З історії давньої української літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З історії давньої української літературиЗ історії давньої української літератури

Заочна форма навчання

 

Розділи програми Семестр Лекції Прак-тичні Самос-тійні Контроль
1. Давня українська література. Вступні зауваження І    
2. Дохристиянська праукраїнська література    
3. Література княжої доби (Київської Русі Х-ХІІІ ст.)          
1. Перекладна література    
2. Оригінальна література    
3. „Слово о полку Ігоревім”   -  
4. Література ХІV - першої половини ХVІ ст.   - - -  
5. Літе - ра ІІ пол. ХVІ-ХVІІ ст          
1.Полемічна література      
2.Творчість І.Вишенського      
3.Зародження драматичної літератури        
4.Історична проза   - - -  
5.Проза релігійного характеру   - - -  
6. Віршована література   -    
6. Література ХVІІІ ст.          
1. Козацькі літописи      
2. Драматургія. Творчість Ф.Прокоповича   -    
4. Сатирична поезія        
5. Творчість Г.Сковороди   -  
  ВСЬОГО К/р./Е.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Лекційні заняття

 

 

№ п/п Розділ курсу і теми лекцій Основні питання лекцій Кількість годин
  Давня українська література.Вступні зауваження 1. Предмет. Завдання курсу давньої української літератури. 2. Загальні положення. 3. Періодизація ДУЛ. 4. Література до курсу.    
Дохристиянська праукраїнська література 1. Писемність праукраїнського народу. 2. „Велесова книга” – перший язичницький літопис про історію наших предків: а) з історії „Велесової книги”; б) історія праукраїнського народу; в) релігійні вірування та міфи праукраїнців; г) „Велесова книга” – заклик до захисту предковічної віри. 3. „Послання оріян хозарам” – писемна пам’ятка праукраїнсь-кої культури.  
Література княжої доби (Київської Русі Х-ХІІІ ст.) І. Перекладна література 1. Історичний розвиток. Культура. 2. Поняття про перекладну літературу. 3. Релігійна література. а) Біблійні книги. б) Апокрифи. в) Агіографії. 4. Природничо-наукова література. а) Шестодневи. б) Фізіологи. в) Топографи (топографії). г) хронографи (хроніки). 5. Світські повісті та романи.      
    ІІ. Оригінальна література. 1. Поняття про оригінальну літературу та причини її зародження. 2. Літописи часів Київської русі. Концепції їх формування: а) Початковий літопис; б) Повісті минулих літ; в) Київський літопис. 3. „Повчання” В.Мономаха. 4. Києво-Печерський патерик. 5.Житійна література.        
Українська література ІІ половини ХVI-XVII ст. І. Полемічна література. 1.Історико-культурний розвиток. 2.Передумови виникнення полемічної літератури на Україні. Періодизація. Розвиток до Брестської унії. 3.Розвиток після Брестської унії 1596 року. 4.Творчість Г.Смотрицького. 5.Творчість С.Зизанія. 6.Творчість Х.Філалета. 7.Творчість К.Острозького. 8.Творчість М.Смотрицького. ІІ. Життя і творчість І.Вишенського. 1.Біографічні відомості про І.Вишенського. 2.Світогляд І.Вишенського. 3.Загальний огляд творчості. “Послання до єпископів”.            
  Література XVIIІ ст. І. Літописи ХVІІІ ст. 1. Історико-культурний розвиток. 2. Літопис Самійла Величка. 3. Літопис Григорія Грабянки. 4. Літопис Самовидця. 5. „Історія русів”.    
  ІІ. Творчість Г.С.Сковороди. 1. Загальний огляд життєвого і творчого шляху. 2. Філософсько-педагогічні погляди та твори. 3. Збірка „Сад божественних пісень”. 4. Особливості байок Г.С.Сковороди. Збірка „Байки Харківські”. 5. Значення творчості Г.С.Сковороди. 6. Значення курсу ДУЛ.    

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

№ п/п Тематика Кіл-ь годин Навчальні посібники та ТЗН по матеріалу
1. Вступ.     1.Дослідження давньої української літератури 2.Проблеми вивчення ДУЛ. 3.Жанрова система укр. літ (Київської Русі)   Полєк В.Т. Історія укр. літератури Х-ХVІІ ст. – К.: Вища шк., 1994. – С.8-20. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. С. 5-8. Мишанич О. Проблеми вивч. ДУЛ та класичної укр. літ....// СіЧ, 2002. - № 2. Білоус П. Жанрова система укр. літ. (Київської Русі) // СіЧ, 2002. № 2.
2. Дохристиянська праукраїнська література. 1.Відгомони первісних уявлень про всесвіт і людину. 2.Поганські боги (уривки із „Синопсиса”).3.Писемність праукраїнського народу. 4.Релігійні вірування та міфи праукраїнців за „Велесовою книгою”. 5. „Послання оріян хозарам” – писемна пам’ятка праукраїнсь-кої культури. 6.Літопис Аскольда.   Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта, 1993, 1996. – с.167-185. 1. Влес книга (Білодід Олесь, Віктор Киркевич. З історії “Влесової книги”)// Дніпро. – 1990. - № 4. – С. 83 – 106. Степанишин Б. Давня українська література в школі (Послання оріян хозарам. Найдавніша писемність з берегів Дніпра). – К.: Либідь, 2000. - С.96-99; С. 103-104. 2. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.: О.Любар; За ред. В.Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – С.17 – 26. Лозко Г. Велесова книга як пам’ятка праукраїнської культури // Дивослово. - № 12 – 1999. – С. 55 – 62. Брайчевський М. Літопис Аскольда // Київ,1988.- № 2.
3. Література княжої доби (Київської Русі Х-ХІІІ ст.) І. Перекладна література 1. Мовна ситуація в Київській Русі.   2. Світські повісті та романи.     3. Степанишин Б. Давня українська література в школі (Мовна ситуація в Київській Русі).–К.:Либідь,2000.-С.99- 103. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. С. 31-36. Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта,1993.–С.161-164.
Оригінальна література. “Слово о полку Ігоревім”. 1. Історичні передумови написання. 2. Проблеми вивчення. 3. Нові концепції “Слова…”. 4. Особливості композиційної побудови. 5. 3. „Слово...” – заклик до єднання руських земель. 6. Образи „Слова...”. 7. Значення “Слова о полку Ігоревім”. Дослідження і вивчення “Слова о полку Ігоревім”. 8. “Слово…” і художня література. 9. Історико-культурне значення твору.       Полєк В.Т. Історія укр. літератури Х-ХVІІ ст. – К.: Вища шк., 1994. – с.44-50. Соя Б.Велична пам’ятка слов’янської культури („Слово...”). Підсумковий урок // Дивослово, 2004. - № 7. – С. 15-19. Мацько В. Велична пам'ятка українського духу, або Огієнко про "Слово..." // Дивослово, 1995, №7, с.55-60. „Слово...” та його поетичні переклади.–К.:Наук.думка, 1967. Історія укр. культури – К.: Либідь, 1994. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть. У двох книгах. Кн.ІІ. / За ред В.Яременка. – К:. Аконіт, 2002. – С. 356- 425.
1. Іларіон Київський „Слово про закон і благодать” 2. Києво-Печерський патерик 3. Слово про погибель Землі Руської     Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта,1993.–С.195-214. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть. У двох книгах. Кн.І. / За ред В.Яременка. – К:. Аконіт, 2002. – С. 269-312. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть. У двох книгах. Кн.ІІ. / За ред В.Яременка. – К:. Аконіт, 2002. – С. 354- 355. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. - С. 50-64. Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта, 1993 – С. 278.
4.Галицько-Волинський літопис Полєк В.Т. Історія укр. літератури Х-ХVІІ ст. – К.: Вища шк., 1994. – с.35-37. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть. У двох книгах. Кн.ІІ. / За ред В.Яременка. – К:. Аконіт, 2002. – С. 557- 586.
     
4.   8. Українська література ІІ пол. ХVІ-ХVІІ ст. 1. Основні положення книги Герасима Смотрицького "Ключ царства небесного", його думки про новий (григоріанський) календар. 2. "Казання..." Стефана Зизанія і його інтерпритація положень про антихриста. 3. Христоф Філалет та його "Апокрисис". 4. Основні тези "Отписів" Клірика Острозького. 5. Основні положення "Треносу" М.Смотрицького. 6. Творчість Іпатія Потія – представника уніатського табору.   Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Полєк В.Т. Історія укр. літератури Х-ХVІІ ст. – К.: Вища шк., 1994. – С.72-88; С. 96-101. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. –С.129-154. 1. Українська література XIV—XVI ст. / Автор вступ, статті і редактор В. Л. Микитась.- К.: Наук. думка, 1987.- 597 с. 2. Пам’ятки оратських шкіл на Україні: Кінець XVI—поча­ток XVII ст.: Тексти і дослідження. - К.: Наук. думка, 1988. - 566 с. 3. Українська література XVII ст: Хрестоматія /Вступ, стаття, упоряд. і прим. В. І. Крекотня.-К.: Наук. думка, 1987. - 608 с. 4. Українська література ХІV-ХVІ ст. (Хрестоматія)- К.: Наук. думка, 1988.- 600 с. 5. Яременко П.К. М.Смотрицький. - К., 1986. Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта,1993.– С.298-307.
Творчість І.Вишенського 1.Сучасні погляди на полемічну спадщину І.Вишенського 2. Викриття диявола-світодержця 3. Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься польська 4. Пересторога” невідомого автора.   Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Полєк В.Т. Історія укр. літератури Х-ХVІІ ст. – К.: Вища шк., 1994. – С.90-96. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. –С.159-173. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.: О.Любар; За ред. В.Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – С. 76 – 78, 78 – 80. Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта,1993.– С.281-298
Зародження драматичної літератури 1.Початок драматургії. Діалоги та інтермедії ХУІІ ст..   Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. – С.187-192.
Віршована література 1. Касіян Сакович „Вірші на жалосний погреб лицаря Петра Конашевича Сагайдачного”. 2. Художній світ і поетика віршів Климентія Зінов'єва. Тематика, образи, жанрова природа у поезіях із книги "Вірші. Приповісні посполиті." 3. Особливості українського бароко 4.Творчість Івана Величковського 5.Творчість Лазаря Барановича ("Веселка в небі - втішитись треба!", "Про сонце", "В полі робота, до неї охота", "Про час для всього доброго, злого", "Про мир").     Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Антологія української поезії. У 6 т. - К., 1984. - Т.1 Колосова В.П. Климентій Зиновіїв. Життя і творчість. - К., 1964. Колосова В.П., Крикошель В.І. До питання про життя і творчість І.Величковського. // - Величковський І.Твори-К., 1972. Сидоренко Т. Образ Богородиці в християнській ліриці І.Величковського // Дивослово, 2003. - № 7. Сулима М.М. ДУЛ. Хрестоматія - К., 1993,1996. – С. 327-329, С. 338- 381. Українська література ХVІІ ст. (Хрестоматія)- К.: Наук. думка, 1987.- 608 с. Українська поезія кінця ХУІ - поч. ХУІІ ст. - К., 1978. Українська поезія ХУІІ ст. - К., 1988. Українська поезія. Середина ХУІІ ст. - К., 1992. Український кант ХУІІ - ХУІІІ ст. - К., 1990.
6. Література ХУІІІ ст. Робота над текстами козацьких літописів за такими питаннями: 1.Літопис Самовидця: а) історичні події часів визвольної війни у творі; б) авторська оцінка постаті Б.Хмельницького порівняно з іншими історичними діячами; в) показ суперечностей між козацькими верхами і низами. 2. Літопис Григорія Грабянки: а) питання авторства, часу написання; б) композиційна структура твору. Ідейно-тематичне спрямування; в) авторська оцінка історичних осіб. 3. Літопис Самійла Величка: а) Ідейно-тематичний зміст твору; б) образи твору. 4. "Історія Русів" як спроба огляду історії українського народу від найдавніших часів. Проблеми часу написання і авторства твору.     Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Величко С. Літопис / Переклад В. Шевчука // Київ. – 1986. - № 10, №11. – С.112 – 136, С.133 – 150. Величко С.В. Літопис. Т.1-2 /Ком. Шевчука в./ - К., 1991. Історія Русів / Пер. І.Драча. – К.: Рад. письменник,1991. – 318 с. Крекотень В.І. Сказання про війни козацькі та його автор (Текст літопису Самійла Величка) // Київ. – 1986. - № 10. – С. 110 – 111. Літопис Григорія Грабянки. – К.: Знання України, 1992. – 192 с. Літопис Руський /Переклад Л.Махновця/ - К., 1990. Літопис Самовидця /Упорядн. Я.Дзира/ - К., 1971. Соболь В. „Ця книжка для того, щоб ми стрепенулись” (Ознайомлення дев’ятикласників з „Історією Русів”) // Дивослово, 2002. - № 6. – С. 31- 42. Соболь В. Літопис Самійла Величка. – Донецьк, 1997. Тексти із хрестоматії давньої української літератури за ред. М.М.Сулими. - К., 1993, 1996. – С.528-579.
  Драматургія. Інтермедії ХУІІІ ст. Вертепна драма. Містерії. Мораклі. Мораліте. Творчість мандрівних дяків. Семен Дівович „Розмова Великоросії з Малоросією”. Творчість Ф.Прокоповича. Драма „Володимир”.     Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. – С. 318-343. Сулима М.М. Давня укр. література. Хрестоматія. – К.: Освіта,1993.–С.467-527;С.381-399
  Сатирична поезія. 1.Сатирично-гумористичні оповідання фольклорного походження: а) "Отець Негребецький"; б) "Вірш про Марка Пекельного"; в) "Вірш про бідного селянина Кирика та ненажерливого попа". 2.Сатиричні твори соціально-політичного характеру: а).Проблематика і художня форма сатиричного вірша "1764 року 23 дня". б).Тема і персонажі у сатирі "Плач київських монахів". в).Образ Данилея Кукси у вірші "Доказательства Хама даніеля Кукст потомственні". 3.Творчість Івана Некрашевича.     Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Грицай М. С. та інші. Давня українська література.- К.; Вища шк., 1989.- С. 344-362. Аполлонова лютня. Київські поети ХVII-XVIII ст. - К., 1982. Возняк М.С. Історія української літератури. У 2-ох книгах. - Львів, 1992. Карпіловська Є.А. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. Хрестоматія з коментарями. - Чернівці, 1997. - С.337 – 339. Сулима М. Хрестоматія з давньої української літератури. - К., 1996. Українська література ХVІІІ ст. - К., 1983.С. 402-414. Український кант ХVII-XVIII ст. - К., 1990.
  Творчість Г.С.Сковороди 1.Філософські твори (на вибір). 2.Робота над поезіями збірки "Сад божественних пісень". Провідні мотиви: а) звернення до релігійної тематики (Образ Ісуса Христа); б) вірші ліричного характеру; в) пейзажна лірика ("Ах поля, поля зелені", "Ой ти, птичко жовтобоко"); г) тема цінності людини у поезіях Г.Сковороди; д) вірші панегіричного змісту (№ 25, 26); е) пісня "Всякому городу нрав і права" як виняткове явище в українській літературі ІІ половини ХVІІІ ст. Проблематика. Образи. 3.Робота над ідейно-тематичними групами байок збірки "Басни Харковскія": а) тема справжньої цінності людини; б) тема "сродної" праці; в) тема викриття "сластолюбія" і "славолюбія"; г) тема товариських взаємин між людьми. 4.Значення курсу “Давня українська література” у підготовці вчителя-філолога. Шевчук В. Муза Рорксоланська: Українська література ХУІ-ХУІІІ століть: У 2 кн. – К.: Либідь, 2005. Сковорода Г. Твори: У 2-х томах (Гарвард. Б-ка давнього письменства) /Передм. О.Мишанича. – К.: АТ „Обереги”, 1994. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К., 1992. Барабаш Ю.А. "Знаю человека..." Г.Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь. - М., 1989. Г.С.Сковорода. Твори в 2-ох томах. - К., 1984. Г.Сковорода. Літературні твори / Упорядн. Б.Деркача. - К., 1989. Мандрівний університет України (Григорій Сковорода). – Ужгород, 1995. Сковорода Г. Сад пісень. - К., 1986. Сковорода Г.С. Вибране. - Харків, 1990. Філософія Г.Сковороди / Упорядн. Яремчук. - К., 1972. Крекотень В.І. Байки в українській літературі ХVII-XVIII ст. - К., 1963. Грицай М.С. та ін. Давня укр. література. – К.: Вища шк.., 1989. – С. 374-391.

 

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

П Л А Н

1. Предмет та завдання курсу. Періодизація давньої української літератури та її особливості. Дослідження з давньої української літератури.

2. Писемність давніх українців.

3. “Велесова книга” – язичницький літопис про міфо - історію українців.

а) з історії відкриття та вивчення “Велесової книги”;

б) історичні відомості з життя наших предків;

в) релігійні вірування праукраїнців, праукраїнський пантеон богів; вчення про Праву, Яву і Наву; вчення про Триєдність;

г) вчення про створення світу та людини;

д) відомості про культуру, побут, звичаї.

4. “Велесова книга” – пристрасний заклик до захисту предковічної віри та духовних святинь предків-пращурів.

5. Перекладна література Київської Русі. Причини зародження, види та жанри (загальний огляд):

а) Твори релігійного характеру. Біблія- найвидатніша писемна пам’ятка людства. Композиційна структура, загальна характеристика змісту (Використати матеріали з ж. "Українська л-ра в загальноосвітній школі");

б) Апокрифи. Агіографії. Легенди з демонологічно-апокрифічними елементами (За підручником М.М.Сулими);

в) Природничо-наукова та історична література;

г) Світські повісті та романи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

П Л А Н.

1.Оригінальна література Київської Русі. Причини зародження, види та жанри.

2.Поняття про літопис, редакцію літопису, літописне зведення. Формування перших літописів:

а) „Початковий літопис”. Історія створення. Зміст. Ідейне спрямування;

б) "Повість временних літ". Формування. Зміст. Композиція. Ідейне спрямування та образи повісті;

в) „Київський літопис”. Загальна характеристика змісту твору;

г) Галицько-Волинський літопис як одна з перших спроб історичної повісті в українській літературі.

3."Поученіє" Володимира Мономаха. Загальна характеристика змісту.

4. "Києво-Печерський патерик". Загальна характеристика змісту.

5.Історія відкриття та публікації „Слова о полку Ігоревім”. Проблема автентичності твору.

6. Історичні передумови написання. Сучасні концепції "Слова...".

7.Питання часу, місця написання та авторства твору. Проблема жанру.

8.Зміст, композиція, провідна ідея твору.

9.Образи-символи в "Слові...".

10.Образи-персонажі "Слова...": а) Боян;

б) характеристика князів Ігоря, Всеволода;

в) образ Святослава, його "віщий сон", "золоте слово";

г) ліричний образ Ярославни.

9. Природа у "Слові...". Авторські звертання та вигуки, їх роль у розкритті ідейно-тематичного змісту.

10.Історико-літературне значення "Слова...". "Слово..." і художня література.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. "Повість минулих літ". Літопис. Переказ Близнеця В.С. - К.: Веселка, 2002.

2. "Повість минулих літ". Літопис. Переклад В.Яременка. - К., 1990.

3. І.Франко. Студії над найдавнішим Київським літописом. Збір. творів у 50-ти томах. - Т.6. - К., 1976.

4. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд.: О.Любар; За ред. В.Кременя. – К.: Знання, КОО, 2003. – С. 34 – 41.

5. Лихачов Д.С. "Слово о полку Ігоревім". Історичний очерк., 1986.

6. Охріменко Т.І. Знову проблема авторства. Так хто ж автор "Слова..."? // Прапор. - 1989., № 4. - С.147-159.

7. Пінчук С.П. "Слово о полку Ігоревім". - К.: Рад. шк., 1990.

8. Поліщук Ф.Н. Український фольклор. Давня українська література. Практичні заняття. - К.: Вища шк., 1991.

9. Усіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі ХVІ - поч. ХVІІІ ст. на Україні. - К., 1990.

10. Соя Борис. Узаг. урок по „Слову о полку Ігоревім”// Дивослово. – 2004. - № 7.

11. Яременко В. До цілющих літописних джерел! („Се повісті врем’яних літ...”) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. - №4. – С.41 – 53.

12. Яценко Б. Про концепцію "Слова..."// Березіль, 1993., № 7-8. - С.139-157


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Т е м а: Життєвий і творчий шлях Г.С.Сковороди

( 1722 – 1794)

П Л А Н.

1. Загальний огляд життєвого і творчого шляху Г.С.Сковороди.

2. Філософсько-педагогічні погляди і твори Г.С.Сковороди.

3. Поетична збірка "Сад божественних пісень" як лірична сповідь душі письменника.

4. Специфіка та особливості жанру байки.

5. Історія створення збірки "Байки Харківські". Особливості байок Г.С.Сковороди:

а) тема справжньої цінності людини;

б) тема "сродної праці";

в) тема викриття "сластолюбия и славолюбия";

г) тема товариських взаємин між людьми.

6. Значення творчості Г.С.Сковороди, вивчення його творчості в загальноосвітній школі.

З А В Д А Н Н Я.

1. Вивчити напам'ять один із творів Г.С.Сковороди.

Л І Т Е Р А Т У Р А.

1. Історія української літератури у 8-ми томах. - Т.1 - 3. - К.: Наукова думка, 1967.

2. Історія української літератури в 2-х томах.Т.1 - К.: Наукова думка, 1988.

3. Грицай М.С. та ін. Давня українська література. - К.: Вища шк., 1978, 1989.

4. Сулима М.М. Давня українська література. - К.: Освіта, 1992, 1996.

5. Поліщук Ф.Н. Український фольклор. Давня українська література. Практичні заняття. - К.: Вища шк., 1991.

6. Крекотень І.В. Байки в українській літературі ХУІІ - ХУІІІ ст. - К., 1963.

7. Сковорода Г.С. Вибране, Харків: Прапор, 1990.

8. Сковорода Г.С. Сад пісень. - К.: Веселка, 1968.

9. Сковорода Г.С. Твори у 2-х томах. - К.: Обереги, 1994.

10.Поліщук Ф.М., Г.Сковорода, К., 1978.

11.Попов М.М. Григорій Сковорода., К., 1972.

12.Філософія Григорія Сковороди., К., 1973.

 


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ І КУРСУ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ

1. Давня українська література в системі літературознавства. Завдання курсу, обсяг, періодизація та особливості.

2. Історія вивчення давньої української літератури.

3. Дохристиянська вітчизняна література. Тематичний зміст та образи “Велесової книги”.

4. Історико-культурний розвиток Київської Русі. Перекладна література Київської Русі. Її зародження, види та жанри.

5. Біблія як святе письмо, як пам'ятка культури і літератури, як історичний документ. Загальна характеристика змісту.

6. Перекладна література природничо-наукового характеру. Її види, жанрові різновиди, тематика.

7. Перекладна література світського характеру. Її види, жанрові різновиди, тематика.

8. Оригінальна література Київської Русі. Причини зародження, види та жанри.

9. Літописи, редакція літопису, літописне зведення. Формування перших літописів. Початковий літопис.

10. Генезис "Повісті минулих літ". Її формування, редакції і списки.

11. Основний зміст "Повісті минулих літ" - біблійні і легендарні оповідання. Зразки дружинної і фольклорної поезії.

12. Київський літопис. Боротьба за Київ. Перші конфлікти між Північною і Південною Руссю.

13. "Повчання" Володимира Мономаха. (Загальний огляд).

14. Києво-Печерський патерик. (Загальний огляд).

15. Галицько-Волинський літопис. (Загальний огляд).

16. "Слово о полку Ігоревім". Композиція. Зміст. Жанр. Ідейне спрямування. Значення в подальшому розвитку літератури.

17. Історія відкриття та публікації "Слова..". Сучасні концепції "Слова...".

18. Зображення природи в "Слові...", її роль у розкритті змісту та ідей твору.

19. Проблема автентичності "Слова...", місця написання та авторства. Переклади та переспіви "Слова..." в українській літературі.

20. Історико - культурні умови розвитку України в другій половині XVI-XVII століть.

21. Причини виникнення і розвитку полемічної літератури на Україні. Періодизація полемічної літератури.

22. Життя і творчість Герасима Смотрицького. Основні положення трактату "Ключ царства небесного".

23. Життя і творчість Стефана Зизанія. Основні положення "Казань св. Кирила".

24. Життя і творчість Христофа Філалета. Основні положення його "Апокрисису".

25. Життя і творчість Клірика Острозького. Основні положення його творів.

26. Життя і творчість Мелетія Смотрицького. Основні положення "Треносу".

27. Іпатій Потій - полеміст уніатського табору. Загальний огляд життя і творчості.

28. "Послання до єпископів" І.Вишенського. Композиція, зміст. Оцінка його творчості І.Франком.

29. Сучасні погляди на полемічну спадщину І.Вишенського і його місце в українській літературі.

30. Розвиток культури бароко. Шкільна поезія ІІ половини ХУІ - ХУІІ ст. Історичні вірші. Творчість Івана Величковського. Творчість Климентія Зіновієва.

31. Козацькі літописи ХУІІІ ст. Їх тематика, образи, ідейна спрямованість.

32. Літопис Самовидця. Зміст, образи. Показ суперечностей між козацькими верхами і низами.

33. Літопис Григорія Грабянки. Зміст, образи.

34. Літопис Самійла Величка. Зміст, образи.

35. "Історія Русів" - як спроба огляду національної історії від найдавніших часів.

36. Драматургія ХУІІІ ст. Її жанри. Вертепна драма. Тематика драматичних творів. Їх ідейний зміст. Драма "Милість Божа".

37. Життя і творчість Ф.Прокоповича. Драма Ф.Прокоповича "Володимир".

38. Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди. Зміст філософсько-педагогічних поглядів та творів.

39. Ідейно-тематичний зміст збірки Г.Сковороди "Сад божественних пісень".

40. Специфіка та особливості жанру байки. Особливості байок Г.Сковороди. Збірка Г.С.Сковороди "Байки Харківські". Її ідейно-тематичний зміст


ПЕРЕЛІК ТВОРІВ

для прочитання з курсу „Давньої української літератури”

для студентів-заочників І курсу філологічного факультету

Література княжої доби

Перекладна література релігійного характеру:

Біблія (Перша книга Мойсеєва: Буття; Книга Псалмів: Псалом 1, Псалом 149; Книга приповістей Соломонових: Суд Соломона; Книга пророка Ісаї: Глава 35; Євангеліє від Матвія: Нагірна проповідь; Притча про сіяча). Апокрифи (за власним вибором). Агіографії (за власним вибором).

 

Перекладна література природничо-наукового змісту:

„Шестоднев” Іоанна Екзарха. „Фізіолог” (оповідання за власним вибором). „Топографія” Козьми Індикоплова. „Хроніки” (Іоанна Малали або Георгія Амартола).

 

Перекладна література світського характеру:

„Про зруйнування Єрусалима”, „Про Троянську війну”, „Александрія”, „Про Варлама і Йосафа”, „Девгенієве діяння”.

 

Оригінальна література:

„Початковий літопис”, „Повість минулих літ”, „Київський літопис”, „Галицько-Волинський літопис”, „Повчання” Володимира Мономаха, „Києво-Печерський патерик”, „Слово о полку Ігоревім”.

 

Література ХУІ-ХУІІ століть

Полемічна література:Трактат „Ключ царства небесного” Герасима Смотрицького, „Казання святого Кирила” Стефана Зизанія, „Апокрисис” Христова Філарета, „Отписи” Клірика Острозького, „Тренос” Мелетія Смотрицького, „Послання до єпископів...” Івана Вишенського.

Шкільна поезія:Твори Лазаря Барановича, Івана Величковського, Климентія Зіновієва (поезії на вибір).

Література ХУІІІ століття

Літописи ХУІІІ ст.:„Літопис Самовидця”, „Літопис Григорія Грабянки”, „Літопис Самійла Величка”, „Історія русів”.

Драматургія:„Милість Божа”, „Володимир”.

Творчість Г.С.Сковороди:Збірки „Сад божественних пісень”, „Байки Харківські” (твори на вибір).


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І – ГО КУРСУ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Тема Виконавець
1. Біблія як визначний твір світової літератури та першотвір української літератури.  
2. Зміст старозавітних біблійних легенд.  
3. Псалтир і українська література.  
4. Пісня над піснями і українська література.  
5. І.Франко як фундатор концепції давньої української літератури.  
6. І.Франко про літературу України-Русі.  
7. І.Франко про "Слово про Лазареве воскресіння".  
8. І.Франко про "Слово про збурення пекла".  
9. І.Франко про Івана Вишенського  
10. Писемність давніх українців. Дохристиянська праукраїнська література.  
11. Відомості про історичний розвиток, культуру, побут, звичаї наших предків (за матеріалами “Велесової книги”).  
12. Релігійні вірування праукраїнців: язичницький пантеон богів; вчення про Праву, Яву, Наву, Триєдність; вчення про створення світу та людини.  
13. Ідейно-тематичний зміст апокрифів (на матеріалі за вибором).  
14. Ідейно-тематичний зміст агіографій (на матеріалі за вибором).  
15. Зміст апокрифічних „Ходінь Богородиці по муках”.  
16. Перекладна література природничо-наукового характеру. Її види, жанрові різновиди, тематика.  
17. Ідейно-тематичний зміст світських повістей та романів перекладної літератури.  
18. Оригінальна література Київської Русі. Причини зародження, види та жанри.  
19. Літописи, редакція літопису, літописне зведення. Формування перших літописів. Початковий літопис.  
20. "Літопис руський" у перекладі та наукових коментарях Леоніда Махновця.  
21. "Повість минулих літ". Редакції. Композиційна структура. Образи-персонажі.  
22. Народно-поетичні мотиви "Повість минулих літ".  
23. Зміст оповідань "Повісті минулих літ".  
24. Київський літопис. Боротьба за Київ. Перші конфлікти між Північною і Південною Руссю.  
25. Володимир Мономах "Повчання дітям".  
26. Життійна література. Житіє Ольги та Володимира.  
27. Життійна література. Житіє Бориса та Гліба.  
28. Творчість Іларіона Київського (Никон Великий).  
29. Києво-Печерський патерик ( загальний огляд ).  
30. Галицько-Волинський літопис. Час написання. Концепція. Зміст.  
31. "Слово о полку Ігоревім". Історія відкриття та публікації. Композиція, зміст.  
32. "Слово о полку Ігоревім". Історична основа та її сучасні концепції.  
33. "Слово о полку Ігоревім". Проблема жанру. Образи-персонажі.  
34. Дослідження та вивчення "Слова о полку Ігоревім", вплив на художню літературу.  
35. "Слово о полку Ігоревім". Питання часу, місця написання та авторства твору.  
36. Життєвий і творчий шлях Павла Русина з Кросна. Ідейно-естетичний аналіз поезій “Похвала поезії”, “Промовляє книга”, “Про прихід зими”.  
37. Історико-культурні умови розвитку України за часів Литовської держави. Українська латиномовна поезія. Творчість Юрія Дрогобича. Вступ до книги “Прогностична оцінка…”.  
38. Життя і творчість І.Вишенського. Сучасні погляди на світогляд полеміста.  
39. Повний ідейно-художній аналіз "Вельможним їх милостям панам..."І.Вишенського.  
40. Повний ідейно-художній аналіз "Викриття диявола-світодержця" та "Тобі, котрий мешкає в землі, що зветься польська" І.Вишенського.  
41. "Тренос" Мелетія Смотрицького. Образ матері -України в творі.  
42. Основні положення книги Герасима Смотрицького "Ключ царства небесного".  
43. "Казання..." Стефана Зизанія.  
44. Ідейно-тематичний зміст "Апокрисису" Христофа Філалета.  
45. Основний зміст "Отписів" Клірика Острозького.  
46. Полемічна спадщина Іпатія Потія.  
47. «Брестська унія» як чергова спроба об’єднання православної та католицької гілок християнства. Історія підписання, основні положення, суспільно-політичні наслідки.  
48. Розвиток культури бароко. Київські поетики XVIIст., їх вплив на тогочасну літературу.  
49. Проблеми мистецтва, влади грошей, війни і миру в поезіях Лазаря Барановича.  
50. Аналіз поетичної спадщини І.Величковського.  
51. Соціальні мотиви в поезіях Климентія Зіновієва.  
52. Поетизація людини праці у творах Климентія Зіновієва.  
53. Змалювання політичного становища України у діалозі Семена Дівовича "Розмова Великоросії з Малоросією".  
54. Драма Ф.Прокоповича "Володимир" (повний ідейно-тематичний аналіз твору).  
55. Поетична творчість Ф.Прокоповича.  
56. Ідейно-тематичний зміст творів Івана Некрашевича.  
57. Драматургія ХУІІІ ст. Її жанри. Вертепна драма. Тематика драматичних творів.  
58. Драма "Олексій – людина Божа" (жанр, проблематика, конфлікт, образи-персонажі).  
59. Образи Б.Хмельницького та представників козацтва у драмі "Милість Божія".  
60. Український вертеп (проблематика, образи-персонажі).  
61. Літопис Самовидця (композиція, зміст, образи-персонажі).  
62. Літопис Григорія Грабянки (композиція, зміст, образи-персонажі).  
63. Літопис Самійла Величка (композиція, зміст, образи-персонажі).  
64. Тема державності України в "Історії русів".  
65. Образи відомих українських діячів за „Історією русів”  
66. Проблематика філософсько-педагогічних творів Г.Сковороди.  
67. Мотиви лірики Г.Сковороди.  
68. Проблематика байок Г.Сковороди.  
69. Автобіографізм байок Г.Сковороди.  
70. Тема "спорідненої праці" як об'єкт художнього осмислення Г.Сковороди.    

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.034 с.)