Страхування інвестиційних ризиків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Страхування інвестиційних ризиківВ Україні інвестиції під державні гарантії спрямовуються, в основно­му, у промисловість і сільське господарство—для реконструкції наяв­них або створення нових виробничих потужностей. Інвестиційні проекти для зазначених цілей відрізняються значною вартістю та тривалістю (ти­пові значення—5...50 мільйонів доларів США і 3...10 років відповідно).

Супутні їм ризики у загальному випадку складаються з політичних, валютних, інфляційних, комерційних, будівельно-монтажних, транспор­тних, деяких видів відповідальності, практично всіх майнових, медич­них та ін.

Інвестиційною діяльністю відзначаються практичні дії громадян, юридичних осіб і держав, що спрямовані на реалізацію інвестицій (прид­бання основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів в обмін на гроші або майно).

Об'єктом страхування можуть бути майнові інтереси, пов'язані:

— із володінням, використанням і розпорядженням інвестиціями (майнове страхування об'єкта інвестиції), де страхувальником висту­пають як сам інвестор, так і одержувач такої інвестиції;

— з відшкодуванням страхувальником у випадку нанесення ним ма­теріальних збитків при реалізації застрахованої інвестиційної діяльності або іншої шкоди інвестору чи життю, здоров'ю і майну третіх особ, де страхувальником виступає одержувач такої інвестиції.

Страховими ризиками при страхуванні інвестицій, що призводять до:

— часткової або повної втрати інвестицій;

— неотримання запланованого прибутку від інвестицій;

— ліквідації юридичної особи одержувача інвестицій;

— банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності — одержувача інвестицій;

— додаткових витрат при реалізації застрахованої інвестиційної діяльності, можуть бути:

а) «процентний ризик», що виникає під час зміни процентних ставок;

в) «валютний ризик», що виникає під час зміни обмінних курсів валют;

с) «комерційний ризик», що виникає, коли фактична комерційна і гос­подарська діяльність суб'єкта господарювання стала гіршою, ніж була раніше, або яка передбачалася інвестиційним проектом;

d) «ринковий ризик», що, як правило, безпосередньо не пов'язаний із мікроекономічним станом підприємства і визначається:

— зміною цін на дорогоцінні метали та нерухомість;

біржовою спекуляцією;

— результатом виборів у країні;

— дивідендною політикою та розміром процентної ставки.

е) «катастрофічний ризик», пов'язаний із проявом стихійних сил при­роди, а також діяльністю людей у процесі виробництва та використання матеріальних благ.

При цьому необхідно зауважити, що деякі ризики можуть приймати­ся на страхування із встановленням додаткових умов страхування і збільшення розміру страхового платежу. Але, як правило, саме на такі ризики, що можуть призвести до страхового випадку, страховиками виз­начаються обмеження.

Страхування внесків фізичних осіб

В умовах кризи економіки України та її банківського сектора однією з проблем є захист інтересів кредиторів і вкладників, особливо найбільш незахищених із них— фізичних осіб.

Клієнти, приймаючи рішення про внесок грошей на рахунки банків, часто мають обмежені можливості для того, щоб оцінити ступінь ризику таких операцій. Тому в розвинутих країнах розроблено такі механізми,

що захищають вкладників від інвестиційних ризиків. До таких механізмів належить страхування банківських депозитів.

Основними задачами цієї системи є гарантія виплати депозитів у випадку втрати банком платоспроможності. Таким чином, значно змен­шується ризик клієнтів.

Головними умовами нормального функціонування банківської сис­теми є подолання кризи економіки України та забезпечення постійного контролю з боку уряду, що здійснюється за допомогою Національного банку України. Він забезпечує регулювання та нагляд за діяльністю банків, за тим, як вони забезпечують свою ліквідність і платоспроможність.

Страхування передплатників на випадок накладання адміністративного штрафу

З 1 січня 2002 року журнал «Баланс» запропонував страхувати своїх річних передплатників на випадок накладання адміністративного штрафу.

Кожний бухгалтер, що оформив підписку на 2002 рік, мав можливість безплатно отримати страховий поліс у ЗАТ «Страхова група «ТАС».

Страхування професійної відповідальності головних бухгалтерів та керівників підприємств і організацій у різноманітних сферах господарсь­кої діяльності у випадку, якщо податковими органами або органами контрольно-ревізійної служби застосований адміністративний штраф до посадових осіб за порушення правил податкового і бухгалтерсько­го обліку. Коли норми різноманітних законів або нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав платників податків або контролюючих органів.

Розмір страхового відшкодування від 85 до 340 гривень на кожну поса­дову особу, тобто на головного бухгалтера та на керівника підприємства.

Інтернет-страхування

Кілька років тому дорогі іномарки стали звичайним явищем на ву­лицях великих міст України. Тоді ж рядові автолюбителі і дізналися, що фара для автомобіля «Меrsеdеs» цілком може коштувати дорож­че, ніж їх «Жигулі» цілком. Один необережний рух за кермом — і на пару років можна забути про поїздки на літній відпочинок та інші задо­волення. До речі, про поїздки, приблизно одночасно з появою інома­рок на вулицях громадяни стали виїжджати на тиждень до Туреччини, Болгарії та ін.

Розвиток Інтернету в 90-х роках XX століття в Україні відбувався па­ралельно з розвитком страхування.

У нашій країні розвиток міжнародної мережі набирає значних темпів. За цим показником Україна займає одне з провідних місць у світі.

Не є винятком і страхові компанії як суб'єкти підприємницької діяльності на ринку страхових послуг. Головна їх задача — спочатку знайти потенційного покупця, потім — переконати, що тільки ця ком­панія застрахує його від усього, що тільки може трапитися в житті, і не допустити переходу клієнта до іншого страховика. Основною за­дачею для страхових компаній є охоплення всього страхового ринку у всіх його проявах, і реклама своєї продукції будь-якими засобами. За 10 років діяльності недержавних страхових компаній в Україні випробувано і використано вже усе, що тільки можна. Не є винятком й Інтернет. На даний момент майже усі відомі страховики України мають власні сайти в мережі, що дозволяє не тільки донести про себе інформацію в кожний будинок, але й застрахувати клієнта пря­мо з екрана монітора.

Складність багатьох страхових продуктів ускладнює використання Інтернету. Це, на перший погляд, абсолютно очевидне твердження сьо­годні усе більше піддається сумніву. Так, частина послуг, наприклад, страхування промислових споруд або страхування життя не можуть

бути цілком здійснені через Інтернет. Але, з іншого боку, розвиток сектора банківських послуг показує, що удосконалення технологій безпечної передачі даних мережею, індивідуалізована робота з корпоративними клієнтами стає реальністю.

Незважаючи на це, Інтернет здійснює великий довгостроковий вплив на галузь. Всесвітня мережа буде використовуватися і як канал поши­рення власне страхових послуг, і для поліпшення обслуговування клієнтів. Провідні компанії вже здійснюють значні інвестиції в Інтернет-підрозділи, а покупці активно користуються новими перевагами. Так що вплив Інтернету на галузь відбувається.

Інтернет дозволяє страховим компаніям значно скоротити витрати за рахунок використання нових каналів дистрибуції. Повною мірою цю економію можна буде відчути лише через 3—5 років. На першому ж етапі більш доречно говорити про появу зручного інформаційного ка­налу, поліпшення іміджу компанії та витратах, пов'язаних із упровад­женням нової технології.

Більше інших виграють ті компанії, що раніше усвідомлять зна­чимість мережі для бізнесу і першими створять собі надійну репута­цію в мережі. Тут, проте, можна зауважити, що, хоча поява Інтернет-ринку і дає шанс піонерам, гіганти бізнесу будуть найбільшими й у віртуальному просторі.

Дослідження, проведене компанією Моrgаn Stanley Dean Witter, по­казало, що наприкінці 1999 року найбільші компанії в основному недовикористовували можливості Wеb. Більшість сайтів давали користувачу можливості ознайомитися з докладним описом запропонованих по­слуг; дізнатися про рівень цін на певні послуги; оплатити страховий поліс мережею.

Але, по-перше, мова може йти лише про обмежений набір продуктів, достатньо стандартизованих для електронних продажів; по-друге, ос­новною проблемою є непевність у безпеці даних від несанкціоновано­го доступу.

З цих причин великі страхові компанії обмежуються виїздом аген­та до користувача після заповнення анкети в Інтернеті.

Проте, поряд із перерахованими вище складностями, з якими зіштовхуються компанії, споживачі вже отримали одну велику пе­ревагу — страхові портали. На сайтах порталів (www.insure.соm, www.insurence.соm, www.lifeshopper.соm, та ін.) зібрано інформа­цію від найбільших компаній. Користувач може зіставити ціни різних страховиків на однакові види послуг, дізнатися, що включено, скажімо, у страхування цивільної відповідальності автовласника в тій або іншій компанії. Можна також ознайомитися з рейтингами страхових компаній, складеними як великими агентствами, так і влас­никами порталів. Додаткова зручність для клієнта полягає в наяв­ності «географічної розбивки». У США, наприклад, можна дізнатися про кращі пропозиції з медичного страхування, що діють у конкрет­ному штаті.

На кращих сайтах, присвячених страхуванню, зібрано інформацію від декількох тисяч компаній. Сучасні технології дозволяють структурувати і обновляти ці дані настільки ефективно, що компанії практич­но становлять єдину мережу. Координатами цього простору можна вважати такі параметри: вид страхування, ціна послуги, рейтинг ком­панії. Чим більше компаній подано в порталі (www.insure.соm), тим краще забезпечений інформацією користувач.

Ринок Інтернет-продажів страхових послуг у США та Західній Європі стрімко розвивається. Це обумовлено як можливістю вихо­ду на високоприбуткову групу населення, що складає значну частку аудиторії користувачів Інтернет, так і зменшенням витрат на обслу­говування. У порівнянні з прямим обслуговуванням клієнтів обслуго­вування через Інтернет спричиняє набагато менші трансакціонні витрати (наприклад, 0,50 дол. і 0,01 дол. відповідно). За прогнозами Forrenster Research (дослідницької групи, що вивчає вплив технології на розвиток бізнесу), Інтернет-продажі страхових послуг становити­муть більше 1 млрд. доларів.

Майбутнє Інтернет-страхування хвилює дуже багатьох в усьому світі. Так, цілком нещодавно у США проводилося опитування Націо­нальної асоціації професійних страхових агентів, яке показало, що агенти розглядають Інтернет, у першу чергу, як засіб продавати додат­кові продукти існуючим клієнтам і як середовище для ділових операцій. В опитуванні брали участь майже 900 агентів, що зібралися на На­ціональну конференцію, присвячену страхуванню від повеней. Метою опитування було з'ясувати, яке ставлення учасників конференції до сучасних технологій та електронної комерції в страховій галузі, і яких

тенденцій вони очікують у майбутньому.

Результати опитування показали, що Інтернет відіграє важливу роль у поширенні страхових послуг і опрацюванні контрактів. Крім того, було з'ясовано, що респонденти в першу чергу використовують Інтер­нет як засіб спілкування з існуючими клієнтами та залучення нових покупців.

Ще одним важливим відкриттям виявився той факт, що 89 відсотків учасників вважають репутацію фірми критичним чинником для успіху електронної компанії.

А як розвивається Інтернет-страхування в Україні?

Страховики порівняно недавно засвоїли продаж полісів через Інтер­нет — світовий досвід онлайн-страховок нараховує усього п'ять років. На сьогоднішній день у світовому річному обсязі електронних продажів у 10 млрд. дол. на частку страхових продуктів припадає тільки 250 млн. дол.

На українському ринку Інтернет-страхування діють такі компанії, але зміни відбуваються постійно.

Віртуальним страхуванням у країні займаються поки що не всі страхові компанії, але головне—якість наданої послуги.

Більшість віртуальних страхових магазинів продають три види стра­хового покриття:

— страхування цивільної відповідальності приватних осіб — влас­ників автотранспортних засобів;

— медичне страхування осіб, що виїжджають за кордон;

— «Зелена карта».

У цілому можна сказати, що структура Інтернет-сайтів українських стра­ховиків достатньо зручна в користуванні. Підвищення якості Інтернет-покупки складається в зниженні часу на отримання віртуальної послуги.

Важливою подією в галузі віртуального страхування є конкурс «Стра­ховий Інтернет України».

Мета проведення Конкурсу:

— вивчення, узагальнення і застосування передового досвіду вико­ристання Інтернету в сфері страхування;

— допомога у розвитку інформаційних технологій в Україні;

— підвищення ефективності використання можливостей глобаль­ної мережі Інтернет для розвитку вітчизняної науки, освіти та підприєм­ницької діяльності;

— зміцнення міжнародних зв'язків та більш повне задоволення по­треб міжнародного співтовариства в об'єктивній, комплексній інфор­мації про страховий ринок України;

визначення кращих Інтернет-представництв (ресурсів) компаній і організацій, що працюють в сфері страхування, а також особистос­тей, що докладають великих зусиль до застосування сучасних Інтернет-технологій у страховій діяльності: підтримка підвищення активності із упровадження інформаційних технологій у цій сфері.

 

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)