ТОП 10:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Яким століттям датуються перші твори римської літератури?

2. Назвіть характерні риси римської літератури.

3. Завдяки творчості яких митців „золотий вік” римської літератури набув своєї гучної назви?

4. Складіть цитатний план за текстом розділу посібника „Золота доба” римської літератури”. Спираючись на план, перекажіть його зміст.

ІІ рівень

1. Назвіть основні етапи розвитку римської літератури. Схарактеризуйте їх.

2. Доведіть або спростуйте думку про те, що Рим захопив Грецію, а грецька філософія і мистецтво захопили Рим.

3. Чому кінець І ст. до н.е. – початок І ст. н.е. називають „золотою добою” римської літератури?

4. Який рік вважається останнім роком існування Західної Римської імперії?

Ш рівень

1. Дайте стислу характеристику архаїчного періоду розвитку римської літератури.

2. Спираючись на конкретні приклади, доведіть, що культура і література Риму розвивалися під сильним грецьким впливом.

3. Назвіть давньогрецьких богів, які відповідали римським богам: Юпітеру, Нептуну, Вулкану, Марсу, Юноні, Венері, Діані, Мінерві.

4. Чому театр у Римі поступився місцем цирку?

ІV рівень

1. Дайте стислу характеристику першого і другого періодів розвитку римської літератури.

2. У чому докорінна відмінність між давньогрецькою та римською літературами?

3. Хто такий „меценат”? Чого це слово так часто зустрічається у творах митців всього світу?

4. Чи можна всіх письменників античної доби вважати класиками світової літератури?

 

ІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. Які твори Вергілія принесли поетові світову славу?

2. Яку роль у житті героїв Вергілія відіграють боги і доля? Аргументуйте свою відповідь.

3. Чим приваблюють вас образи Енея і Дідони?

4. Кому з українських класиків належать слова:

А поки те, та се, та оне,

Ходімо просто навпростець

До Ескулапа на ралець.

Чи не обдурить він Харона

Та парку-пряху?..

ІІ рівень

1. Чому Вергілія вважають ідеологом „золотої доби” Августа?

2. Як виник задум „Енеїди”? Які мотиви в поемі Вергілія перегукуються з мотивами гомерівських поем?

3. Про які історичні та міфічні події йдеться в поемі Вергілія „Енеїда”?

4. Чи можна вважати Енея головним героєм поеми?

Ш рівень

1. У якому творі Вергілій сформулював своє уявлення про щастя? Як поет розумів щастя і справедливість? Чи збігаються ваші уявлення про щастя і справедливість з уявленнями давньоримського поета?

2. Складіть простий план другої частини поеми Вергілія „Енеїда”. Назвіть ті події, які поет не встиг описати у своєму творі. Поміркуйте, чому „Енеїду” Вергідія відносять до так званого „штучного епосу”.

3. Що означає термін „травестія”? Що вам відомо про травестійні традиції в Україні? Наведіть конкретні приклади.

4. Який вплив справила „Енеїда” Вергілія на розвиток епічної традиції в європейській літературі?

ІV рівень

1. Чому в епоху Середньовіччя особливої популярності набула четверта еклога „Буколік” Вергілія?

2. Які сцени „Енеїди” можна вважати кульмінаційними? Яка їхня роль у розкритті ідейного задуму поеми?

3. Художній дійсності „Енеїди” Вергілія притаманні монументалізм і деталізація. Доведіть це твердження, спираючись на текст поеми.

4. Із скількох пісень складається Вергілієва „Енеїда”? А „перелицьована” „Енеїда” Івана Котляревського?

 

ІІІ ВАРІАНТ

І рівень

1. У чому Горацій-лірик убачав власну заслугу перед нащадками? Яку традицію у світовій поезії він започаткував?

2. Поміркуйте, чому свої сатири Горацій називав розмовами.

3. Назвіть українських поетів – перекладачів творчості Горація.

ІІ рівень

1. У чому сенс так званої „нової моралі”, яка утверджувалася за часів правління імператора Октавіана Августа?

2. Підготуйте виразне читання оди Горація „До Мельпомени” в перекладі А.Содомори.

3. Який твір Горація і чому правив за канон для „Поетики” теоретика французького класицизму Н.Буало?

Ш рівень

1. Горацій писав: „За привидом свободи водив нас відчайдушний Брут”. Як ви розумієте ці слова?

2. Самостійно проаналізуйте вірш Горація „До Вергілія” у перекладі Мирона Борецького. Визначте тему вірша. Пригадайте, яку роль у житті і творчості Горація відігравав Вергілій.

3. Підготуйте повідомлення на тему „Мотиви Горацієвої поезії в ліриці Максима Рильського.”

ІV рівень

1. Який зміст вкладав Горацій у поняття „золотої середини” в житті і творчості? Які суперечності краяли серце поета?

2. Порівняйте оди Горація „Лебідь”, „До Мельпомени” (в перекладах М.Зерова і А.Содомори) з віршами О.Пушкіна та М.Рильського „Пам’ятник”. Поміркуйте, як розв’язується тема заслуг поета перед нащадками в поезіях Горація, Пушкіна, Рильського.

3. Наведіть приклади популярності поезій Горація в Україні.

 

ІV ВАРІАНТ

І рівень

1. Схарактеризуйте епоху, в яку жив і творив римський поет Публій Овідій Назон.

2. Коли і де виник жанр елегії? Яка з елегій Овідія вам подобається найбільше? Чому?

3. Як творець „Метаморфоз” змальовує в поемі Всесвітній потоп? Які художні засоби використовує?

ІІ рівень

1. Яким ви уявляєте образ Овідія? Чому життя поета склалося так трагічно? Чим цікава для нас його творчість і доля?

2. Що нового вніс у жанр елегії Овідій?

3. Де, за наказом імператора Августа, відбував заслання Овідій?

Ш рівень

1. Чому поема Овідія „Наука кохання” була сприйнята імператором Августом як виступ поета проти його морального законодавства?

2. Хто з українських поетів у своїх поезіях змалював дикі степи Скіфії – останній притулок Овідія?

3. Які мотиви, образи та сюжети Овідієвих „Метаморфоз” вам сподобались найбільше? Чому? Розкажіть про них.

ІV рівень

1. Скільки сюжетів описав Овідій у своїх „Метаморфозах”? Яка основна думка об’єднує міфи, включені поетом у поему?

2. Які якості в людині Овідій цінував найбільше? Який настрій пронизує оповідь поета про Філемона і Бавкіду? Що сподобалось вам у легенді про старе подружжя?

3. Чому Т.Шевченко, перебуваючи на засланні, у листах до друзів неодноразово згадує Овідія (наприклад, лист від 20 травня 1856 р.)? Яким уявляв собі Овідія український поет?

 


Основи аналізу художнього твору

До найскладніших проблем літературного навчання цілком справедливо слід віднести основи аналізу художнього твору. Для отримання необхідних знань і умінь слід досконало знати тексти як самих творів, так і мати знання з теорії літератури, цілого ряду суміжних дисциплін: мовознавства, естетики, риторики, логіки, психології, соціології, історії, тощо, а також володіти практичними навичками наукового підходу для правильного трактування художніх явищ. Щоб навчитися самостійно здійснювати аналіз твору, потрібно усвідомити особливості та специфіку художньої літератури. Адже вона є вищим, найпопулярнішим видом мистецтва, що засобами мови, за допомогою образів правдиво змальовує колоритні картини життя в різноманітних його виявах. Крім того, література має лише їй притаманні ознаки і особливості, оскільки в ній зосереджена "скорочена формула всесвіту", наявність в стислій фразі багатозначної думки, життєвого досвіду та асоціативного наповнення. Таким чином, аналіз (з грецьк. розклад, розбір) - метод дослідження, науковий підхід, що полягає в логічному, умовному розчленуванні художнього твору на більші чи менші складові елементи, які розглядаються окремо у структурі цілого. Після докладного вивчення кожного складового елементу за допомогою синтезу можна повніше оцінити художню структуру твору.

Існують такі шляхи аналізу літературного твору: пообразний розгляд обмежується лише образами, проблемний (вивчається тематика, порушувана автором), цілісний (художнє полотно розглядається в єдності змісту і форми). Аналіз може бути всебічний (розглядається поглиблено увесь твір), локальний (звертається увага на окремі складові частини форми чи змісту) і загальний (акцент спрямований на остаточне, підсумкове враження про об’єкт вивчення).

Слід зауважити, що аналіз ґрунтується на умовному, абстрактному розчленуванні художнього твору і ніякою мірою не призводить до його руйнації.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.163.39.19