Давня українська література Х – ХУІІІ ст.. Твори: для серед. та ст. шк.. віку / Упорядкув. текстів О.М.Сліпушко. – К.: Школа, 2005. – 416 с.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Давня українська література Х – ХУІІІ ст.. Твори: для серед. та ст. шк.. віку / Упорядкув. текстів О.М.Сліпушко. – К.: Школа, 2005. – 416 с.6. Давня українська література: Хрестоматія. / Упоряд., пе­редмова та коментарі М. М. Сулими. – К.: Освіта, 1992, 1996.- 672 с.

7. Давня українська література. Хрестоматія. – К.: Рад.шк., 1968.

8. Давня українська Література:Хрестоматія/Упоряд., пе­редмова та коментарі М. М. Сулими.-К.: Рад. шк., 1991.- 576 с.

9. Ділова документація Гетьманщини. XVIII ст.: 36. документів /Упоряд., передмова та комент. В.Горобця. К., 1993 ("Пам'ятки політично-правової культури України").

10. Документи Богдана Хмельницького / Упоряд. І.П.Крип'якевича та І.Л. Бутича. - К., 1961.

11. Златоструй. Древняя Русь Х — XIII веков. — М.: Молодая гвардия, 1990.

12. Золоте слово (Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть. У двох книгах. / За ред В.Яременка) – К:. Аконіт, 2002.

13. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі (Упорядкування, передмова та переклади Михайла Москаленка). - К.: Дніпро, 1988.

14. Карпіловська Є.А., Тарповецька Л.О. Українська література ХІ - ХVІІІ ст. Хрестоматія з коментарями. – Чернівці: Прут, 1997.

15. Литература Древней Руси: Хрестоматия /Сост. Л.А.Дмитриев: Под ред. Д.С.Лихачева. – М.: В/ш.,1990. – 544 с.

16. Марсове поле: Героїчна поезія на Україні Х—першої половини XVII століття / Упоряд., вступ, стаття та прим. Валерія Шевчука. Кн. І.— К.: Молодь, 1988. - 280 с.

17. Марсове поле: Героїчна поезія на Україні. Друга поло­вина XVII — поч. XIX століть. Кн. 2.— К.: Молодь, 1989. - 384 с.

18. Український кант XVII - XVIII ст. - К., 1990.

19. Українські інтермедії ХУІІ-ХУШ ст. - К., 1960.

20. Пам’ятки оратських шкіл на Україні: Кінець XVI—поча­ток XVII ст.: Тексти і дослідження. - К.: Наук. думка, 1988. - 566 с.

21. Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI - початок XVII ст.): Тексти і досліджен­ня. - К., 1988 ("Пам'ятки філософської думки українського народу").

22. Пісні Купідона: Любовна поезія на Україні XVI - початку XIX ст. - К., 1984.

23. Українська література XIV—XVI ст. / Автор вступ, статті і редактор В. Л. Микитась.- К.: Наук. думка, 1987.- 597 с.

24. Українська література XVII ст: Хрестоматія /Вступ, стаття, упоряд. і прим. В. І. Крекотня.-К.: Наук. думка, 1987. - 608 с.

25. Українська література ХVІІІ ст. (Хрестоматія)- К.: Наук. думка, 1983.– 694 с.

26. Українська література ХІV-ХVІ ст. (Хрестоматія)- К.: Наук. думка, 1988.- 600 с.

27. Українська поезія XVI століття / Упоряд., вступ, стаття та прим. В. В. Яременка.- К.: Рад. письменник, 1987. - 287 с.

28. Українська поезія XVII століття (перша половина): Ан­тологія/Упоряд., вступ, стаття та прим. В. В. Яременка. - К.: Рад. письменник, 1988.— 360 с.

29. Українська поезія: Кінець XVI—початок XVII ст./ Упоряд. В. П. Колосова, В. І. Крекотень. - К.: Наук. думка, 1978. - 431 с.

30. Українська поезія: Середина XVII ст./Упоряд. В. І. Кре­котень, М. М. Сулима.- К.: Наук. думка, 1992. - 670 с.

31. Український кант ХУІІ - ХУІІІ ст. - К., 1990.

32. Українські інтермедії XVII—XVIII ст. / Вступ, стаття і відп. ред. М. К. Гудзія. Підгот. тексту Л. Є. Махновця. - К.: Вид-во АН УРСР, 1960. - 239 с.

33. Хрестоматия по древней русской литературе ХІ- ХУІІ веков / Сост. Н.К. Гудзий. – М., 1952. – 551 с.

34. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упоряд. акад. О. І. Білецький.-3-тє вид., доп.-К.:Рад. шк., 1967. -783 с.

35. Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму) / Упоряд. акад. О. І. Білецький.-2-ге вид., випр., доп. -К.: Рад. шк., 1952. -604 с.

36. Хрестоматія з української літератури. У 2-х книгах / Уклад. І.І.Жебка, М.В.Жебка. – К.: Наук. думка, 1997. - Кн.І. – С. 11-318.

37. Художественная проза Киевской Руси ХІ – ХІІІ векав. – М., 1957. – 370 с.

 

 

Тексти

(Окремі твори та письменники)

 

1. Абрамович Д. М. Киево-Печерский патерик. - К., 1931.

2.Велесова книга. Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу /Переклад Б. І. Яценка. - К., 1995.

3.Величко С.Літопис. Т.1-2 / Переклад з книжної української мови, комент. В.Шевчука. - К.,1991.

4. Величковський Іван. Твори.- К.: Наук. думка, 1972.- 191 с.

5. Вишенський Іван. Вибр. твори. - К.: Дніпро, 1972. - 128 с.

6. Вишенський Іван. Твори / Пер. з книжної укр. мови Валерія Шевчука. - К.: Дніпро, 1986.—247 с.

7. Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння.- К.: Наук. думка, 1985.- 445 с.

8. Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті. - К.: Наук. думка, 1971.-391с.

9. Історія Русів / Пер. І.Драча. – К.: Рад. письменник,1991. – 318 с.

10. Києво-Печерський патерик /Упоряд., вступ, ст., приміт. Д.Абрамовича.-К., 1931.-Перевид. – К.: Час,1991. – 280 с.

11. Колосова В.П., Крикошель В.І. До питання про життя і творчість І.Величковського. // - Величковський І. Твори - К., 1972.

12. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабяпки / Переклад із староукр. Р.Іванченка. – К.: Знання України, 1992. – 192 с.

13. Літопис руський /За Іпатським списком пер. Л. Махно­вець.-К.: Дніпро,1989.-591 с.

14. Літопис Руський /Переклад Л.Махновця/ - К., 1990.

15. Літопис Самовидця /Упоряд. і передмова Я. Дзири.-К., 1971.

16. Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1973.

17. Літописні оповіді про похід князя Ігоря. Упоряд. І. Франчук. - К.,1988.

18. Патерик Києво-Печерський. - К., 1998.

19. Повість минулих літ. Літопис. Переказ Близнеця В.С. - К., 1989.

20. Повість времяних літ: Літопис (за Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслова, комент. В. В. Яременка.-К.: Рад. письменник, 1990.- 558 с.

21. Повість минулих літ. Літописні оповіді. Переказ Віктора Близнеця. 3-тє видання. Науковий редактор Василь Яременко.- К.: Веселка, 2002. -227 с.

22. Повість минулих літ: Літопис /Переказ В. С. Близнеця.- К.:Веселка, 1982.-226 с.

23. Прокопович Феофан. Сочинения. Под ред. И.П.Еремина. – М.-Л., Изд-во АН СССР, 1961.

24. Прокопович Феофан. Філософські твори. В 3-х томах.-К., 1979-1981.

25. Сковорода Г. Вірші, пісні, байки....- К.: Наук.думка, 1983; 1993. – 543 с.

26. Сковорода Г. Літературні твори / Упоряд. Б.А.Деркача. - К., 1972;1989. – 436 с.

27. Сковорода Г.Літ. твори /Упоряд., вступ, ст., приміт. Б.Деркача. - К., 1972.

28. Сковорода Г. Сад пісень. - К., 1986.

29. Сковорода Г. Твори. В 2-х томах.-К., 1961.

30. Сковорода Г. Твори: У 2-х томах (Гарвард. Б-ка давнього письменства) /Передм. О.Мишанича. – К.: АТ „Обереги”, 1994.

31. Сковорода Г.С. Вибране. - Харків: Прапор, 1990.

32. Сковорода Г.С.. Твори в 2-х томах. - К., 1984.

33. Слово о плъку Игореві та його поетичні переклади і пе­респіви.- К.: Наук. думка, 1967.-525 с.

34. Слово о полку Ігореве: Фотокопія видання 1800 р./Пер. проф. М. К. Грунського. Пер. у віршах М. Рильського. Стаття і коментар С. Маслюва.- К.: Держлітвидав, 1952.- 119 с.

35. Слово о полку Ігоревім / Вступ, стаття і прим. М. К. Г у-дзія. Упоряд. і підг. тексту В. Л. Микитася.-К.: Рад. письменник, 1955.- 370 с.

36. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та прим. О. Мишанича.- К.:Рад. шк., 1986.-310 с.

37. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та приміт. О.Мишанича.-К., 1989.

38. Слово о полку Ігоревім. Упорядн. Мишанич О.К. - К., 1989.

39. Слово про Ігорів похід: Героїчна поема /Переспів В.Шевчука.- К.: Веселка, 1982.- 32 с.

40. Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олегового / Пер. і реконструкція С. Пушика / Пушик С. Луни: Пое­зії.-К.: Рад. Письм., 1988. - С. 145-177.

41. Смотрицький Мелетій. Граматика.- К.: Наук. дум­ка, 1979.-248 с.

42. Соболь В. Літопис Самійла Величка. – Донецьк, 1997.

 

 

Критика

(Підручники та посібники)

1. Волинський П. К., Пільгук І. І., Поліщук Ф. М. Історія української літератури: Давня література.- К.: Вища шк., 1969.- 432 с.

2. Гнатишак Микола. Історія української літератури. Кн. перша. - Прага, 1941.

3. Грицай М. С. та інші. Давня українська література.- К.; Вища шк., 1978.- 415 с.

4. Грицай М. С. та інші. Давня українська література.- К.; Вища шк., 1989.- 414 с.

5. Історія української літератури у 2-ох томах.–Т.1.– К.: Наук.думка, 1987.– С. 9-150.

6. Історія української літератури: у 8-ми томах. – Т. 1-2. – К.: Наук. думка, 1967.- Т.І. - 539 с.; Т.ІІ.- С.7-130.

7. Історія української культури / За ред. І Крип’якевича.– К.: Либідь, 1994.- 656 с.

8. Історія української культури у п'яти томах. - К.: Наукова думка, 2001, т. 1, 2.

9. Історія української літератури: У 8 т.- К.; Наук. дум­ка, 1967.-Т. І. -539 с.

10. Крекотень В.І. Українська літ. ХVІІ ст. Українська література ХVІІІ ст.- К., 1987.

11. Литература й культура Древней Руси. Словарь-справочник. - М.:В. школа, 1994.

12. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки. Навч. посібник для студентів пед. навч. закладів // За ред. Стельмаховича.- К., 1999. – 356 с.

13. Мишанич О.В. Українська література ХУІІ ст. - К., 1983.

14. Наулко В.І. Культура і побут населення України. – К., 1991, 1993.

15. Пінчук С.П. "Слово о полку Ігоревім" / Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа, 1990. – 141 с.

16. Полєк В.Г. Історія української літератури Х – ХVІІ ст. – К., 1994.

17. Поліщук Ф. М. Вивчення давньої літератури у 8 класі,— К.: Рад. шк., 1984.-103 с.

18. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література: Практ. заняття.-К.: Вища шк., 1991.- 190 с.

19. Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі. – К.: “Зодіак - ЕКО”, 1995. – 192 с.

20. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2001. – 503 с.

21. Усна нар.творчість. „Велесова книга” та інші твори прадавньої української літератури: Посібник для 9 класу. – Харків: Ранок, 1999. – 96 с.

Програми

1. Давня укр. література і література XVIII ст. / Склав Ф. М. Поліщук.- К., 1984.- 28 с.

2. Давня українська Література / Склав Ф. М Поліщук.- К.: Вища шк., 1977.-38 с.

3. Історія української літератури Х-XVIII ст./Уклад. В. Т. Полєк.- К.: РНМК, 1992- 47 с.

4. Історія української літератури Х—XVIII століть // Мето­дичні матеріали.../ Укладачі Ю. А. Ісіченко, В. В, Яременко.-X.: Вид-во Харків, ун-ту, 1989.-65 с.

5. Основні питання вивчення курсу історії давньої української літератури та літератури ХУІІІ ст. // Метод. посібник.../ Уклад. Н.І. Вигодованець. – Ужгород, 1999. - 36 с.

Загальні праці

1. Білецький Леонід. Основи літературознавчої критики (Спроба літ.- наук. методології). — Прага, 1925 (Перевидання: К.: Либідь, 1998).

2. Білецький О.І. Зібрання праць у 5-ти томах. Т. І. – К.: Наук. думка, 1965

3. Білоус Петро. Паломницький жанр в історії укр. літератури. – Житомир, 1997.

4. Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян.- К.: Наук. думка, 1982.

5. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К., 1994.

6. Великий А. Г. З літопису християнської України. Книга І: IX-Х-XI ст. - ЧСВВ, Рим - Львів, 1998; Книга II: XII—XIII—XIV ст. — Рим — Львів, 1999.

7. Висоцький С.О. Київська писемна школа Х-XII ст. - Львів –К.- Нью-Йорк, 1998.

8. Возняк М. Історія укр. літ.: У 2-х кн. (Вид. 2-е виправлене). – Львів, 1992,1994.

9. Возняк М. С. Історія української літератури, - Львів, 1920 - 1924, т. 1 - 3; Львів, 1993 - 1994, т. 1-3 (перевидання).

10. Грицай М. С. Давня українська проза: Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI - початку XVIII ст.- К.: Вища шк., 1975.- 151 с.

11. Грицай М. С. Українська драматургія XVII— XVIII ст.- К.: Вища шк., 1974.— 199 с.

12. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т.;9 кн.-К,.: Либідь, 1993.-Т. 1-4.

13. Грушевський М.С. Духовна Україна - К., 1994.

14. Європейське відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. – К., 1993.

15. Єфремов С.О. Історія українського письменства. - К.: Феміна, 1995. – С. 19-231.

16. Замалеев А., Зоц В. Мыслители Киевской Руси. — К., 1981 (2-е вид. 1987 р.).

17. Замалеев А., Зоц В. Отечественньїе мыслители позднего средневековья. — К. "Лыбидь", 1990.

18. Запаско Я. П. Українська рукописна книга. — Львів: Світ, 1999.

19. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI—XVIII ст.-К.: Наук. думка,1966.- 251 с.

20. Історія української церкви. — К., 1995.

21. Кінан Едвард. Російські історичні міфи.- К.: Критика, 2001.

22. Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. - Ленинград: Наука,1987.

23. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986.

24. Літературна спадщина Київської Русі і українська лі­тература XVI—XVIII ст.-К.: Наук. думка, 1981.-265 с.

25. Марченко М.І. Українські літописи і хроніки ХVII-XVIII ст. Матеріали до вивчення історії української літератури: у 5-ти томах. - К., 1959. - Т.І.

26. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII - першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літера­тури на Україні.- К.: Наук. думка, 1983.- 234 с.

27. Матеріали до вивчення історії української культури з найдавніших часів до середини XVII ст. — К: Радянська школа, 1959. - Т. І.

28. Микитась В. Л. І.Франко - дослідник укр. полемічної літ-ри.-К.:Наук. думка,1983-223 с.

29. Микитась В. Л. І.Франко як дослідник давньої ук­р.літе-ри.-К.:Наук. думка, 1988.-317 с.

30. Мицько І. 3. Острозька слов'яно-греко-латинська акаде­мія.-К.:Наук. думка,1990.-190 с.

31. Мишанич Олекса. Крізь віки. - К.: Обереги, 1996.

32. Мишанич Олекса. Повернення. - К.: Обереги, 1997.

33. Писемність Київської Русі і становлення укр. літератури. - К.: Наук. думка, 1988.

34. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. — М., 1988.

35. Сліпушко О. М. Давньоруський бестіарій. — К.: Дніпро, 2001.

36. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). – К:. Аконіт.-2002. - 399 с.

37. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародав­ніх.- К.; Наук. думка, 1992.- 334 с.

38. Сулима М. М. Українське віршування кінця XVI—по­чатку XVII ст.-К.: Наук. думка, 1985.- 147с.

39. Українська література XVI—XVIII ст. та інші слов'ян­ські літератури.-К.: Наук. думка, 1984.-311с.

40. Українське літературне бароко.- К.; Наук. думка, 1987.—311 с.

41. Франко 1. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського // Зібр. творів: У 50 т.- К.: Наук. думка, 1983.- Т. 40.- С. 7-370.

42. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібр. творів: У 50 т.- К.: Наук. думка, 1984. - С. 194-470.

43. Хижняк 3. І. Києво-Могилянська академія.— К.: Вища шк. Вид-во при Київ. ун-ті, 1981.-2,35 с.

44. Чижевський Д.І. Історія укр. літ (від початків до доби реалізму). – К.: Академія, 2003. – 568 с.

45. Чижевський Дмитро. Історія української літератури. - Нью-Йорк, 1956 (Перевидано в Україні: Тернопіль, 1994).

46. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992.

Окремі дослідження

1. "Слово о полку …" и его время. Ред. акад. Б. А.Рыба­ков. - М.: Наука, 1985.

2. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Г.Сковорода. - К., 1992.

3. Барабаш Ю.А. "Знаю человека..." Г.Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь. - М., 1989.

4. Гетманец М. Ф. Тайна реки Каялы: "Слово о полку...". - Харьков: В/ш., 1982.

5. Головацький Я. Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія.- К., 1991.

6. Гриневич Г.С.Праславянская письменность. Результаты дешифрования.-М., 1993.

7. Грушевський М. З історії релігійної думки на Украї­ні.-К.: Освіта, 1992.- 192 с.

8. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. — М., 1986, ч.1-2.

9. Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літератур­ному процесі кінця XVI—початку XVIII ст. на Україні.- К.: Наук. думка, 1990.- 180 с.

10. Колосова В. Н. Климентій Зіновієв: Життя і творчість. - К.: Наук. думка, 1964 - 206 с.

11. Лихачев Д. С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. – Л.: Худ. л-ра, 1978 (2-е вид. 1985 р.).

12. Лихачов Д.С. "Слово о полку Ігоревім". Історичний очерк. - 1976.

13. Ложокшин С., Рогович М .До джерел вищої освіти (Від Вишенського до Сковороди). – К., 1972.

14. Мандрівний університет України (Григорій Сковорода). – Ужгород, 1995.

15. Махновець Л. Григорій Сковорода. - К., 1972.

16. Махновець Л. Про автора «Слова о полку Ігоревім».- К.: Вища шк., 1989.- 262 с.

17. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні.- Рим, 1990.- 296с.

18.

19. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Україн­ської православної церкви: У 2 т.- К.: Україна, 1993.-284 с.

20. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.

21. Огієнко І.І. Українська культура - К., 1991.

22. Пащук А. І. Іван Вишенський - мислитель і борець. - Львів: Світ, 1990. - 175 с.

23. Пінчук С. П. Іван Вишенський: Життя і творчість. - К.: Рад. шк., 1968. - 151 с.

24. Поліщук Ф.М. Г.Сковорода. - К., 1972.

25. Попов П.М. Г.Сковорода. - К., 1969.

26. Пушик С. Криваве весілля на Каялі: Слов'янська міфоло­гія і „Слово о полку Ігоревім” // Пушик С. Дараби пливуть у легенду: Повість, есе, оповіді.- К.: Рад. Письменник, 1990.- С. 5-226.

27. Ребіндер Б. Велесова книга: життя та релігія слов'ян. - К.: 1992.

28. Табачников И.А. Григорий Сковорода. – М.: Мисль,1972. – 207 с.

29. Філософія Г.Сковороди / Упорядн. Яремчук. - К., 1972.

30. Франко І. З історії Брестського собору 1596 р. // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.- К.: Наук. думка, 1986.—Т. 46, кн. 2.- С. 193-219.

31. Франко І. І.Вишенський, його час і письменницька діяльність / Зб. творів у 50 т. – К., 1980. – т. 28. – С. 269 – 278.

32. Франко І. Іван Вишенський і його твори // Зібр- творів: У 50 т.-К.: Наук. думка, 1981.-Т. 29. - С. 7-211.

33. Франко І. Іван Вишенський: Поема // Зібр. творів: У 50 т.- К.: Наук. думка, 1976.- Т. 3.- С. 50-83.

34. Франко І.Я. Студії над найдавнішим Київським літописом (частина перша). Зібр. творів у 50-ти томах. - К., 1976. Т.6.

35. Франчук В. Ю. Літописні оповіді про похід князя Іго­ря.-К.: Наук. думка, 1988.- 191 с.

36. Штепа П. Московство. Скорочене вид. – К.: Софія, 1995. – 332 с.

37. Яременко Василь. До цілющих літописних джерел // У кн. "Повість минулих літ. Переказ В. Близнеця. - К.: Веселка, 2002. - С. 209-226.

38. Яременко Василь. На замовлення вічності // У кн.: Повість врем'яних літ. — К.: Рад. письменник, 1990.

39. Яременко П. К. Іван Вишенський.- К.: Вища шк. Голов­не вид-во, 1982.-191 с.

40. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький: Життя і твор­чість.-К.: Наук. думка, 1986.-160 с.

41. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його „Апокрисис”. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1964.-110 с.

42. Яценко Б. "Слова о полку Ігоревім" та його доба. К.: Веселка. - 2000. – 256 с.

Періодика

1. Архєпископ Ігор (ІСІЧЕНКО). Полемічна літратури перед викликом нескінченності // Дивослово. – 2008. - №12. - с. 33

2. Білоус П. Давньоруська чи давньоукраїнська література?// СіЧ. - 2001. - №4. - С.24-29. Білоус П. Жанрова система укр. літ (Київської Русі) // СіЧ, 2002. № 2.

3. Брайчевський М. Літопис Аскольда // Київ. – 1988. – № 2.– С.146-170.

4. Велесова книга (Білодід Олесь, Віктор Киркевич. З історії “Велесової книги”)// Дніпро. – 1990. - № 4. – С. 83 – 106.

5. Вивчення Біблії на уроках української мови та літератури в школі (Збірник методичних матеріалів) // Бібліотечка „Дивослова”, 2008. - № 10-11. – 96 с.

6. Володимир Лавренчук. Образ Івана Мазепи в давній українській літературі. // Дивослово. – 2009. - №2. – с.56.

7. Грабович Г. Вічне повернення містифікацій // Критика. – 2001. - № 1-2. С.7-10. (Про „Слово о...” одна із сучасних концепцій).

8. Гриневич В.Історичний аспект зародження та розвитку полемічної літератури релігійного змісту. //Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - № 10. – С.62-64.

9. Грушевський М. Культурно-національний рух на Ук­раїні в XVI—XVII віці // Жовтень.-1989.-№ 1.-С. 98-108; № 2.-С. 101-116; № З.-С. 9З-105; № 4.-С. 86-102.

10. Жиленко Ірина (молодша). Повчання преподобного Феодосія Печерського на Велику Чотиридесятницю // Хроніка-2000, 1995, вип. 1.

11. Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись // Вопросы яызкознания. – 1960. - №2 . - С. 142 -144.

12. Ігнатович Е. Коли виникла назва «Україна»?// Київ, 2005. - № 9.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.04 с.)