Тема №4.4 Політичні та державні режими в зарубіжних країнахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №4.4 Політичні та державні режими в зарубіжних країнахПоняття "політичний режим" та "державний режим" у конституційному (державному) праві. Класифікація політич­них та державних режимів, їх закріплення в конституціях за­рубіжних країн.

* * *

У результаті вивчення тем ІІ-го модулю "Консти­туційно-правові форми держави в зарубіжних країнах"

студенти, курсанти, слухачі повинні:

а) знати:

♦ основні конституційно-правові характеристики дер­
жави;

♦ складові частини конституційно-правового статусу

державних органів;

♦ ознаки конституційних форм:

- державного правління;

- політико-територіального устрою;

- політичного і державного режимів зарубіжних країн.

б) вміти:

аналізувати конституційне законодавство та консти­
туційну практику зарубіжних країн і на підставі цього
визначити:

- конституційно-правовий статус того чи іншого дер­
жавного органу;

- форми правління, політико-територіального устрою
та політичного і державного режиму зарубіжних
країн.


ТЕМА 4.1. ДЕРЖАВА ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

І.ТЕЗИ ЛЕКЦІЇ і£)

1. Конституційні характеристики держави. 2. Консти­туційно-правовий статус державних органів.

§1. Конституційні характеристики держави

Держава(як конституційно-правовий інститут) - це су­купність органів влади, які діють у масштабі всієї країни, суб'єкта федерації чи автономного утворення, разом з вибор­чим корпусом названих вище територіальних одиниць.

Інакше - під державою як суб'єктом конституційного пра­ва розуміють державні, точніше державоподібні утворення (хоча суб'єкти федерації, автономні утворення - державами у повному розумінні цього слова не можуть бути).

Примусовий характер влади держави відрізняє її від інших політичних інститутів, робить її основою політичної си­стеми. Свою роль в політичній системі держава виконує через певні функції:

♦ політичну;

♦ економічну;

♦ соціальну;

♦ ідеологічну.

Сучасні конституції містять наступні конституційно-пра­вові характеристики:

1. Соціальна держава.Ідея соціальної держави по-різно­му тлумачиться в зарубіжній конституційній теорії. Найбільшу увагу їй приділено в німецькій юридичній літера­турі. Іноді цю ідею пов'язують з узагальненим поняттям соціальної справедливості, наявністю певного рівня еко­номічного добробуту і культури, доступного усім верствам і групам населення. В іншому випадку вважають, що ідея


ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

соціальноїдержави відображає посилення ролі держави в ре-;ванні різного роду соціально-економічних процесів. Вод-ючасвказують на визнання суспільством відповідальності пе-:«ед його членами.

2. Правова держава- це держава, яка проголошує непо­
рушність прав людини і громадянина, встановлює механізм
гарантій цих прав, незалежність судів, діє через свої органи
тільки у рамках закону, вищим з яких є конституція, де панує
пріоритет норм міжнародного права над нормами національ­
ного права, верховенство права.

3. Демократична держава- це держава, організація якої
відкриває громадянам та їх об'єднанням можливість форму­
вання державних органів, впливу на зміст державних рішень,
реалізує вимоги щодо реалізації в цих рішеннях своїх соціаль­
них інтересів.

4. Світська держава- це держава, де основним принци­
пом є відокремлення церкви від держави і школи від церкви
(Конституції Італії (ст.7), Франції (ст.1)). Протилежністю
світської держави є теократична держава, де державна влада
належить церковній ієрархії.

§2. Конституційно-правовий статус державних

органів

Становище кожного державного органу, яке регулюється правовими нормами, складає його правовий статус. - Правовий статус державного органу включає :

1. Соціальне призначення цього органу, яке знаходить свій
вираз в його завданнях.

2. Невід'ємний елемент правового статусу державного ор­
гану - його компетенція, яка складається з його функцій та по­
вноважень
(К=Ф+П).

3. Компетенція державного органу реалізується тільки в
його актах і діях. "Державний орган може тільки те, що дозво­
лено законом" - таким є основний принцип його діяльності.


С. К. Бостан, С. М. Тимченко

4. Важливим елементом статусу державного органу є по­
рядок його формування
(частіше обрання або призначення).

5. Внутрішня організація.

6. Порядок роботи державного органу, його процедура.

7. У багатьох державних органів елементом правового ста­
тусу є відповідальність.

D II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання і.Використовуючи тексти або витяги з консти­туцій зарубіжних країн:

зробити виписки конституційних характеристик 5 за­
рубіжних держав;

визначити складові конституційно-правового статусу
органів законодавчої або виконавчої влади однієї країни. Ре­
зультати оформити у зошиті із конкретним посиланням на ті
чи інші статті конституції обраної держави.

Завдання2. Продовжити поповнення словника новими по­няттями та термінами державного права зарубіжних країн, на­приклад:

Держава як конституційно-правовий інститут - це...

Соціальна держава - це...

Правова держава - це...

Демократична держава - це...

Світська держава - це...

III. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституционное (государственное) право зарубеж­
ных стран: Учебник: В 4-х томах. -Т. 1-2 /Отв. ред. Б.А. Стра-
шун.- 2-е изд.- М.,1996.- С.217-236.

2. Чиркин В.Е. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран. Учебник.-М.,1997.-С.88-100.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 341; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)