ТОП 10:

Психологічний зміст заходів ОРДПсихологічна інтерпретація оперативно-розшукових заходів має два аспекти їх наукового й практичного роз­гляду:

загальний (потенційні психологічні фактори-вимоги, притаманні здійсненню оперативно-розшукових заходів узагалі)

особливий (специфічний психологіч­ний зміст окремих оперативно-розшукових заходів).

Нині з позицій, наближених до цього розділу психоло­гії ОРД, уже розкрито деякі психологічні механізми здій­снення заходів ОРД. Проте головною вадою цього є пере­важне акцентування уваги на загальному вдосконаленні психології професійної праці суб'єктів ОРД. Між тим оче­видним фактом є те, що існуючі заходи ОРД вже на рівні законодавчого їх визначення потенційно насичені спе­цифічним психологічним змістом.

Тому в цілому даний розділ психології оперативно-розшукової діяльності повинен спрямовуватися на нау­кове й практичне вивчення та використання початкового психологічного потенціалу, закладеного в конкретні захо­ди ОРД. Це насамперед стосується правового, організа­ційного, технічного, морально-етичного й суто психічного (на рівні суб'єктів ОРД) аспектів їх виконання.

Усе вищевикладене являє концептуально визначені загальнотеоретичні передумови практичного запровад­ження в оперативно-розшуковій діяльності органів внут­рішніх справ спеціальних психологічних знань, отриман­ня яких може бути здійснене лише шляхом формування та подальшого цілеспрямованого розвитку теоретичних і практичних основ психології ОРД.

Основні напрямки формування та розвитку психології ОРД

Психологія ОРД являє собою специфічну галузь практичної психології. Їй повинні бути притаманні "свої", особливі завдання (діагностика, оцінка, профілактика і ко­рекція індивідуальних психологічних рис і особливостей поведінки особистості, включеної до процесу оперативно-розшукової діяльності), а також "своя" технологія (цілісна методична система), що охоплює комплекс діагностич­них, інтерпретаційних, оцінних і психолого-впливових методик.

Тому основними напрямками формування, впрова­дження в життя та подальшого розвитку психології опе­ративно-розшукової діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ слід визнати:

науковий - проведення за єдиною орієнтовною програмою НДР перспективних теоретич­них і прикладних наукових досліджень з проблем психо­логії ОРД у системі органів внутрішніх справ МВС Украї­ни з метою поглибленого вивчення її загальних основ і окремих практичних аспектів;

навчальний- упровадження в системі вищих за­кладів освіти МВС України вивчення за єдиним орієнто­вним тематичним планом як самостійної дисципліни або спецкурсу психології оперативно-розшукової діяльності;

практичний - безпосередню реалізацію на прак­тиці психології оперативно-розшукової діяльності, у тому числі шляхом використання під час здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності спеціальних психоло­гічних знань безпосередньо оперативними працівниками оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА

перспективних науково-дослідних робіт з проблем психології оперативно-розшукової діяльності в системі органів внутрішніх справ

Загальні проблеми психології ОРД

Основи психології ОРД як окремої галузевої системи наукового і практичного використання спеціальних пси­хологічних знань: загально-теоретичні, методологічні, правові передумови формування; предмет, завдання, структура, методи психології ОРД.

Проблеми психології суб'єктів ОРД

2.1. Закономірності впливу психічних чинників суб'єк­тів ОРД на результати їх діяльності, а також впливу особ­ливостей діяльності та її результатів на психіку цих суб'єктів.

2.2. Завдання та зміст системи психологічної підго­товки працівників оперативних підрозділів органів внут­рішніх справ МВС.

2.3. Кризові оперативно-тактичні ситуації, їх психо­логічні складові та вплив на особистість суб'єктів ОРД. Методики психологічної підготовки працівників опера­тивних підрозділів до дій в умовах кризових оперативно-тактичних ситуацій.

2.4.Психологічні основи оперативного спілкування під час проведення оперативно-розшукової діяльності: загальна структура та функціонально-видові особливості реалізації окремих заходів, методів і засобів ОРД.

2.5. Психологія встановлення оперативного контакту в оперативно-розшуковій діяльності.

2.6. Психологічний вплив працівників оперативних підрозділів під час здійснення заходів ОРД.

2.7. Викриття та нейтралізація психотехнологій нега­тивного впливу з боку об'єктів ОРД на працівників опе­ративних підрозділів.

2.8. Складання типових психологічних портретів зло­чинців, у тому числі організованих злочинних формувань.

Проблеми психології об'єктів ОРД

3.1. Психологічна структура об'єктів ОРД.

3.2. Соціально-психологічна та організаційно-психо­логічна структури організованих злочинних груп і зло­чинних організацій.

3.3. Конфлікти в злочинному середовищі та їх вико­ристання в ОРД. __ 3.4. Психологічні чинники сучасної насильницької зло­чинності та їх урахування в ОРД.

3.5. Психологія розшукуваних злочинців та безвісно відсутніх осіб.

4. Проблеми психології ^(психологічного змісту) заходів ОРД

4.1.Загальні засади виявлення та використання пси­хологічних закономірностей, потенційно закладених в окремі заходи, методи й засоби ОРД.

4.2. Психологічні вимоги щодо реалізації оперативно­го пошуку, оперативної профілактики, оперативної роз­робки.

4.3. Психологічні засади залучення громадян до не­гласного співробітництва з оперативними підрозділами.

4.4. Психологічні особливості застосування оператив­ними працівниками оперативно-технічних засобів з ме­тою отримання інформації про злочинну діяльність груп і окремих осіб.

4.5. Психологія впровадження негласних працівників оперативних підрозділів у злочинні групи.

4.6. Психологічні засади створення з метою конспіра­ції та використання для виконання завдань ОРД підпри­ємств і організацій.

4.7. Психологія здійснення негласного проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні за­соби й на земельні ділянки з метою виявлення та фіксу­вання фактичних даних про тяжкі злочини


ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни (спецкурсу)

"Психологія оперативно-розшукової

діяльності органів внутрішніх справ"

для курсантів і слухачів

вищих закладів освіти МВС України л .

Перелік тем

Тема № 1. Загально-теоретичні та прикладні переду­мови формування психології ОРД.

Тема № 2. Поняття, зміст та призначення психології суб'єктів ОРД.

Тема № 3. Кризові оперативно-тактичні ситуації та їх подолання під час здійснення заходів ОРД.

Тема № 4. Психологія оперативного спілкування в ОРД.

Тема № 5. Психологічний вплив в оперативно-розшуковій діяльності.

Тема № 6. Психологія вивчення та оцінки оператив­ними працівниками осіб, які становлять оперативний ін­терес.

Тема №7. Психологія об'єктів ОРД.

Тема№8. Соціально-психологічний портрет особис­тості об'єкта ОРД. Тема № 9. Соціально-психологічна та організаційно-психологічна структури організованих злочинних форму­вань як об'єктів ОРД.

Тема № 10. Поняття, сутність та призначення психо­логії (психологічного змісту) заходів ОРД.

Тема № 11. Психологія пошуку, отримання і фіксації оперативної інформації в ОРД. Тема № 12. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва з оперативними підрозді­лами.

Тема № 13. Психологія проведення оперативної уста­новки, особистого пошуку, оперативного огляду та зов­нішнього спостереження.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - 2-е изд. -М., 1988.

2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М., 1999.

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990.

4. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. - X., 1997.

5. Блауберг И.В., Юдин З.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973.

6. Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность - 1998. - № 9.

7. Васильев В.А. Юридическая психология - СПб.: п | Питер Пресе, 1997.

8. Гаухман А., Максимов С. Организация преступного сообщества // Законность. - 1997. -

9. Головаха Е.И. Структура групповой деятельности. Социально-психологический анализ. - К.: Наукова думка, 1979.

11. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Пи­тер Пресе, 2001.

12. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. -К.: Политиздат Украины, 1989.

13. Закон України "Про оперативно-розшукову діяль­ність" № 2135-ХІІ від 18 лютого 1992 року.

14. Закон України № 3341-ХП від ЗО червня 1993 року "Про організаційно-правові основи боротьби з орга­нізованою злочинністю".

15. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресе, 1995. 0Р

16. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наукова думка, 1996.

17. Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Сервецький І.В., Тарарухін С.А., Юхновець Г.О. Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності: Навчаль­ний посібник. - К.: НАВСУ, 1997.

18. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1991.

19.Керженцев П.М. Принципы организации. - М: экономика, 1968.

20.Кондратьєв Я.Ю., Бараненко Б.І. На шляху методологічного оновлення оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник НАВС України. - 2002. -№ 1. -С. 13-19.

21.Кондратьєв Я.Ю., Бараненко Б.І., Пясецький А.І. Психологія ОРД як окрема галузь практичної психології // Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпе­чення прокурорського нагляду за її законністю. - Лу­ганськ: РВВ ЛІВС, 2000.

22.Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблеми. - К., 1990. -V Т<!

23. "Концепція психопрофілактичної роботи в ОВС України та Програма її реалізації до 2005 року" (затвер­джена Наказом МВС України № 334 від 5 квітня 2002 р.).

24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Лич­ность. - М., 1975.

25. Морозов А.В. Психология влияния - СПб: Питер, 2000.

26. Обозов Н.Н. Психология межличностньїх отноше-ний. -К., 1999.

27. Организованная преступность: Круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. - М., 1989.

28. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е. Зминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.

29. Полозова Т.А. О методических принципах исследования внутригруппового конфликта // Новые исследования в психологии. - М., 1981. - № 2.

30.Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение: Учебное пособие. - К.: Изд-во Европейского университета (финансы, информ. Системи, менеджм. и бизнес), 2000.

31. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофимов, В.В. Ри­балка, П.А. Гончарук та ін. / За ред. Ю.Л. Трофимова. -К.: Либідь, 2000.

32. Роменець В.А. Історія психології. - К., 1990.

33. Ронин Р. Своя разведка: Практическое пособие. -Мн.: Харвест, 1998.

34. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Питер Ком., 1998.

35. Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина.-Л.: ЛГУ, 1973.

36. Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. -К., 1991.

37.Хомколов В.П. Организация управлення оперативно-розыскной деятельности: системный подход. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.

38. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. - М.: МЗ-Прогресс, 2001.

39. Юридична психологія. Підручник //За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000.

40. Юхновець Г.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків: Науково-практичні рекомендації / За ред. М.І. Ануфрієва, Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВС України, 1999.

41. Яковлев А.М. Взаимодействие личности со средой как предмет криминологического исследования // Советское государство и право. "36. - № 2.

 

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ |

Бараненко Борис Іванович- кандидат юридичних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЯ

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

 

Навчальний посібник

 

 

Керівник видавничих проектів - БЛ.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

 

 

Підписано до друку 28.02.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура РеІег<>Ьиг§С.

Умови, друк. арк. 17.

Видавництво Центр учбової літератури

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

 

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня" .,

з готових діапозитивів замовника. Зам. 68.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.224.8 (0.015 с.)