Розв'язання цивільного позову у вирокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розв'язання цивільного позову у вирокуПостановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведенос ті підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому (ч. 1 ст. 328 КПК).

При виправданні підсудного розв'язання цивільного позову зале жить від підстав виправдання. При виправданні підсудного через не доведеність його участі у вчиненні злочину або при відсутності події злочину суд відмовляє у задоволенні цивільного позову. Процесуаль ним наслідком такої відмови є позбавлення цивільного позивача права звертатися з цими ж позовними вимогами в порядку цивільного судо чинства. Вирок суду, що набрав законної сили, у питанні про подію злочину і участь у ньому підсудного має преюдиціальне значення для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, відносно якої постановлено вирок.

При виправданні підсудного за відсутністю в його діях складу зло чину суд залишає позов без розгляду (ч. 3 ст. 328 КПК). Без розгляду суд вправі залишити цивільний позов також, якщо в судове засідання не з'явиться цивільний позивач або представник його інтересів (ст. 291 КПК), за винятком випадків, застережених у ч. 2 ст. 291 КПК. Залишен ня цивільного позову без розгляду не позбавляє позивача права пред'яви ти позов у порядку цивільного судочинства (ч. 4 ст. 28 КПК).

Суд відмовляє в задоволенні цивільного позову, якщо виправду вальний вирок постановлено за відсутністю в діях підсудного складу злочину, коли встановлено, що підсудний діяв у стані необхідної обо рони. Це випливає із положень ст. 1169 ЦК, відповідно до якої шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від проти правних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується.

Суд у порядку ст. 334 КПК має викласти у вироку мотиви прийня того рішення про задоволення чи відхилення цивільного позову, зазна чивши, якою дією чи бездіяльністю її заподіяно, якими доказами це підтверджується, а також навести відповідні розрахунки сум, що під лягають стягненню, вказати матеріальний закон, на підставі якого вирішено цивільний позов. Такі процесуальні вимоги поширюються на випадки, коли підсудним вчинено декілька злочинів або злочин вчинили декілька підсудних, а саме: на кого з підсудних покладається солідарна відповідальність, а на кого часткова, в якому розмірі і на чию користь стягується сума на відшкодування шкоди.

З цього приводу Пленум Верховного Суду України у п. 13 постано ви від 31 березня 1989 року № 3 роз'яснює, що солідарну відповідаль ність по відшкодуванню шкоди несуть особи, діяння яких були об'єднані спільним злочинним наміром, а заподіяна шкода стала наслідком їх спільних дій1.

У випадках, коли суд у вироку задовольняє цивільний позов, він може відповідно до ст. 329 КПК вжити заходів до забезпечення цивіль ного позову до набрання вироком законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Суди повинні окремими ухвалами (постановами) реагувати на факти порушення органами дізнання і досудового слідства законодав ства про забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і захист майнових прав потерпілих, а також на факти зло вживань з боку цих органів з майном, яке підлягає опису щодо можли вої конфіскації та забезпечення цивільного позову.

Вирішуючи при постановленні вироку питання про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, суд має керуватися відповідними нормами цивільного, трудового та іншого законодавства, які регулюють майнову відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам, підприєм ствам, установам, державі.

 

№75 Форми перевірки судових рішень. (ничего из украинского не нашла)

Необходимость проверки законности и обоснованности судебных решений обусловлена задачами уголовного судопроизводства и очевидной потребностью по возможности предотвратить судебные ошибки и несправедливость приговора, тяжело ложащиеся на отдельных лиц и противоречащие общественным и государственным интересам.
Вместе с тем с учетом того, что в судебном разбирательстве, в суде первой инстанции, суд действует как орган судебной власти, в рамках предоставленных ему полномочий и в условиях установленной судебной процедуры, необходимо создание порядка проверки судебных решений вышестоящим судом, которые бы не вторгались в прерогативы суда первой инстанции, не нарушали бы принципа независимости судей и подчинения их только закону, а также обеспечивая права и интересы участников процесса на проверку состоявшихся решений вышестоящим судом.
В п.3 ст. 50 Конституции РФ записано: "Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом...".
Порядок пересмотра приговоров должен обеспечивать указанные выше цели и вместе с тем предотвращать затягивание исполнения судебного решения, неосновательные жалобы, обращение в различные судебные инстанции и неоднократный пересмотр привода.
Виды обжалования и пересмотра приговоров в разных странах имеют свои особенности, различия по существу и наименованию, но их целевое назначение и характерные черты дают возможность, несмотря на эти различия, выделить то, что характеризует обычные и исключительные порядки обжалования.
К обычным относятся апелляционное, кассационное обжалование приговора и пересмотр по частной жалобе (частное обжалование). Это обжалование распространяется на решения, не вступившие в законную силу.
К исключительным относятся пересмотра порядке надзора, возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Апелляционное обжалование. Его предметом могут быть приговоры, постановленные без участия присяжных заседателей, единолично судьей или составом профессиональных судей.
При апелляционном разбирательстве дело подлежит полному пересмотру, т.е. не только в отношении соблюдения при рассмотрении его по первой инстанции, процессуальных правил и применения материального закона, но и со стороны фактической, по существу решения.
Апелляционная инстанция рассматривает вновь все дело (или его часть), в зависимости от содержания жалобы или протеста: в судебном заседании апелляционной инстанции непосредственно исследуются доказательства. Последствием апелляционного рассмотрения является приговор, который заменяет собой полностью или частично обжалуемый приговор. Приговором апелляционной инстанции наказание может быть увеличено по требованию обвинителя, заявленному в его протесте, уменьшено или вовсе отменено по требованию обвиняемого (см., например, ст. 890, 891, 168 Устава уголовного судопроизводства России 1864 г.).
Кассация. Кассационный суд рассматривает дело не по существу решения (т.е. не с точки зрения доказанности или недоказанности фактических обстоятельств дела), а с точки зрения соблюдения процедуры форм судопроизводства и правильного применения к установленным судом фактам закона.
Поэтому, если основания апелляционного обжалования могут быть как фактические, так и юридические, то кассационное обжалование допускается только по юридическим основаниям. Эти основания указываются в законе либо в виде исчерпывающего перечня, нарушение которых влекут отмену приговора, или путем указания общих признаков тех нарушений, которые должны считаться поводами кассации. Последствия кассационного обжалования могут быть следующие: приговор оставлен без изменения, изменен: приговор отменен полностью или в части. Кассационная инстанция не постановляет нового приговора, а своим решением вносит изменение в приговор или, отменяя приговор, предписывает другому суду (или в другом составе судей) первой инстанции рассмотреть вновь дело.
Выше дано представление об основных чертах апелляционного и кассационного пересмотра, сложившихся во Франции, Германии, России по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.
После Октябрьской революции декретом "О суде" ? 1 апелляция была упразднена, единственным способом пересмотра приговоров была установлена кассация.
За весь период советского законодательства кассационное производство претерпевало различные изменения, в результате чего явилась новая, характерная для нашего судопроизводства форма пересмотра приговоров, не вступивших в законную силу, соединяющая в себе элементы и апелляции и кассации.
Кассационное производство, как и производство в порядке надзора (пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений, постановлений) сформировалось в УПК РСФСР с ярко выраженным публичным началом и с ограниченными возможностями применения равенства сторон и состязательности, что давало возможность вышестоящим судам и прокуратуре влиять на судебную практику судов, рассматривавших дело по существу, направляя ее в сторону единообразного стандарта доказывания и применения закона, в том числе и путем отмены приговора для усиления наказания за тот или иной вид преступления.
Проверяя обоснованность приговора, вышестоящие суды только по письменным материалам дела, не исследуя непосредственно доказательства, обычно без участия сторон в вышестоящем суде, тем не менее, вправе прийти к иным выводам о доказанности (или недоказанности) обвинения, чем суд первой инстанции.
Суд, проверяя законность и обоснованность приговора, имеет право, в ревизионном порядке, отменить приговор и направить дело для нового расследования, в ходе которого первоначальное обвинение может быть изменено и на более тяжкое.
Надзорный пересмотр по протесту соответствующих прокуроров и председателей судов может иметь место в нескольких судебных инстанциях, по тем же основаниям, что и в кассационном порядке, что приводит к неоднократному рассмотрению дела в порядке надзора и тем самым лишает непоколебимости приговор даже после вступления его в законную силу.
Задачи, стоящие перед уголовным процессом, и его принципы в условиях правового государства, а также введение различных составов суда, рассматривающего дело по первой инстанции, неизбежно должны повлечь за собой и изменение принципов и порядка проверки решения суда первой инстанции в вышестоящем суде.
Поэтому в концепции судебной реформы предусмотрено, что производство в вышестоящих инстанциях по жалобам (протестам) на приговоры и решения, не вступившие в законную силу, будет происходить в двух порядках: кассационном и апелляционном.
Инициатором пересмотра приговора могут быть лишь стороны или вышестоящий прокурор в пределах предоставленных полномочий.
Кассационный порядок возможен по делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей. Изменятся и основания кассационного производства, т. е. основанием к отмене или изменению приговора могут являться только существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и неправильное применение уголовного закона, несправедливое наказание.
Такие правила кассационного производства уже установлены в УПК РСФСР применительно к приговорам, постановленным с участием присяжных заседателей (см. ст. 464-465 УПК).
Апелляционный порядок обжалования должен применяться по делам, рассмотренным судьей единолично или тремя профессиональными судьями. Этот порядок пока не установлен и ,в отношении приговоров, вынесенных судьей единолично или в Составе трех профессиональных судей, действует порядок кассационного производства, установленный главой 28 УПК РСФСР.
Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, должен носить исключительный характер. Исключительность определяться основанием пересмотра (например, нарушение конституционных прав и свобод обвиняемого или лишение потерпевшего права на судебную защиту) и предоставлением возможности принесения протеста на вступившие в законную силу решения ограниченному кругу лиц и сокращением судебных органов, наделенных правом отмены или изменения вступившего в законную силу приговора.
Таковы возможные направления изменения порядка обжалования и опротестования приговоров в будущем УПК.

 

№76 Подача апеляцій. Строки подачі апеляцій та суб`єкти, які мають право на подачу апеляцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.007 с.)