Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з підзвітними особами 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з підзвітними особамиНазва, зміст роботи Строк виконання Кому передається інформація
     

Студент-практикант знайомиться з організацією обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків установі (порядком оформлення відповідними документами нестач товарно-матеріальних цінностей, коштів та інших цінностей або втрат від простоїв з вини працівників; порядком ведення розрахунків з відшкодування завданих збитків, методикою і технікою аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків).

Студенти розробляють:

1. Блок-схему обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків.

2. Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків (табл.3.20).

Таблиця 3.20

Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків

З відшкодування завданих збитків

Назва, зміст роботи Строк виконання Кому передається інформація

Організація обліку розрахунків з кредиторами

Студент-практикант знайомиться з організацією обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (формами розрахунків, які найбільш відповідають укладеним договорам даного бюджетної установи з постачальниками або підрядниками; порядком розробки картотек відвантажувальних, розрахункових, адресних та інших реквізитів постачальників; порядком документування розрахунків та складання документів; методикою та технікою синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками).

Студенти розробляють:

1. Блок - схему обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

2. Проект організації обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

3. Перелік номенклатур з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (табл. 3.21).

Таблиця 3.21

Перелік номенклатур з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Назва номенклатур Призначення номенклатур Носії інформації
     

4. Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (табл.. 3.22).

Таблиця 3.22

Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з постачальниками

І підрядниками

Назва, зміст роботи Строк виконання Кому передається інформація

 

Студент-практикант знайомиться з організацією обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами (переліком податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які бюджетна або фінансова установа сплачує до бюджету; організацією та порядком ведення податкового обліку; порядком розробки графіку платежів до бюджету; порядком призначення посадових осіб, відповідальних за правильність та своєчасність розрахунків з бюджетом; методикою і технікою документального оформлення розрахунків з бюджетом; методикою і технікою синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з бюджетом; порядком складання, затвердження й представлення податкової звітності).

Студенти розробляють:

1. Блок-схему обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами.

2. Проект організації обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами.

3. Перелік номенклатур з обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами (табл. 3.23).

Таблиця 3.23

Перелік номенклатур з обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами

Назва номенклатур Призначення номенклатур Носії інформації
     

4. Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами (табл.3.24).

Таблиця 3.24

Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами

Назва, зміст роботи Строк виконання Кому передається інформація

 

5.Табель складання і подання податкової звітності (табл. 3.25)

Таблиця 3.25

Табель складання і подання податкової звітності бюджетної установи

№ форми Назва звіту Строк подання Відповідальний за складання Спосіб подання Адреса одержувача
           

 

Студент-практикант знайомиться з організацією обліку розрахунків з органами пенсійного і соціального страхування (переліком обов’язкових внесків, які сплачуються до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування; організацією та порядком ведення обліку відрахувань на соціальні заходи; порядком розробки графіку платежів; порядком призначення посадових осіб, відповідальних за правильність та своєчасність розрахунків з органами пенсійного і соціального страхування; методикою і технікою документального оформлення розрахунків з органами пенсійного і соціального страхування; методикою і технікою синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з органами пенсійного і соціального страхування; порядком складання, затвердження й представлення звітності, що подається органам пенсійного і соціального страхування).

Студент розробляє:

1. Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з органами пенсійного і соціального страхування (табл.3.26).

Таблиця 3.26

Графік роботи бухгалтера з обліку розрахунків з органами пенсійного

І соціального страхування

Назва, зміст роботи Строк виконання Кому передається інформація
     

 

2. Табель звітності, що подається до фондів соціального страхування (табл. 3.27).

Таблиця 3.27

Графік складання форм звітності до фондів соціального страхування

№ форми Назва звіту Відповідальний за складання Строк виконання
За графіком фактично
         

 

Організація обліку доходів, видатків та витрат

Студент-практикант знайомиться з:

- організацією планування доходів загального фонду;

- організацією планування доходів спеціального фонду;

- організацією робіт із затвердження асигнувань та надходження доходів;

- порядком розробки робочої економічної класифікації видатків;

- організацією розробки номенклатури статей витрат;

- принципами обліку витрат у бюджетній установі;

- методикою та технікою документування доходів, видатків та витрат;

- методикою та технікою калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);

- методикою та технікою аналітичного і синтетичного обліку доходів, видатків та витрат.

Студенти розробляють:

1. Блок-схему обліку витрат бюджетної установи.

2. Блок-схему обліку доходів бюджетної установи.

3. Проект організації обліку витрат бюджетної установи.

4. Перелік облікових номенклатур з обліку доходів (табл. 3.28).

Таблиця 3.28

Перелік номенклатур з обліку доходів загального фонду

  Облікові номенклатури Первинний облік
Складові характеристики Причини виникнення факту Документи, у яких фіксуються господарські операції Завдання, у яких використовується інформація
якісні кількісні
           

6. Графік документообігу з обліку витрат (табл. 3.29) Таблиця 3.29

Графік документообігу з обліку витрат

Назва первинних, зведених документів, відомостей, звітів Призначення документа Строк складання документів Особи, які складають документи Строк подання документа до бухгалтерії
         

 

7. Схему класифікації доходів спеціального фонду бюджетної установи.

8. Графік роботи сектора з обліку доходів (табл. 3.30).

Таблиця 3.30

Графік роботи сектора з обліку доходів і результатів діяльності

Назва роботи (документа) Строк виконання Виконавець Кому передається інформація
       

 

Організація складання та подання звітності

 

Студент-практикант знайомиться з:

- нормативною базою, що регламентує порядок складання і подання звітності;

- класифікацією звітності;

- принципами організації звітності;

- організацією інвентаризації;

- організацією складання звітності;

- організацією затвердження звітності;

- організацією подання звітності.

Студенти розробляють:

1. Проект наказу на проведення річної інвентаризації за формою:

НАКАЗ

“____“_________200 р. №_____

 

Про проведення інвентаризації

цінностей і розрахунків

 

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія у складі:

1. Голова комісії (посада, прізвище, ім’я та по батькові).

2. Члени комісії (посада, прізвище, ім’я та по батькові).

(У наказі відмітити, які цінності та розрахунки підлягають інвентаризації).

До інвентаризації приступити ________ і закінчити _____________.

Причина інвентаризації: (контрольна перевірка, зміна матеріально-відповідальних осіб, переоцінка цінностей, тощо).

Указану інвентаризацію провести у повній відповідності з чиною Інструкцією про порядок проведення інвентаризації цінностей і розрахунків. Матеріали інвентаризації здати у бухгалтерію ____________ не пізніше ______________ 200 р.

2. Графік проведення річної інвентаризації бюджетної установи (табл. 3.31). У графіку передбачити усі види робіт, що пов’язані із проведенням інвентаризації від підготовки проекту наказу про її проведення до виявлення результатів і відображення в обліку результатів інвентаризації.

Таблиця 3.31

Графік проведення річної інвентаризації цінностей і розрахунків

Місце проведення Цінності, які належить інвентаризувати Відповідальна особа Терміни проведення
       

3. Графік підготовки, складання і подання річного звіту бюджетної установи (табл. 3.32).

Таблиця 3.32

Графік підготовки, складання і подання річного звіту

Назва робіт Відповідальна особа Строк виконання
Організаційна підготовка    
Проведення повної інвентаризації    
Уточнення показників поточної звітності    
Перевірка показників поточного обліку    
Складання перевірочного балансу    
Заповнення форм річної звітності    
Обговорення і затвердження звіту    
Подання звітності    

 

4. План робіт зі складання звітності (табл.. 3.34)

Таблиця 3.34

Розподіл робіт для складання звітності

Назва звіту Джерела показників Термін складання Виконавець
       

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.008 с.)