РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГУЗа заліковим модулем (Рм)

Рм = М0 + Ба.р. + Бс.р. + Бі т.д. + ∑ К1

М0вагова оцінка модуля в балах (50 б.)

Ба.р.аудиторна робота

Бс р.самостійна робота

Бі.т.д. індивідуальна, творча робота

К1бальні коефіцієнти, які враховують організаційну складову навчальної діяльності (ведення конспекту, рівень творчої активності, термін складання модуля)

додатково – 1 б.

№ п/п Прізвище, ініціали студента Ваговий коефіцієнт модуля Оцінка аудиторної роботи Самостійна робота Індивідуальна, наукова, творча робота Оцінка рівня сформованості знань Відвіду вання Ведення конспекту Рівень творчої активності Термін складання модуля Загальний рейтинг
На лекціях На практичних заняттях Лекцій Практичних занять
Мо Бар1 Бар2 Бср Бінт К1 К2 К3 К4 К5 К6  
                           
                           
                           
                           

ТВОРИ ДЛЯ ТЕКСТУАЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ

Автор, твір Жанр
Про утворення світу грецький міф
Похмуре царство Аїда грецький міф
Олімп і олімпійські боги грецький міф
Героїчні міфи: Прометей, Геракл, Тесей грецький міф
Троянський цикл грецький міф
Про аргонавтів грецький міф
“Міфи стародавньої Греції” / пер. А.Куна грецький міф
Юпітер римський міф
Янус римський міф
Веста римський міф
Пенати, лари, мани римський міф
Тіт Лівій “Римська історія від заснування міста” оповідь, історичний текст

 

Гомер “Іліада” героїчна поема, епос
Гомер “Одисея” поема, епос
Гесіод “Труди і дні” дидактична поема, епос
Тіртей “Поради юнакам” декламаційна лірика
Сапфо “До Афродіти” “До богів подібний” сольна лірика
Алкей „До Сапфо” сольна лірика
Анакреот “Дай мені Гомера ліру” сольна лірика
Езоп “Байки” Байка
Есхіл “Прометей закутий” Трагедія
Софокл “Едіп-цар” Трагедія
Евріпід “Медея” Трагедія
Арістофан „Хмари” Комедія
Менандр “Відлюдник” Комедія
Лукіан “Розмови богів” сатиричні діалоги
Лонг “Дафніс і Хлоя” Повість

 

Автор, твір Жанр
Тіт Макцій Плавт „Скарб” комедія
Теренцій Афр „Свекруха” комедія
Гай Валерій Катулл ”До Лесбії” „Поет про себе” лірична поезія
Публій Вергілій Марон „Буколіки” (4 еклога) еклоги
Вергілій „Енеїда” поема, історичний епос
Квінт Горацій Флакк „До Мельпомени” „До Пізонів” лірика
Публій Овідій Назон „Метаморфози” епічні поеми
Овідій „Скорботні елегії”: Зима на чужині ліричні поезії
Сенека „Федра” трагедія
Федр „Байки” байка
Марціал „Епіграми” епіграма
Ювенал „Сатири” „Невигоди столичні” поет.сатири
Луцій Апулей „Метаморфози” роман

 

 

Арістотель „Поетика”
Плутарх „Порівняльні життєписи”
Цицерон „Про оратора”
Лукрецій „Про природу речей”
Платон „Держава”
Светоній „Життя ХІІ Цезарів”

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Давня Греція

5. Гомер. Іліада. Одіссея. (Пер. Б.Тена/будь-яке видання).

6. Гесіод. Труди і дні. В кн.: Франко І.Я. Зібрані твори у 50 т.

7. Есхіл. Прометей закутий. Трилогія Орестея. В кн.: Давньогрецька трагедія. К.: 1981.

8. Софокл. Антігона, Едіп-цар. В кн.: Давньогрецька трагедія. К.: 1981.

9. Еврипід. Медея, Іпполіт. В кн.: Давньогрецька трагедія. К.: 1981.

10. Арістофан. Лісістрата, Мир, Жаби, Оси, Хмари, Птахи, Вершники. В кн.: Арістофан. Комедії. К.: 1985.

11. Менандр. Третейський суд, Відлюдник. В кн.: Менандр. Комедії. Фрагменти / изд.подготовил В.Н.Ярхо. М., 1982.

12. Бабрій. Байки.

13. Лонг. Пастуша повість про Дафніса і Хлою або Дафніс і Хлоя. В кн.: Лонг, Петроній, Апулей. М., 1969.

Давній Рим

14. Теренцій. Свекруха. Брати.

15. Плавт. Хвальковитий воїн, Скарб. В кн.: Плавт / изб.комедии. М., 1967.

16. Вергілій. Енеїда, Георгіки, Буколіки / пер. С.Шервинского и С.Ошерова. М., 1971.

17. Горацій. Послання до Пізонів. Наука поезій.

18. Овідій. Метаморфози / пер. А.Содомори. К.:, 1985.

19. Сенека. Медея, Едіп. В кн.: Сенека. Трагедії. М., 1983.

20. Федр. Байки. – К., 1983.

21. Апулей. Метаморфози або Золотий осел. / пер.М.А.Кузьмина и С.П.Мор. (изд.любое).

22. Геродот. Історія (гр). В кн.: Историки античности. В 2-х т. М.: 1990.

23. Фукідід. Історія (гр). В кн.: Историки античности. В 2-х т. М.: 1990.

24. Гай Юлій Цезар. Записки про гальську війну (р).

25. Арістотель. Поетика про мистецтво (гр). В кн.: Арістотель и античная литература. / пер. А.Гаспарова. М.: 1977.

26. Платон. Держава. Бенкет (гр).

27. Плутарх. Паралельні життєписи (гр) / В 3-х т. Т. 2-3. М.: 1963.

28. Марціал. Епіграми (гр).

29. Ювенал. Сатири

30. Петроній. Сатирикон

31. Лукіан. Сатири. – Избранное. М.: 1991.

32. Лукрецій. Про природу речей. В кн.: Франко І.Я. Збір тв. Т. ІХ.

33. Светоній. Жизнь ХІІ цезарей. М.: 1989.

34. Ціцерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: 1990.

35. Сапфо. До богів подібний мені здається (або інший за вибором студента). – В кн.: Золоте руно. К.: 1985.

36. Алкей. За вибором студента. В кн.: Золоте руно. К.: 1985.

37. Анакреонт. Золотоволосий Ерот (або інший) / пер. А.Содомори.

38. Катулл. Поет про себе або До Ціцерона. / пер. М.Зерова. Твори в 2-х томах. К.: Дніпро, 1990. Т.1: Поезії. Переклади / Упоряд. Г.К.Когур, Д.В.Павличко. – с. 192 або с. 195.

39. Горацій. До Мельпомени („Мій пам’ятник стоїть...”) або До Мельпомени („На кого, музо, погляд твій...”) / Пер. М.Зерова. Твори в 2-х томах. К.: Дніпро, 1990. – Т.1: Поезії. Переклади с. 297 або 298.

 

Навчальні посібники та підручники:

Тронський І.М. Історія античної літератури. Переклад з 2-го російського видання. – К.: Рад.шк., 1954 – с. 581.

Підлісна Г.Н. Світ античної літератури. – К.: Наукова думка, 1989. – с. 168.

Лосев А.Ф.Сонкина Г.А. та др. Античная литература. Уч. Для пед.инст. – М., 1963. – с. 375.

Радциг С.И. история древнегреческой культури. – М., 1969. – 527 с.

Чистякова Н.А. Вулих Н.В. История античной лмтератури. – М., 1986.

Лосев А.Ф. Античная литература. Изд. 4-е. – М., 1986.

Кучинський Б.В. та ін. Зарубіжна література. Нав.пос. для студентів. – К.: Вища шк., 1987. – 296 с.

Довідкова література:

Мифи народов мира. Єнциклопедия. – Т. 1-11. – М., 1992.

Мифологический словарь. – М., 1992.

Словник античної міфології. Укоадачі: Пономарів О.Д., Козовик. – К.: Наукова думка, 1989.

Лесин В.М. Літературознавчі терміни. Довідник учнів. К., 1985.

Додаткова література:

Бондар А. Греческая цивилизация. Т. 1-ІІІ. М.: 1992.

Кун М.А. Легенди та міфи давньої Греції. К.: 1993.

Головацька К. Міфи давньої Греції. – К.: Веселка, 1991.

Немировський О.Й. Книга для читання з історії Стародавнього Світу. Посібник. – К.: Рад.шк., 1990.

Гаспаров М.А. Античная литературная басня. – М., 1971.

Асмус В.Ф. Античная философия. Учеб.пособие. Изд. 2-е, доп. – М.: Высшая школа, 1976.

Преображенский П.Ф. В мире идей и образов. – М., 1965.

Моликин Н.А. История древнего Рима. – М., 1965.

Давньогрецька трагедія. Збірник / Пер. Б.Тен. – К.: Дніпро, 1981.

Золоте руно: З античної поезії. / Упор. О.Білецький/ К.: Дніпро, 1984.

 


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Античний театр. Психологізм трагедії Евріпіда „Медея”.

2. Своєрідність епічної поеми Вергілія „Енеїда”.

3. Поняття „античність”, світ античної культури у творах митців ХVІІІ–ХІХ ст.

4. Суспільно-історичні умови розвитку Стародавнього Риму.

5. Виникнення трагедії. Трагедія як жанр драматургії. Проблематика і жанрові особливості трагедій Есхіла, Софокла, Евріпіда.

6. Античність у творчості Лесі Українки.

7. Відображення протиріч римського суспільства в поезії Горація.

8. Творчість Арістотеля. Вчення про трагедію.

9. Ода до Мельпомени – філософський зміст, переклади твору, читання напам’ять.

10. Римська література періоду розквіту республіки. Комедія. Художні особливості та новизна комедії Плавта „Скарб”.

11. Суспільно-історичні умови розвитку Стародавньої Греції.

12. Образ міфологічного Прометея у європейських літературах ХІХ ст.

13. Гомерівський епос троянської війни. Гомерівське питання.

14. Міфологічна концепція світової історії в поемі Гесіода „Труди і дні”.

15. Лірика Сапфо, аналіз поезії „До богів подібний...”, читання напам’ять.

16. Розквіт римської літератури. Світосприйняття ліричного героя Катулла. Інтерес поета до світу людських почуттів.

17. Теренцій – комедіограф освіченої частини римського суспільства. Комедія „Свекруха” – фабула твору.

18. Міф про створення світу – сакральна таємниця світобудови.

19. Періодизація давньогрецької літератури, основні жанрові форми і періодизація кожного періоду.

20. Література елліністичного періоду. Новоаттична побутова комедія. Творчість Менандра.

21. Овідій про чотири покоління людей.

22. Традиції езопової байки. Творчість Федра.

23. Пізньогрецький роман Лонга „Дафніс і Хлоя”, характеристика образів.

24. Міф про Пігмаліона і його відображення у „Метаморфозах” Овідія.

25. Трагедія в літературі Давнього Риму. Творчість Сенеки. Трагедія „Федра” – статичність образів, поетика і риторика мови.

26. Грецькі міфи в інтерпретації Овідія. Створення світу в „Метаморфозах”.

27. Анакреонт „Дай мені Гомера ліру” – читання напам’ять.

28. Розквіт римської поезії в добу Октавіана Августа. Гурток Мецената.

29. Морально-естетичний зміст комедії Арістофана „Хмари”.

30. Традиції поезії Сапфо у світовій літературі: Катулл, Овідій, Л.Українка, Л.Старицька-Черняхівська.

31. „Буколіки” Вергілія, їх соціальна значимість і основні мотиви. Еклога ІV. Переосмислення мрії про „золотий вік”.

32. Античний театр. Трагедія. Міф про Прометея та його інтерпретація Есхілом.

33. Поезія Тіртея, читання напам’ять.

34. Лукіан – майстер прозової сатири. Критика міфологічних уявлень та релігійних культів у творчості Лукіана.

35. Філософські та морально-естетичні ідеї в романі Апулея „Метаморфози”.

36. Гесіод про п’ять поколінь людей.

37. Грецький театр та його будова. Трагедії Софокла, їх філософський зміст.

38. Міфологія як особливий спосіб розуміння світу. Поняття про міф. Міф і художнє уявлення, міф і релігія. Цикли міфів.

39. „Щит Ахілла” з поеми Гомера „Іліада”, переказ уривку.

40. Політико-філософські, поетико-естетичні погляди Платона. Трактат „Держава”. Протистояння шкіл Платона і Арістотеля.

41. Грецька література періоду становлення полісів. Рання класика. Поетико-естетичний зміст та художня своєрідність грецької лірики.

42. Розкрити зміст термінів: аед, рапсод, гекзаметр, елегія, ямб, маліка, претекстата, поліата, тогата.

43. Римська любовна елегія, тематичні та стильові канони елегії. Творчість Катулла та Овідія.

44. Герої „однієї пристрасті” у творах Сенеки („Федра”, „Медея”).

45. „Щит Енея” за твором Вергілія. „Енеїда” – аналіз, переказ уривку.

46. Періодизація літератури Риму, характеристика кожного періоду.

47. Міф про „Похмуре Царство Аїда”, уявлення про царство мертвих в поемі Гесіода „Труди і дні” та в поемі Вергілія „Енеїда”.

48. Бог – покровитель мистецтва в міфології греків і римлян. Музи та їх роль у творчості античних авторів.

49. Культ Діоніса у Давній Греції. Виникнення театрального мистецтва, сатирівська драма..

50. Різновиди давньогрецької лірики та основні представники поезії Еллади.

51. Переказ уривку з поеми Вергілія „Енеїда”, присвячених коханню цариці Карфагену до троянця Енея.

52. Олімп і олімпійські боги. Спільне і відмінне у релігійно-міфологічних уявленнях греків і римлян.

53. Поема Гесіода „Труди і дні” – основний зміст, автобіографічні елементи у творі.

54. Прозові твори грецької літератури. Історія, філософія, ораторське мистецтво. Художній і науковий характер початкової грецької прози. Геродот – „батько” історії, Фукідід і його „історія”.

55. Політико-філософські, поетико-естетичні погляди Платона.

56. Творчість Аристотеля, його „Поетика”. Вчення про трагедію. Значення Аристотеля для розвитку естетичної думки Нового Часу. Політико-філософські, поетико-естетичні погляди Арістотеля.

57. Література еллінського періоду. Новоантична побудова комедії. Менандр. Александрійська поезія. Феокріт.

58. Періодизація римської літератури, основні жанрові форми і проблематика кожного періоду.

59. Суспільно-історичні умови розвитку Стародавнього Риму.

60. Римська література періоду розквіту республіки. Комедія. Роль Римської комедії у розвитку новоєвропейського театру. Художні особливості та новизна комедій Платона. Теренцій – комедіограф освіченої частини римського суспільства.

61. Література періоду кризи республіки. Прозові твори римської літератури. Ораторське мистецтво і композиція, мова і стиль творів Ціцерона. Історія Риму, Гай Юлій Цезар, Гай Саллюстій Крисп. Тіт Лівій Публій Таціт.

62. Філософський епос. Засвоєння в Римі грецької філософії. Художнє втілення наукової тематики в дидактичні поемі Лукреція Кара „Про природу речей”. Лірична поезія.

63. Світосприймання ліричного героя Катулла. Інтерес поета до світу людських почуттів. Розквіт римської літератури.

64. Своєрідність епічної поеми Вергілія „Енеїда”.

65. Відображення в поезії Горація протиріч римського суспільства.

66. Римська любовна елегія, тематичні та стильові канони любовної елегії.

67. Сильна особистість, індивідуалізм в Метаморфозах” Овідія.

68. Гурток Мецената. Підтримка ідеалів принципса Вергілієм та Горацієм. Опозиційний настрій Тібулла, Проперція, Овідія.

69. Римський театр, його будова. Засвоєння і переробка грецької літературної спадщини.

70. Герої „однієї пристрасті” у творах Сенеки.

71. Антична байка. Федр і Бабрій. Традиції езопової байки.

72. Марціал. Художні особливості його епіграм. Вплив Марціала на розвиток жанру епіграми. Лукіан – майстер прозової сатири. Критика міфологічних уявлень та релігійних культів у творчості Лукіана. Поет – сатирик Ювенал.

73. Плутарх „Паралельні життєписи” – жанри античної біографії. Образи титаноборців у Плутарха. Образ Цезаря у Плутарха (біографізм і художня обробка).

74. Моральні ідеї роману Апулея „Золотий осел”.

75. Грецький роман.

76. Светоній і його твір „Життя ХІІ Цезарів”.

77. „Зима на чужині” Овідія. Назона – аналіз поетичного тексту.

78. Філософські та поетико-естетичні погляди Арістотеля. Принципи трагедії в „Поетиці” Арістотеля.

79. Своєрідність епічної поеми Вергілія „Енеїда”.

80. Історія Риму та її оспівування в творах Вергілія, Овідія, Горація.

81. Творчість Езопа, її зв’язок з міфологією. Жанр байки в античній літературі.

82. Походження, розвиток, специфіка грецької лірики.

83. Горацій „До Мельпомени” – аналіз, читання напам’ять.

84. Література елліністичного періоду. Олександрійська поезія.

85. Структура античної трагедії. Пролог до трагедії Евріпіда „Медея”.

86. „Гімн до Афродіти” Сапфо, читання напам’ять.

87. Характеристика історико-літературного періоду Античності, його значення для європейської культури.

88. Комедійна спадщина Арістофана. Комедія „Хмари”, ідеї і образи.

89. Художнє втілення наукової тематики в дидактичній поемі Лукреція Кара „Про природу речей”.

90. „Метаморфози” Овідія. Образ Юлія Цезаря.

91. Переказати зміст античної казки „Амур і Психея” (за романом Апулея „Метаморфози”).

92. Поезія кохання Катулла. Образ прекрасної жінки, відвертість почуттів.

93. Трагедія Софокла „Едіп цар”. Композиція, конфлікт, ідея трагедії.

94. Образ богині кохання в античній міфології та літературі. Сапфо „Гімн до Афродіти” напам’ять.

 


ТИПОВІ ЗАВДАННЯ

(модульний контроль)

Змістовий модуль 1. „Антична міфологія”

І рівень

1. Основою давньогрецької культури була

а) давньоєгипетська культура

б) ассірійська культура

в) егейська культура

г) трипільська культура

2. Який з подвигів здійснив Геракл

а) вбив Мінотавра

б) переміг у двобою з Гектором

в) здолав Медузу Горгону

г) вбив орла, що мучив Прометея

3. Афіна – богиня:

а) родини і шлюбу, дружина Зевса

б) родючості, матір Персефони

в) кохання

г) мудрості, думки, справедливої війни

ІІ рівень

1. Дайте визначення:

а) міф

б) античність

в) поліс

г) хтонічний період міфології

2. Впізнайте фантастичних істот

а) цербер

б) циклоп

в) сірена

г) тіфон

3. Визначте функції богів

а) Аїд

б) Кронос

в) Гея

г) Афродіта

ІІІ рівень

1. Впізнайте міф:

„Хто не шанує золотосяйної Афродіти, хто відкидає дари її, хто постає проти її влади, того нещадно карає богиня. Так покарала вона сина річкового бога Дефіса і німфи Лаврівни, прекрасного, але холодного, гордого...”.

2. Напишіть невеличке есе, базуючись на міфах про Геракла: його походження, подвиги, смерть, основні риси характеру. Чому Геракл найулюбленіший герой міфів.

3. Дослідіть особливості змалювання постаті Орфея у грецькій міфології, чому міф про Орфея та Еврідіку є прикладом найвірнішого кохання. Як міф змальовує смерть Орфея.

4. Опишіть культ богині Вести у римській міфології, чому цей культ був таємним.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.162.10.211