ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Римська література періоду кризи Республіки та громадянських воєнФормування римської лірики. Поети-неотерики. Вплив давньогрецької літератури, особливо принципів олександрійської поезії. Творчість Гая Валерія Катула. Розвиток дидактичного епосу: філософська поема Лукреція “Про природу речей”. Римська проза І ст. до н.е. Історична проза Юлія Цезаря. Римське красномовство: виникнення, види, представники. Життя та діяльність Цицерона – адвоката, політичного діяча та теоретика ораторського мистецтва.

 

Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії

Тема 1. Римська класична література періоду принципату Августа.

Римська література епохи принципату Августа. Золотий вік римської поезії. Творчість Вергілія. Збірка ”Буколіки”: наслідування Теокріта. Дидактична поема “Георгіки” та «Роботи і дні» Гесіода: традиція і новаторство Вергілія. Героїчний та історичний епос римського народу “Енеїда”. Творчість Горація. Поетичне переосмислення давньогрецької та римської поезії. Жанрова різноманітність: еподи, сатири, оди, послання. “Послання до Пісонів” як трактат про поетичне мистецтво. Римська любовна елегія як особливий жанр римської поезії. Її представники Корнелій Галл, Тибул, Проперцій. Творчість Овідія: “Любовні елегії”, дидактична поема “Наука кохання”, “Метаморфози”, “Фасти”. Творчість Овідія у вигнанні: збірки “Скорботні елегії”, “Понтійське послання”.

Тема 2. Література пізньої Імперії.

Римська література періоду пізньої Імперії. Особливості її розвитку. Творчість Сенеки – філософа та драматурга, особливість його трагедій. Розвиток жанру сатири в епоху імперії. Сатири Ювенала. Епіграми Марціала. Розвиток римської прози в І-ІІІ ст. Історична проза Тацита. Жанр біографії в творах Свєтонія. Римський роман: Апулей “Метаморфози, або Золотий осел”, Петроній “Сатирикон”.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції практ самостійна робота
Модуль І
Змістовий модуль І. Зародження античної літератури. Давньогрецький епос.
Тема 1. Література античного світу та її місце у розвитку європейської культури    
Тема 2.Давньогрецький міфологія  
Тема 3. Давньогрецький епос    
Разом зміст.модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Зародження та розвиток давньогрецької лірики.
Тема 1. Давньогрецька лірика 7-6 ст.  
Тема 2. Александрійська поезія.    
Разом зміст.модуль ІІ  
Змістовий модуль ІІІ. Давньогрецький театр та драматургія.
Тема 1. Зародження і будова театру.  
Тема 2. Давньогрецька трагедія. Есхіл.  
Тема 3. Софокл. Евріпід.  
Тема 4. Давньогрецька комедія.  
Разом зміст.модуль ІІІ  
Змістовий модуль IV. Давньогрецька проза.
Тема 1. Проза класичного періоду.  
Тема 2. Пізньогрецька проза.    
Разом зміст.модуль ІV  
Модуль І: «Давньогрецька література» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
Модуль ІІ
Змістовий модуль І. Римська література епохи Республіки
Тема 1.Формування римської літератури      
Тема 2. Римський театр і комедія    
Тема 3. Римська література періоду кризи Республіки та громадянських воєн      
Разом зміст.модуль І    
Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії.  
Тема 1. Римська класична література періоду принципату Августа    
Тема 2.Література пізньої Імперії    
Разом зміст.модуль ІІ    
Модуль ІІ: «Римська література» - підсумкова письмова робота      
Усього годин    
               

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль І
Зм. модуль І. Тема 2. Давньогрецька міфологія. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.
Зм. модуль ІІ. Тема 1. Лірика 7-6 ст. до н.е.Маслюк В. Давньогрецька епіграма // Всесвіт. – 1994. – № 8. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру.Аристотель. Поетика. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру.Наливайко Д. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські л-ри // Всесвіт. – 1978. – № 12. (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 2. Трагедія.Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики (конспект)
Зм. модуль ІІІ. Тема 4. Комедія.Содомора А. Арістофан і його комедії // Всесвіт. – 1977. – № 5. (конспект)
Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду.Кобів Й. Біограф знаменитих людей античності // Всесвіт. – 1991. – № 9. (конспект)
Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду.Кобів Й., Цимбалюк Ю. Давньогрецький роман // Всесвіт. – 1980. – № 1. (конспект)
Модуль ІІ
Зм. модуль ІІ. Тема 2. Література пізньої імперії.Кобів Й. Перлина античної сатири // Всесвіт. – 1986. – № 9. (конспект)
Зм. модуль ІІ. Тема 1. Література принципату Августа.Кочур Гр. Літературна доля Вергілія // Всесвіт.– 1992. – № 12(конспект)
Зм. модуль ІІ. Тема1. Література принципату Августа.Содомора А. Римська елегія // Всесвіт. – 1975. – № 9. (конспект)
Письмові домашні завдання на основі прочитаних художніх творів
  Разом

 

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.

2. Маслюк В. Давньогрецька епіграма // Всесвіт. – 1994. – № 8.

3. Аристотель. Поетика.

4. Наливайко Д. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські л-ри // Всесвіт. – 1978. – № 12.

5. Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Т. 1. – Львів: Астролябія, 2004. – 769 с.

6. Содомора А. Арістофан і його комедії // Всесвіт. – 1977. – № 5.

7. Кобів Й. Біограф знаменитих людей античності // Всесвіт. – 1991. –№ 9.

8. Кобів Й., Цимбалюк Ю. Давньогрецький роман // Всесвіт. – 1980. –№ 1.

9. Кобів Й. Перлина античної сатири // Всесвіт. – 1986. – № 9.

10. Кочур Гр. Літературна доля Вергілія // Всесвіт.– 1992. – № 12.

11. Содомора А. Римська елегія // Всесвіт. – 1975. – № 9.

 

Рекомендована література

Основна література

1. Антична література. Хрестоматія. Упор. Білецький Ї.О. – К., 1968.

2. Антична література. Хрестоматія. ч.1. Давня грецька поезія в перекладах і переспівах. Упор. Маслюк В.П. – К., 1994.

3. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2001.

4. Тронский И.М. История античной литературы. – М., 1988.

 

Додаткова література

1. Античний роман / За ред. М.Борецького. – Дрогобич, 2004.

2. Античний театр/ Упор. Пащенка В. – К., 2003.

3. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. Хрестоматія. – Львів, 2000.

4. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.

5. Лосев А.Ф. Античная література. – М., 1997.

6. Михед Т.В., Якубіна Ю.В. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія. – К., 2006.

7. Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і для кожного. – К., 2003.

8. Словник античної міфології. Укл. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. – К., 1989.

 

 

Список художніх текстів

Давньогрецька література

1. Гомер. Іліада. Одіссея.

2. Гесіод. Роботи і дні.

3. Езоп. Байки.

4. Есхіл. Трагедії.

5. Софокл. Трагедії.

6. Еврипід. Трагедії.

7. Аристофан. Комедії.

8. Геродот. Історія.

9. Аристотель. Поетика.

10. Платон. Діалоги.

11. Менандр. Відлюдник.

12. Лонг. Пастуша повість про Дафніса та Хлою.

Римська література.

13. Плавт. Комедії.

14. Теренцій. Комедії.

15. Лукрецій. Про природу речей.

16. Вергілій. Буколіки. Енеїда.

17. Горацій. Твори.

18. Овідій. Любовні елегії. Метаморфози. Скорботні елегії.

19. Сенека. Моральні листи до Луцилія.

20. Апулей. Метаморфози, або Золотий Осел.

21. Федр. Байки.

 

Питання до заліку

1. Антична література та її значення. Періодизація античної літератури.

2. Основні етапи розвитку давньогрецької літератури.

3. Давньогрецький фольклор. Міфологія.

4. Гомер. Основні положення гомерівського питання.

5. Формування давньогрецького героїчного епосу: "Іліада" Гомера.

6. Творення дидактичного та генеалогічного епосів. Творчість Гесіода.

7. Давньогрецька лірика 7-6 ст. до н.е. Елегійна та ямбічна поезія.

8. Давньогрецький мелос. Сольна та хорова пісня. Особливості віршування.

9. Олександрійська поетична школа. Традиція і новаторство.

10. Давньогрецька драма: походження, основні види, етапи розвитку. Театр у Давній Греції.

11. Грецька трагедія: походження, розвиток, структура. Розуміння трагічного давніми греками. Аристотель про трагедію.

12. Драматургія Есхіла.

13. Драматургія Софокла.

14. Творчість Еврипіда.

15. Грецька комедія: походження, види, структура, етапи розвитку.

16. Творчість Аристофана.

17. Новоаттічна комедія. Менандр.

18. Давньогрецька історіографія класичного періоду.

19. Грецька філософія класичного періоду.

20. Ораторське мистецтво у Давній Греції.

21. Давньогрецька проза часів римського панування. Плутарх. Лукіан. Грецький роман 1-3 ст.

22. Основні етапи розвитку римської літератури. Римська міфологія та історичні легенди.

23. Перші римські поети.

24. Римський театр. Римська комедія: походження, види.

25. Комедії Плавта та Теренція. Особливості методу.

26. Формування жанру сатири. Види сатири в римській літературі. Сатири Луцилія.

27. Римська поезія. Неотерики. Катулл.

28. Філософська поема Лукреція “Про природу речей”.

29. Римське красномовство. Цицерон.

30. Історична проза Юлія Цезаря.

31. Творчість Вергілія.

32. Творчість Горація.

33. Римська любовна елегія. Тібул, Проперцій.

34. Творчість Овідія.

35. Сенека – мораліст: «Моральні листи до Луцилія». Новаторство Сенеки-трагіка.

36. Римська сатира епохи пізньої Імперії. Ювенал.

37. Римський роман. Апулей. “Метаморфози, або Золотий осел”. Петроній. “Сатирикон”.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)