МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТАМАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

Студента Гладаренка Єгора Сергійовича

 

на тему«Моделі оцінювання надійності комерційних банків»

 

Робота допущена до захисту в ДЕК

 

Завідувач кафедри доктор економ.наук,

 

_____________________ В. В. Вітлінський

(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник канд. економічних наук, доцент

 

_____________________ Л.Б.Долінський

(підпис) (ініціали, прізвище)

Рецензент_____________________________________

(наук. ступінь, учене звання)

______________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

Київ 2014

 

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.. 6

1.1.Стан банківської системи України. 6

1.2. Сутність поняття «надійність комерційного банку». 14

1.3. Підходи до оцінювання надійності комерційних банків. 23

РОЗДІЛ ІІ. МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.. 26

2.1. Класифікація моделей та підходів оцінювання надійності комерційних банків 26

2.2. Характеристика моделей та підходів оцінювання надійності комерційних банків 28

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІНИХ БАНКІВ.. 49

3.1. Опис методу та економічної суті 51

3.2. Вибір, економічний зміст та розрахунок показників. 55

3.3. Практична реалізація моделі 64

ВИСНОВКИ.. 77

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 79

ДОДАТКИ.. 85

 

 

ВСТУП

 

Сучасний стан справ національної економіки України, а також незадовільна економічна ситуація в світі, особливо сильно впливає на банківську систему України. Оскільки комерційні банки є одним із основних учасників цієї системи, питання оцінювання їх надійності має особливе значення. В надійності комерційних банків зацікавлений Національний банк України, інвестори та власники, наймані працівники та вкладники комерційних банків. Окрім цього, оскільки комерційні банки виступають як посередники у грошово-кредитних відносинах між суб’єктами економіки, концентрують частину кредитних ресурсів, важливість питання оцінювання їх надійності є особливо актуальним.

Дослідженням проблематики надійності комерційних банків прямо та опосередковано займались як зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Варто відзначити російських науковців: В. Кромонова , Г. Панову, Л. Сахарову, О. Ширінську, Г. Фетисова, якими визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу фінансової стійкості як частини надійності банку.

Серед українських вчених, питанням надійності займалися О.Дзюблюк, Р. Михайлюк, Л. Примостка К. Мстоян, І. Краснова, В. Коваль, практичним підходом до оцінювання Л. Матвійчук, Б. Самородов, В. Вітлінський, Р.Набок, О.Набок,

Мета та завдання роботи. Головною метою є дослідити питання надійності комерційних банків, надати основні відомості, що характеризують це поняття, практичні способи оцінювання надійності комерційних банків та на основі отриманих даних створити модель оцінювання надійності комерційних банків.

Для виконання поставленої мети було поставлено наступні завдання:

Проаналізувати чинне законодавство щодо банківської сфери;

· Аналіз поточного стану банківської сфери України;

· Обгрунтування поняття «надійності» в банківській діяльності;

· Узагальнення та систематизація основних підходів та аналіз моделей оцінювання надійності комерційних банків;

· На основі статистичних даних робробити та побудувати модель оцінювання надійності комерційних банків, проаналізувати результат.

 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є оцінка надійності комерційних банків Предметом є моделі оцінювання надійності комерційних банків.

Методи дослідження та відповідний інструментарій. Для дослідження використовувалась теоретична наукова інформаційна база та аналіз статистичних даних. Практична частина базувалась на здобутих знаннях та на практиці засвоєних та сформованих методів обрахунку. Для розрахунку фінансових показників використовувався Microsoft Office Excel, для створення факторної моделі та кластерного аналізу програмний пакет STATISTICA.

Структура роботи та основний зміст. Робота складається із титульного аркушу, змісту, трьох частин, висновку, списку літературних джерел та додатків. У першій частині наведено стан банківської системи України, теоретичні особливості поняття «надійності» щодо банківської сфери з економічної та правової точок зору та основі підходи до оцінювання надійності. У другому розділі розглядаються найпоширеніші моделі оцінювання надійності комерційних банків. У третій частині описано створену модель, методики на яких вона базувалася, її показники. Також показане практичне застосування моделі, як проводяться розрахунки і отриманий результат. Третя частина супроводжується результатами розрахунків. Найбільш об’ємні таблиці, що були використані під час реалізації моделі, представлені у додатках.

Теоретична та практична значущість роботи. У роботі наведено основні підходи до визначення теоретичного поняття «надійності» по відношенню до банківської сфери, визначення понять «комерційний банк» та «надійність комерційного банку». Окреслено концептуальні основи поняття «надійності», його зв'язок та значення, що розкривається через поняття «стабільність» та «стійкість». Це обумовлює теоретичну значущість роботи. Практична значущість пояснюється тим, що наведено перелік моделей, на основі яких можна оцінювати надійність комерційних банків, розроблено власну модель оцінювання надійності комерційних банків, використовуючи факторний та кластерний аналіз, що дозволяє оцінити «надійність» комерційних банків для вкладення коштів, що є важливим питанням на сучасному етапі розвитку банківництва в Україні.

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

РОЗДІЛ ІІ. МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

Характеристика моделей та підходів оцінювання надійності комерційних банків

 

Перед тим як перейти до опису та характеристики моделей оцінювання надійності комерційних банків необхідно однозначно та концептуально виділити необхідну інформацію, що буде подана щодо кожної із розглядаємих моделей. Для на більш повного та всебічного опису та характеристики моделей оцінювання надійності комерційних банків будемо вважати наступний концептуальний план характеристики як оптимальний:

1) Підхід / метод та його характеристика (до групи моделей) ;

 

2) Назва моделі та розшифровка назви, якщо така потрібна;

 

3) Авторство, рік створення, хто застосовує модель;

 

4) Загальний вигляд моделі, дані, що аналізуються;

 

5) Переваги та недоліки моделі;

 

6) Коментарі, якщо такі нобхідні;

 

Рейтингові моделі

Кінцевим продуктом рейтингових моделей є оцінка поточного стану комерційного банку. Серед рейтингових моделей виділяють інсайдерські (використовуються дані підприємства, які воно або надає внутрішнім оцінювачам або зовнішнім) та дистанційні (використання публічних, всім доступних даних). За процедурою підрахунку розділяють бальні (нарахування балів за кожне значення показника) та індексні (визначення інтегрального індексу на вагових значеннях показників – застосування економіко-математичних підходів, про що згадувалося у першій частині другого підрозділу).

До рейтингових моделей, що будуть розглянуті відносяться наступні:

1) CAMELS;

2) Концептуальна модель банківського рейтингування Центру наукових досліджень НБУ;

3) Модель (підхід) Матвійчука Л.П;.

Варто сказати, що багато рейтингових моделей використовуються наглядовими органами багатьох країн і були спеціально розроблені для цього. Наприклад, моделі CAMEO (кожна буква є посиланням на слово, C – капітал, A – якість активів, M – менеджмент, E – дохідність, O – операції та внутрішній контроль) та ROCA (менеджмент, операційний контроль та відповідність нормам нагляду, якість активів, управління ризиками) оцінюють надійність філій закордонних банків у США та закордонних філій банків США відповідно. Італійський регулятор використовує PATROL (з італійської означає - достатність капіталу, прибутковість, кредитний ризик, організація, ліквідність відповідно), а Франція - ORAP (розшифровується як організація і зміцнення попереджувальних заходів). Також існує модель BOPEC, для оцінки надійності банківських холдингів. Згідно назви аналізуються - В – дочірні банки, О – дочірні небанківські організації, Р – материнські компанії, Е – сукупний прибуток, С – адекватності. Підсумкова оцінка визначається як S – задовільно, F – прийнятно, U – незадовільно. [9] Необхідним є зауважити, що також достатню кількість можливостей щодо оцінювання надійності комерційних банків пропонують рейтингові агентства як зарубіжні ( Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch Ratings) [36], так і національними, наприклад, Національним рейтинговим агентством «Рюрік».

Модель CAMELS

Історично назва цієї модель була CAMEL та була створена у 1979 році . В 1997 році модель було доповнено компонентом S. Модель застосовується для оцінювання надійності комерційних банків Федеральною резервною системою США, Федеральною корпорацією страхування депозитів, регуляторами України, Польщі, Словаччини, Туркменістану тощо. Сама назва – це компоненти:

· адекватності (достатності) капіталу (C - Capital Adequacy);

· якості активів (A - Asset Quality);

· якості менеджменту (M - Management);

· рівню дохідності операцій (E - Earnings);

· рівню ліквідності (L - Liquidity);

· чутливості до ризиків (S - Sensitivity to Risk); [9]

Згідно «Положення про визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS» кожний показник методики оцінюється за п’ятибальною шкалою, де значення “1” відповідає найвищій оцінці, а значення “5” – найнижчій. В методиці існує пояснення, яку оцінку кожна компонента, відповідно до значень, яки мають показники кожної компоненти. Наприклад, якщо для компоненти адекватності капіталу всі показники не задовольняють своїми значеннями нормативно визначені рамки, то тоді для компоненти виставляється оцінка “1”.

За результатами оцінки кожного компонента виставляється комплексна оцінка, що визначається суб’єктивно, але не має бути середнє арифметичне рейтингових оцінок, має бути цілим числом, враховувати всі фактори тощо. Щодо комплексної оцінки, то її значення трактується наступним чином:

- Якщо значення комплексної рейтингової оцінки скаладає “1” або “2”, то банк є повністю надійним, може протистояти звичайним економічним негараздам;

- Якщо значення складає “3”, то це означає, що банк має достатньо вагомі недоліки, а якщо ці проблеми не будуть вирішені у визначений термін часу, то це призведе до порушення платоспроможності та втрати ліквідності;

- Якщо банк отримав оцінку “4” або “5”, то така ситуація має дише єдине пояснення – наявні проблеми важкого характеру, банк потребує ретельного нагляду та швидкої реакції наглядового органу, використовуючи наявні засоби впливу;

Перевагою системи CAMELS у тому, що вона є стандартизованим методом оцінки банків, у якій рейтинги з кожного показника вказують керівництву банку напрямок необхідних дій щодо їх поліпшення; при цьому зведена оцінка відображає рівень потрібного втручання контролюючих органів. [17]

Недоліками в літературі вказують наступне:

· суб`єктивність оцінки експертами діяльності банків;

· проблема оцінки потенційних ризиків, оскільки виїздне інспектування носить короткий та одночасний характер;

· недосконалість п’ятибальної системи оцінки – трибальна у Системі оцінки ризиків, яка згадувалася раніше;

· проблема узагальнення інтегрального показника експертом;

 

Концептуальна модель банківського рейтингування Центру наукових досліджень НБУ

Створена 2006 року на базі Центру наукових досліджень НБУ. Авторство належить заступнику начальника відділу досліджень фінансово-банківської системи Набоку Р. та аспіранту Київського національного торговельно-економічного університету Набоку О. На думку авторів, модель оцінювання надійності банків має складатися із п’яти блоків:

1) Оцінка балансу та іншої звітності банків – складається із семи якісних коефіцієнтів (високоліквідних активів, співвідношення регулятивного капіталу до депозитів клієнтів банку, достатності основного капіталу, співвідношення недохідних та загальних активів, ефективності роботи персоналу, прибутковості активів, прибутковості капіталу) Згідно цього:

Іб = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 / 7 (2.5)

2) Побудова індикатора – дотримання значень економічних нормативів. За результатами оцінки виконання нормативів присвоюється рейтинг (бали), наприклад, за відсутність порушень – 5 балів, за 1 порушення – 2 бали і т.д. Наступним кроком є підрахунок середнього арифметичного ( за аналогією із першим блоком )

3) Третім блоком є розрахунок інтегральної позиції за ризиками:

Ір = КР + ПР + РЛ + РР + ОР + ПолітР / 6 (2.6)

де, КР – бальна оцінка за кредитним ризиком;

РЛ – бальна оцінка за ризиком ліквідності;

ПР – бальна оцінка за процентним ризиком;

РР – бальна оцінка за ринковим ризиком;

ОР – бальна оцінка за операційним ризиком;

ПолітР – бальна оцінка за політичним ризиком.

Кожна із категорій має свої коефіцієнти для розрахунку.

4) Наступною складовою є дослідження розвинутості клієнтської бази.

Формула розрахунку блоку:

Ікб = Клас_А + Клас_В + Клас_С / 3 (2.7)

Знову ж таки, за авторським методом клієнти діляться на три складові – параметрами розподілу є кількість оборот за рахунками, залишки на рахунках. За кожний тип налічується деяка кількість балів.

5) П`ятим блоком є вивчення ступеня розвину тості та ефективності мережі банку. Він складається з трьох факторів - 1_РМ (оцінка розвину тості мережі банку), 2_РМ (оцінка рівня прибутковості банку в розрізі підрозділів), 3_РМ (оцінка рівня прибутковості підрозділу банку) За кожним фактором нараховується деяка кількість балів і складається разом в індикатор Ірм.

Загальний рейтинг банку РБ складається із суми бальних оцінок отриманих за всіма блоками:

РБ = Іб + Ін + Ір + Ікб + Ірм (2.8)

Також автори розділяють складові блоків на базові та додаткові, для підрахунку різної за складністю моделі. Отриману кількість балів автори інтерпретують як в кількісній формі, так і дають змогу перевести бальну суму у стандартизований національний рейтинг. [20]

Перевагою такої моделі є комплексність, науковість підходу та, що не менш важливо – практичність використання. Недоліком можна назвати складність та трудомісткість підрахунку, можливі помилки у вихідних даних.

Підхід інтегрального статистичного оцінювання надійності банків Матвійчука Л.

Запропонований підхід є авторством Матвійчука Л.П., викладача кафедри економічного аналізу та статистики Тернопільського національного економічного університету. Застосовується бальний підхід.

Підрахунок надійності здійснюється на базі статистики Національного банку України, використовуючи яку розраховується низка статистичних показників надійності – фінансових коефіцієнтів:

· співвідношення високоліквідних активів до робочих;

· загальної ліквідності;

· ресурсної ліквідності;

· мультиплікатора капіталу;

· співвідношення виданих кредитів до депозитів;

· генеральної ліквідності;

· ROA;

· ROE;

· SPREAD;

· рентабельність витрат;

· чиста процентна маржа;

· надійності;

· адекватності капіталу;

· захищеності власного капіталу;

Наступним кроком визначаються бали для кожного коефіцієнта за порядковими рангами за визначеним набором правил – чи задовольняє значення критичному, з точки зору надійності значенню. Правила представлені у вигляді логічних виразів « Якщо Мінімально допустиме значення даного коефіцієнта < Значення розрахованого коефіцієнта < Критичному значенню даного коефіцієнта, то нараховується N балів.» Такий аналіз також дозволяє визначити, який вплив здійснює коефіцієнт на загальний надійність банку – стимулятивну чи дестимулятивну.

Далі підраховується інтегральна оцінка як суму балів. Після цього банки розділяються на рейтингові групи (“A” – найнадійніші банки,”B” – мають стабільний запас надійності,”C” – зона ризику ,”D” – группа критично не надійних банків) за отриманою сумою балів. Варто відзначити, що необхідно проводити перевірку того, що банки потрапили в деяку категорію за принципом того, що бали кожного коефіцієнта знаходяться в зоні, що притаманна цій рейтинговій групі, щоб уникнути ситуації, коли помилка при розрахунку чи аномальне значення коефіцієнт не розподілило ненадійний банк в групу надійних та навпаки.

Перевагами такого підходу рейтингового моделювання надійності банку є логічність підходу, економічна обґрунтованість коефіцієнтів та їх значень, достатньо простий підрахунок, чіткі результати, а також можливість визначити, де наявні проблеми в забезпеченні надійності. Недоліками можна назвати, по-перше, необхідність оновлення обґрунтованості значень коефіцієнтів, переглядом значень розподілу на рейтингові групи.

Пруденційний аналіз

Модель «Стрес- тестування» країн-членів МВФ

 

Стрес - тестування - передбачає оцінку стійкості банківського сектору в умовах неґативного впливу, а саме при можливому зниженні ліквідності, зростанні волатильності процентних ставок, змінах валютних курсів. Умова стрес- тестування – врахування впливу факторів, що можуть спричинити значні збитки у портфелі активів або труднощі в управлінні ризиками. Дані фактори охоплюють компоненти ринкового, кредитного та ризику ліквідності.

Стрес-тестування передбачає компоненти як кількісного, так і якісного аналізу. Кількісний аналіз спрямований на визначення можливих коливань основних макроекономічних показників та оцінку їх впливу на різні складові активів банку. Якісний аналіз має на меті виконання двох основних завдань:

1) оцінити здатність банківського капіталу компенсувати ймовірні втрати;

2) визначення комплексу дій, які банк має вживати для зниження ризиків та збереження капіталу.

Дослідження має показати, чи стійкий банківський сектор до неґативних змін. Консультації щодо вдосконалення даного підходу надають МВФ та Світовий банк. [26]

Розглянувши наявні моделі оцінювання надійності комерційних банків можна зробити наступні висновки. Існує достатня кількість моделей для оцінювання надійності комерційних банків, але вони мають свої переваги та недоліки. Багато розглянутих нами моделей використовують у собі, як частину, найпростіший спосіб оцінювання банку – аналіз фінансової звітності та підрахунок фінансових коефіцієнтів. Більша частина моделей для свого підрахунку потребують використання обчислювальної техніки. Знайдена тенденція до комбінування декількох методів в одній моделі, наприклад, розрахунок фінансових коефіцієнтів поєднується з експертною оцінкою цих підрахунків та вирахування остаточних результатів з допомогою економіко-математичного апарату та обчислювальної техніки. Важливим є досвід оцінювання надійності комерційних банків із використанням нових підходів – апарату нечіткої логіки та множин, складові інтелектуального аналізу даних. Після проведеного аналізу та виходячи із наведених переваг та недоліків моделей, необхідно сказати, що для практичного оцінювання надійності комерційних банків, зазначеними моделями, необхідна їх адаптація до національних українських реалій; протилежно можна рекомендувати створення моделей саме для України, враховуючи зарубіжний досвід.­

 

Практична реалізація моделі

Практична реалізація моделі відбувалася у програмному пакеті STATISTICA. Алгоритм виконання факторного аналізу та кластерного аналізу для кожного року є наступним:

1) Імпорт даних – таблиць бальних оцінок по показникам;

2) Нормалізація даних з допомогою функції «Standardize»;

3) Виконання виділення факторів методом головних компонент – підбір кількості факторів з метою отримання найкращого результату, застосування ортогонального обертання для зручності оцінювання– пункт меню «Statistics» - підпункт «Multivariate Eploratory Techniques» - пункт «Factor Analysis», опція «Varimax normalized»;

4) Інтерпретація отриманих даних – чи високим є значення дисперсії, що пояснюється для факторів, який склад факторів, тобто з якими показниками корелює фактор тощо – «Eigenvalues», «Factor Loadings».

5) На основі отриманих даних побудова кластерів банків – методом к-середніх - пункт меню «Statistics» - підпункт «Multivariate Eploratory Techniques» - пункт «Cluster Analysis» - «K-means clustering»;;

6) Аналіз графіку середніх, членів кластерів – «Graph of menas», «Members of each claster »

7) Економічна інтерпретація кластерів;

8) Вироблення висновків та рекомендацій року дослідження;

9) Вироблення загальних висновків та рекомендацій.

ВИСНОВКИ

 

На основі теоретичних матеріалів було виявлено, проаналізовано та представлено інформацію, що задовольняє поставленим завданням:

· Досліджено сучасний стан банківської системи України;

· На основі літературних джерел та актуального Законодавства визначено та обгрунтовано суть поняття «надійність» в банківській сфері;

· Узагальнено та систематизовано підходи до оцінювання надійності комерційних банків України;

· Проаналізовано та наведена характеристика сучасних моделей оцінювання надійності комерційних банків України;

· На основі реальних даних побудовано модель оцінювання надійності комерційних банків, в основі якої – 8 показників надійності комерційних банків. На базі тридцяти одного банку з першої та другої груп за класифікацією Національного банку України проведено оцінювання надійності.

Поняття «надійності» комерційного банку є доволі дискусійним та його значення не є повністю розкритим в літературі. Це пов’язано, по-перше, з тим, що трактувати поняття «надійності» можна для кількох визначених груп осіб – клієнтів банків, працівників, інвесторів та власників, а також з точки боку регулятора. По-друге, поняття «надійність» за своєю суттю, розкривається разом та через поняття «стабільність» та «стійкість».

Моделі, що наведені у другому розділі також не можуть повністю оцінити надійність комерційних банків через причини, вказані вище. Також важливим є те, що процес оцінювання надійності комерційних банків має враховувати як кількісні, так і якісні показники.

Розроблена у третьому розділі модель, як було зазначено вище, на основі восьми показників, як якісних, так і кількісних, оцінила надійність тридцяти одного банку, представивши у якості відповіді групи банків – кластери, кожен із яких характеризується своїм ступенем надійності – «надійні», «ненадійні», «середні за надійністю» та «ризиково надійні». Розподіл на такі кластери відбувся на основі факторів, що впливають на надійність. Факторний та кластерний аналіз був виконаний у програмному пакеті STATISTICA та за 2013 та 2014 роки.. По результатам дослідження було проаналізовано учасників груп банків за два роки. Практичні результати від проведеного дослідження показали, по-перше, логічність та змістовність дослідження, а по-друге, комплексно оцінили надійність групи комерційних банків, що разом оперують приблизно 80% коштів як населення, так і бізнесу.

Як і всі моделі, розроблена модель має свої недоліки і переваги. Вона може та має бути дороблена за допомогою, по-перше, розширення кількості показників, особливо якісних, по-друге, розширенням кількості досліджуваних банків, по-третє, врахуванням суті «надійності» для всіх осіб, що в цьому зацікавлені.

Питання оцінювання надійності комерційних банків є та буде залишатися актуальною, оскільки, як було зазначено у першому розділі, банки виконують посередницькі функції між суб’єктами господарювання, акумулюють кредитний ресурс та виступають місцем зберігання коштів населення. Оскільки у надійності банків за таких умов, зацікавлена як держава, так і населення, то робота може бути використана як база для подальшого оцінювання та підвищення як надійності комерційних банків, так і банківської системи взагалі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Вінюкова, Д. Банківська система України: сучасний стан і напрями розвитку [Текст] / Д. В. Вінюкова // Управління розвитком. - 2013. - № 19. - С. 58-60.

2) Про банки і банківську діяльність[Електронний ресурс]: закон України від 7.12.2000 № 2121-ІІІ [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0946-05. – Назва з екрану.

3) Банківська система України. Аналітичний огляд [Електронний ресурс] / НРА Рюрік// - Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1187

4) Куксіновіч, М. Банківський сектор Польщі та України: внесок у розвиток бізнесу та підприємництва [Текст] / М. Куксіновіч // XIII Міжнародний Економічний Форум/ м.Трускавець. -2013 рік.

5) Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс] / Національний Банк України// - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807

6) Інтегральний довгостроковий кредитний рейтинг банківської системи України [Електронний ресурс] / НРА Рюрік// - Режим доступу: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/idkr.html

7) Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України [Електронний ресурс]: постанова НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

8) Славука, М.І. Гроші та кредит [Текст]: Підручник. - 4-те вид., перероб. І доп. / За аг. Ред. . М.І. Савлука. – К.: Знання, КНЕУ, 2006. – 740 с.

9) Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк . – Тернопіль, 2009. – 257с.

10) Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 69.

11) Фетисов Г.Г. Надёжность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. Автореф. Дисс на соиск. уч.ст. к.э.н. / Г.Г. Фетисов – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1998. - С.12-13.

12) Мстоян К.В. Надійність банку: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / К.В. Мстоян // Електронне наукове видання “Ефективна економіка”// - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1142

13) Стабільність [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Стабільність

14) Коваль, В.М. Надійність та стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.04.01 / Коваль Володимир Миколайович; Київський національний економічний університет – К.,2001. 15) Про Національний банк України [Електронний ресурс] / Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999 р. - №29, -С.238 // - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14

16) Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України 15.03.2004 № 104. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

17) Савельєва О.В. Методики оцінювання стійкості сучасної банківської системи [Електронний ресурс] / О.В. Савєльєва // ХНЕУ.-2012.- Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1527/1/Савельєва%20О.%20В.%20МЕТОДИКИ%20ОЦІНЮВАННЯ%20СТІЙКОСТІ%20СУЧАСНОЇ%20БАНКІВСЬКОЇ%20СИСТЕМИ.pdf 18) Череп, А. Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду [текст] / Череп А. В. Комісаренко О. А. / збірник наукових праці ХІБП . – 2013 рік.

19) Паночишин, Ю. Використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки в задачі оцінки фінансової стійкості комерційних банків [Текст] / Ю. М. Паночишин, К. Є. Рем’янцева // Вісник Запорізького національного університету.- 2011 р., - №2. – с.80

20) Набок, Р. Концептуальна схема рейтингування банків України [Текст] / Р. Набок, О. Набок // Вісник Національного Банку України. – 2006. –№8(126). – С.20. 21) Colclough, W. The Implementation and Review of a Polish Bank Monitoring System [Електронний ресурс] / William Colclough // Режим доступу: http://www.westga.edu/~bquest/2003/polish.htm#_ftnref3

22) German Supervisory Authority. The BAKIS system. Internal presentation paper. December, 1997. 23) Афанасьєва, О. Б. Методологічні підходи до ідентифікації ризику втрати платоспроможності банку / О. Б. Афанасьєва // Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 201-217 24) Ranjana ,S. Supervisori risk assessment and early warning system[Текст] / Ranjana S., Paul Van den Bergh // Baasel committee on banking supervision working pepers.-2000. – №4.- С. 11, 19, 21. 25) Wilson, T. CreditRisk+: A credit risk management framework. London 1997, Credit Suisse Financial Products. 26) Онищенко, В. О. Досвід зарубіжних країн щодо оцінки фінансового стану банків [Текст] / В. О. Онищенко, Ю. С. Довгаль, О. М. Гребінь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць : заснований у 1999 р. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Вип. 35. – С. 25–32. 27) Мандель И.Д. Кластерный анализ — М.: Финансы и статистика, 1988. — 176 c. 28) Елекстронний підручник з статистики StatSoft [Електронний ресурс]/ режим доступу - http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stfacan.html

29) Матвійчук, Л.П. Статистичне оцінювання надійності банків України [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.01 / Матвійчук Любомир Павлович; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ. – 2011. 30) Самородов, Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку [Текст] : монографія / Б. В. Самородов ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 307 с. 31) Вітлінський, В. Визначення рейтингу банку всередині вибірки [Текст] / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Вісник Національного Банку України. – 1999. - №2(36). – С.61. 32) Войнаренко, М.П. Сучасні реалії стану комерційних банків України за показниками їх фінансової стійкості [Текст] / М.П. Войнаренко, С.І. Мельник, Р.С. Квасницька // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4(8): Економічні науки. – С. 222. 33) Довгань Ж.М. Банківський нагляд в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Електронний ресурс] / Ж. М. Довгань // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . - 2013. - Вип. 1(14). - С. 252-259. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1(14)__37.pdf 34) Осадчук С. Механізм державного регулювання банківської діяльності: характеристика складових [Електронний ресурс] / С. Осадчук // Державне управління та місцеве самоврядування, ДРІДУ. – 2010. - №3(6).- Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/ 35) Простебі Л.І. Проблеми розвитку банківської системи України та механізмів регулювання її діяльності [Текст] / Л.І. Простебі // Вісник ОУН ім. І.І. Мечникова.-2013.- №2/1. – С.109. 36) Краснова, І.В. Основні підходи до оцінювання надійності банку [Електронний ресурс] / І.В. Краснова, К.В. Мстоян // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць — К. : КНЕУ, 2013. –Вип. 1 (21). — С 93 - 102. - Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/arch/13-4683.pdf

37) Степанова, В.О Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку банківської системи України [Текст] / В.О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту. – 2011. – № 4(16): Гроші, фінанси та кредит. – С. 177.

38) Цапенко К.Ю. Фінансова стійкість банку: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / К. Ю. Цапенко // Управління розвитком . - 2013. - № 15. - С. 150-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_15_67.pdf

39) Примостка, Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі [Текст] / Л. О. Примостка ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 316 с.

40) Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя [Текст] / А. Стефанишина // Вісник Національного Банку України. – 2010. –№11(177). – С.62.

41) Крухмаль, О.В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методологічне забезпечення [Текст]: дис…. канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Крухмаль – С., 2007. – 256с.

42) Колодізєв О.М. Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банку [Електронний ресурс] / О. М. Колодізєв, І. І. Попов // Бізнес Інформ . - 2012. - № 6. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_6_41.pdf

43) Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів [Текст]/ В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 137, С. 160, С.173 44) Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]/ Національний банк України // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 45) Методологіяя рейтигової оцінки комерційного банку рейтинговогго агенства “ІВІ-Рейтинг” [Електронний ресурс]/ ІВІ-Рейтинг // Режам доступу: http://kbs.org.ua/files/metod_123.pdf 46) Рейтинг устойчивости банков. Методика [Електронний ресурс] / Минфин // - Режим доступу: http://minfin.com.ua/banks/rating/method/

47) Рейтинг надійності банківських вкладів [Електронний ресурс]/Асоціація Українських Банків // - Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=96 48) Парасій-Вергуненко І. М.Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 49) Методика розрахунку банківських показників [Електронний ресурс] / Аналіз банків України: огляди, графіки, факти // - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/metodika-rozrahunku-bankivskih-pokaznikiv


ДОДАТКИ

 

Додаток А. Таблиця показників попереднього відбору

 

 

Номер показника Назва показника
ROA
ROE
Чиста процентна маржа
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу
Коефіцієнт адекватності капіталу
Показник довіри клієнтів
Показник довіри партнерів
Показник рівня боргового навантаження
Коефіцієнт ліквідності
Коефіцієнт надійності
Коефіцієнт фінансового важеля
SPREAD
Показник "Доля ринку депозитів фізичних осіб"
Показник "Доля ринку депозитів юридичних осіб"
Показник "Доля ринку кредитів фізичних осіб"
Показник "Доля ринку кредитів юридичних осіб"
Показник відношення комісійного доходу до процентного доходу
Показник відношення комісійного доходу до комісійних витрат
Показник відношення процентного доходу до процентних витрат
Показник платіжної репутації
Показник досвіду роботи на ринку

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

Студента Гладаренка Єгора Сергійовича

 

на тему«Моделі оцінювання надійності комерційних банків»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.015 с.)