Тема. Роди й жанри літератури. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Роди й жанри літератури.План.

 1. Поняття літературного роду. З історії вивчення родів літератури (Платон, Арістотель, Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Г.В.Ф. Гегель та ін.). Теорія походження родів (О. Веселовський).
 2. Зміст і форма у епічних творах. Специфіка епосу.
 3. Особливості драми як літературного роду.
 4. Лірика, її специфіка як літературного роду. Ліричний герой.
 5. Вид і жанр як форми розвитку літератури. З історії вивчення літературних жанрів (Н. Буало, Г.Е. Лессінг, Д. Дідро та інші). Канонічні та неканонічні жанри.
 6. Питання жанрової дефініції. Історичний розвиток жанрової системи.
 7. Характеристика епічних жанрів:

а) великі та середній жанри (епопея, роман-епопея, роман, повість);

б) малі жанри епосу (новела та оповідання, есе, нарис, памфлет, казка, легенда та

інші).

 1. Драматичні жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, мелодрама, фарс, драма). Типи комедій.
 2. Ліричні жанри (ода, сатира, мадригал, гімн, епітафія, епіграма та інші).
 3. Ліро-епічні жанри (поема, балада, байка). Ліричні відступи.

Література.

Основна:

1. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Автор-укладач Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.

2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001. – 487 с.

3. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

4. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова. – М.: Высшая школа, 1983. – 327 с.

5. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.

6. Чернец Л.В., Хализев В.Е. Введение в литературоведение. – М.: Высшая школа, 2000. – 680 с.

7. Введение в литературоведение: Учебник / Под ред. Л.М. Крупчанова. – М.: „Оникс”, 2005. – 416 с.

8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Николюкина. – М.: НПК „Интелвак”, 2001. – 1274 с.

9. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А. Волкова, О. Бойченка та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

10. Чернец Л. В. Литературные жанры (Проблемы типологии и поэтики). – М.: МГУ, 1982. – 192 c.

11. Фесенко Э. Я. Теория литературы. – М.: УРСС, 2004. – 334 с.

WEB – підручники.

 1. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.
 2. Іванишин В., Іванишин П. Пізнання літературного твору. Методичний посібник для студентів і вчителів. – Дрогобич: Відродження, 2003. – 80 с.
 3. Милюгина Е.Г. Основы литературоведения. WEB – учебник для студентов педагогических факультетов университетов. – Тверь, 2001 // www. region. tver. ru.
 4. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов филологических факультетов / Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с.
 5. Пронин В.А. Теория литературных жанров. – М.: Логос, 2003. – 229 с.

6. Литературное произведение: основные понятия и термины / Под ред. JI.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 2000. – 680 с.

Додаткова:

 1. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2000. – 191 с.
 2. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 334 с.
 3. Давидова Т. Жанры и антижанры // Литературная учеба. – 2002. – № 3. – С. 48-151.
 4. Эсалнек А.Я. Роман // Русская словесность. – 1999. – № 5. – С. 72-79.
 5. Ортега-і-Гассет Х. Думки про роман // Слово і час. – 1994. – № 415. – С. 46-106.
 6. Литературная баллада // Зарубежная литература. – 2005. – № 39. – С.11-23.
 7. Поетика балади // Слово і час. – 1998. – № 12. – С.45-48.
 8. Давидова Т., Пронин В. Новелла, рассказ, очерк // Литературная учеба. – 2002. – № 6. – С. 159-161.
 9. Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века // Известия РАН. Сер. Литература и язык. – 2001. – Т. 60. – № 6. – С. 3-14.

А також будь-які літературознавчі словники та енциклопедії.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Готуючись до відповіді на питання № 1, необхідно:

- дати чітке визначення літературного роду та висвітлити питання історії розвитку вчення про роди літератури (погляди Платона, Арістотеля, Ф. Шлегеля, Г.В.Ф. Гегеля, В.Г. Бєлінського, О. Веселовського та ін.).

2. Готуючись до відповіді на питання № 2, необхідно:

- визначити етимологію терміну „епос”,виділити основні специфічні риси епосу як літературного роду за наступними показниками: предмет зображення, об’єктивність / суб’єктивність, наявність / відсутність сюжету, особливості художнього часу та простору, основні зображальні засоби (пейзаж, побут, портретні характеристики, діалоги та монологи тощо), прозова / віршована форма, оповідна форма, обсяг, призначення;

- диференціювати „оповідача” та „розповідача”, охарактеризувати типи розповідачів, дати аргументовану відповідь на питання „Чи можна ототожнювати оповідача і автора, розповідача і автора?”

3. Готуючись до відповіді на питання № 3, необхідно:

- визначити етимологію терміну „драма”,виділити основні специфічні риси драми як літературного роду за наступними показниками: предмет зображення, об’єктивність / суб’єктивність, наявність / відсутність сюжету, особливості художнього часу та простору, основні зображальні засоби (ремарки, діалоги та монологи тощо), прозова / віршована форма, поняття „дійова особа”, обсяг, призначення.

4. Готуючись до відповіді на питання № 4, необхідно:

- визначити етимологію терміну „лірика”,виділити основні специфічні риси лірики як літературного роду за наступними показниками: предмет зображення, об’єктивність / суб’єктивність, наявність / відсутність сюжету, особливості художнього часу та простору, основні зображальні засоби, прозова / віршована форма, поняття „ліричний герой”, обсяг, призначення;

- особливу увагу приділити характеристиці ліричного героя.

5. Готуючись до відповіді на питання № 5, необхідно:

- дати визначення понять „жанр”, „вид”, висвітлити різні підходи до вирішення питання співвіднесеності виду і жанру, виду і роду, розглянути питання історії розвитку вчення про жанри літератури (погляди Арістотеля, Н. Буало, Г.Е. Лессінга, Д. Дідро, Г.В. Гегеля, В.Г. Бєлінського, С. Франка та ін.);

- дати чітке визначення понять „жанрова матриця”, „жанрова домінанта”, „жанрова модальність”, „жанровий канон”.

6. Готуючись до відповіді на питання № 6, необхідно:

- знайти відповідь на питання „Чому часто дуже складно визначити жанр літературного твору?”

- довести, що жанри „народжуються” та „помирають”, зазнають суттєвих змін у процесі розвитку літературного процесу, визначити за яким принципом жанри поділяються на канонічні та неканонічні, універсальні та історично-локальні.

7. Готуючись до відповіді на питання № 7-10, необхідно:

- охарактеризувати усі виділені епічні, ліричні, драматичні, ліро-епічні жанри за наступною

 

 

схемою:

· етимологія (походження) терміну, дослівний переклад;

· визначення жанру (бажано навести 2-3 визначення, скориставшись різними джерелами) та специфічні риси;

· приблизний час виникнення, історія розвитку (які жанрові зміни відбувалися);

· типологія (типи романів, комедій, драми, поеми тощо);

· 2-3 приклади (бажано з західноєвропейської літератури).

- порівняти епопею та роман-епопею, роман-епопею та роман, роман та новелу, новелу та оповідання, легенду та казку, притчу та байку, есе, памфлет, нарис та фейлетон, трагедію та драму;

- дати чітке визначення поняття „ліричний відступ”.

 

***ОСОБЛИВУ УВАГУ СЛІД ПРИДІЛИТИ СПЕЦИФІЧНИМ ЖАНРАМ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЗВЕРНУТИСЯ ДО ПУНКТУ „ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ”): фарс, фабліо, соті, лицарський роман тощо.

8. Виконати у письмовій формі завдання для самостійної роботи (дивись пункт „Завдання для індивідуальної та самостійної роботи”).

Семінарське заняття № 2 (2 години).

Тема. Персонаж, засоби розкриття його характеру.

План.

1. Персонаж: питання термінології, шляхи створення.

2 Типи персонажів.

3. Засоби розкриття характеру персонажа:

а) ім’я персонажа та його портрет;

б) побут (речі, житло, їжа та ін.), форми поведінки та мова;

в) поняття психологізму, його форми, прийоми висвітлення внутрішнього світу персонажа.

 

Література.

Основна:

 1. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Автор-укладач Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.
 2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001. – 487 с.
 3. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 4. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова. – М.: Высшая школа, 1983.– 327 с.
 5. Хализев В.Е. Теория литературы.– М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.
 6. Чернец Л.В., Хализев В.Е. Введение в литературоведение. – М.: Высшая школа, 2000. – 680 с.
 7. Введение в литературоведение: Учебник / Под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – М.: „Оникс”, 2005. – 416 с.
 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Николюкина. – М.: НПК „Интелвак”, 2001. – 1274 с.
 9. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А. Волкова, О. Бойченка та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

9. Фесенко Э. Я. Теория литературы. – М.: УРСС, 2004. – 334 с.

WEB – підручники.

 1. Хализев В.Е. Теория литературы.– М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.
 2. Іванишин В., Іванишин П. Пізнання літературного твору. Методичний посібник для студентів і вчителів. – Дрогобич: Відродження, 2003. – 80 с.
 3. Милюгина Е.Г. Основы литературоведения. WEB – учебник для студентов педагогических факультетов университетов. – Тверь, 2001 // www. region. tver. ru.
 4. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов филологических факультетов / Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с.

5. Литературное произведение: основные понятия и термины / Под ред. JI.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 2000. – 680 с.

Додаткова:

1. Мацапура В. Литературний психологізм // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2001. – № 1. – С.41-43.

2. Мирошникова Н. Сон литературного героя // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2001. – № 6. – С. 32-35.

3. Мирошникова Н. Портрет литературного героя // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2001. – № 3. – С. 13-15.

4. Кирилюк З. Характер – основа образу літературного героя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 7. – С. 52-55.

5. Синенко В. Имя и судьба // Филологические науки. – 1995. – №3. – С. 14-22.

6. Шацький І. Художні засоби зображення характеру в ліричному творі // Українська мова та література. – 2003. – № 34. – С. 20-22.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 767; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.014 с.)