури доби Відродження.

18. Італійський Передренесанс. Данте.

19. Творчість Франческо Петрарки.

20. Джованні Боккаччо та його «Декамерон»: жанрова своєрідність, тематика, художня майстерність.

21. Загальна характеристика Відродження у Німеччині.

22. Творчість Еразма Роттердамського. Аналіз твору «Похвала глупоті».

23. Передренесанс у Франції. Творчість Франсуа Війона.

24. Загальна характеристика доби Відродження у Франції.

25. Гурток Маргарити Наварської, його роль у французькій літературі Відродження.

26. Франсуа Рабле та його роман «Гаргантюа і Пантагрюель»: жанрова своєрідність, тематика, сюжет, персонажі роману.

27. Діяльність «Плеяди». Трактат дю Белле «Захист і звеличення французької мови».

28. Творчість П’єра Ронсара.

29. Загальна характеристика іспанського Відродження.

30. Іспанський роман доби Відродження: ренесансно-лицарський, пасторальний, шахрайський. Особливості композиції, еволюція, зразки.

31. Життя і творчість Сервантеса.

32. Роман Сервантеса «Дон Кіхот»: жанрова своєрідність, тематика, персонажі роману.

33. Формування іспанської національної драми.

34. Творча спадщина Лопе де Веги.

35. Загальна характеристика англійського Відродження.

36. «Кентерберійські оповідання» Дж. Чосера.

37. «Утопія» Т. Мора. Жанрова своєрідність, побудова сюжету.

38. Життєвий і творчий шлях Шекспіра; періодизація творчості, «шекспірівські питання».

39. Тема дружби й кохання у сонетах Шекспіра.

40. Історичні хроніки Шекспіра «Річард ІІІ», «Генріх ІV».

41. Загальна характеристика комедій Шекспіра.

42. Загальна характеристика трагедій Шекспіра.

43. Загальна характеристика літературного процесу XVII ст.

44. Класицизм як художня система. Філософські основи, естетичні засади, представники.

45. Бароко як художня система. Філософські основи, естетичні засади, представники.

46. Творчість Корнеля. Аналіз трагедії «Сід».

47. Творчість Расіна. Особливості трагічного конфлікту.

48. Мольєр як творець високої комедії. Аналіз трилогії «Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан».

49. Французька класицистична проза.

50. Французька преціозна література.

51. Творчість Гонгори як зразок іспанської барокової літератури.

52. Тематика драматургії П. Кальдерона.

53. Англійська література XVII ст.

54. Дж.Донн і «метафізична поезія».

55. Творчість Дж. Мільтона.

56. Німецька література XVII ст. Основні художні напрями.

57. Гріммельсгаузен. «Сімпліцій Сімпліціссімус.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І. Літературний процес XVIII ст.
Змістовий модуль І.Загальні тенденції розвитку світової літератури XVIII ст.
Тема 1. XVIII століття – новий історичний і культурний етап розвитку людства.  
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ.Англійська література доби Просвітництва
Тема 1.Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії.  
Тема 2. Становлення англійського просвітницького роману.  
Тема 3. Англійський сентименталізм. Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва.  
Разом зм. модуль ІІ  
Змістовий модуль ІІІ. Літературний процес у Франції XVIII століття
Тема 1.Загальні тенденції розвитку французької літератури доби Просвітництва  
Тема 2. Роль Енциклопедії у становленні французької просвітницької літератури. Сентименталізм у французькій літературі  
Разом зм. модуль ІІІ  
Змістовий модуль IV.Німецька література доби Просвітництва
Тема 1.Загальна характеристика історико-літературного процесу в Німеччині XVIII ст.  
Тема 2. Німецька література руху „Бурі і натиску”. Веймарський класицизм.  
Разом зм. модуль ІV  
Модуль 1. «Літературний процес XVIII ст.» - підсумкова письмова робота  
Усього годин  
Модуль 2 Літературний процес ХІХ ст.
Змістовий модуль І. Романтизм у літературі ХІХ ст.
Тема 1.XІХ століття – новий історичний і культурний етап  
Тема 2. Загальні тенденції розвитку німецької літератури романтизму  
Тема 3. Загальна характеристика англійського романтизму  
Тема 4.Особливості розвитку французької літератури романтизму  
Тема 5. Загальна характеристика американського романтизму  
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Класичний реалізм у літературі ХІХ ст.
Тема 1. Загальні закономірності розвитку класичного реалізму в літературі ХІХ ст.  
Тема 2. Класичний реалізм у французькій літературі XIX ст.  
Тема 3. Класичний реалізм в англійській літературі XIX ст.  
Разом зм. модуль ІІ  
Модуль 2 «Літературний процес ХІХ ст.» - підсумкова письмова робота  
Усього годин  
               

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Естетичні погляди Лессінга: праця „Лаокоон” (самостійне опрацювання матеріалу)
Передмова до драми „Кромвель” В. Гюго як маніфест французького романтизму (самостійне опрацювання матеріалу)
Літературні маніфести класичного реалізму: передмова О. де Бальзака до „Людської комедії” (самостійне опрацювання матеріалу)
Гавришків Б. Із естетичної спадщини Ф. Шіллера // Всесвіт. – 1974. – № 2. – С. 170-180. (конспект)
Гречанюк С. Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта // Всесвіт. – 1987. – № 3. – С. 149-157. (конспект)
Свєнціцька М. Про дружбу двох німецьких геніїв // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 120-124. (конспект)
Дивний талант Едгара По // Всесвіт. – 1984. – № 2. – С. 113-115. (конспект)
Павличко С. Байрон. Нарис життя і творчості // Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001. – С. 153-270. (конспект)
Шахова К. Смуток і сміх Чарльза Діккенса // Всесвіт. – 1970. – № 6. – С. 126-130. (конспект)
Письмові домашні завдання щодо прочитаних художніх текстів
Підготовка до модульних робіт
  Разом

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Лессинг Г.Э. // Лессинг Г.Э. Избранные произведения. – М. : Худож. лит., 1953. – С. 385-516.

2. Гавришків Б. Із естетичної спадщини Ф. Шіллера // Всесвіт. – 1974. – № 2. – С. 170-180.

3. Гречанюк С. Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта // Всесві

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.054 с.)