Облік результатів бойової підготовки взводуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік результатів бойової підготовки взводуЖурнал обліку бойової підготовки взводу заводиться на період навчання і ведеться особисто командиром взводу, під час занять знаходиться в нього, в інший час зберігається в канцелярії роти. Журнал знищується після закінчення наступного періоду навчання.

Для обліку відвідування, успішності та проведення занять на кожен предмет навчання в журналі відводиться кількість аркушів, необхідних для занесення до нього усіх занять (навчань, стрільб, тренувань) з даного предмета. У цьому ж розділі враховується виконання нормативів та час роботи кожного військовослужбовця на бойовій техніці. Список особового складу складається згідно із штатно-посадовим розрахунком.

Оцінки виставляються за п'ятибальною системою. У разі відсутності на заняттях військовослужбовці відмічаються керівником заняття: "Н" – наряд; "Р" – робота, "Хв" – хворий; "В" – відпустка; "Вд" – відрядження; "Ар" – арешт; з інших причин – "-". Присутнім, які в ході даного заняття оцінки не отримали, відмічають знаком" + ".

Після кожного заняття керівник виставляє індивідуальні оцінки усім перевіреним, а наприкінці відпрацювання теми кожному військовослужбовцю виставляє підсумкові оцінки з вивченої теми. Підсумкові оцінки заносяться в наступну вільну графу і за ними визначається оцінка кожного екіпажу та за взвод. (порядок виставлення оцінок за практичне виконання стрільб та практичне виконання вправ водіння дивись у Курсі стрільб та Курсі водіння).

Журнал обліку результатів бойової підготовки взводу складається з наступних розділів:

Зміст

№ з\п Розділ обліку Сторінки
1. Іменний список 1-4
2. Облік присутності на заняттях, успішність та відпрацювання тем з: - тактичної підготовки; - вогневої підготовки ; - стройової підготовки; - інженерної підготовки; - статутів ЗСУ; - фізичної підготовки; - технічної підготовки і т.д.     5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24  

1. Поіменний список__________ взводу ___________ роти

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Військове звання Дата, місяць, рік народ-ження Освіта та рід діяльн.до призов. Сімейний стан Дом адреса Найменування та № закріплення Класна кваліфікація Спортивний розряд
зброї протигазу
1. Буров Іван Петрович КТ С-т 23.06.88 середня неодружений Донецьк вул. Орлика буд.6 кв. 67. №5673452 Ю 326 III III
                       
                       

 

Під час проведення контрольних занять з фізичної підготовки в журнал виставляються результат і оцінка за кожну вправу.

2. Облік присутності на заняттях, успішність та відпрацювання тем зТактичної підготовки

 

    № з/п     Військове звання, прізвище   Дата, присутність, успішність Дата Кількість годин     Номер тем (занять), їх стислий зміст Військ. звання, підпис керівника
05.02 2005        
1 с-нт Буров І.П 5   05.02 2005 2 год Тема №2 Танк у обороні К-н Пух
2 Ряд. Бедя П. Х. 3
За відділення (екіпаж) 4
11                      
12                      
  За взвод                    

3. Облік виконання нормативів зЗЗМУ

 

  № з/п Дата, номер та оцінка за виконання нормативів
15.01 Норм. № 1 12.03 норм №4а                    
4 5                    
5 3                    

Облік виконання вправ стрільб

    № з/п Дата 25.03.05 р. номер вправи № 1 ВУС
  Вид зброї Оцінка за Загальна оцінка
Знання основ і правил стрільб Практичне виконання вправи
1 ВС 4 2 2
2 ВС 5 3 3
3 ВС 3 4 4
4 ВС 3 5 4

Облік виконання вогневих (спеціальних) тренувань, завдань

  № з/п Дата, тренування ( завдання), які виконуються, оцінка
25.02 28.02                
1 5 4                
2 3 5                
3 4 3                

Облік результатів водіння

№ з/п Військове звання, прізвище Період служби Дата 26.02.05р. Вправа № 2
Оцінка за Загальна оцінка
Техніка водіння Норматив за швидкість руху   Правила водіння (норматив)
1 Ряд. Бедя П.Х. 2 4 3 4 4
2 Ряд. Буров І. П. 1 3 2 3 2
3            

 

 

Облік виконання норм військово-спортивного комплексу

    № з/п Результати виконання вправ
  Біг на 3 км Підйом перев. на перекладині (підтягування)   Біг на 100 м Загальна контрольна вправа на смузі перешкод Спортивний розряд Відмітка про нагородж. знаком ВСК
рез. бал. рез. бал. рез. бал. рез. бал.
1 13.0 25 10 25 15.0 23 2.20 20 - -
2 14.0 16 6 17 15.8 16 2.48 12 - -
3

Облік проведення (перевірки) занять старшими начальниками

  Дата Хто проводив, (перевіряв) посада, в/звання, прізвище Підрозділ, тема заняття Зауваження та вказівки Оцінка заняття Підпис
27. 02. 05 р Командир роти к-н Тімошин Т.М.. 1-й танковий взвод. Тема № 4 Танк у наступі Заняття проводилося згідно з розкладом занять, матеріальне забезпечення заняття в наявності, але керівник заняття має низький рівень методичної підготовки щодо проведення даного заняття Задовіль-но К-н Тім.

Облік перевірки ведення журналу

Дата перевірки Зауваження та вказівки щодо обліку ведення журналу Посада, військове звання, прізвище та підпис перевіряючого
04.03.05р Журнал ведеться в основному правильно, але - за екіпажі оцінки не виставлені; - завдання на самостійну підготовку конкретно не записується Вказані недоліки усунути до 10.03.05р. начальник штабу батальйону майор Ющівський Ю.В.

Облік результатів бойової підготовки роти

Журнал обліку бойової підготовки роти оформлюється на навчальний рік і ведеться особисто командиром роти, зберігається в канцелярії протягом року, який іде за наступним періодом навчання.

— облік відпрацьованих тем з предметів навчання ведеться за кожен взвод і роту в цілому;

— облік результатів виконання вправ стрільб та водіння машин ведеться повзводно, за категорією тих, що навчаються;

— у разі відсутності відзначаються, як і в журналі бойової підготовки взводу;

— у розділі "Облік стажу практичного водіння машин" зростаючим етапом враховується практика водіння машин на усіх заняттях та навчаннях, а також під час перегону;

— у розділі "Облік виконання норм та вимог ВСК" у графах "Результати виконання вправ" необхідно вказувати: у числівнику — результат, у знаменнику — дату, перед дробом – форма одягу; "С" – спортивна, "В" – військова.

 

Журнал бойової підготовки роти складається з таких розділів:

Зміст

№ з/п Розділ обліку Сторінка
1. Облік відпрацьованих тем  
  — гуманітарна підготовка 2-5
  — тактична підготовка та інші предмети 6-9
2. Облік результатів тактичних (тактико-спеціальних) навчань 10-11
3. Облік результатів стрільб (тренувань) 12-17

 

1. Облік відпрацьованих тем з Тактичної підготовки

  №з/п   Найменування теми Кількість годин на тему згідно з програмою навчання Проведено годин за тижнями Всього прове- дено годин Оцінка взводів   Оцінка за роту
місяць грудень і т.д. на 5 місяців  
1-7 8-15 16-22 23-30            
Танк в обороні -  
Танк у наступі -  
                         
                           

2. Облік результатів тактичних, тактико-спеціальних навчань за зимовий період навчання

  Підрозділи (відділення, екіпажі, взводи) Дата проведення     Тема та умови проведення навчання Оцінка     Загальна оцінка навчання
За тактичні дії За результати вогневого ураження
1 екіпаж 1тв 15.02 Тема 5:Танк в обороні
2 екіпаж 1тв 16.02 Тема 5:Танк в обороні
3 екіпаж 1тв 17.02 Тема 5:Танк в обороні
1тв 23.03 Тема 11: Танковий взвод в обороні
           

3. Облік результатів стрільб (тренувань) зимовий період навчання

 

Дата Підрозділи Номер та умови виконуючих вправ (тренув.) Вид зброї Категорії тих, хто навчається Всього
офіцери Повинно виконувати Виконувало з них оцінка
Повинно виконувати Виконувало з них оцінка і т.д.   % виконання
% виконання
  5.02   1тв   1ВУС 14,5мм       -     -   - 100%                   - 100%  
     

4. Облік результатів водіння за зимовий період навчання

 

    Підрозділ та категорія тих, хто навчається Результати виконання вправ
Дата 24.02.05 р. (вдень)  
навчальна вправа №1  
Повинні викону-вати Викону вало з них оцінка   і т.ін.
Відмін-но добре задо-вільно незадовільно % виконання
1 тв - 100%  
                   

5. Облік командирських, інструкторсько-методичних (показових) занять з сержантами з тактичної підготовки

 

    № з/п Дата проведення заняття, присутність, оцінка Дата проведення Кількість годин Тема, метод проведення занять Посада, в/звання прізвище та підпис керівника
  7.02   4.03       і т.д.
1.             7.02 Тема2: Танк в обороні Команд. роти к-н Гук

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.032 с.)