ТОП 10:

Змістовий модуль ІІ. Література Давньої ГреціїІ рівень

1. Назвіть найдавніший жанр літератури Давньої Греції

а) дидактична поема

б) байка

в) ямб

г) героїчна поема

2. Назвіть авторів мелічної мольної лірики:

а) Гесіод

б) Тіртей

в) Сапфо

г) Арістофан

3. До якого періоду розвитку давньогрецької літератури належить формування лірики

а) гомерівський

б) рання класика

в) пізня класика

г) еллінізм

ІІ рівень

1. Дайте визначення

а) ямб

б) гекзаметр

в) сатирівська драма

г) мелос

2. Назвіть авторів давньогрецької трагедії, їх твори, творчий метод, реформи в жанрі трагедії

 

3. Твір Арістофана „Хмари” належить до:

а) декламаційної лірики

б) давньої аттичної комедії

в) трагедії

г) нової аттичної комедії

ІІІ рівень

1. Впізнайте твір та його автора

„Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго

Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши...”

2. Впізнайте, з якого драматичного твору ці дійові особи:

Креонт, Оврідіка, Гемон, Тіресій, страж, Антігона, вісник, Ісмена, слуга Креонта, хор.

3. Напишіть есе, дослідивши постать Ахіла у грецькій міфології та у поемі Гомера.

 

Змістовий модуль ІІІ. Література Риму

 

І рівень

1. Основою римської міфології і культури була культура:

а) крито-мікельська

б) вавилонська

в) етруська

г) давньоєгипетська

2. До римського пантеону богів належали:

а) Зевс

б) Янус

в) Есіда

г) Дажбог

3. Оригінальним римським жанром є:

а) паліата

б) тогата

в) елегія

г) дидактична поема

ІІ рівень

1. Назвіть видатних поетів доби Августа

2. Який твір Овідія приніс йому світову славу:

а) „Фасти”

б) „Метаморфози”

в) „Скорботні елегії”

г) „Ліки проти кохання”

3. Автором історичного епосу в римській літературі був:

а) Горацій

б) Гомер

в) Вергілій

г) Овідій

ІІІ рівень

1. Впізнайте твір та його автора

„В далекій країні тепер я між чужинців живу: Скрізь дикунів – савроматів, ібессів, ігетів племена – Навіть негідні мене їхні самі імена!”

2. Порівняйте змалювання долі Аріадни у поезії Катула („Плач Аріадни”) і у поезії Овідія („Фасти”). Як героїня характеризує образ Тесея. Яким постає Тесей у трагедії Сенеки „Федра”. Напишіть есе.

3. Порівняйте міф про походження світу і людей у поезії Овідія Назона з версією, викладеною Гесіодом у поемі „Труди і дні”. Доведіть, що ІV еклога з Буколік Вергілія є пророцтвом майбутньої долі людства.

 

Змістовий модуль ІІІ. Література Риму

 

І рівень

1. Назвіть міфологічних покровителів риторики.

2. Як красномовство обігрується в грецькій міфології?

3. Назвіть давньогрецького засновника школи красномовства.

4. Як мистецтво риторики представлене у комедії Арістофана „Хмари”?

ІІ рівень

1. Дайте визначення понять:

а) сократівська еристика

б) риторика

в) софістка

г) маєвтика

2. Назвіть чотири умови, потрібні оратору

а) природні здібності

б) вміння грати на лірі

в) знання основ геометрії

г) навчання мистецтву красномовства

д) наслідування зразків, постійні вправи

е) практичний досвід

3. Назвіть види красномовства.

ІІІ рівень

1. Які елементи ораторського мистецтв використовує Цицерон у трактаті „Про державу”?

2. Визначте основні тези трактату Цицерона „Про обов’язки”.

3. Складіть промову на тему античності, користуючись законами риторики, опишіть використані прийоми.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(типові завдання)

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 „АНТИЧНА МІФОЛОГІЯ”

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Визначте хронологічні рамки античної епохи і сутність поняття „антична культура”.

2. Чим міф відрізняється від казки?

3. Назвіть найістотніші риси мистецтва Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

4. Пригадайте, хто з міфологічних героїв:

а) закохався у свій витвір;

б) викочував на гору величезний камінь;

в) спускався в царство мертвих і грав на кіфарі;

г) викрав вогонь у Зевса.

5. Які особливі обов’язки було покладено на кожну з дев’яти муз? Чому їх називали цілительками сердець?

6. У якому столітті з’явилися перші літературні пам’ятки на мові Стародавнього Риму?

ІІ рівень

1. Що означає давньогрецьке слово „муза?”

2. Яку з богинь і чому стародавні греки вшановували найбільше і найсердешніше?

3. Хто вперше склав для стародавніх греків родовід богів, змалював їхні образи і визначив межі влади кожного з них?

4. З якими атрибутами стародавні греки зображували муз у скульптурах і на малюнках?

5. Які твори античного мистецтва і літератури вам відомі?

6. Чим приваблює наших сучасників мистецтво стародавніх греків і римлян? Що вражає в ньому і викликає захоплення?

Ш рівень

1. Що було життєдайним джерелом матеріальних і духовних сил стародавніх греків і римлян? Чому це джерело невичерпне?

2. Назвіть основні категорії міфів. Користуючись додатковою літературою, наведітьь приклади міфів, що належать до кожної з категорій.

3. Прочитайте уривок з вірша „До Мельпомени” римського поета Горація в перекладі М.Зерова:

...Скрізь говоритимуть, що, син простих батьків,

Я перший положив на італійську ліру

Еллади давній спів. Так не таїсь від миру

І лавром, що зростив святий Дельфійський гай,

О Мельпомено, ти чоло моє звінчай.

Поміркуйте, що мав на увазі поет, коли писав два останні рядки.

4. Як ви розумієте вислів Геракліта: „Люди – смертні боги, а боги – безсмертні люди”?

5. Доведіть твердження про те, що стародавні греки відзначалися широкою віротерпимістю і великою пошаною до чужих богів.

6. Що і чому дивувало греків у релігії стародавніх римлян?

ІV рівень

Яку роль відігравав міф у процесі пізнання людиною навколишнього світу і себе в ньому?

Як вплинув міф на античну культуру загалом та на античну літературу зокрема?

Розкрийте зміст вислову „чарівне безумство поезії”, вжитого давньогрецьким поетом Гесіодом в поемі „Теогонія”.

Чим релігійні вірування стародавніх римлян відрізнялися від вірувань стародавніх греків? Як ставилися римські поети до міфологічної тематики та до олімпійських богів?

Підготуйте усну розповідь про те, як до стародавніх римлян потрапили Сивіллині книги.

Наведіть приклади, які свідчать про те, що антична література знайшла відображення у світовій культурі.

 

ІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Продовжте речення: міф – це...

2. Які основні цикли давньогрецьких міфів ви знаєте? У якому вигляді дійшли до нас ці міфи?

3. Для чого потрібно знати основні цикли давньогрецьких міфів?

ІІ рівень

Пригадайте, з якими міфами учні знайомляться у 6 класі; поміркуйте, до якого циклу давньогрецьких міфів їх можна віднести.

Чому четвертий період розвитку давньогрецької літератури називають римським?

У яких трагедіях Софокла та Евріпіда знайшли відображення міфи троянського циклу?

ІІІ рівень

Як вченим вдалося зібрати і класифікувати міфи Стародавньої Греції?

Як пов’язані між собою епос і міф?

Чому античну культуру називають колискою європейської культури?

ІV рівень

Схарактеризуйте основні етапи розвитку літератури Стародавньої Греції.

Чому давньогрецька культура і література в Європі ХУІІ-ХУШ ст. стає еталоном прекрасного, класичного?

На конкретних прикладах доведіть твердження Івана Франка про те, що антична культура і література „й досі не перестали запліднювати нашого духу й творять непохитну основу нашої цивілізації”.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

І ВАРІАНТ

І рівень

1. Який цикл міфів покладено в основу гомерівських поем?

2. Коли було створено поеми „Іліада” та „Одіссея”? Про які історичні та міфічні події в них ідеться?

3. Які дві проблеми стосовно Гомера та його творчості виникли вже за доби еллінізму?

4. Завдяки зусиллям якого вченого Гомер був знову визнаний у Європі ХУІІІ ст. неперевершеним генієм?

ІІ рівень

1. Із яких джерел найчастіше черпали сюжети та образи своїх творів митці античного світу?

2. Як, подібним до кого зображували стародавні греки Гомера? Чому?

3. Коли вперше було ретельно досліджено гомерівські тексти?

4. Що собою являє так звана теорія „Малих пісень”?

ІІІ рівень

1. Чому Гомера вважають легендарним засновником європейської літератури, а його поеми – енциклопедією життя стародавніх греків? Аргументуйте свою відповідь.

2. Спираючись на троянський цикл міфів, розкажіть про причини війни між греками і троянцями.

3. Чому саме наприкінці ХУШ ст. у Західній Європі знову постало „гомерівське питання”?

4. Схарактеризуйте два основні напрями в дослідженні давньогрецького епосу Гомера, які сформувалися наприкінці першої половини ХІХ ст.

ІV рівень

1. Яка міфологізована історія, на думку сучасних дослідників античності, стала основою „Іліади” Гомера”?

2. Чому стародавнім грекам був близьким і зрозумілим образ саме сліпого Гомера, хоча його поеми свідчать, що, принаймні від народження, він не був сліпим?

3. Які наукові факти дозволяють сучасним вченим датувати „Одіссею” Гомера приблизно початком УІІ ст. до н.е.?

4. Григорій Сковорода вважав Гомера першим пророком давніх греків. Як ви гадаєте – чому?

ІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Про який епізод десятого року Троянської війни оповідається в поемі Гомера „Іліада”?

2. Із скількох пісень складається поема „Іліада”?

3. Які головні риси характеру Ахілла?

4. Як Гомер змальовує образ Гектора? Чим схожі і чим різняться Ахілл і Гектор?

5. У чому сутність драматизму поеми „Іліада”?

ІІ рівень

1. У яких випадках вживається вислів „яблуко розбрату”? Розкажіть, як виник цей фразеологізм.

2. Які описи і з якою метою подано в поемі „Іліада” Гомера”?

3. Прочитайте уривок з поеми „Іліада” в українському перекладі Бориса Тена, де йдеться про щит „коротковічного” сина Фетіди Ахілла. Які тропи використано в цьому описі? До якого висновку підводять читача картини, зображені на щиті?

4. Що дає підстави вважати поему Гомера „Іліада” сюжетно досконалою і завершеною?

5. Прочитайте уривки з „Іліади” Гомера в українському перекладі Бориса Тена, звернувши увагу на прикметники. Поміркуйте, чи можна їх вважати словами-неологізмами. Яку роль вони виконують у пропонованих уривках?

Наче потік, що з гірських верховин у рівнину

збігає,

Сповнений вод снігових і Зевсових злив нездоганних...

***

Мовив він так. Не противився Нестор,

їздець староденний...

***

Хльоснув по конях старий, і охоче вони полетіли

До кораблів глибодонних, - було це й самим

їм до серця.

ІІІ рівень

1. Складіть перелік подій, які не належать до основної лінії оповіді „Іліади”, але маються автором на увазі. Поміркуйте, яку роль вони виконують у поемі „Іліада”.

2. Що таке еклога і яка її художня роль у тексті гомерівських поем?

3. Порівняйте українські переклади однієї з пісень поеми „Іліада” Гомера, зроблені у ХІХ ст. С.Руданським та у ХХ ст. – Борисом Теном. Зверніть увагу на використані в наведених уривках тропи. Який із варіантів і чому здається вам більш вдалим?

Про гнів співай, Співо, Пільєнка Ахілла,

Що тьмущ’ї болі наслав на ахеїв,

Що много душ сильних провалив у Невид,

А трупи розкидав на добич собакам

Та птахам усяким. Так Дієві хотілось,

Як тільки незгоду у себе підняли

І цар Антрієнко і дивний Ахілло.

(Пер. С.Руданського)

Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея,

Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв;

Душі славетних героїв навіки послав до Аїду

Темного, їх же самих він хижим лишив

на поталу

Псам і птахам. Так Зевсом воля над ними чинилась

Ще відтоді, як у зваді лихій розійшлись ворогами

Син Атреїв, володар мужів, і Ахілл богосвітлий.

(Пер. Бориса Тена)

4. З якою метою Гомер використовує в „Іліаді” прийом „подвоєння мотивів”?

5. Чому митці різних часів і народів у своїй творчості так часто зверталися до сцени з поеми Гомера „Іліада” – „Пріам в Ахілла”?

ІV рівень

1. Яким розміром написано поему Гомера „Іліада”?

2. Знайдіть в „Іліаді” свідчення того, що автор засуджує війну та її жорстокості. Підготуйте виразне читання відповідних уривків з поеми.

3. Як Гомер ставиться до своїх героїв і як змальовує їхні характери?

4. Розкрийте особливості побудови сюжету „Іліади”. Чим відрізняється він від композиції поеми?

5. Яке ставлення Гомера до ролі богів і долі в житті його героїв? Чим воно пояснюється? Якими зображує поет богів і людей?

 

ІІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Випишіть постійні епітети, що характеризують богів та героїв у поемах Гомера.

2. Складіть простий план розвитку подій у поемі Гомера „Одіссея”. На які дві умовні частини можна поділити поему?

3. Які традиційні фольклорні та епічні мотиви використав Гомер у поемі „Одіссея”?

4. Хто з героїв гомерівських поем став символом очікування, що перемогло час?

5. Як Гомер передає внутрішній стан, почуття своїх героїв? Наведіть конкретні приклади з його поем.

ІІ рівень

Чому в „Одіссеї” Гомера ми тільки у п’ятій пісні зустрічаємося з головним героєм поеми?

Чим відрізняється Одіссей від героїв „Іліади”? Аргументуйте свою відповідь прикладами з поем Гомера.

Які моральні принципи уславлено в поемі Гомера „Одіссея”? Як пояснює жорстокість свого героя?

Як Гомер оцінює головні риси характеру Одіссея? Як пояснює жорстокість свого героя?

З якою метою Гомер зіставляє долі Агамемнона та Одіссея?

ІІІ рівень

1. Відтворіть міфологічну генеалогію Одіссея. Чи відповідає вона статусу справжнього героя?

2. Складіть перелік казкових і побутових епізодів „Одіссеї”. Придумайте назву кожного епізоду.

3. Для чого використано в „Одіссеї” прийом повторення окремих рядків віршів, наприклад: „Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста...”; „Нарівно всім поділили – без пайки ніхто не лишився...”; „Далі відтіль попливли ми із тяжко засмученим серцем...”?

4. Що допомогло Одіссею вистояти у важких випробуваннях і нарешті повернутися до рідної домівки?

5. Чим приваблює вас образ Одіссея? Чому боги вирішили повернути героя на батьківщину?

ІV рівень

1. Чому стільки пригод і прикростей випало на долю Одіссея саме на морі? Чому гнівається на героя бог морів Посейдон?

2. Як зображує Гомер у своїх творах богинь і простих смертних жінок? Чим приваблюють жіночі образи його поем?

3. З якою метою Гомер „переплітає” у поемі „Одіссея” час теперішній і минулий. Які епізоди поеми можна віднести до часу „теперішнього”, а які – до „минулого”?

4. Доведіть на конкретних прикладах, що Одіссею притаманне гостре чуття батьківщини.

5. Підготуйте доповідь на тему „Мотиви, образи і сюжети давньогрецької літератури у світовому образотворчому мистецтві”.

 

ІV ВАРІАНТ

І рівень

1. Коли з’явилися перші переклади творів античної літератури українською мовою?

2. Що таке гекзаметр?

ІІ рівень

1. Хто переклав українською мовою поеми Гомера?

2. Яка відмінність між перекладом і переказом художнього твору?

ІІІ рівень

1. Знайдіть у тексті міфу „Герць Ахілла з Гектором” (викладено М.А.Куном за поемою Гомера „Іліада”) розповідь про те, як Гектор викликав супротивника на двобій. Порівняйте переказ із перекладом Бориса Тена.

2. Чому деякі українські перекладачі вважали, що твори Гомера слід перекладати наближено до народопісенного ладу?

ІV рівень

1. Які твори з античної літератури переклали українською мовою С.Руданський, М.Зеров, І.Стешенко, Борис Тен, А.Содомора?

2. Назвіть справжнє ім’я одного з кращих українських перекладачів поем Гомера, який узяв за псевдонім давньогрецьку назву річки Дніпро.

 

V ВАРІАНТ

І рівень

1. Що означає грецьке слово „лірикос”?

2. Назвіть муз, що опікувалися лірикою. Яка з них і чому вважалася найвищою покровителькою поезії?

3. Які назви строф в античному віршуванні пов’язані з іменами їх творців – відомих поетів?

4. Назвіть найуславленіших представників давньогрецької пісенної лірики.

ІІ рівень

1. Чому стародавнє мистецтво ми називаємо синтетичним?

2. Коли і хто першим став вживати термін „лірика”? Назвіть основні види давньогрецької лірики.

3. Чим приваблює поезія Тіртея? Чому його поезію відносять до декламаційної лірики?

4. Кому з античних ліриків присвятила один з перших своїх віршів і одну з останніх незакінчених драм Леся Українка?

Ш рівень

1. Доведіть або спростуйте думку про те, що поезії Тіртея та Архілоха немовби уособлюють два різні типи світосприйняття, характерні для елегії та ямбу.

2. Яка тема вважається головною в поезіях Сапфо? Як розуміли прекрасне Алкей і Сапфо?

3. Яке враження і чому справляв поетичний талант Сапфо на її сучасників?

4. Кому належать слова: „доля полеглих – найгірша” і „вдячність живі відчувають лиш до живих”, а „хто поліг, тому ні слави, ні подяки вже нема”? Чи згодні ви з думкою поета? Аргументуйте свою точку зору.

ІV рівень

1. Яким залишився в пам’яті наступних поколінь грецький поет Анакреонт? Порівняйте поезії Сапфо та Анакреонта. Поміркуйте, що зближує і що різнить цих поетів у ставленні до інтимних людських почуттів. Аргументуйте свою відповідь конкретними прикладами з творів обох поетів.

2. Хто з українських класиків не лише перекладав поезії Алкея і Сапфо, а й написав ґрунтовне дослідження про творчість цих поетів?

3. До чого подібне кохання в ліриці стародавніх греків? Чому? Випишіть цитати, що підтверджують вашу думку.

4. Проаналізуйте вірш Сапфо „Барвношатна владарко, Афродіто” за таким планом: знайдіть ключові слова, які передають почуття ліричної героїні; визначте тему та ідею вірша, основні образи, художні засоби.

 

VІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Які урочисті свята стародавніх греків поклали початок античній драмі і театральному мистецтву? Розкажіть, що собою являли ці свята.

2. Які з дев’яти муз опікуються театральним мистецтвом? (Калліопа, Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена, Терпсіхора, Ерато, Полігімнія, Уранія).

3. Як перекладається з грецької мови слово „театр”?

4. Які елементи та прийоми давньогрецького театру і сьогодні приваблюють режисерів і драматургів?

ІІ рівень

1. Як і коли виникли перші театральні вистави у Стародавній Греції? Де будували свої театри елліни? Який вигляд мав театр Діоніса в Афінах?

2. Звідки походить і що означає нині слово „корифей”?

3. Кого з давньогрецьких драматургів вважають „батьком трагедії”?

4. Назвіть найвідоміших античних драматургів. У якій давньогрецькій п’єсі згадуються троє кращих із них?

Ш рівень

1. Яку думку щодо виникнення давньогрецької трагедії і комедії висловив Арістотель? Що підтверджує цю думку?

2. Як відбувалися театральні вистави за часів давньогрецького драматурга Софокла? Навіщо актори надягали глиняні маски і збільшували свій зріст котурнами?

3. Кого з драматургів античності вперше стали найбільше цікавити родинні проблеми?

4. Які драматичні жанри беруть початок і досягають високого розвитку в театральному мистецтві стародавніх греків?

ІV рівень

1. Яким подіям у Стародавній Греції присвячувались Великі Діонісії і у яку пору року вони відбувались?

2. Порівняйте, античні театральні споруди з сучасними. Чим вони різняться і що в них спільного?

3. Поміркуйте, чому стародавні греки називали свій театр школою для дорослих.

4. Користуючись додатковою літературою, підготуйте повідомлення на тему „Образ титана Прометея у творчості сучасних європейських митців”.

 

VІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Хто, за легендою, першим вигадав маски для давньогрецького театру?

2. Назвіть основні трагедії Есхіла, що дійшли до наших часів.

3. Як ставився Есхіл до свого героя – тираноборця Прометея?

4. Що таке сатирівська драма?

ІІ рівень

1. Як „володар думок „Еллади” Есхіл розумів обов’язки громадянина Афінської держави?

2. У чому своєрідність драматургії Есхіла? Які сценічні нововведення приписують драматургу? Як сам „батько трагедії” ставився до своєї творчості?

3. У чому стародавні греки вбачали сутність трагедії? Доведіть свої міркування прикладами з трагедії Есхіла.

4. Про які „неписані закони” йдеться у трагедії Софокла „Антігона”? Як сам автор ставиться до цих законів?

Ш рівень

1. Чи актуальні для нашого часу проблеми, які висував Софокл у своїх трагедіях?

2. На яких причинах занепаду старої моралі наголошує Софокл в трагедії „Антігона”? Поміркуйте, чому драматург вважає, що ці причини загрожують демократичним принципам самоврядування Афінської держави.

3. Пригадайте, колізію якого епізоду „Іліади” Гомера покладено в основу сюжету „Антігони” Софокла. Чому драматург звертається саме до цієї колізії?

4. Порівняйте з погляду жанрової специфіки трагедії Есхіла „Прометей закутий” і Софокла „Антігона”. Поміркуйте, що нового вніс у трагедію Софокл у порівнянні з творчістю „батька трагедії” Есхіла.

ІV рівень

1. Доведіть думку вчених про те, що герої Софокла подібні до героїв скульптора Фідія.

2. Визначте сутність трагедійного конфлікту в п’єсах Софокла. Підтвердьте свої висновки прикладами з тексту трагедій Софокла.

3. Порівняйте „Антігону” Софокла з однойменною п’єсою Бертольда Брехта. З якою метою німецький драматург-новатор використав давньогрецьку модель?

4. Підготуйте доповідь на тему „Образ Антігони у творчості митців нових часів”.

 

VІІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Коли і як у давній Елладі виникла художня проза?

2. Яке значення для розвитку світового мистецтва мала „Поетика Арістотеля?

ІІ рівень

1. Як називали стародавні греки авторів-прозаїків? Хто були герої історичних переказів?

2. Розкрийте основні положення естетичних принципів Арістотеля.

Ш рівень

1. Чому твори славетного філософа Арістотеля вважають невід’ємною частиною художньої прози Стародавньої Греції?

2. Складіть простий план УІ розділу „Поетики” Арістотеля. Користуючись ним, підготуйте стислий переказ цього розділу.

ІV рівень

1. Чим, на думку Арістотеля, творчість поета відрізняється від творчості історика? Аргументуйте свою відповідь цитатами з ІХ розділу „Поетики” Арістотеля.

2. Чим приваблюють читачів різних епох і народів „Порівняльні життєписи” Плутарха? Поміркуйте, чому цей твір увійшов до скарбниці світової літератури.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.65.78