НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»Ø Плани семінарських занять для слухачів денної форми навчання

1. Good governence (добре, належне врядування): принципи та ресурсне забезпечення. (2 год.)

2. Особливості організації врядування на українських землях в революційний період 1917-1920 рр. (2 год.)

 

Семінарське заняття № 1: Good governence (добре, належне врядування): принципи та ресурсне забезпечення. (2 год.)

1. Які сутнісні риси має Good governence (добре, належне врядування)?

2. Принципи, функції та методи Good governence (доброго, належного врядування): що реалізуються в Україні.

3. Суб’єкти та об’єкти Good governence (доброго, належного врядування): їх взаємовплив та взаємозв’язок.

4. Яке ресурсне забезпечення в Україні має Good governence (добре, належне врядування)?

Методичні матеріали з підготовки семінарських завдань.

До методичних матеріалів при виконанні семінарських завдань можуть відноситися конституційно-правові та нормативно-законодавчі акти в сфері, що досліджується, методичні рекомендації, конспекти лекцій за тематикою роботи, описова ситуація проблеми та варіативний алгоритм її вирішення тощо.

Навчальні цілі (перелік умінь, навичок і знань, що мають бути здобуті на семінарському занятті).

Слухач повинен вміти:

· вживати заходи до впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних форм і методів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, виходячи з теоретичних засад та історичних прикладів реалізованих державно-управлінських технологій.

Слухач повинен знати:

· основні теорії, погляди та підходи до визначення поняття врядування в Україні та закордоном;

· основну характеристику суб’єктів та об’єктів врядування та їх взаємозв’язок й взаємовплив;

· спільне та особливе понять: врядування, управління та адміністрування;

· спільне та особливе понять: публічне врядування та державне управління;

· основну характеристика понять принципів, функцій та методів публічного врядування.

Слухач повинен оволодіти навичками:

· готувати потрібну для прийняття управлінського рішення інформацію стосовно розвитку території, галузі чи сфери з урахуванням особливостей історичного розвитку врядування на українських землях;

· готувати пропозиції щодо врахування рекомендацій та експертних оцінок врядування громадських інституцій у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні з метою покращення виконання ними своїх функцій;

· вжиття заходів до впровадження ефективних організаційних структур, форм і методів діяльності органу, структурного підрозділу, установи, організації, виходячи із змісту державно-управлінської діяльності.

Список рекомендованої літератури.

Основна література: 1, 2, 6-12, 20-23.

Додаткова література: 19, 24, 29, 31, 32, 35, 38-54.

Семінарське заняття № 2: Особливості організації врядування на українських землях в революційний період 1917-1920 рр. (2 год.)

1. Чи відбувалась у 1917 р. революція на Україні?

2. Програма Центральної Ради 1917-1918 рр. чи була спасінням для України?

3. Українська Держава (квітень - грудень 1918 р.): здобутки та недоліки.

4. Що було особливого у врядуванні в ЗУНР (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)?

Методичні матеріали з підготовки семінарських завдань.

До методичних матеріалів при виконанні семінарських завдань можуть відноситися конституційно-правові та нормативно-законодавчі акти в сфері, що досліджується, методичні рекомендації, конспекти лекцій за тематикою роботи, описова ситуація проблеми та варіативний алгоритм її вирішення тощо.

Навчальні цілі (перелік умінь, навичок і знань, що мають бути здобуті на семінарському занятті).

Слухач повинен вміти:

вживати заходи до впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних форм і методів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, виходячи з теоретичних засад та історичних прикладів реалізованих державно-управлінських технологій

Слухач повинен знати:

· основні теорії, погляди та підходи до визначення поняття врядування в Україні та закордоном;

· основну характеристику суб’єктів та об’єктів врядування та їх взаємозв’язок й взаємовплив;

· основні історичні етапи розвитку врядування на українських землях;

· повноваження та компетенція, організація та структура органів врядування на території України в історичній ретроспективі.

Слухач повинен оволодіти навичками:

· готувати потрібну для прийняття управлінського рішення інформацію стосовно розвитку території, галузі чи сфери з урахуванням особливостей історичного розвитку врядування на українських землях;

· готувати пропозиції щодо врахування рекомендацій та експертних оцінок врядування громадських інституцій у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні з метою покращення виконання ними своїх функцій;

· вжиття заходів до впровадження ефективних організаційних структур, форм і методів діяльності органу, структурного підрозділу, установи, організації, виходячи із змісту державно-управлінської діяльності.

Список рекомендованої літератури.

Основна література: 4, 14-17;

Додаткова література: 1, 4, 25, 31, 39, 45, 48, 56.

 

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»

Плани семінарських занять для слухачів денної форми навчання

1. Зовнішній та внутрішній контроль (2 год).

Семінарське заняття № 3.

Зовнішній та внутрішній контроль (2 год.)

План заняття

1. Поняття та загальна характеристика контролю.

2. Суб’єкти зовнішнього контролю, їх види, статус та повноваження.

3. Суб’єкти внутрішнього контролю, їх види, статус та повноваження.

4. Особливості здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю: відмінності в процедурі проведення, в реалізації результатів контролю.

Методичні матеріали з підготовки семінарських завдань:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал тем 6 та 7.

2. Дайте відповіді та питання для самоконтролю до тем 6 та 7.

Навчальні цілі

У процесі навчання слухачі повиннінабути знаннящодо:

· суб’єктів зовнішнього та внутрішнього контролю;

· відмінностей зовнішнього та внутрішнього контролю;

· основних особливостей організації та проведення зовнішнього та внутрішнього контролю;

· світових тенденцій розвитку зовнішнього та внутрішнього контролю в умовах глобалізації та інтеграції;

отримати навички:

· застосовування знань щодо світових тенденцій організації та проведення зовнішнього та внутрішнього контролю при аналізі зовнішнього та внутрішнього контролю в Україні;

· розробки та внесення аргументованих пропозицій щодо модернізації з метою удосконалення зовнішнього та внутрішнього контролю в Україні.

Список рекомендованої літератури:

Основної літератури: 36, 37;

Нормативно-правова література: 10-13,16-20, 22, 38;

Рекомендовані адреси сайтів: 1-6.

 

Структура підсумкової оцінки з навчального дисципліни

Загальна підсумкова оцінка з навчального дисципліни «Вступ до публічного адміністрування» формується за такими складовими:

А) Для слухачів денної форм навчання:

  Вид роботи Оцінка в балах
Макси-мальна Міні-мальна
Навчальна активність на заняттях, виконання завдань
Виконання обов’язкових індивідуальних навчально-практичних завдань (реферат)
Тест
Вся робота з дисципліни «Вступ до публічної адміністрації»

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Основна література:

1. Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационно-функциональные вопросы – Учебное пособие – М.: ОАО. НПО «Экономика», 2000. – 302 с.

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций М.: Юридическая литература, 1997.

3. Василевська Т.Е. «Етика в державному управлінні»: Опорний конспект з дистанційного курсу. – К.: Вид-во НАДУ, 2004.

4. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К.; Генеза. – 608 с.

5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XYII-XYIII ст.: кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. – 222 с.

6. Гурне Б. Державне управління /Пер. с фр. В.Шовкун. – К.: Основи, 1993. -165 с.

7. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові, організаційні засади. – Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка – Львів, Видавництво Національного інституту «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.

8. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / Колектив авт.; Відпов. ред. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.

9. Державне управління та державна служба: Словник-довідник //Укл. О.Ю. Оболенський // К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.

10. Державне управління. Навч. посіб./ А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф.Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.

11. Державне управління: Словник-довідник // Уклад. Бакуменко В.Д., Безносенко Д.О., Варзар І.М. та ін. // Вид-во УАДУ – К., 2002. – 228.

12. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / Кол. авт.; За ред. д-ра філос.н., професора В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ. – Міленіум, 2003. – С.251-303.

13. История государства и права Украинской ССР. В 3-х томах. К.: Наукова думка, 1987.

14. Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів та матеріалів (XII-XX ст.), таблиці, схеми та інтернет-довідник. Посібник для практичних занять та навчання. Навчально-методичне видання з курсу «Теорія та історія державного управління» /За заг. ред. Н.Р.Нижник; Автор.-уклад.: С.М.Коник, Л.В.Покрова, Р.Б. Воробей, І.І.Тіщенко. – К.: Видавничий дім «Максімус», 2005. – 720 с.

15. Історія Української Конституції. – К.: Право, 1997. – 464 с.

16. Киричук В., Тимцуник В. Історія державного управління в Україні – К.: УАДУ, 2001. – 242 с.

17. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

18. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Вступний модуль» підмодулю «Культура та етика публічного адміністрування» (для слухачів спеціальності – «Публічне адміністрування» денної форми навчання)/ Уклад.: В.М.Князєв, Т.Е.Василевська. – К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007 – 48 с.

19. Михайлов В. Побудова президентської вертикалі // Актуальні проблеми реформування державного управління. – К., 1997.

20. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе /НАН Украины, Ин-т государства и права. – К., 1995 – 207 с.

21.Нижник Н.Р. Державне управління в Україні: проблеми і перспективи // Вісник УАДУ при Президентові України. – 1996. – №1. – с.102-116.

22. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління – К.: УАДУ, 1998 – 159 с.

23. Райт Г. Державне управління /Пер. з англ. В. Івашко, О. Коваленко, С. Соколик. – К.: Основи, 1994. – 191 с.

24. Реформа державного управління: Семінар, Київ, 21-22 травня 1997 р. Ін-т економічного розвитку, Світовий банк. – К.,1997.

25. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. К., «Оріяни», 1998, – 362 с.

26. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України/ М.І.Мельник (керівник авт.кол), П.М.Копка, Ю.В.Бакаєв, В.М.Вакулич, Т.Е.Василевська та ін. – К.: Політконсалтінг, 2007. – С.108-117, 139-163.

27. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи. М.І.Мельник (керівник авт. кол.), Ю.В.Бакаєв, Т.Е.Василевська та ін. – К.: Нота-прінт, 2002. – С. С.53 –62, 120-128.

28. Рудакевич М.І. Етика державного службовця. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – с. 32-53, 147-321.

29. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юридическая литература 1994 – 176 с.

30. Тимцуник В.І. Реформування системи влади та державного управління в УРСР (1953-1964 рр.): Монографія/ В.І.Тимцуник; Наук. ред. Н.Р.Нижник. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 400 с.

31. Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х.: Вид-во «Право», 1996. – 164 с.

32. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: «Програма Л», 1995.

33. Контроль в бюджетних установах. Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення для ВНЗ (рек. МОН України), Дікань Л.В., Щербаков О.І., Ольховский Ю.А., Х. ИНЖЭК, 2007.

34. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. - К: ЦУЛ, 2006. – 196 с.

35. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління – К.: УАДУ, 1998 – 159с.

36. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник ‑ К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

37. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. – К. – Івано-Франківськ: НІЧЛАВА, 2003. – 288с.

38. Райт Г. Державне управління /Пер. з англ. В. Івашко, О. Коваленко, С. Соколик. – К.: Основи, 1994. – 191 с.

39. Basile Filadelfio. The Italian Parliaments control of the EU decision-making process. –Working group IV. Role of National Parliaments. - 2002.

40. Greenwood Jastin. Organized Civil Society and Democratic Legitimacy in the European Union. – British Journal of Political Science.- 2007.- http://journals.cambridge.org

41. Grespo Garsia. Public Expenditure Control in Europe: Coordinating Audit Functions in the European Union. - Elgar Edward. Publishing LTD. – 2005.

42. Guidance for Reporting on the Effectiveness of Internal Controls: SAI Experiences in implementing and Evaluating Internal Control. – www.intosai.org

43. Guidance for Supreme Audit Institution (SAIs). – www.intosai.org

44. Einke Barbara. Civil society participation in EU governance. – www.livingreviews.org

45. Handbook of public administration. Jack Rabin, W.Bartley Hildreth, Herald Miller.

46. Hockema Jan. The experience of partliamentary conrol in Western Europe. – www.dcaf.ch

47. Internal Conrol: Providing a Foundation for accountability in Government. – www.intosai.org

48. Riis Peter. National Parliamentary Control of EU Decision – making in. – 252 p. – www. europalawpublishing.com

49. The Role of Civil Society in the EUs Development Policy/ - 2002/ - www.concordeurope.org

50. Rubin Irene. New Directions in Budget Theory. – Suny Series in Public Administration 1998. – 207 p.

51. Magosci Paul Robert. A History of Ukraine. –University of Washington Press. -1996. – 784 p.

52. Reid Anna. Borderland: a Journey through the History of Ukraine. – Basic Books; New edition. – 2000. – 272 p.

53. Snyder Timothy. The reconstraction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. – Yale University Press. – 2004. – 384 p.

54. Subtelny Orest. Ukraine. A History. - University of Toronto Press. – 2000.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)