Які фактори сприяють повноцінному проведенню уроку літератури?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які фактори сприяють повноцінному проведенню уроку літератури?Ефективність навчання залежить від різних факторів серед яких:

1. МОТИВИ

2 СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ впливи

Заохочуючи та мотивуючи учнів до навчальної діяльності, слід

пам'ятати і враховувати конкретні закономірності, які лежать в основі ефективного навчання:

1. МЕТОД НАВЧАННЯ ПОВИНЕН БУТИ ТАКИМ, ЩОБ ЗМЕНШУВАТИ ДЛЯ УЧНІВ ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ, НЕ ЗБУДЖУВАТИ В УЧНІВ НЕВДОВОЛЕННЯ ТА НЕ ПОРОДЖУВАТИ У НИХ ВІДРАЗИ ДО НАСТУПНИХ ЗАНЯТЬ. (Я.А.Коменський. Вибрані педагогічні твори, т.2).

2. ТЕМП І МІЦНІСТЬ ЗАСВОСННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ПРОПОРЦІЙНИЙ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИКОНУВАНОЇ НИМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (М. Я.ЛЕРНЕР « Процес навчання та його закономірності»).

Велика група конкретних закономірностей стосується ПСИХІЧНИХ процесів: сприймання, осмислення, запам'ятовування, засвоєння та відтворення знань учнями. Цi закономірності і послідовність організації пізнавальної діяльності учнів є актуальними при опимізації навчального процесу. Але на жаль частина цих закономірностей на практиці просто "випадає" з поля зору вчителів.

Приступаючи до вибору методів навчання, учителеві необхідно пам'ятати про ПСИХОЛОЛОГІЧНІ аспекти. Такі як: 1) вік учнів, тобто вікові можливості сприймання, пам'яті, уваги та сформованості мислительних процeciв; 2) навчальних можливостей учнів, тобто індивідуальні характеристики типу пам'яті, уваги, темпераменту;

Варто пам'ятати деякі класичні ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАKOHOMІРHOCTІ, що становлять кістяк навчально-виховного процесу на уроці, і були сформульовані відомими вченими педагогами та психологами:

1) ЗНАННЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 3 ЧУТТЄВОГО СПРИЙМАННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ УЯВЛЕНЬ ПЕРЕХОДИТЬ У ПАМ"ЯТЬ, А ПОТТМ ЧЕРЕЗ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДИНИЧНОГО УТВОРЮЄТЬСЯ РОЗУМІННЯ ЗАГАЛЬНОГО. (Я.А.Коменський, Вибрані педагогічні твори).

2) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ Є НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ ЛИШЕ ТОДІ, .КОЛИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЪСЯ ПЕРЕХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СПОСІБ МИСЛЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ НАВЧАННЯ У САМОНАВЧАННЯ, ЯК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВЧАННЯ ДИТИНИ ІЗ ЗОНИ ЇЇ СЬОГОДНІШНЬОГО РОЗВИТКУ В ЗОНУ НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ. (Л.С.Виготський)

3) РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДЕТЕРМІНУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ЗЗОВН1, А Й ВНУТРІШНЬО І ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОСЯГНУТОГО PIBНЯ РОЗВИТКУ ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЪНИХ ПСИХОЛОГ1ЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ. (Н.А.Менчинська. Психологія засвоєння знань в школі)

Таким чином, під час вивчення будь-якої теми (матеpiaлу) в кожному класі слід подбати про мобілізацію уваги та раціонально використовувати наочність.

Важливе мicцe пociдaє натхнення учителя на уроці...» БО НАТХНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ВПЛИВАЄ НА ЗАГАЛЬНУ РОБОЧУ АТМОСФЕРУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ, ВИКЛИКАЄ ПОЗИТИВНІ ЧУТТЄВІ СТАНИ УЧНІВ I ЯВЛЯЄ СОБОЮ ВАЖЛИВУ МОДЕЛЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ. УЧНІ, НЕ ЛИШЕ МОЛОДШОГО, А Й НABІTЬ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ, НЕ ЗАВЖДИ МОЖУТЬ ОЦІНИТИ ЗНАЧЕННЯ ТОГО ЧИ ІНШОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ, І ТОМУ НАТХНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ, ЙОГО ЗАХОПЛЕННЯ CBO'ЇM ПРЕДМЕТОМ СПРИЯЮТЬ УСВІДОМЛЕННЮ УЧНЯМИ ЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ЕМОЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ.»

Відомий американський психолог Дж.С.Брунер говорячи про психологію навчання наголосив, що «ВЧИТЕЛЬ - ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ НОСІЙ ЗНАНЬ, А Й ВЗІРЕЦЬ, ЩО ВІН (учитель) МОЖЕ ВЖЕ САМИМ СВОЇМ НАТХНЕННЯМ ВИКЛИКАТИ В УЧНЯ УВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ НИМ, ВНУТРІШНІЙ ІHTEPЕC, ПРАГНЕННЯ ВІДКРИВАТИ ДЛЯ СЕБЕ ЩОСЬ НОВЕ, САМОСТІЙНО МИСЛИТИ Й АКТИВНО ВЧИТИСЯ.»

Варто знати, що в основі принципу наочності навчання лежать строго зафіксовані наукові закономірності: « Органи чуття людини мають нерівномірну чутливість до зовнішніх подразнень». ОРГАНИ ЗОРУ "ПРОПУСКАЮТЬ" У МОЗОК МАЙЖЕ У 5 PA3ІB БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ, НІЖ ОРГАНИ СЛУХУ, І МАЙЖЕ У 13 РАЗІВ БІЛЬШЕ ПОРІВНЯНО 3 ОРГАНАМИ ДОТИКУ.

Існує чотири ГЕНЕРАЛЬНИХ ФАКТОРИ, які впливають на ХІД та РЕЗУЛЬТАТИ уроку. Ними є : 1) навчальний матеріал (його складність, цікавість); 2) організаційно-педагогічний вплив вчителів та батьків ; 3) здатність до навчання учнів та їх мета; 4) час проведення уроку.

Варто врахувати, що організаційно-педагогічний вплив розпадається на два комплексних фактори: а) вплив на уроці; б) вплив поза уроком. І залежать від : 1) яка пізнавальна активність учнів, яка працездатність учнів (вiк, день тижня, урок за розкладом, чверть, пора року, розклад занять, режим роботи, стан здоров'я); 2) яка працездатністъ вчителя (вік, час роботи, навантаження, день тижня, урок за розкладом, чверть, пора року, розклад занять, режим роботи, стаж роботи, стан здоров'я, "стан душі")

Якими критеріями потрібно керуватись при оцінці усних відповідей учнів з літератури.

Усне опитування є одним з основних способів обліку знань обліку учнів з української . Розгорнута відповідь учня повинен являти собою зв'язне, логічно послідовне повідомлення на певну тему, рівень самостійності учня під час виконання завдань.

На уроках літератури домінантною формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукуючи розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. Під час такого оцінювання обов'язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації.

Усні відповіді учнів на уроках української літератури оцінюються вчителем за 12-бальною шкалою

При оцінюванні учнів потрібно користуватися ЗАГАЛЬНими КРИТЕРІями ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, які затверджені МОН. Оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури має здійснюватися за такими критеріями:

Початковий рівень

1 бал Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)

2 бали Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого твору взято уривок тощо)

3 бали Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)

Середній рівень

4 бали Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал

5 балів Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів

6 балів Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з прикладами

Достатній рівень

7 балів Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту

8 балів Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань

9 балів Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань

Високий рівень

10 балів Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал

11 балів Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них

12 балів Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)