РОЗДІЛ IV. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ IV. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 

Модуль І

Змістовий модуль І. Літературний процес к. ХІХ – перш. пол. ХХ ст.

Тема 1. Вступ до літератури ХХ століття.

ХХ століття – новий культурний етап розвитку людства. Історичні, соціокультурні реалії ХХ ст. і природа сучасного мистецтва. Хронологічні межі літератури в країнах Західної Європи і США. Проблема періодизації, загальна характеристика основних періодів розвитку літератури.

Тема 2. Особливості історико-літературного процесу в Західній Європі к. ХІХ – поч. ХХ ст.

Провідні літературні напрями, течії, жанри. Творчість Г. Флобера і реалістичний роман. Натуралізм: Е. Золя – теоретик натуралізму.

Тема 3. Декаданс у західноєвропейських літературах.

Творчість Ш. Бодлера. Символізм. Естетизм.

 

Змістовий модуль ІІ. Модернізм як провідний літературний напрям першої половини ХХ століття

Тема 1. Література 1910 – 1940 рр. ХХ ст.: модернізм.

Поняття модернізму і авангардизму. Філософські основи модернізму. Типологія модернізму: провідні течії, жанри.

Тема 2. Поезія модернізму в західноєвропейських літературах.

Сюрреалізм. Маніфести сюрреалістів, їхня художня практика. Творчість Г. Апполінера. Експресіонізм у літературі Німеччини: ідеї та стиль. Поезія експресіонізму: основні мотиви та образи. Імажизм в англо-американській поезії. Творчість Т.С. Еліота.

Тема 3. Модерністичний роман у західноєвропейських літературах.

Жанрові різновиди модерністичного роману. Роман потоку свідомості. Творчість М. Пруста. Цикл романів „У пошуках втраченого часу”. Особливості психологізму М.Пруста. Творчість В. Вулф.

Тема 4. Міф і міфологія в літературі ХХ століття.

Історія взаємодії міфу і літератури. Характеристика міфологізму ХХ ст., міф у жанровій системі літератури ХХ ст. Дж. Джойс – творець міфологічного роману ХХ ст. Роман „Улісс” Дж. Джойса. Творчість Ф. Кафки.

Тема 5. Екзистенціалізм у літературі ХХ століття.

Екзистенціалізм у філософії і літературі. Творчість Ж.-П. Сартра. Творчість А. Камю. „Міф про Сізіфа” А. Камю, особливості філософських поглядів письменника. Повість „Сторонній”: проблеми людського існування. Еволюція філософських поглядів А. Камю в романі „Чума”.

Модуль ІІ

Змістовий модуль І. Реалізм у літературі ХХ століття

Тема 1. Реалістичний роман у західноєвропейських літературах ХХ століття: художні особливості та перспективи.

Жанрові різновиди та художні особливості реалістичного роману ХХ століття. Творчість Т. Манна і становлення інтелектуального роману ХХ століття.

Тема 2. Американський реалістичний роман XX ст.

Загальна характеристика і особливості періодизації літератури США ХХ ст. Особливості поетики і художні стратегії американського роману. Творчість Е. Ґемінгвея і література «втраченого покоління». Творчість Дж. Стейнбека.

 

Змістовий модуль ІІ. Розвиток утопічних жанрів у літературі XX ст.

Тема 1. Літературні антиутопії ХХ століття.

Поняття “утопія”, “антиутопія”, “дистопія” в історії літератури: жанроутворюючі ознаки та основні характеристики. Антиутопія і модернізм. Роман «Дивний новий світ» О. Гакслі як зразок антиутопії. Роман Дж. Орвела «1984» як роман-дистопія.

Змістовий модуль ІІІ. Європейська драма ХХ століття

Тема 1. «Нова драма» в історії драматургії.

Поняття «нова драма»: соціально-психологічна і символістська драматургія. Епічний театр Б. Брехта. Драма-дискусія Б. Шоу.

Тема 2. Драма і театр другої половини ХХ ст.

Екзистенціалістський театр: Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Ануй. Театр абсурду: Е. Йонеско, С. Беккет, Г. Пінтер.

Змістовий модуль ІV. Загальні тенденції розвитку європейських і американської літератур другої половини ХХ століття

Тема 1. Світова література повоєнних десятиліть у загальнокультурному контексті.

«Як писати після Освенциму?»: проблемно-тематичні комплекси і завершення європоцентризму. Провідні літературні напрями і жанри. Жанр роману в другій половині ХХ століття.

Тема 2. Постмодернізм у літературі останніх десятиліть ХХ ст.

Постмодернізм у філософії і літературознавстві. Художні особливості постмодерністичного роману: У. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, П. Зюскінд. Мультикультуралізм.

 

Структура розділу

Назви тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
лекції Практ. Самостійна робота
Модуль І.
Змістовий модуль І.Літературний процес к. ХІХ – перш. пол. ХХ ст.
Тема 1. Вступ до літератури ХХ століття.      
Тема 2. Особливості історико-літературного процесу в Західній Європі к. ХІХ – поч. ХХ ст.      
Тема 3. Декаданс у західноєвропейських літературах.    
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Модернізм як провідний літературний напрям першої половини ХХ століття
 
Тема 1. Література 1910 – 1940 рр. ХХ ст.: модернізм.      
Тема 2. Поезія модернізму в західноєвропейських літературах.    
Тема 3. Модерністичний роман у західноєвропейських літературах.    
Тема 4. Міф і міфологія в літературі ХХ століття.    
Тема 5. Екзистенціалізм у літературі ХХ століття.      
Разом зм. модуль ІІ  
Модуль І: «Модернізм в європейських літературах перш. пол. ХХ ст.» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  
Модуль ІІ
Змістовий модуль І. Реалізм у літературі ХХ століття
Тема 1. Реалістичний роман у західноєвропейських літературах ХХ століття: художні особливості та перспективи.      
Тема 2. Американський реалістичний роман XX ст.    
Разом зм. модуль І  
Змістовий модуль ІІ. Розвиток утопічних жанрів у літературі XX ст.
Тема 1. Літературні антиутопії ХХ століття.      
Разом зм. модуль ІІ    
Змістовий модуль ІІІ.Європейська драма ХХ століття
Тема 1. «Нова драма» в історії драматургії.      
Тема 2. Драма і театр другої половини ХХ ст.      
Разом зм. модуль ІІІ  
Змістовий модуль ІV. Загальні тенденції розвитку європейських і американської літератур другої половини ХХ століття
Тема 1. Світова література повоєнних десятиліть у загальнокультурному контексті.    
Тема 2. Постмодернізм у літературі останніх десятиліть ХХ ст.    
Разом зм. модуль ІV  
Модуль ІІ: «Літературний процес ХХ ст.: провідні тенденції розвитку жанру роману і драматичних жанрів» - підсумкова письмова робота    
Усього годин  

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль І
1. Зм. модуль І. Тема 1. Вступ до літератури ХХ століття. Д. Наливайко. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму». Стаття (конспект)
2.     Зм. модуль І. Тема 2. Особливості історико-літературного процесу в Західній Європі к. ХІХ – поч. ХХ ст. Е. Золя. Експериментальний роман. Стаття (конспект)
3. Зм. модуль І. Тема 3. Декаданс у західноєвропейських літературах. Естетична програма О. Вайлда в передмові до роману «Портрет Доріана Грея» (конспект)
4. Зм. модуль ІІ. Тема 2. Поезія модернізму в західноєвропейських літературах. Маніфест сюрреалізму Анрі Бретона; Літературні погляди і поезія Езри Паунда (конспект)
5. Зм. модуль ІІ. Тема 3. Модерністичний роман у західноєвропейських літературах. А. Камю. Надія і абсурд в творчості Франца Кафки. Стаття (конспект) Затонський Д.В. Роберт Музіль і його роман «Людина без властивостей». Стаття (конспект)
6. Зм. модуль ІІ. Тема 4. Міф і міфологія в літературі ХХ століття. Т.С. Еліот. Джеймс Джойс «Улісс»: порядок і міф. Стаття (конспект)
Модуль ІІ
7. Зм. модуль І. Тема 2. Американський реалістичний роман XX ст. Конспект розділу з підручника Т.Н. Денисової «Американська література ХХ століття» (на вибір студента)
8. Зм. модуль ІІІ. Тема 2. Драма і театр другої половини ХХ ст. В. Скуратівський. Французька драма в нашому столітті (конспект)
9. Зм. модуль ІV. Тема 1.Світова література повоєнних десятиліть у загальнокультурному контексті. Наріжна В. Хорхе Луїс Борхес: доглядач Вавилонської бібліотеки. Стаття (конспект). Покальчук Ю. Магічний світ Хуліо Кортасара. Стаття (конспект)
10. Зм. модуль ІV. Тема 2. Постмодернізм у літературі останніх десятиліть ХХ ст. У. Еко про постмодернізм. Стаття «Примітки на полях роману «Ім’я троянди» (конспект)
  Разом

 

Список літератури для виконання самостійної роботи:

1. Наливайко Д.С. Про співвідношення „декадансу”, „модернізму”, „авангардизму” // Слово і час. – 1997. – № 11-12.

2. Вайлд О. Портрет Доріана Грея: Роман, п'єси / Переклад Р. Доценка. – Харків: Фоліо, 2006. – 398 с.

3. Бретон, Анрі. Маніфест сюрреалізму // Електронний ресурс

4. Камю, Альбер. Міф про Сізіфа // Електронний ресурс

5. Затонский Д. В. Роберт Музиль и его роман «Человек без свойств» // Музиль Р. Человек без свойств. – М., 1984.

6. Еліот Т.С. Джеймс Джойс «Улісс»: порядок і міф // Иностранная литература. – 1988. – №12.

7.Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2002.

8. Скуратівський В. Французька драма в нашому столітті // Французька п'єса ХХ століття : Театральний авангард. – К., 1993.

9. Наріжна В. Хорхе Луїс Борхес: доглядач Вавилонської бібліотеки // Борхес Х.Л. Алеф : Прозові твори. – Харків: Фоліо, 2008.

10. Покальчук Ю. Магічний реалізм Хуліо Кортасара // Кортасар Х. Гра в класи : Роман. – Харків: Фоліо, 2008.

Рекомендована література

Основна література

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001.

2. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007.

3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К., 2001.

4. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2002.

5. Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник / За ред. О.М. Николенко, Т.М. Конєвої. – К.: Академія, 1998.

6. Зарубежная литература ХХ века // Учебник под редакцией Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа, 1996.

7. Затонский Д.В. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.

8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Ред. Волков А. та ін. – Чернівці, 2001.

9. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981.

 

Додаткова література

1. Бондарєва О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання. – К.: Четверта хвиля, 2006.

2. Вейман Р. История литературы и мифология. Очерки по методологии и истории литературы. – М.: Прогресс, 1975.

3. Венгеров Л. Зарубіжна література. 1871 – 1973. Огляди і портрети. – К., 1974.

4. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2002.

5. Денисова Т. Роман і проблеми його композиції. – К.: Наукова думка, 1968.

6. Дискуссия о постмодернизме // Вопросы литературы. – 1992. - № 2.

7. Днепров В. Черты романа ХХ века. – М.–Л.: Советский писатель, 1965.

8. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.

9. Затонский Д. Век двадцатый. Заметки о литературной форме на западе. – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1961.

10. Затонский Д. В. Зеркала искусства. Статьи о современной литературе. – М.: Советский писатель, 1975.

11. Затонский Д. Искусство и миф // Иностранная литература. − 1965. − №6. − С. 188−200.

12. Затонский Д. В. Искусство романа и ХХ век. – М.: Художественная литература, 1973.

13. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.

14. Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.

15. Затонский Д. В. Художественные ориентиры ХХ века. – М.: Советский писатель, 1988.

16. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.

17. История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1986-1994. – Т.9.

18. Модернизм в зарубежной литературе. – М.: Наука, 1998.

19. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 2. Зарубіжна література. – Луцьк: Вежа, 1999.

20. Набоков В. Лекции о зарубежной литературе. – М., 2000.

21. Называть вещи своими именами (антология манифестов ХХ века). – М., 1986.

22. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981.

23. Наливайко Д.С. Про співвідношення „декадансу”, „модернізму”, „авангардизму” // Слово і час. – 1997. - № 11-12.

24. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / Пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука. – К.: Основи, 2003.

25. Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.: Политиздат, 1991. – С. 230–263.

26. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.

27. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. В 3-х книгах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

28. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – М.: ИМЛИ РАН, 2002.

 

Список художніх текстів

Французька література

  1. Флобер, Гюстав. Мадам Боварі.
  2. Золя, Еміль. Земля / Жерміналь.
  3. Бодлер, Шарль. Квіти зла.
  4. Рембо, Артюр. Поезії. /Верлен, Поль. Поезії. /Малларме, Стефан. Поезії.
  5. Пруст, Марсель. На Сванову сторону / У затінку дівчат-квіток.
  6. Аполлінер, Гійом. Поезії.
  7. Моріак, Франсуа. Тереза Дескейру / Гадючник.
  8. Камю, Альбер. Сторонній / Чума.
  9. Беккет, Семюел. Очікуючи на Ґодо. Кінець гри. /Іонеску, Ежен. Урок. Носороги.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.01 с.)