ТОП 10:

Основні професійні складові психології суб'єктів ОРДЗ викладеного вище випливає першочергова проблема визначення психологічних особливостей професійної діяльності суб'єктів ОРД. Для цього вважаємо за доцільне звернутися перш за все до аналізу правової та функціональної (тобто предмет­но-дійової) характеристики ОРД.

Він свідчить, що основні функції працівників оперативних підрозділів ОВС полягають у реалізації складної системи законодавчо передбачених глас­них і негласних пошукових, розвідувальних і - до певної міри - контррозвідувальних заходів. Останні здійснюються з застосуванням оперативних та опе­ративно-технічних засобів (ст. 2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") і спрямо­вуються на виконання окремих завдань ОРД, а та­кож на досягнення певної мети їх вирішення.

Безпосередньо до вказаних функцій (стосовно до правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ) відносяться пошук і фіксація фактичних да­них про злочинну діяльність окремих осіб і груп з метою припинення злочинів та в інтересах криміна­льного судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства й держа­ви (ст. 1 Закону України "Про оперативно-розшу­кову діяльність"). Додамо, що, згідно з п. 1 ст. 7 цьо­го Закону зазначені функції останнім часом допов­нено завданнями попередження, своєчасного вияв­лення, припинення і розкриття злочинів, викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню, та опера­тивної профілактики цих правопорушень.

Як видно, законодавець,

по-перше, наділив опе­ративно-розшукову діяльність особливою попере­джувальною функцією, яка полягає головним чином в оперативній профілактиці, а також попередженні та припиненні конкретних злочинів.

По-друге ж, є всі підстави говорити про наяв­ність функції кримінального судочинства, яка реалі­зується шляхами:

1) прямого виконання через вжиття оператив­ним співробітником (як представником органу діз­нання), згідно зі ст. 4 КПК України, у межах своєї компетенції, заходів щодо розкриття злочину (вста­новлення події злочину та винних осіб);

2) забезпечення з власної ініціативи оперативно­го підрозділу або за письмовим дорученням слідчо­го, указівкою прокурора чи ухвалою суду досудового слідства або судового розгляду в кримінальній спра­ві фактичними даними, які можуть бути доказами в судочинстві (п. 1 ст. 7; п. 2 ст. 10 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"; п. З ст. 15, Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю");

3) інформаційного, оперативно-тактичного та іншого попереднього підготування та подальшого відповідного супроводження окремих слідчих і су­дових дій, у тому числі щодо забезпечення відшко­дування шкоди, заподіяної злочинами фізичним, юридичним особам і державі;

4) розшуку злочинців (осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від 52

Розділ 2. Психологія суб'єктів оперативно-розшукової діяльності

відбування кримінального покарання) та осіб, які безвісно відсутні (п. З ст. 10 Закону України "Про Оперативно-розшукову діяльність");

5) забезпечення безпеки учасників кримінально­го судочинства, інших осіб, які беруть участь у кри­мінальній справі, і членів їх сімей (п. 5 ст. 7 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"). Зазначені функції оперативні підрозділи здійс­нюють, виконуючи конкретні заходи ОРД, викорис­товуючи при цьому спеціальні технічні засоби та за­стосовуючи специфічні методи ОРД, що, як уже відмічалося, становить окремий зміст психології за­ходів оперативно-розшукової діяльності.

Практика й існуючі дослідження свідчать про те, її успішне виконання завдань оперативно-розшу­кової діяльності й ефективне здійснення відповідних заходів останньої потребують від суб'єктів ОРД безпосередньої реалізації цілого комплексу психоло­гічно значущих організаційно-управлінських та організаційно-тактичних функцій.

Серед них обов'язковими є такі:

1) інформаційно-аналітичні функції, що полягають в отриманні аналітичної інформації, вивченні оперативної обстановки;

2) організаційно-управлінські функції, які виявляються в оцінці обстановки, прийнятті рішень, плануванні заходів ОРД та визначенні шляхів їх ви­конання тощо;

3) організаційно-тактичні функції, що зводяться: до придбання конфіденційних інформаційних джерел та отримання поточної оперативної інформації; пошуку й фіксації фактичних даних, необхідних для попередження, розкриття злочинів і вирішення ін­ших завдань ОРД; документування злочинної діяль­ності розроблюваних осіб; реалізації оперативних даних і т. ін.;

4) міжособистісні комунікаційні функції, що ви­значають основний зміст роботи з негласними пра­цівниками, у тому числі встановлення та підтри­мання короткочасних оперативних контактів із ни­ми; оперативного опитування свідків, потерпілих, підозрюваних та ін.;

5) функції психологічного впливу на об'єктів оперативної розробки з метою коригування їхніх протиправних задумів, намірів та відповідних дій, спрямування їхньої поведінки в законослухняному чи іншому потрібному для оперативної розробки напрямку.

Окрім того, до обов'язкових функцій оператив­них працівників відносяться численні дії, пов'язані з виїздами на місця події злочинів, участю в обшуках, затриманням злочинців і т. ін., що, за окремими експертними оцінками, займає третину службового навантаження оперативників, а також оформлення документації, на яке в середньому витрачається більше чверті робочого часу.

Це далеко не повний обсяг функцій оперативно­го працівника, але вже й цього достатньо, щоб зро­бити висновок про значне психологічне наванта­ження даних суб'єктів.

В ОРД, як і в будь-якій іншій діяльності, її захо­ди націлені на певні об'єкти. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" не містить прямої вказівки на об'єкт ОРД. Але, виходячи з законодавчого визначення завдань ОРД, можна дійти виснов­ку, що загальним об'єктом оперативно-розшукової діяльності є злочинна діяльність, включаючи кримі­ногенні чинники, специфічні соціальні субкультури інфраструктури, деструктивні соціально-психологічні установки тощо.

Безпосередніми ж об'єктами ОРД є конкретні особи та групи, щодо яких наявна достатня інфор­мація про готування або вчинення ними злочинів, а також розшукувані злочинці та безвісно відсутні особи. Такими об'єктами певною мірою можуть бути визнані й інші індивіди, якщо вони є реальними но­сіями значущою для виконання завдань ОРД опосе­редкованої інформації.

Складний правовий, соціальний, кримінологіч­ний, соціальний індивідуально-психологічний та кримінальний характер об'єктів ОРД також стає причиною значного психологічного наванта­ження професійної діяльності оперативних праців­ників.

Узагалі оперативно-розшукова діяльність, судячи з висновків окремих досліджень та з її практики, здійснюється головним чином в екстремальних, час­тіше за все стресових, ситуаціях, які супроводжу­ються:

- підвищеною відповідальністю оперативних працівників за прийняті ними рішення;

- високим ступенем особистого ризику та небез­пеки для життя;

- довготривалим робочим днем і безперервним робочим тижнем;

- інтенсивним спілкуванням зі злочинцями, що нерідко пов'язане з їх психічною і фізичною, у тому числі збройною, протидією;

- тривалою емоційною напруженістю, відчуттям остраху, невизначеності та невпевненості оперативників у своїх діях;

- постійною та інтенсивною інтелектуальною ак­тивністю, що зумовлюється швидкими змінами опе­ративної обстановки, прийняттям рішень в умовах дефіциту часу й інформації;

- негласним характером більшості заходів ОРД, необхідністю конспірування багатьох дій, а нерідко й дійсної соціальної ролі самих оперативних праців­ників (наприклад, при проведенні особистого пошу­ку, оперативної установки тощо) і т. ін.

Отже, з усього вищевикладеного випливає голов­ний висновок, що оперативно-розшукова діяль­ність відноситься до розряду таких професій, які ставлять дуже високі психологічні та психофізіоло­гічні особистісні вимоги до працівника.

Узагальнення практичного досвіду та наукових розробок із цієї проблеми дозволяє звести вказані вимоги до упорядкованого переліку структурно ди­ференційованих, професійно важливих психологіч­них якостей суб'єкта оперативно-розшукової діяль­ності.

У психологічній науці цей процес має назву "професіографія", під чим розуміється спеціальна технологія вивчення ви­мог, що ставляться до особистісних якостей, психологічних осо­бливостей і психофізіологічних можливостей людини - суб'єкта професійної діяльності. Частиною професіограми є психограма - вивчення й опис вимог, які ставляться професійною діяльніс­тю до психіки особистості.

У комунікативній сфері це:

1) здатність до швидкого встановлення контак­тів із потрібними людьми, приваблювання їх до се­бе, викликання в них почуття довіри, нав'язування їм необхідних форм і тем спілкування, а також до "прочитання" людини за її зовнішністю, поведінкою тощо;

2) уміння відстоювати в процесі спілкування свою точку зору й переконувати співрозмовників, маніпулювати їхніми думками, а також здатність до розпізнання обману;

3) уміння швидко знаходити потрібний тон, до­цільну форму спілкування залежно від психологіч­них особливостей співрозмовника;

4) уміння давати об'єктивну психологічну оцінку поведінки й учинків інших людей, а також узгоджу­вати свої дії з діями інших осіб;

5) здатність до розумного поєднання ділових та особистих контактів з оточуючими.

В інтелектуальній сфері зазначені вимо­ги зводяться:

1) до наявності в оперативного працівника вер­бальних здібностей, тобто достатнього запасу лекси­ки, ерудиції, уміння розуміти й осмислювати сприй­няте тощо;

2) уміння швидко знаходити шляхи й способи вирішення службових і життєвих проблем;

3) інтелектуально-логічних здібностей до аналізу й синтезу, узагальнення й абстрагування, класифі­кації та порівняння, виокремлення головного й істо­тного в процесах та явищах

4) здібностей до евристичного (творчого) мис­лення, ґенерування нових ідей, "нешаблонних" по­глядів і пропозицій;

5) уміння вибрати з великої кількості інформації необхідну для вирішення конкретного завдання, зрозуміти суть основних взаємозв'язків, притаман­них проблемі, побачити можливі шляхи й способи її вирішення, а також визначити найбільш оптимальні й ефективні з них;

6) здатності до прийняття правильного рішення за недостатності необхідної інформації, її супереч­ливості та відсутності часу на роздуми;

7) здатності до розгляду проблеми з декількох різних точок зору, тобто вміння стати на позицію іншої людини;

8) здатності до встановлення факту за малою кількістю ознак;

9) чуття щодо наявності проблеми там, де зда­ється, що все уже вирішено.

До наступної групи відноситься перелік психоло­гічних якостей оперативного працівника стосовно його пізнавальних здібностей. Цей перелік включає:

1) наявність зорової, слухової, вербальної, рухо­вої, емоційної, у тому числі короткочасної опера­тивної й довгострокової пам'яті; уміння запам'ято­вувати взаємне розташування предметів, речей, форму й розміри об'єктів, прізвища, клички, зов­нішність людей, адреси, спеціальні терміни, цифри, а також: маршрути пішого або транспортного пере­сування

2) здатність до швидкого й точного відтворення інформації в потрібний момент;

3) здібність до реального, швидкого, точного й цілісного сприйняття дійсності, у тому числі часу при перебуванні в замкненому просторі, темноті, за відсутності годинника або інших приладів, які дають змогу визначити час доби, та ін.

У сфері уваги й спостережливості по­трібними є такі якості:

1) уміння підмічати незначні (малопримітні) зміни в об'єкті, який вивчається, у тому числі зміни в навколишній обстановці, не зосереджуючи свідомо увагу на них;

2) здібність до швидкого переключення уваги з одного виду діяльності на інший;

3) здібність до зберігання протягом тривалого часу стійкої уваги, незважаючи на втому та сторон­ні подразники.

У вольовій сфері властивості, яким повинен відповідати оперативний працівник, полягають:

1) у його наполегливості в досягненні цілей; умінні переборювати труднощі, внутрішню напру­женість, страх;

2) схильності до помірного та виправданого ри­зику, а також у владанні собою в ризикованих ситуаціях;

3) здатності брати на себе відповідальність у складних ситуаціях;

4) здатності об'єктивно оцінювати свої досяг­нення, сили та можливості.

В емоційній сфері основні вимоги зво­дяться до наявності:

1) урівноваженості й самовладання оперативника в складних, у тому числі конфліктних, ситуаціях;

2) емоційної стійкості при прийнятті неординарних рішень, а також уміння контролювати свій психічний стан.

І, нарешті, перелік психодинамічних і психомоторних властивостей оперативного працівника включає:

1) наявність сильної або середньо-сильної нерво­вої системи й високої лабільності, тобто швидкого перебігу нервових процесів;

2) здатність до швидкого реагування на природ­ні й спровоковані зовнішні подразники, у тому числі до швидкодії в умовах дефіциту часу;

3) швидку реакцію на раптове зорове враження за допомогою певних рухів тощо.

Поряд із визначеними вище властивостями осо­бистості оперативного працівника, варто брати до уваги також; мотивацію щодо їхньої професійної самовизначеності.

Справа полягає в тому, що в будь-якій профе­сійній діяльності людина так чи інакше задовольняє свої різноманітні потреби. І це не тільки потреби матеріальні, але значною, якщо не переважною, мі­рою — соціальні, соціально-психологічні, пізнавальні, моральні, духовні, емоційні та інші особистісні потреби та прагнення.

Мотивація займає головне місце в структурі особистості оперативного працівника і є одним із головних психологічних явищ, що пояснює рушійну силу всієї його життєдіяльності і поведінки. У ролі мотиваційних поштовхів можуть виступати потре­би, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали.

Найбільш плідним є вивчення мотивів через призму структури людської діяльності, коли мотив визначається як те, що спонукає й спрямовує цю діяльність. У мотиві конкретизуються, "опредметнюються" потреби. Останні не тільки визначають мотив, але змінюються й збагачуються разом зі змі­ною і розширенням кола об'єктів, що служать їх за­доволенню.

Розуміння предметної та соціальної природи мо­тивів людини дозволяє усвідомити їх відносну неза­лежність від "глибинних" інстинктивних потягів. Людина не маріонетка в "руках" інстинктів. Задово­лення будь-якого потягу завжди опосередковане якимось соціально заданим способом. З цієї причи­ни не стільки суб'єктивні емоційні переживання ви­значають сферу мотивації, скільки розвиток мотивів людської діяльності збагачує й перебудовує самі емоції та почуття.

Діяльність людини спонукають зазвичай декіль­ка мотивів, одні з яких є головними, провідними, а інші - підпорядкованими, що іноді виконують лише функцію додаткової стимуляції. Головні мотиви по­ряд із функцією спонукання надають діяльності, її об'єктам і умовам певний суб'єктивний і особистісний зміст.

Мотиви можуть знаходитися в різних взаємо­зв'язках між; собою. Вони здатні посилювати або по­слабляти один одного, входити у взаємні суперечності, а також суперечити існуючим можливостям їх реалізації. З цією закономірністю нерідко пов'язані мотиваційні конфлікти в життєдіяльності оператив­них працівників.

Через поняття мотиву визначається найважли­віша характеристика особистості суб'єкта ОРД, а саме її спрямованість як сукупність головних, стій­ких мотивів, що орієнтують діяльність зазначеної особистості незалежно від наявних обставин. Ця спрямованість зумовлює ініціативність оперативників, спонукає їх в одній і тій же ситуації ставити пе­ред собою різноманітні завдання й формувати невипадкову послідовність цілей. За змістом спрямо­ваність включає в себе два головні компоненти:

1) потреби та їх модифікації - мотиви, установ­ки, ідеали, мрії;

2) ставлення особистості - внутрішні позиції, пе­реконання, соціальні оцінки й очікування.

Слід знати, що далеко не всі потреби й відноси­ни входять до структури спрямованості особистості, а лише ті, що набувають у процесі становлення осо­бистості характеру саморуху, саморозвитку. Саме вони спонукають і підтримують ініціативність і ви­бір лінії життєдіяльності суб'єктів ОРД.

За даними практичних спостережень та окре­мих, хоча й обмежених ще на сьогодні, досліджень із питань, що розглядаються, загальну мотиваційну структуру професіограми працівника оперативного підрозділу ОВС складають такі чинники:

а) полімотивованість (що означає множинність мотивів) професійного вибору як показник прагматичного й раціонального підходу до нього багатьох оперативних працівників;

б) домінування мотиву щодо служби саме в опе­ративному підрозділі, у тому числі й конкретно в підрозділі карного розшуку, службі економічної без­пеки, спеціальному підрозділі по боротьбі з органі­зованою злочинністю тощо;

в) домінування мотивів, пов'язаних із самоактуалізацією особистості.

Це, скажімо, бажання: здійс­нювати соціально значущу, інтересну, екстремальну та ризиковану професійну діяльність; удосконалю­вати свої інтелектуальні, вольові, психологічні якос­ті; отримувати моральне задоволення від повсяк­денних справ, незважаючи на значні негативні умови, які постійно супроводжують виконання функціональних обов'язків.

Відзначимо, що в цілому активна особистісна позиція щодо самореалізації оперативного праців­ника, усвідомлення ним соціальної необхідності сво­єї професійної діяльності й узагалі ставлення до сен­су життя є дуже міцним психологічним інструмен­том корекції та згладжування особистісних непри­ємних функціональних станів. І тому все, що є мов­би тягарем професії оперативного працівника (ри­зик, небезпека, боротьба, труднощі, стреси) у кінце­вому рахунку отримує сенс і право на існування. Тобто це стає змістом цієї професії;

г) виявлення в структурі мотивів змагання, бо­ротьби зі злочинцем., прагнення до "перегравання" його тощо. Схильність до цього із високою мотива­цією щодо перемоги над супротивником також відноситься до позитивної мотиваційної характеристики оперативного працівника;

ґ) мотивування належності особи до професії оперативного працівника соціальними прагненнями, тобто можливістю поширення соціальних зв'язків, заняття творчою науковою діяльністю, здійснення впливу на соціальні та соціально-правові процеси тощо;

д) розташування мотиваційного чинника "мате­ріальне забезпечення" нижче перших місць у ранго­вому переліку мотивів професійного вибору.

Але, поряд із розглянутими вище мотивами, слід звернути увагу на певні фактори (потреби), реаліза­ція яких для більшості оперативних працівників ор­ганів внутрішніх справ неможлива або вкрай обме­жена. Йдеться насамперед про:

- елементарні умови праці, достатність техніч­них, транспортних засобів;

- можливість мати вірних друзів, а також довірчі стосунки в колективі;

- достатність вільного часу, необхідного для соці­ального й особистого життя;

- добрі житлові умови;

- добрі сімейні стосунки, можливість повного включення у виховання дітей, вирішення побутових проблем;

- проведення відпустки у відомчих домах відпо­чинку чи санаторіях;

- фізичне та психологічне розвантаження у ві­домчих профілакторіях, спортивних комплексах то­що;

- добре здоров'я;

- матеріальну достатність;

- відсутність побоювання за своє життя та життя близьких і т. ін.

Сучасна практика свідчить про те, що сьогодні, коли оперативні працівники мають реальну можли­вість порівнювати своє професійне становище зі значно кращим станом справ, притаманним уже ба­гатьом витребуваним професіям, чимало оперативників виявляють особливу чутливість до рівня реалі­зації перелічених вище мотиваційних факторів, що, зрозуміло, негативно відбивається на їхній мотива­ції до обраної професійної діяльності. Крім того, ця обставина нерідко породжує в окремих працівників внутрішньоособистісні мотиваційні конфлікти, які призводять і до інших небажаних наслідків.

Таким чином, у цілому мотивація професійної діяльності оперативного працівника має вирішальне значення в досягненні її результативності й ефек­тивності, бо якщо позитивні елементи в цій мотива­ції незначні (а то й відсутні), то висновок завжди буде один - людина в оперативний підрозділ потра­пила випадково.

На жаль, такі приклади сьогодні ще значно поширені.

Близькими до мотиваційної структури професії оперативного працівника є його ціннісні орієнтації.

Система ціннісних орієнтацій визна­чає змістову сторону спрямованості особистості оперативного працівника й становить основу її ста­влення до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду та ядро мотивації жит­тєвої активності, основу життєвої концепції й філософії життя".

В узагальненому вигляді ціннісні орієнтації мо­жна звести до двох груп:

1) термінальні цінності, тобто такі, реалізація яких може виступати як кінцевий сенс життя: добре здоров'я, активна життєва позиція, вірні друзі, ці­кава робота, упевненість у собі, щасливе сімейне життя, любов, свобода;

2) цінності інструментальні як спосіб досяг­нення термінальних, а саме: вихованість, чесність, освіченість, сміливість, тверда воля, життєрадіс­ність, незалежність. До цього переліку буде дореч­ним додати підвищені вимоги щодо морального об­личчя оперативного працівника, наявності в нього таких якостей, як мужність, сміливість, справедли­вість, стійкість до спокуси, об'єктивність і т. ін.

Поряд з охарактеризованими вище елементами особистісної структури оперативного працівника, значне місце в ній належить особливостям, на осно­ві яких складається уявлення про нього як про суб'єкта соціальних відносин. Тут важливим є на­самперед позитивне соціальне оточення оператив­ного працівника, включаючи родину, колег, друзів, знайомих та інших осіб, повага та визнання з їх бо­ку тощо.

Крім того, привертають увагу такі характерис­тики оперативного працівника, як особиста контактність, комунікабельність, психологічна пристосовуваність, товариськість, доброзичливість, сприйнят­тя думок інших осіб і т. д.

Зрозуміло, що ми визначаємо ідеальні, усередне­ні професійно-психологічні якості працівника опе­ративного підрозділу ОВС. А в реальному житті в кожного окремого співробітника буде виявлятися свій особистий набір професійно значущих психоло­гічних властивостей. І саме їх повсякденна реаліза­ція формуватиме індивідуальний стиль життєдіяль­ності оперативника-професіонала.

Слід визнати, що існують певні якості, принци­пово протилежні визначеним вище, до яких відно­сяться:

- високий рівень відкритої ворожості й низький контроль особистої агресивності;

- постійне переважання в емоційному стані при­гніченості, самозневажання, самозасудження, силь­ної невдоволеності собою, аутоаґресії, схильності до зняття пригніченості алкоголем тощо;

- часті випадки непомірної імпульсивності й осо­бисто неконтрольованої поведінки:

- відсутність соціальної адекватності, прагнення до соціальних контактів і спілкування з людьми;

- безчесність, аморальність, боягузтво та ін.

Таким чином, вище розглянуто основні парамет­ри та змістові елементи психології співробітника оперативного підрозділу органу внутрішніх справ. Практичне значення цього розгляду полягає насам­перед в отриманні певної еталонної моделі суб'єкта оперативно-розшукової діяльності. Орієнтування на цю модель, прагнення досягти її вимог є на сьогодніодним із першочергових завдань ОВС на шляху оновлення всієї зазначеної діяльності.

Нема сумніву й у тому, що знання професійно значущих психологічних властивостей і якостей за­значених суб'єктів укаже надійний шлях до пра­вильного їх підбору, розміщення та розподілу зав­дань, особливо складних і надзвичайних, визначен­ня безпосередніх виконавців тощо.

Тому далекоглядний керівник оперативного під­розділу повинен дбати про формування у своїх під­леглих указаних властивостей і якостей. Це досяга­ється, з одного боку, тренуванням волі, уваги, пам'яті, логіки, інтелекту (зрозуміло, за допомогою певних психологічних тестів, консультування обі­знаних психологів-практиків або за їх прямої учас­ті), з іншого ж боку - постійною цілеспрямованою виховною роботою в підрозділі, використанням без­посередньо оперативниками певних спрощених, але достовірних методик самотестування, самотренінґу й т. ін.

Розглянуті вище основні засади психології суб'єктів ОРД дозволяють скласти уявлення на за­гальному теоретично-прикладному рівні про основні психологічні особливості професії оперативного співробітника ОВС і адекватний зміст психологічної структури його особистості.

На нашу думку, подальше становлення теорії та практики психології ОРД надасть можливість погли­бити дослідження закономірностей взаємозв'язку психології суб'єктів ОРД з об'єктами оперативно-розшукового впливу, особливо на рівні реалізації окремих заходів, засобів і методів.

Контрольні запитання

1. Загальнотеоретична структура особистості суб'єкта ОРД та основні її змістові характеристики:

а) соціа­льно-демографічна;

б) соціально-психологічна;

в) ін­дивідуально-психологічна;

д) фізична та психофізіо­логічна.

2. Психічні явища в психологічній структурі осо­бистості суб'єкта ОРД, їх місце й роль у формуванні та реалізації професійно-психологічних вимог до оперативного працівника:

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості.

3.Правова та функціональна характеристики ОРД, їх роль у формуванні професійно-психоло­гічних вимог до суб'єктів ОРД:

а) ОРД як система правових заходів;

б) реалізація попереджувальної функції;

в) реалізація функції кримінального судо­чинства;

г) реалізація функції розшуку злочинців і"безвісно відсутніх осіб;

ґ) реалізація функції забез­печення безпеки учасників кримінального судочинства й інших осіб.

4. Організаційно-управлінські й організаційно-тактичні функції оперативного працівника, які реа­лізуються в процесі здійснення ОРД.

5. Об'єкти оперативно-розшукового впливу, їх місце й роль у формуванні психології суб'єктів ОРД.

6. Загальні чинники, що зумовлюють високі пси­хологічні та психофізіологічні вимоги до суб'єктів ЮРД.

7. Основні вимоги до професійно-психологічної характеристики суб'єктів ОРД, у тому числі: за комунікативними якостями; інтелектуальними власти­востями; пізнавальними здібностями; увагою та спостережливістю; вольовими властивостями; емо­ційними властивостями; психодинамічними та пси­хомоторними властивостями.

8. Роль і місце професійної мотивації в психології суб'єктів ОРД.

9. Негативні психологічні властивості та їх місце в професійно-психологічному портреті суб'єкта ОРД.

10. Основні способи та практичне значення прикладного діагностування психології суб'єктів ОРД.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.029 с.)