Тема. Напрями розвитку професійної освіти в зарубіжних країнахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Напрями розвитку професійної освіти в зарубіжних країнах 

План:

1. Мета і завдання професійної освіти.

2. Тенденції розвитку професійної освіти в західноєвропейських країнах.

3. Базова та неперервна професійна освіта у країнах Заходу.

4. Моделі професійної освіти країн Західної Європи.

 

Тема. Вища освіта: тенденції розвитку

План:

1. Тенденції розвитку вищої освіти у світі та в Україні.

2. Сутність і особливості Болонського процесу.

3. Етапи розвитку, основні складові, завдання та перспективи для України.

4. Актуальність якості підготовки фахівців у вищій школі з урахуванням кредитно-модульної системи.

Основна література:

1. Василюк А., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки. – Ніжин, 2003.

2. Вища освіта у Великобританії // Шлях освіти. – 1998. - № 2.

3. Власенко С. Багаторівнева педагогічна освіта в країнах Європи // Рідна школа. – 2001. - № 12.

4. Гаргай В. Б. Повышение квалификации учителей на Западе: оці подходы // Педагогика. – 2003. - № 2.

5. Георгиева Т.С. Высшая школа США на современном этапе. – М.: Высшая школа, 1989.

6. Гуревич І.Р. Вища освіта в Німеччині // Шлях освіти. — 1999. - № 4.

7. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. – М., 1999.

8. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: Владов, 1999.

9. Лисова Е. Б. Нові тенденції в підготовці вчителів на заході // Педагогіка. – 1994. - № 3.

10. Пуховська Л.В. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах // Шлях освіти. – 2001. - № 1.

11. Степанишина А. Сучасна освітня система в Японії. Політика суворого відбору вчителя // Управління освітою. – 2006. – № 3.

12. Юрчук Л. Важлива форма навчання вчителів. Загальні підходи європейських країн до організації неперервної освіти // Рідна школа. – 2003. - № 1.

13. Хорольский В. Педагогическое образование в оціалізую чо Франции // Народное образование. – 1986. - № 6.

Додаткова література:

1. Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти. – 2000. – № 2. – С. 22–24.

2. Володько В.М. Вища педагогічна освіта Японії: стан, проблеми та перспективи // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 4.

3. Корсак К.В. Великобританія: система освіти і підготовки наукових кадрів // Науковий світ. – 1999. – № 4. – С. 8–11.

4. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. – Тернопіль, 1996.

5. Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США // Рідна школа. – 2001. - № 5.

6. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків: «ОВС», 2002.

7. Макаберидзе Г.В. Учительство Японии в зеркале последований // Педагогіка. – 1992. – № 11–12. – С.102–107.

8. Макгрегор Джон. Высшее образование // Англия. – 1991. - № 9.

9. Никандров К. Д. Педагогическое образование и общество в США// Педагогика. – 1992. - № 1-2.

10. Олійник О. Становлення університетських бібліотек у США // Рідна школа. – 2003. - № 12.

11. Резаков Р.Г. Интеллектуальная элита и ее роль в современном мире // Педагогика. – 2003. - № 2.

12. Синенко С. Мета і завдання післядипломної освіти вчителів (3 теорії педагогічної освіти західних країн) // Рідна школа. – 2003. - № 5.

13. Шепель В.М. Высшая школа в США сегодня // Советская оціалізую. – 1990. - № 8.

14. Шкіль М. Підприємницька освіта за рубежем // Рідна школа. – 2001. - № 10.

15. Яркина Т.Ф. Концепция целостной школы в современной немецкой педагогике // Педагогика. – 1992. - № 7-8.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Становлення та основні етапи розвитку порівняльної педагогіки.

2. Зв’язок порівняльної педагогіки з іншими науками.

3. Об’єкт, предмет, завдання порівняльної педагогіки.

4. Функції порівняльної педагогіки.

5. Методи дослідження порівняльної педагогіки.

6. Особливості сучасного періоду розвитку порівняльної педагогіки.

7. Становлення та основні етапи розвитку порівняльної педагогіки в Україні.

8. Підходи до побудови системи освіти в різних країнах: спільні характеристики та національні особливості.

9. Внесок міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з економічного співробітництва та розвитку та оц.) у стратегію розвитку освіти у світі.

10. Освіта як система і як процес.

11. Моделі освіти.

12. Основні елементи освіти: мета і зміст, засоби та прийоми тощо.

13. Тенденції реформування освіти за рубежем на сучасному етапі.

14. Основні завдання моніторингу якості освіти.

15. Перспективи впровадження зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів в Україні.

16. Тенденції розвитку вищої освіти у світі та в Україні.

17. Шляхи забезпечення якості вищої освіти у розвинених країнах Заходу.

18. Розвиток вищої освіти та завдання вищої в Україні у контексті Болонського процесу.

19. Сутність і особливості Болонського процесу.

20. Болонський процес: етапи розвитку, основні складові, завдання і перспективи для України.

21. Особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання.

22. Роль і місце альтернативної освіти у світі.

23. Світові тенденції розвитку дошкільної освіти у світі.

24. Концепції структурування змісту шкільної освіти.

25. Напрями реформування змісту шкільної освіти на сучасному етапі.

26. Підходи до формування «ядра» знань у зарубіжній шкільній освіті.

27. Національні особливості побудови змісту освіти в зарубіжних країнах.

28. Функції, види і форми діагностики рівня освіченості в зарубіжній школі.

29. Національні особливості контролю і оцінювання успішності учнів у школах Західної Європи.

30. Старша школа в зарубіжжі ― принципи організації.

31. Мета і завдання професійної освіти.

32. Тенденції розвитку професійної освіти в західноєвропейських країнах.

33. Базова та неперервна професійна освіта у країнах Заходу.

34. Моделі професійної освіти країн Західної Європи.

35. Дуальна модель професійної освіти Німеччини.

36. Професійні кваліфікації у Великій Британії.

37. Тенденції розвитку вищої освіти.

38. Провідні напрями і стратегії вищої освіти.

39. Освіта дорослих.

40. Система освіти Сполученого Королівства Великої Британії.

41. Система освіти Північної Ірландії.

42. Система освіти Франції.

43. Система освіти Німеччини.

44. Система освіти США.

45. Система освіти Польщі.

46. Система освіти Росії.

47. Система освіти Японії.

48. Система освіти України.

49. Спільності і відмінності моделей освіти зарубіжних країн і України.

50. Поняття «інновація».

51. Інновація і реформи в системі освіти.

52. Типи інновацій у школі та вищому навчальному закладі.

53. «Нові школи» ХХ оц., найбільш відомі у світі.

54. Типи педагогічних інновацій в системі сучасної вищої освіти. Критерії оцінки нововведень.

55. Досвід роботи вальдорфських шкіл.

56. Проблеми навчання і виховання підлітків та молоді в роботах Рудольфа Штейнера.

57. Причини виникнення та функції альтернативних навчально-виховних закладів.

58. Педагогічна концепція Марії Монтессорі.

59. Педагогічна система Селестена Френе.

60. Виховна система Поліни Кергомар.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

1. Підходи до побудови системи освіти в різних країнах: спільні характеристики та національні особливості.

2. Освіта як засіб прилучення людини до світу науки та культури.

3. Освіта як фундамент базової культури особистості.

4. Освіта в Україні: проблеми і перспективи розвитку.

5. Освіта у глобальному суспільстві: проблеми і перспективи.

6. Структурні організації систем дошкільної освіти в зарубіжних країнах.

7. Зміст та методи виховання дітей в зарубіжних дошкільних закладах.

8. Дошкільна освіта в Україні ― шляхи використання зарубіжного позитивного досвіду.

9. Різноманітність систем середньої освіти та їх характеристики.

10. Місце та роль приватних закладів виховання в сучасних освітніх системах.

11. Формування стандарту середньої освіти. Характеристики стандарту середньої освіти.

12. Головні тенденції розвитку середньої освіти світу.

13. Комплексний підхід до поняття змісту освіти. Концепція безперервної освіти.

14. Загальне поняття про диференціацію, її види. Диференціація змісту в освітніх системах зарубіжних країн.

15. Диференціація змісту освіти в навчальному процесі шкіл України. Типи середніх навчальних закладів.

16. Стандартизація змісту освіти: на прикладі США і України. Залежність стандартизації змісту освіти від типу управління освітньою системою.

17. Порівняльна характеристика методів і форм навчання у зарубіжній та вітчизняній школі.

18. Здоровий спосіб життя як складова змісту освіти в зарубіжній школі.

19. Розвиток екологічної освіти в зарубіжних країнах.

20. Роль і місце громадянської освіти у школах західних країн.

21. Підходи до вивчення іноземних мов у шкільній освіті зарубіжних країн.

22. Актуальність якості підготовки фахівців у вищий школі з урахуванням кредитно-модульної системи.

23. Вища освіта на етапі переходу до інформаційного суспільства.

24. Гуманітарні аспекти концепції вищої освіти в Україні.

25. Фактори творчого саморозвитку і самореалізації вчителя в умовах інноваційної школи.

26. Специфіка підготовки педагогічних кадрів.

27. Етапи розвитку моніторингу освіти у світі.

28. Оцінювання досягнень учнів як механізм діагностики оволодіння освітніми стандартами.

29. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів з діагностичною метою.

30. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів з сертифікаційною метою.

31. Вимірювання та відображення результатів освіченості в зарубіжній школі.

32. Перспективи використання зарубіжного оцінного досвіду в Україні.

33. Шляхи забезпечення якості вищої освіти в розвинених країнах Заходу.

34. Особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання.

35. Досвід роботи вальдорфських шкіл в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)