Нормативно-правова літератураМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативно-правова література1. Концепція адміністративної реформи в Україні.// Народ і влада, 1998 – №3 – стор.1-34.

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. //Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

3. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 груд. 2004 р.№2222-IY //Відом. Верховної Ради (ВВР). – 2005. – N 2. – Ст.44

4. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21 гр. 2006 року N 514-V //Відом. Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – N 11. – Ст.94

5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 кв. 1999 р. № 586-ХІV //Офіц. вісник України. – 1999. – № 18. – Ст. 774

6. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Указ Президента України від 12 бер. 1996 р. № 179/96. //http://zakon1.rada.gov.ua/

7. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. №1572/99 (із змінами і доповненнями) //http://zakon1.rada.gov.ua/

8. Загальні правила поведінки державного службовця. – К.: Науковий світ, 2000. – 24 с.

9. Указ Президента України від 22.07.1998 року №810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», Урядовий кур’єр від 25 липня 1998 р., №141-142, стор.5.

10. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 21.12.2006 № 514 // Відомості Верховної Ради України вiд 16.03.2007 - 2007 р., № 11, стор. 477, ст. 94.

11. Закон України «Про Рахункову палату» вiд 11.07.1996 № 315 //Відомості Верховної Ради України вiд 12.06.1998 - 1998 р., № 24, ст. 137.

12. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238.

13. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» вiд 23.12.1997 № 776/97-ВР //Відомості Верховної Ради України вiд 13.05.1998 - 1998 р., № 20, ст. 99.

14. Закон України «Про Конституційний Суд України» вiд 16.10.1996 № 422 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 49, ст.272.

15. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу України»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №13.

16. Про Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 17.03.99 № 393-2/99 із змінами та доповненнями // ІАЦ «ЛІГА», ЛІГАБізнесінформ, 2003.

17. Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 № 1156 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 31. – Ст. 1613.

18. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 № 685 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 1047.

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» від 24 травня 2005 року № 158-р.

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України «ПЛАН ЗАХОДІВ щодо реалізації положень Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 роки» від 16 листопада 2005 р. N 456-р

21. Наказ Головдержслужби "Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань" від 31.05.2002 № 39

22.Постанова Колегії Рахункової палати від 27 грудня 2004 року N 28-6 «Про затвердження Стандарту Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів"

23. Закони України, нормативні акти Президента України та Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань державної служби.

24. Правове регулювання діяльності державних службовців України: У 2 т. – Упоряд.: Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, М.К.Орлатий та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – 868 с.; Т. 2. – 853 с.

25. Декларація від 07.04.2011 № 3206-VI та Закон України Про засади запобігання і протидії корупці

26. Закон України вiд 17.11.2011 №4050-VI «Про державну службу» (набере чинності з 1 січня 2014 року)

27. Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» / Офіційний вісник України від 18.04.2011 — 2011 р., № 27, стор. 20, стаття 1123.

28. Закон України від №1508-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (Законом внесено зміни та доповнення до Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення)

29. Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників».

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» / Офіційний вісник України від 06.01.2012 — 2011 р., № 101, стор. 15, стаття 3700.

31. Закон України від 19.04.2011 № 3231-VI «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України»;

32. Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади».

33. Закон України від 17.03.2011 № 3165-VI «Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України»;

34. Закон України від 17.02.2011 № 3046-VI «Про внесення змін до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за провадження господарської діяльності із застосуванням принципу мовчазної згоди»;

35. Закон України від «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»;

36. Закон України від 09.12.2011 № 4161-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо граничного віку перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

37. Закон України від 08.09.2011 № 3714-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

38. Указ Президента України від березня 2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

39. Указ Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

 

9.3. Додаткова література:

Додаткова література з теорії врядування, організації й функціонування та етики публічного адміністрування:

1. Абалкин Л. Проблемы выбора стратегии на ХХІ век.// Проблемы теории и практики управления – 1998 – №2 – стр.13-18.

2. Административная этика/ Под общ. ред. В.Л.Романова. – http://www.msses.ru/win/science/mpp/ ethic.rtf.

3. Адміністративна реформа в Україні (концептуальні засади). Міжнародний центр перспективних досліджень – К., 1994 – 35 с.

4. Актуальні проблеми реформування державного управління: Матеріали щорічної науково-практичної конференції науково-педагогічного персоналу, слухачів, аспірантів, докторантів Академії; Київ, 29 травня 1997 року, К.: Вид-во УАДУ, 1997 – 312 с.

5. Англо-український словник термінів і понять з державного управління. К.: Основи, 1996 – 126 с.

6. Василевська Т.Е. Етикет на державній службі як умова особистої гідності //Вісн. НАДУ. – 2005. – № 4. – С.106-112.

7. Василевська Т.Е. Етичне підґрунтя становлення довіри суспільства до державних інститутів// Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб.наук. пр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С.47-53.

8. Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців// Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип.2. – С.150-158.

9. Василевська Т.Е. Етичні наслідки групового мислення державних службовців// Вісн. НАДУ. – 2005. – № 3. – С.134-140.

10. Василевська Т.Е. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця// Вісник НАДУ. – 2007.– №3.

11. Василевська Т.Е. Особистісні акценти в професійно-етичній освіті державних службовців// Українознавство. – 2007. – №1. – С. 153-157// http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=783

12. Василевська Т.Е. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця// Зб. наук. пр. НАДУ/ За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип.2. – С.111-120.

13. Василевська Т.Е. Професійно-етичні кодекси в системі державної служби//Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 3 (23). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С.211-221.

14. Василевська Т.Е. професійно-етичні ракурси відповідальності державних службовців// Зб. наук. пр. НАДУ/ За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – Вип.2. – С. 27-36 .

15. Василевська Т.Е. Суспільний нагляд як елемент етичної інфраструктури державної служби// Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 352-361// http://www.politik.org. ua/vid/bookscontent.php3?b=21&c=486

16. Василевська Т.Е. Сучасні тенденції розвитку етики державного службовця в Україні// Зб. наук. пр. НАДУ/ Зб. наук. пр. НАДУ/ За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна.. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип.2. – С. 16-27.

17. Василевська Т.Е. Управлінський потенціал етичної інфраструктури державної служби// Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр./ Редкол.: С.М.Серьогін (голов.ред.) та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 2 (28). – С. 217-227.

18. Василевська Т.Е.Категорія «служіння» в контексті етики держаного службовця// Вісн. НАДУ. – 2004. – №3. – С.163-169.

19. Васильев Д. Кодекс поведения государственных служащих: европейский опыт и российская действительность. – http://www.pubs.carnegie.ru/briefings/2002/issue 07-02.asp.

20. Гавриляка А. Державне управління як наукова основа побудови правової держави // Право України – 1998 – №7.

21. Гаман-Голутвина О.В. Трансформация роли элит и этики госслужбы в условиях глобализации. – http://www.politstudies.ru/fulltext/2000/6/16.htm.

22. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – в кн. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. – М.: Хар-вест; м.: АСТ, 2000 – 752 с. – с. 543-624.

23. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии. – в кн. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. – М.: Хар-вест; м.: АСТ, 2000 – 752 с. – с. 625-666.

24. Захаров Н.Л. Система регулятивов социального действия российских государственных служащих (теоретико-социологический анализ). – http://www.www.i-u.ru/biblio/arhive/systema.

25. КнязєвВ.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні. (наукові доповіді) – НІСД, – 1995. – вип. 38.– 36с.

26. Конвенция ООН против коррупции// http://www.un.org/russian/documen/ convents/ corruption.pdf

27. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Підручник. В 4-х томах.-Т.1-2. \Відп. ред. Б.А.Страшун.-М.:Вид-во БЕК, 1996.

28. Конфликты интересов. Составлено Независимой Комиссией по борьбе с коррупцией Нового Южного Уэльса, Австралия// http://transparency. org.ru/INTER/DOC/AUS/ conflicts_interest.doc

29. Кудюкин П.М. Конфликт интересов в системе государственной службы: сущность, пути выявления, предупреждения и разрешения// Противодействие коррупции: разрешение конфликта интересов. – СПб.: Норма, 2005. – 123-129.

30. Лей Дж. С. Обеспечение принципов добросовестной деятельности и норм служебной этики в структурах государственной власти USA. – http://www.infohouse.us/ Sections.htm.

31. Луганский К.Ф., Коновченко С.В., Шувалова Н.Н. Государственные служащие: нравственные основы деятельности и этикет// Государственная служба: теория и организация. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. -С.596-612.

32. Мілер В., ґределанд О., Кошечкіна Т. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі/ Пер. з англ. – К.: «К.І.С.», 2004. – 328 с.

33. Наставление по этике для служащих органов исполнительной ветви власти. – http:// www.usinfo.state.gov/ RUSSKI/ infousa/ government/ standards/htm.

34. Нинюк М.А. Сутність етики державного службовця та проблеми її формування//Вісник УАДУ при Президентові України. – 1997. – № 3-4. – С.44-50.

35. Норми етики в управлінні: Матеріали українсько-американського симпозіуму 24-25 травня 1994 р. – К. : ІДУС, 1994. – 106 с.

36. Оболонский А.В. Бюрократия для ХХІ века? Модели государственной службы – Россия, США, Англия, Австралия. – М.: Дело, 2002. – 168с. // http://ecsocman.edu.ru/db/msg/278841/Byur._dlya_HH1_veka.pdf.html

37. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) /Программа государственного управления.Инфраструктура этики //www.oecd.org/puma/ethics/pubs/ russianeth. рdf

38. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/ Приложение V.Рекомендация Совета по совершенствованию этики поведения на государственной службе... //www.oecdmoscow.org/rusweb/rusfeder/p5. htm

39. Пірен М.І. Конфлікти в системі політико-управлінської діяльності. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – С. 81-124, 143-195.

40. Проблеми реформування державної влади. Конституційний та управлінський аспекти: тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції, Київ, 10-11 березня 1995 року (Верховна Рада України, КМ України, Адміністрація Президента України), К., 1995 – 172 с.

41. Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування.: Матеріали щорічної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та слухачів Академії, Київ, 31 травня 1996 року., К.: УАДУ при Президентові України, 1996 – 236 с.

42. Професійна етика державних службовців («круглий стіл ІІ «)// Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С.409-462.

43. Райт Г.Державне управління. – К.: Основи, 1994. – С. 20-37, 59-109, 149-189.

44. Сапрыкин Н.Т. Этика и этикет государственных и муниципальных служащих. – http://www.education.recom.ru/1_2001/index_1_2001.html.

45. Соловьев А.И. Этика бюрократии: постсоветский синдром// Общественные науки и современность. – 1995. – №4. – С. 48-57// http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004/06/ 19/0000162346/005_Solovev.pdf

46. Справочник по этике для служащих исполнительной власти// http://www.nobribes.org/Documents/USA%20Ethics%20handbook_ru.doc

47. Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей. Моногр./Відп.ред. М.М. Мокляк. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 368 с.

48. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. –К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – С.248-270.

49. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2003. – С. 38-49; 91-106.

50. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. - К.: Лібра, 2003. - 416 с.

51. Якименко Ю. Госслужба по правилам: о пользе того, как полезно учиться у других// Зеркало недели. – № 44 (572). – 2005. – http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/index/572/

52. Боссарт Д., Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу (Пер. з англ. О.М.Шаленко). – К.: Міленіум, 2004. - 128 с.

53. Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати. - Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2005. - 238с.

54. Гриценко О.І. Рахункова палата: державно-правова природа, сучасний стан, перспективи розвитку. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ» , 2004. - 140 с.

55. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр. / За заг.ред. В.Д.Бакуменка. – К.: вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

56. Керівні принципи аудиту державних фінансів: Зб. базових документів INTOSAI. – Проект ПРООН з врядування «Доброчесність на практиці». – К., 2003. – 123 с.

57. Концепції і методики державного аудиту. – К.: Проект Тасіс ЕС, 2005. – 84с.

58. Кочерин Е.А. Основы государственного и управленческого контроля. – М.: Информационно-издательский дои «Филинъ», 2000. – 384с.

59. Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия. – М.: Дело, 2002. – 168 с.

60. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Моногр. – Хмельницький, 2005. – 357с.

 

Додаткова література з історії врядуванн:

1. Адамський В., Андресюк Б., Бистрицький Є., Білий О., Бураковський І. Українська державність у ХХ столітті: Іст.-політологічний аналіз / Олександр Дергачов (ред.) – К.: Політична думка, 1996. – 435с.

2. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985 – 1999рр.): Навч. посібник. – К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. – 296с.

3. Барановська Н.П., Веселова О.М., Вівчарик М.М., Григоренко О.П., Держалюк М.С. Нарис історії України XX століття: Навч. посібник / В.А. Смолій (заг.ред.). – К. : Генеза, 2002. – 472с.

4. Бевз Т.А., Ведєнєєв Д.В., Гошуляк І.Л., Коріненко П.С., Солдатенко В.Ф. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 247с.

5. Богдан Хмельницький та його доба: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана, (Київ, 24-25 жовтня 1995 р.) / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (відп.ред.). – К., 1996. – 272с.

6. Бодрухин В.М. Чернігівська земля-князівство / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. Володимира Даля, 2002. – 131с.

7. Вернадский Г.В. Древняя Русь / Е.П. Беренштейн (пер.), Б.Л. Губман (пер.). – Тверь: ЛЕАН, 1996. – 448с.

8. Вернадский Г.В. История России; Киевская Русь. – Тверь : ЛЕАН, 1996. – 445с.

9. Верстюк В.Ф., Гарань О.В., Гуржій О.І., Даниленко В.М., Євтух В.Б. Історія України: Навч. посібник / В.А. Смолій (ред.). – К.: Альтернативи, 1997. – 416с.

10. Галичина та Волинь у добу середньовіччя: До 800-річчя з дня народження Данила Галицького [Збірник матеріалів конференції] / Ярослав Ісаєвич (відп.ред.). – Л., 2001. – 251с.

11. Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно – функціонального аналізу) / НАН України; Інститут історії України. – К., 2000. – 96с.

12. Грушевський М.С. Барське староство: Іст. нариси (XV-XVIII ст.) / НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 1996. – 624с.

13. Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 1-11.

14. Гуржій О.І, Чухліб Т.В. Україна крізь віки: В 15 т. / НАН України; Інститут археології / В.А. Смолій (ред.). – К.: Альтернативи,1998.

15. Гуржій О.І. Гетьман Іван Скоропадський / НАН України; Інститут історії України. – К., 1998. – 207с.

16. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. – 223 с.

17. Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 289с.

18. Делімарський Р.Є. Магдебургзьке право у Києві / Українська вільна академія. – К.: Соборна Україна, 1996. – 143с.

19. Діяк І.В. Україна-Росія. (Історія та сучасність): Наукове видання / В.Г. Дончик (ред.). – К., 2001. – 400с.

20. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – К., 1991. – 432 с.

21. Історія української Конституції / Українська правнича фундація / А.Г.Слюсаренко (упоряд.), М.В. Томенко (упоряд.). – К.: Право, 1997. – 464с.

22. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України: Навч. посіб. в схемах, табл. і визначеннях основних термінів для студ. юрид. вузів та ф-тів. – К. : Олан, 2001. – 224с.

23. Козацькі січі: (нариси з історії українського козацтва ХVІ – ХІХ ст.) / Інститут історії України НАН України; Науково-дослідний ін-т козацтва / В. Смолій (ред.). – К., 1998. – 252с.

24. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (відп.ред.), І.О. Кресіна (упоряд.). – К., 2001. – 400с.

25. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917 – 1920: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 208с.

26. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 350с.

27. Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні. – К.: Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», 2001. – 190с.

28. Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр.: Проблеми взаємовідносин / Українська академія державного управління при Президентові України. – К., 1998. – 299с.

29. Кудрявцев Л.А. История губернаторства в Киеве и Украине. – К.: Видавничий цент «ДрУк», 2003. – 352 с.

30. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.). – Дрогобич : Добре сердце, 1995. – 68с.

31. Макарчук С.А. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР. – Львів : Світ, 1997. – 191с.

32. Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 232с.

33. Мельник Л.Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації (1669-1709 рр.): Навч. посібник для студ. іст. спец. / ІСДО; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 104с.

34. Міжнародна наукова конференція «Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції». Галич, 19-21 серпня 1993 р.: Тези доп. та повідомлень / АН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Л., 1993. – 135с.

35. Нариси історії Закарпаття / Ужгородський держ. ун-т; Інститут карпатознавства / І. Гранчак (відп.ред.). – Ужгород : Закарпаття – Т. 2 : 1918-1945. – 663с.

36. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2002. – 131с.

37. Погорілко В.Ф, Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.). – К., 2000. – 248с.

38. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. – 3. изд. – К.: Либідь, 1995.Т. 1.: До середини XVII століття. – 588с.

39. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. – 3. изд. – К.: Либідь, 1995. Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. – 606с.

40. Римаренко Ю.І., Вівчарик М.М., Картунов О.В., Кресіна І.О., Римаренко С.Ю. Етнос. Нація. Держава: Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Юрій Іванович Римаренко (ред.). – К., 2000. – 516с.

41. Рогожин А.И., Румянцев В.А., Страхов Н.Н. История Украины. Всемирная история ХХ века: Пособие для поступающих в вузы Украины / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого / Вячеслав Алексеевич Румянцев (ред.). – Х.: Право, 2000. – 400с.

42. Рогожин А.Й., Гончаренко В.Д., Страхов М.М., Святоцький О.Д., Копиленко О.Л. Історія держави і права України: Підр. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. / А.Й. Рогожин (ред.). – Х.: Основа, 1996. – 480с. – Ч. 2. 480с.

43. Рогожин А.Й., Копиленко О.Л., Кульчицький В.С., Румянцев В.О., Гончаренко В.Д. Історія держави і права України: У 2 ч.: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / А.Й. Рогожин (ред.). – К.: Ін Юре, 1996. – 448с. – Ч. 2.

44. Рогожин А.Й., Святоцький О.Д., Копиленко О.Л., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Академічний курс: У 2 т.: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Я. Тацій (ред.), А.Й. Рогожин (ред.). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 577с.

45. Рум’янцев В.О.. Українська державність 1917-1922 рр.: Форми і проблеми розбудови. – Х.: Основа, 1996. – 164с.

46. Савчук Н.О. Українська держава за гетьманування Ю.Хмельницького (1659-поч. 1663 рр.) / Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – Кам’янець-Подільський: Каліграф, 2001. – 236с.

47. Середньовічна Україна: Зб. наук. праць / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (відп.ред.). – К. – 290с.

48. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 975с.

49. Становлення владних структур в Україні (1991-1996) / ЗАТ «Українська прес-група»; Газета «День». Центр політичного аналізу / О. Гарань (ред.). – К., 1997. – 178с.

50. Струкевич О.К. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр. XVIII століття (політико-адміністративний аспект проблеми) / НАН України; Інститут історії України. – К., 1996. – 100с.

51. Сухий О.М. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – 2.вид., доп. – Л., 1999. – 226с.

52. Тацій В.Я., Святоцький О.Д., Гончаренко В.Д., Страхов М.М., Рогожин А.Й. Історія держави і права України: Академічний курс:У 2 т.:Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Я. Тацій (ред.), А.Й. Рогожин (ред.). – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000, Т. 1. – 646с.

53. Толочко П.П. Київська Русь. – К. : Абрис, 1996. – 360с.

54. Троян С.С. Росія-СРСР: історико-політологічний аналіз (1901 – 1945 рр.): Навч. посіб. для студ. вузів / Науково-методичний центр вищої освіти; Рівненський ін-т слов’янознавства Київського ін-ту «Слов’янський ун-т». – К., 2000. – 128с.

55. Українська революція і державність (1917-1920 рр.): Наук.-бібліогр. вид. / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (ред.), А.Л. Панова (уклад.). – К., 2001. – 803с.

56. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали:У 2 т. / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (ред.), В.Ф. Верстюк (упоряд.). – К.: Наук. думка, 1996. – (Пам’ятки історії України).Т. 2: 10 грудня 1917р. – 29 квітня 1918р. – 422с.

57. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / НАН України; Інститут історії України / В. Смолій (ред.кол.), І. Крип’якевич (упоряд.), І. Бутич (упоряд.). – К.: Альтернативи, 1998. – 383с.

58. Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы / Санкт – Петербургский гос. ун-т; Межвузовская научная программа «Исторический опыт русского народа и современность» / А.Я. Дегтярев (ред.). – М. : Златоуст, 1995. – 703с.

59. Цегельський Льонгін. Русь-Україна та Московщина-Россія: Історично-полїтична розвідка. – 2.вид., перероб. – Царгород : Вид. Союза визволення України, 1916. – 123с.

60. Чайковський А.С., Батрименко В.І., Копиленко О.Л., Кривоніс В.М., Мірошніченко В.І. Історія держави і права України: Навч. посіб. / Інститут економіки, управління та господарського права / А.С. Чайковський (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 384с.

61. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення. – К.: Абрис, 1995. – 392с.

62. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. – К.: Основи, 1998. – 447с.

 

9.4. Рекомендовані адреси сайтів.

1. Офіційний сайт Президента України // http://www.president.gov.ua

2. Офіційний сайт Верховної Ради України // http://www.rada.gov.ua

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // http://www.kmu.gov.ua/control

4. Офіційний сайт Рахункової палати України // http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index

5. Офіційний сайт Держфінінспекції України // http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index

6. Офіційний сайт Нацдержслужби України // http://nads.gov.ua/control/uk/indexПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.015 с.)