Вибір, економічний зміст та розрахунок показниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір, економічний зміст та розрахунок показників 

Для того, щоб перейти до безпосереднього оцінювання надійності комерційних банків, необхідно обрати економічні показники, розкрити їх зміст та провести необхідний розрахунок.

Для дослідження попередньо було обрано двадцять один показник. Їх перелік наведений у Додатку А. Джерелами як відомостей про показники, так і про методику їх підрахунку, виступили вже розглянуті у другому розділі моделі, літературні джерела [48], інформація про методику розрахунків кредитних рейтингів [49] та рейтингів надійності, що використовуються профільними банківськими інтернет - порталами [46], [47]. Оскільки перелік досліджуваних комерційних банків налічує тридцять один банк, то доцільним виявилося зменшити кількість показників до восьми. Це спричинено тим, що для виконання факторного аналізу значення відношення показників до прикладів рекомендується зберігати на рівні одного до чотирьох. В дослідженні це значення склало три цілих, вісімсот сімдесят п’ять сотих. Відбір показників був виконаний дослідником на основі теоретичних знань про «надійність», існуючих моделей оцінювання надійності комерційних банків та згідно того, щоб відібрані показники відобразили зміст поставленого завдання, а саме визначення надійності банку для клієнтських вкладень серед банків першої та другої категорії згідно ранжування Національного банку України. Після підрахунку відносного значення кожного показника, їм було присвоєно відповідну бальну оцінку, згідно того, як це значення відноситься до надійності. Ця бальна оцінка для різних показників присвоювалася декількома методами – за розподілом вибірки, за розподілом нормальних (критичних) значень показника та за таким розподілом, що б найкраще відображав відношення показника до «надійності». Бальна оцінка застосовується для того, щоб значення мали одно направлений характер, тобто вище значення відповідало кращому впливу на «надійність».

 

 

Отже, остаточний перелік досліджуваних показників такий:

· ROA

· ROE

· Коефіцієнт адекватності капіталу

· Коефіцієнт ліквідності

· Коефіцієнт надійності

· Коефіцієнт фінансового важелю

· SPREAD

· Платіжна репутація

Розглянемо економічний зміст, методику підрахунку та присвоєння бального значення для кожного відібраного показника.

ROA – К1

Показник ROA – розшифровується як «return on assets» та за своїм змістом перекладається як рентабельність активів. Розраховується даний показник за формулою:

ROA = «Чистий прибуток/збиток» / «Усього активів» (3.1)

Це значення показує, скільки чистого прибутку комерційного банку дає одиниця активів банку. Значення показника рентабельності капіталу може також продемонструвати, наскільки ефективно працюють головні менеджери банку, тобто скільки прибутку вони можуть заробити, використовуючи активи банку. Для цього показника розподіл відносних значень та бальних для 2014 року ) за методом розподілу вибірки наведений у таблиці 3.1.

Розподіл цього показника для 2013 року не відрізняється від того, що наведений у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1

Відносне значення Бальне значення
менше -0,2
від -0,2 до 0
від 0 до 0,1
від 0,1 до 0,15
від 0,15 до 0,3
більше 0,3

 

ROE – К3

Цей показник за своєю суттю перекладається як рентабельність капіталу (з англ. – «return on equity»). Формула розрахунку наступна:

ROE = «Чистий прибуток/збиток» / «Усього власного капіталу» (3.2)

Показник рентабельності капіталу особливо цікавить інвесторів та акціонерів, оскільки вимірює дохідність капіталу комерційного банку, тобто приблизно дорівнює розміру чистого прибутку, що вони отримають.

Розподіл відносних значень до бальних показника для 2014 року:

Таблиця 3.2

Відносне значення Бальне значення
менше 0
від 0 до 1
від 1 до 2
від 2 до 3
від 3 до 5,5
більше 5,5
   

Розподіл цього показника також виконаний за розподіл вибірки та для 2013 року значення не відрізняються.

Коефіцієнт адекватності капіталу – К5

Даний показник відображає здатність банку своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Формула розрахунку (спрощена, оскільки даних фінансових звітів НБУ недостатньо для розрахунку комплексного значення):

Коеф. А.К. = «Усього власного капіталу» / «Усього активів» (3.3.)

За своїм значенням показник дає можливість визначити, хто приймає більшу частку ризику. Якщо значення високе, то більшу частину ризику беруть на себе власники банку, якщо ж значення менше – то вкладники.

Розподіл відносних значень та бальних оцінок для 2013 та 2014 років (розподіл, що найбільше відображає значення показника для «надійності»):

Таблиця 3.3

Відносне значення Бальне значення
менше 5
від 5 до 7
від 7 до 10
від 10 до 12
від 12 до 18
більше 18

 

Коефіцієнт ліквідності – К9

Визначає можливість погашення банком своїх зобов’язань за рахунок ліквідних активів – грошових коштів та інших. Цей показник дозволяє зрозуміти, як ведеться менеджмент банку, по-перше, у розрізі забезпечення контролю ризиковості діяльності, а по-друге, рівень контролю за ліквідними активами без жертв зі сторони прибутковості. Розрахунок здійснюється за формулою:

Коеф.ліквідності = Високоліквідні активи / ( Кошти банків + Кошти юридичних осіб + Кошти фізичних осіб ) (3.4.)

Розподіл відносних значень та бальних оцінок для 2013 та 2014 років є наступним:

Таблиця 3.4

Відносне значення Бальне значення
менше 5
від 5 до 7
від 7 до 10
від 10 до 15
від 15 до 20
більше 20

 

Коефіцієнт надійності – К10

Наступний показник дозволяє оцінити незалежність комерційного банку, здатність витримувати ринкові зміни. Розрахунок показника відбувається за формулою:

Коеф. надійності = «Усього власного капіталу» / «Усього зобов’язань» (3.5)

У разі зростання значення показника стійкість комерційного банку підвищується, у разі зниження – зменшується.

Розподіл відносних та бальних значень для цього показника ( за розподілом, що б гарантував «надійність») для 2013 та 2014 років наведений в таблиці 3.5.

Варто відзначити, що цей коефіцієнт та коефіцієнт фінансового важелю є оберненими один до одного. Використання їх обох дозволяє досягти «надійності» та ефективної роботи банку. Те ж правило використовується для інших показників. Наприклад, коли м вважаємо, що коефіцієнт надійності має мати найбільші значення для забезпечення «надійності», то ми врівноважуємо негативний вплив такого підходу на ефективність діяльності за допомогою коефіцієнта фінансового важеля.

Таблиця 3.5

Відносне значення Бальне значення
менше 5
від 5 до 7
від 7 до 10
від 10 до 15
від 15 до 20
більше 20

 

Коефіцієнт фінансового важелю – К11

Як було вже відзначено вище, цей показник є оберненим до коефіцієнта надійності. Він дозволяє зрозуміти, наскільки добре комерційний банк може залучати кошти на фінансовому ринку. Формула для розрахунку:

Коеф. фін. важелю = «Усього зобов’язань» / «Усього власного капіталу» (3.6)

Якщо значення цього показника високе, то це свідчить про високу ділову активність, але разом з тим, про зниження фінансової стабільності, що було враховано при визначенні відношення між відносними та бальними значеннями. Таким чином, найбільшу бальну оцінку присвоювалося за оптимальні (середні) значення, то економічно означає, що банк ефективно залучає кошти без загрози для фінансової стабільності.

 

Розподіл значень для 2013 та 2014 року є наступним:

Таблиця 3.6

Відносне значення Бальне значення
менше 7
від 7 до 9
від 9 до 14
від 14 до 17,5
від 17,5 до 21
більше 21

 

SPREAD – К15

Цей показник відноситься до групи показників, що характеризують прибутковість разом із ROA та ROE. Розраховується за формулою:

SPREAD = («Процентні доходи» / «Дохідні активи») – («Процентні витрати» / «Пасиви, за якими сплачуються проценти») (3.7.)

За економічною суттю показник демонструє, наскільки комерційний банк виконує функцію посередництва, тобто відсоткову різницю між вартістю залучених пасивів та дохідністю розміщення активів.

Розподіл відносних значень показника та бальних оцінок за 2013 та 2014 роки:

Таблиця 3.7

Відносне значення Бальне значення
менше 0
від 0 до 0,5
від 0,5 до 1
від 1 до 1,25
від 1,25 до 2
більше 2

Платіжна репутація – К21

Останнім показником, відібраним для аналізу є якісний показник, що характеризує репутацію банку у розрізі платоспроможності. Показник має важливу роль для оцінювання надійності комерційного банку, оскільки дозволяє зрозуміти як теперішні кількісні показники забезпечуються історичною діяльністю комерційного банку. У цього показника немає формули для підрахунку, лише співвідношення того, яка кількість балів присвоюється за відповідний негативний випадок зниження репутації у минулому.

Співвідношення бальних значень та подій такий:

· Якщо банк має поточні заборгованості перед вкладниками – невиплати, то присвоюється один бал;

· Якщо в минулому були невиплати, протести вкладників тощо, то присвоюється 2 бали;

· Якщо були дефолти, технічні дефолти по зобов’язаннях, реструктуризації заборгованостей, державної рекапіталізації тощо, то присвоюється 3 бали;

· Якщо були випадки введення тимчасових адміністрацій НБУ, без попередніх «симптомів», то присвоюється 4 бали;

· Якщо у комерційного банку відсутні вищеназвані історичні події, то присвоюється 5 балів.

Визначивши список показників, що досліджуються, їх методику підрахунку, був проведений їх підрахунок за 2013 та 2014 роки, використовуючи Microsoft Office Excel та дані про фінансові результати банків, що надає Національний Банк України за перші квартали 2013 та 2014 років. [] Отримані відносні значення були переведені у бальні, використовуючи наведені до кожного показника таблиці відповідності.

Приклад підрахованих відносних значень та відповідних балів для перших семи банків за показником ROA (Повні таблиці розрахованих відносних значень та бальних оцінок наведені у Додатку Б та В):

Таблиця 3.8

Назва банку Відносне значення показника Бальне значення показника
ПРИВАТБАНК 0,15
ОЩАДБАНК 0,14
УКРЕКСІМБАНК 0,06
ДЕЛЬТА БАНК 0,12
ПРОМІНВЕСТБАНК 1,12
     
     

 

Практична реалізація моделі

Практична реалізація моделі відбувалася у програмному пакеті STATISTICA. Алгоритм виконання факторного аналізу та кластерного аналізу для кожного року є наступним:

1) Імпорт даних – таблиць бальних оцінок по показникам;

2) Нормалізація даних з допомогою функції «Standardize»;

3) Виконання виділення факторів методом головних компонент – підбір кількості факторів з метою отримання найкращого результату, застосування ортогонального обертання для зручності оцінювання– пункт меню «Statistics» - підпункт «Multivariate Eploratory Techniques» - пункт «Factor Analysis», опція «Varimax normalized»;

4) Інтерпретація отриманих даних – чи високим є значення дисперсії, що пояснюється для факторів, який склад факторів, тобто з якими показниками корелює фактор тощо – «Eigenvalues», «Factor Loadings».

5) На основі отриманих даних побудова кластерів банків – методом к-середніх - пункт меню «Statistics» - підпункт «Multivariate Eploratory Techniques» - пункт «Cluster Analysis» - «K-means clustering»;;

6) Аналіз графіку середніх, членів кластерів – «Graph of menas», «Members of each claster »

7) Економічна інтерпретація кластерів;

8) Вироблення висновків та рекомендацій року дослідження;

9) Вироблення загальних висновків та рекомендацій.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.009 с.)